S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Ahoi!, Digbi Draig, Sbarc, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Guto Gwningen, Olobobs, Deian a Loli, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Shwshaswyn, Sam Tan, Patrol Pawennau.

06: 00
Ahoi! - Ysgol y Ffin, Cil-y-Coed

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Y Ffin sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 15
Digbi Draig - Brawd bach Conyn

Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'.

06: 30
Sbarc - Bwystfilod Bach

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Bwystfilod Bach'.

06: 45
Sbridiri - Cychod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu cwch bach allan o ddarn o froc mor, ac yn mwynhau adeiladu rhagor o gychod yng nghwmni plant Ysgol Cenarth.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Amser Padlo

Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Mae pwll padlo gerllaw ond cyn y gallan nhw ei lenwi, rhaid penderfynu faint o ddwr sydd ei angen.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Goll

Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Mae'n mynd a'i chwaer fach gysglyd yno ond buan iawn mae'n rhaid iddo'i hachub wedi iddi ddeffro a chropian i ffwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Taith Ofod

Pan mae llong ofod yn glanio yn y goedwig does neb yn deall nac yn gallu siarad a'r ymwelydd nes iddyn nhw sylweddoli bod pawb yn siarad iaith chwerthin.

07: 35
Deian a Loli - A'r Cwmwl Coll

Pan ddaw Deian a Loli o hyd i gwmwl bach coll, mewn jar ar waelod yr ardd, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i weddill ei theulu, sef Pobol y Cwmwlws.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Ysbyty Cyw Bach - Sbotiau

Mae Jangl yn 'sbotiau i gyd ac mae'n rhaid i Ddoctor Mair ddod o hyd i'r achos.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr a fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ol, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

08: 20
Shwshaswyn - Pobi

Pan ydych eisiau byw yn y foment gyda ffrindiau, dewch i Shwshaswyn. Heddiw, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth.

08: 25
Sam Tan - Trafferth mewn bws

Mae Mrs. Chen yn mynd a'r plant am drip ysgol i'r adfeilion ac mae'n ddi-amynedd iawn. Er bod Trefor yn poeni am frecs y bws, mae Mrs. Chen yn mynnu mynd ar y trip. Mae'n colli pob rheolaeth ar y bws, ond mae Sam Tan yn achub y dydd unwaith eto gyda chymorth Elvis.

08: 35
Patrol Pawennau - Aled yn helpu achub

Mae Aled eisiau helpu'r Pawenlu ar achubiad go iawn ac yn mynd gyda nhw pan maen nhw'n ceisio achub Martha, sy'n sownd ar ben seilo Bini!

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Tywydd garw

Entertaining and educational animated series for nursery school children. It's time to see whose birthday it is today!

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati

Dal Ati

Heddiw cawn gyfarfod y gweithwyr yn Gwasg Gomer, cwmni yn Llandysul sy'n cyhoeddi ac yn argraffu llyfrau. Yna, cawn weld Pigion Y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati - Sgwad Ser Cymru

Yn Sgwad Ser Cymru heddiw, byddwn yn cyfarfod y gymnastwr Jac Davies a'r syrffwraig Emily Williams. I ddilyn, cyfle i weld 'Ar Werth' gyda chipolwg ar y prynwyr a'r gwerthwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ddechrau'r gyfres newydd, mae Carwyn, Gwenno a'r teulu yn symud i mewn i hen dy David nes iddynt ddod o hyd i le mwy a brafiach - meddan nhw. Heddiw hefyd yw diwrnod cyntaf Iestyn yn ei ysgol newydd ac mae'n cyrraedd gyda bang - yn llythrennol. Dylan yw'r un sy'n dioddef o ganlyniad ac mae hyn wrth fodd Mathew ond nid yw Jim Gym mor hapus gan ei fod yn rhagweld y bydd ganddo broblem reit fawr ar ei ddwylo. Gyda Gwenno yn dechrau setlo yn yr ardal, mae Lowri, ei chyfnither, a'i bryd ar adael.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Kylie a Britney mewn ychydig o benbleth. Mae hi'n amser iddyn nhw gasglu'r papurau newydd ond does dim golwg o Philip. Mae Philip yn cyrraedd o rywle yn y diwedd ond dydy'r genod na Kelvin yn poeni amdano ryw lawer. O'r diwedd, daw Carwyn i glywed am yr helynt mae Iestyn wedi'i achosi, a chawn ddysgu mwy am y rhesymau y gadawodd Carwyn ei ysgol ddiwethaf.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Clwb Ni

Clwb Ni - Canwio

Cipolwg ar glwb chwaraeon, y tro hwn yn edrych ar ganwio.

