S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Sbwriel

Mae Gwydion a Lois yn ymweld a Hafod Haul, ond mae'r ddau'n esgeulus iawn, ac yn gadael sbwriel ar hyd y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Malwod

Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. Dydy Conyn ddim yn hapus o gwbl ac mae'n ceisio cael gwared arnynt.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Sy'n Hedfan

Mae Guto'n dod o hyd i allwedd wedi ei chuddio yn llyfr mawr pwysig ei dad, ac mae'n benderfynol o ddarganfod ar gyfer pa glo mae hi. Ond mae ei ymchwil yn ei arwain i le peryglus iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Ffrind Tal Tomos

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Morgan a'r Cyfrifiadur

Mae Morgan yn dysgu sut i anfon e-bost, ond mae pethau yn mynd o chwith.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Stiw a'r Pethau Streipiog

Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd a streipiau du a melyn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Heini - Pwll Glo

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n edrych ar fywyd y glowr yn y pyllau glo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 30
Twm Tisian - Glaw

Mae Twm eisiau mynd allan i chwarae ond dyna siom, mae hi'n bwrw glaw.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Sgleiniog

Beth gawn ni ganolbwyntio arni heddiw tybed? Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, mae'r Capten yn mynd ar y llithren a Fflwff yn chwythu sbwriel sgleiniog i'r bin.

07: 45
Deian a Loli - A'r Llyfrgell

Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy nant

Mae un o ddannedd gwyn y Dywysoges Fach yn cwympo mas.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Diwrnod Mawr - Saga

O Gwm Rhondda i Norwy - mae diwrnod mawr Saga yn mynd a hi i gaban ei thadcu a'i mamgu. Mae hon yn daith arbennig iawn, gan ei bod wedi cyfansoddi can newydd sbon i roi syrpreis i Tadcu ar ei benblwydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Amser Stori - Deryn yn y Goeden

Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori bob tro'n llawn hud. Heddiw, cawn stori Deryn a'r goeden.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Castell

Heddiw, mae Wibli yn farchog sy'n byw mewn castell lle mae 'na ddwnsiwn mawr dywyll a draig yn byw yno. Mae Wibli yn cyfarfod brenin y castell ac yna'r dewin. Mae'r tri yn mynd ar antur i chwilio am y ddraig fawr gyda llygaid cas ac anadl tanllyd cras sy'n cuddio yn ei gwal yng ngwaelodion y castell. Ond pan maen nhw'n darganfod y ddraig nid yw hi mor gas a'r disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Marchogion Niferus

Yn ol Meic dylai marchog gael dweud wrth bawb be' i'w wneud. Ond wedi i Efa greu llu o farchogion i helpu Meic wneud ei waith, tydyn nhw ddim am wrando arno, pob un yn mynnu cael ei ffordd ei hun. Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun!

08: 55
Marcaroni - Sibrydion

Mae 'na lond T?r y Cloc o gamddealltwriaeth heddiw! Pan fydd rhywun yn rhoi neges i rywun arall i roi i rywun arall, dydy'r neges ddim bob amser yn gywir pan fydd hi'n cyrraedd. Wel, dyna ddoniol! Mae'n rhaid i Marcaroni gyfansoddi can am ddryswch y sibrydion!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Abadas - Siglen

Aba-dw-bi-dii! Mae'n amser i chwarae 'gem y geiriau' unwaith eto. 'Siglen' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y siglen a ble byddant yn dod o hyd iddi?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Dan Bwysau

Mae Oli a Beth yn gweithio'n galed i ennill eu tystysgrifau plymio mor dwfn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Y Brodyr Coala - Tali'r Arwr

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Tecwyn Y Tractor - Y Llwynog

Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Stiw - Bwced Stiw

Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed d?r ond mae ambell beth yn mynd o chwith ar 'ddydd y bwced'.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Heini - Golchi'r Car

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn golchi car.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
10: 30
Twm Tisian - Y Pry

Mae Twm ar fin cael ei ginio ond mae yna ymwelydd yn y ty sydd yn creu trafferth iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Shwshaswyn - Pobi

Pan ydych eisiau byw yn y foment gyda ffrindiau, dewch i Shwshaswyn. Heddiw, mae Capten yn creu toes, Fflwff yn edrych ar flawd a Seren yn pobi torth.

10: 45
Deian a Loli - A'r Cwmwl Coll

Pan ddaw Deian a Loli o hyd i gwmwl bach coll, mewn jar ar waelod yr ardd, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i weddill ei theulu, sef Pobol y Cwmwlws.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw - Adar

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
Sbarc - Adar

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'adar'.

