S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
TiPiNi - Penrhyndeudraeth

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Penrhyndeudraeth ac mae ffrindiau o Ysgol Hafod Lon yn helpu Kizzy a Kai i ganu am anifeiliaid fferm a hanes pentref anghyffredin.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Siencyn ar wib

Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gem Digbi a Conyn bron a'u dymchwel.

06: 30
Guto Gwningen - Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi, ond wrth chwilio amdani mae'n tynnu blewyn o drwyn aml i un yn y goedwig

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Gwenyn Prysur

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Ofnus

Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y nos, tybed beth sydd yna?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Diwrnod Gwyntog

Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen got law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Gwdihw

Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sion yn dangos hebogiaid i ni.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod a rhywbeth i'w werthu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Babi Ni - Coeden Deulu

Yn y bennod yma, mae Lleucu yn mynd allan am ginio dydd Sul efo'i theulu cyn paentio coeden deulu enfawr yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Llan-ar-goll-en - Dwylo Blewog

Mae Radli Migins y postmon yn aros am barsel a fydd yn ei helpu i wireddu ei freuddwyd i gael bod yn seren roc, ond yn anffodus, mae'r parsel yn cyrraedd y person anghywir. Ai dyma ddiwedd ei freuddwyd?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi isio cael hyd i'r trysor

Mae'n ddiwrnod helfa drysor yn y castell ac mae'r Dywysoges Fach eisiau dod o hyd i un o'r wyau siocled.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Chwilio am Cyw - Yr Ysgol

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn yr ysgol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Bach a Mawr

Mae Bach yn credu bod Cati am droi'n pili pala - ond a wnaiff Mawr ddarganfod Cati mewn pryd cyn iddi geisio hedfan oddi ar ei changen?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Gormod o Frys

Mae Wibli eisiau cyrraedd adref ar frys gan fod Tadcu Soch yn trefnu rhywbeth arbennig iddo. Nid yw Tadcu Soch eisiau iddo gyrraedd yn rhy gynnar - ond mae Wibli eisau cyrraedd mor fuan a phosib i wneud yn siwr nad ydi o'n colli dim. Ond mae rhywbeth wastad yn ei ffordd - cawr sydd wedi colli ei iar, clown sydd eisiau canu ei hoff gan, a hyd yn oed dau eliffant sydd wedi syrthio i gysgu ynghanol y ffordd. Mae Wibli yn llwyddo i symud pawb o'i ffordd - ond ar ol cyrraedd ty tadcu mae'n sylweddo

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

08: 55
Marcaroni - Atishw

O diar! Mae 'na bobl sal yn Nhwr y Cloc heddiw. Mae Marcaroni yn ei wely a Do a Re'n tisian ac yn peswch hefyd. Lwcus bod Yncl Roli yma i drwsio'r gwres canolog a bod Oli'n brysur yn gwneud cawl poeth blasus. Ond wyddoch chi beth fydd yn gwneud i bawb deimlo'n well? Can newydd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Abadas - Eli Haul

Mae'r Abadas yn dyfrio'r planhigion pan ddaw Ben ar eu traws. Mae ganddo rywbeth arall iddynt ei wneud - chwarae 'gem y geiriau'. Gair newydd heddiw yw 'eli haul'. Hari gaiff ei ddewis i chwilio amdano ond tybed i ble'r aiff?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Gwaith Tim

Aeth Oli a Beth allan i chwilio am sgrap, ond nid yw Oli'n hapus yn gwneud hyn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Darllen 'Da Fi - Joshua Rhys a'r Neges Frys

Bydd Now o Ribidires yn darllen am Joshua Rhys a'i nain anhygoel, Magi Puw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Sbridiri - Cychod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu cwch bach allan o ddarn o froc mor, ac yn mwynhau adeiladu rhagor o gychod yng nghwmni plant Ysgol Cenarth.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
TiPiNi - Caerdydd

Mae TiPiNi ar daith unwaith eto ac yn cyrraedd Caerdydd, a gyda help criw o ffrindiau o Ysgol Treganna mae Kizzy a Kai yn canu am fywyd gwyllt ac adeilad pwysig iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Craig y Ddraig

Mae Digbi yn dangos map o Pen y Grib i Betsi a Cochyn ac yn esbonio wrthynt bod rhaid iddynt gyrraedd yno erbyn machlud haul er mwyn cael syrpreis gwerth chweil.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes Dwyn y Coed Tan

Ar ol i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tan, buan iawn maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. Oes modd i'r cwningod fynd ar anturiaethau mentrus i gael y coed yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Sblish Sblash Sblosh

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Yr Ymweliad

Mae'n ddiwrnod pwysig yn yr ysgol, ac mae yna rywun arbennig yn dod ar ymweliad. Ond pwy tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Stiw yn dal Eliffant

Wedi gweld ar y newyddion bod eliffant wedi dianc o'r sw leol mae Stiw'n mynd ati i geisio dal yr anifail.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Gwdihw

Mae yna fochdew, gwartheg, cwningen ciwt, cranc a hwyaid ar y rhaglen heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Swyddfa Dadi Mochyn

Mae Peppa a George yn ymweld a swyddfa Dadi Mochyn ac yn cyfarfod ei gyd-weithwyr. Mae Mistar Cwnginen yn gweithio efo rhifau tra bod Musus Cath yn tynnu lluniau siapiau ar gyfrifiadur.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Babi Ni - Wyau

Yn y bennod yma, bydd Lleucu a'i brawd, Macsen, yn casglu wyau ffres o'r buarth er mwyn gwneud cacennau bach i Mam.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Llan-ar-goll-en - Gwallt Dr Jim