Prynhawn

12:00 Lliwiau

Lliwiau - Iaith Lliw

Mewn rhaglen o 2009 mae'r diweddar Osi Rhys Osmond yn gofyn a oes iaith ryngwladol gan liw. Yng nghwmni bobl Aborigine Awstralia, Llwyth Masaai Tansania, criw'r Holi yn India a chefnogwyr brwd tim rygbi Cymru, bydd Osi yn ceisio canfod atebion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Gwlad Beirdd

Gwlad Beirdd - R.Williams Parry

Bydd Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn ymweld a bro R. Williams Parry, yn olrhain hanes ei fywyd, ac yn trafod y themau yn ei waith.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Mwy o'r Babell Len 2018

Mwy o'r Babell Len 2018

Cawn atgofion am y diweddar Meic Povey yng nghwmni ei gyfeillion Alun Ffred Jones, John Pierce Jones, Sharon Morgan, Betsan Llwyd a darlleniad o'i waith gan ei chwaer Buddug Povey. Hefyd, Beti George sy?n sgwrsio ag enillydd Llyfr y Flwyddyn, Goronwy Wynne, a chawn fwynhau Ymryson Barddas Morgannwg v Llyn ac Eifionydd v Pencerddiaid.

14:00 Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Mewn cyfres arbennig fe fydd Iolo Williams yn teithio ar hyd y Great Barrier Reef i ddysgu am iechyd y riff. Yn y drydedd bennod, bydd Iolo yn teithio i Ynys Lizard i ddeifio gyda siarcod, cyn teithio i Ynys Magnetic i gwrdd a choalas gwyllt. Bydd Iolo hefyd yn deifio ar hyd un o ddarnau cwrel mwya'r byd - y Monolith, ac yn cwrdd ag un o ddisgynyddion llwyth cynfrodorol lleol a arferai hela ar y riff, i ddarganfod mwy am eu perthynas arbennig a'r lle.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:55 Y Ty Cymreig

Y Ty Cymreig - Ffermdai

Mewn rhaglen o 2004 cawn ymweld a ffermdai gan gynnwys Ty'n y Llwyn ym Mannau Brycheiniog, ffermdy'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Aberdeunant, a Fferm Cae Coch ger Dolgellau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:20 Ralio+

Ralio+

Mi fyddwn ni nol gyda mwy o Rasio Glas, Autograss o Bentywyn - a rownd genedlaethol y categori iau a'r menywod fydd yn cael ein sylw. Yn ogystal a hynny, ry' ni yn Nhrawsfynydd gydag uchafbwyntiau Rali Coffa Gareth Hall, ac mi fyddwn ni'n edrych nol dros Bencampwriaeth Rali Prydain mor belled eleni.

15:45 Ffermio

Ffermio

Ar y rhaglen hon, mae Alun yn holi Ysgrifennydd y Cabinet am gynlluniau ol Brexit i'r diwydiant amaeth. Meinir sy'n darganfod mwy am sut mae Cymru'n arwain y ffordd yn Sir Gar. Gyda Wylfa ar y newyddion unwaith eto, Alun sy'n cwrdd a dau ffermwr o Fukushima; ac mae Daloni yn ymweld a Harri, Sioned, Lora Jen a'u buches Saler.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:15 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Munster v Gweilch

Cyfle arall i weld gem PRO14 y Gweilch yn erbyn Munster, a chwaraewyd ddydd Gwener ym Mharc Annibynnol Gwyddelig Cork.

18:00 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 08
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:10 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Bywyd Gwyllt y Mor

Bywyd Gwyllt y Mor - Deifio gyda'r Siarcod

Yn y bennod hon daw Joe Bunni wyneb yn wyneb a rhai o'r creaduriaid sydd yn byw yn y mor mawr. Bydd yn cymryd rhan mewn deif hynod beryglus ar drywydd y Siarc rhesog ac yn cael cwmni Dr Hans Gruber mewn labordy unigryw i astudio bywyd y mor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 DRYCH: O'r Ysgol i'r Prom

DRYCH: O'r Ysgol i'r Prom

Mae digwyddiad y 'prom' blynyddol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru ar dwf. Mewn rhaglen ddogfen awr o hyd sy'n rhan o'r gyfres 'DRYCH' bydd 'O'r Ysgol i'r Prom' yn dilyn criwiau o ffrindiau blwyddyn 11 mewn tair ysgol - Ysgol Bodedern, Ynys Mon; Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog ac Ysgol Plasmawr, Caerdydd, wrth iddynt baratoi, trefnu, ymbincio a dathlu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Ceffylau Cymru

Ceffylau Cymru

Swydd y gof sy'n dod dan sylw heddiw. Bydd David Oliver yn cael tro ar greu pedol am y tro cyntaf dan lygad barcud y ffarier Cemaes Evans. Bydd e hefyd yn dilyn Cathryn Gardner sy'n gweithio fel gof yng Ngorllewin Cymru. Bydd Brychan Llyr yn cwrdd a'r gof Elgan Harries o Sir Drefaldwyn ac yn darganfod beth yn union mae e'n mwynhau am ei swydd a sut mae'n dygymod a gweithio gyda chymaint o wahanol geffylau.

 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Dyma be 'wnawn ni

Mae niferoedd y meirw a'r anafiedig yn cynyddu ymysg yr Americanwyr wrth iddynt wynebu ymosodiadau lu gan Filwyr Byddin Gogledd Fietnam i'r de o'r ardal di-arfogi. Wrth i America fynd ar drywydd gwrthwynebydd cudd, mae Hanoi yn cynllunio yn eu herbyn. Nol yn yr UDA mae Johnson yn ceisio darbwyllo y cyhoedd fod buddugoliaeth ar y gorwel.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?