Pwy aeth a gwallt Dr Jim? Mae hon yn ddirgelwch a hanner! Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ei ddatrys cyn i ben Dr Jim oeri?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Arfordir Cymru: Llyn

Arfordir Cymru: Llyn - Llanbedrog- Castell Cricieth

tair ar hyd arfordir Pen Llyn

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Straeon Tafarn

Straeon Tafarn - Pontshan

Rhifyn arbennig o 2011 o bentre' Talgarreg, sy'n dathlu hanesion Eirwyn Pontshan. Bydd Ryland Teifi yn perfformio rhai o'i hanesion gorau gan eu cyfuno a deunydd archif, a sgwrs gyda rhai oedd yn ei adnabod. Daw'r rhaglen o'r Glanyrafon Arms.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Bydd Bryn Williams yn ymweld a Donzy-Le-National, ardal wledig yng nghanol Ffrainc, sy'n gartref i Gill Hayes a'i theulu. Maent yn rhedeg bwyty ac yn defnyddio cynnyrch organig lleol. Mae'n ardal llawn bwyd a gwin da a bydd Bryn yn ymweld a chyflenwyr y bwyty ac yn creu pryd arbennig. Cawn ddarganfod mwy am winoedd yr ardal mewn gwinllan gydweithredol ac, yn ol yn y gegin, bydd Bryn yn coginio cawl bourguignon cynffon ychen a phwdin 'ile flottante'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Gareth Richards yn y gegin a chriw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Owi Huws a'i dacsis mewn helyntion tra bo serch yn chwarae triciau gwahanol ar Ceri ac Annette.

15:30 Dei A Tom

Dei A Tom - Timbuktu

Yn y rhaglen hon o 1998, mae Dei a Tom yn teithio i Timbuktu.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Ynys Broc Mor Lili, Ben Dant, Traed Moch.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Siop Siafins!

Mae Lili'n darganfod nad peth hawdd yw rhedeg y siop!

16: 10
Babi Ni - Coeden Deulu

Yn y bennod yma, mae Lleucu yn mynd allan am ginio dydd Sul efo'i theulu cyn paentio coeden deulu enfawr yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ben Dant - Adran Bro Gwenog

Antur gyffrous i blant yng nghwmi mor-leidr.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Traed Moch - Seren Ffyrgi

Caiff Ffyrgi'r siawns i fod yr arweinydd wrth chwarae cowboys. 'Dyw Porchell ddim yn hapus gan ei fod yn gorfod dilyn ac yn ogystal teimla nad yw Ffyrgi'n arwain yn iawn, felly a adre! Mae ei dad yn rhoi perswad arno i drial ffordd Ffyrgi a chaiff lot o sbri a hefyd teimla rhyw barch newydd at Ffyrgi.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Ystifflog Anferthol

Mae Ant a Fontaine yn chwilio am un o greaduriaid mwyaf prin y cefnfor - yr ystifflog enfawr!

17: 25
CIC

Heddiw, sgwrs gyda Gethin Jones - un o ser ifanc Everton; bydd Owain a Heledd yn cyfnewid y cae pel-droed am y cwrs golff i chwarae Foot Golf a bydd Chris Gunter yn ateb cwestiynau Cic. Tim Amlwch sy'n wynebu Sialens y Sgwad.

17: 45
Ochr 2

Can o'r stiwdio gan Sen Segur, band cyntaf George sydd bellach yn rhan o Omaloma. Can o set bwerus y Candelas o lwyfan Maes B Eisteddfod Genedlaethol Bodedern 2017, a bydd Gwyn o Los Blancos yn cymryd Sialens DIY Ochr 2.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Erbyn hyn mae'r gwanwyn ar ei ffordd ac mae'r mamaliaid bach yn eu cartrefi ffug yn manteisio ar dywydd gwell. Ac mae hi'n dymor bridio. Mae'r cwningod a llygoden bengron y d?r yn brysur yn magu rhai bach, ond mae'r moch daear ifanc amddifad yn rhy ifanc i fridio. Sut maen nhw'n cael trefn yn eu cartrefi? Ac i ychwanegu at y sialens, mae rhywun arall wedi hawlio lle yn y tyllau!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Perthyn

Perthyn - Fflur Wyn ac Eirian Wyn

Mae Trystan Ellis-Morris yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, byddwn yn clywed am ymgyrch i gadw traethau Cymru yn lan, ac mae'r Candelas hefyd yn y stiwdio.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sofia ac Elgan yn closio ac yn croesi llinell. Mae Eifion yn agor ei galon wrth Ffion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Codi Pac

Codi Pac - Caerfyrddin

Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro i wahanol lefydd yng Nghymru. Yng Nghaerfyrddin yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Cawn edrych ar weithgareddau difyr a gweld y llefydd gorau i aros a bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ras

Y Ras

Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. Cawn bedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol. Sut fydd cystadleuwyr y rownd gyntaf yn gwneud? Gareth Roberts sy'n cyflwyno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Nodyn

Nodyn

Dau fand gwerin cyffrous sy'n perfformio ar Nodyn yn y rhaglen hon o 2011, Adran D a Calan. Hefyd, bydd Gwyneth Glyn yn dychwelyd i Eifionydd i berfformio dwy gan oddi ar ei halbwm, Cainc.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Gwlad yr Astra Gwyn

Gwlad yr Astra Gwyn

Mae'r genod yn dychwelyd o'u gwyliau ac mae yna awgrym nad ydy Bryn wedi bod yn hollol ffyddlon.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Galw Nain Nain Nain

Galw Nain Nain Nain

Yr wythnos hon, Iwan Parry o Gaernarfon sy'n mynd ar ddet gyda help ei nain, Elizabeth Williams.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?