11: 15
Rapsgaliwn - Adar

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn darganfod ble mae adar yn byw yn y bennod hon. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Dwylo'r Enfys - Cai

Heddiw mae Heulwen yn glanio ar Ynys Mon ac mae Ffion yn dweud wrthi hi am edrych am Cai. Mae Cai a'i chwaer fawr yn mynd a Heulwen am dro arbennig iawn i Nant y Pandy - i chwilio am adar a physgod. Ar ddiwedd y dydd, mae Ffion wedi trefnu picnic i bawb. Gwych!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Y Diwrnod Mawr - Charlie

Mae Charlie yn byw yn Yr Wyddgrug ac wrth ei fodd gyda byd natur. Mae'n gwybod mai Duw sydd wedi creu y byd a'r bywyd gwyllt o'i gwmpas, ac ar ei ddiwrnod mawr mae Charlie a'i gefnder, Noa, wedi penderfynu cael eu bedyddio - iddyn nhw gael perthyn i Deulu Duw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 55
DipDap - Wy

Mae'r Llinell yn tynnu llun o wy ar gyfer Dipdap. Mae e eisiau ei atal rhag torri ond dydy'r Llinell ddim yn gwneud bywyd yn hawdd.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bad Achub Porthdinllaen

Bad Achub Porthdinllaen

Cyfle i gyfarfod criw o wirfoddolwyr bad achub RNLI Porthdinllaen ar arfordir gogleddol Pen Llyn. Yn rhaglen ola'r gyfres, bydd Mike y Cocsyn mewn te parti arbennig; bydd Mali'n dysgu sut i lywio'r bad achub; a bydd criw o feicwyr yn teithio 161 milltir i godi arian tuag at apel cwt newydd bad achub Porthdinllaen!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Rhaid magu arferion iechyd da o'r cychwyn cyntaf. Y tro hwn, mae Lisa yn ymweld a meithrinfa ym Mrithdir i weld sut mae plant yn dysgu am fwyta'n iach. Cawn hefyd ddarganfod sut mae'r pum Arweinydd yn dod yn eu blaen.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Cyfres newydd, gyda blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n dangos i ni rai o'r cnydau cyflym y dylem eu cysidro cyn i'r tywydd droi am y gwaethaf. Sioned sy'n plannu dau botyn - un ar gyfer sioe i'r hydref, ac un arall i'r gaeaf, tra bod Meinir yn dangos i ni ganlyniadau arbrawf Owain Roberts gyda thomatos hydroponig. A Twm Elias sy'n ein cyflwyno i rai o blanhigion hynafol gerddi Castell Powys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Lowri Steffan yn rhannu'i chyngor ar sut i steilio'r cartref, tra bod Alison Huw yn trafod pa fwydydd sy'n llesol i'r stumog.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Dan ac Annette yn closio at ei gilydd ond mae Gary'r mab yn benderfynol o'u rhwystro.

15:30 Ar Garlam

Ar Garlam

Rhaglen ola'r gyfres a chyfle olaf i'r joci di-brofiad, Brychan Llyr, adael ei farc ar y tymor. Ac yng nghyfarfod ola'r tymor, mae'r Bencampwriaeth yn dal yn y fantol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Ty Mel, Digbi Draig, Shwshaswyn, Deian a Loli, Y Diwrnod Mawr.

16: 00
Ty Mel - Morgan y Postmon

Mae Postmon Coryn yn cael damwain ac bydd angen rhywun i ddosbarthu'r llythyrau. A fydd Morgan yn medru helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Digbi Draig - Diwrnod y Ddraig

Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan yn well nag erioed.

16: 20
Shwshaswyn - Peintio

Pan mae'r byd yn gwneud i'ch pen chi droi, mae'n dda cael canolbwyntio ar un peth ar y tro. Heddiw, mae Seren yn creu darlun, mae'r Capten yn sylwi ar ddiferion paent ac mae Fflwff yn dysgu sut i stampio siapiau.

16: 30
Deian a Loli - A'r Llwybr Llaethog

Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Does dim amdani ond mynd ar wibdaith i'r lleuad er mwyn chwilio am fwy.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Y Diwrnod Mawr - Rhys

Hoci Ia yw ei ddileit ac mae'n chwarae i dim enwog Diawled Caerdydd. A fydd Rhys yn llwyddiannus yn ei ddeisyfiad i ennill ei dlws unigol cyntaf ar ei ddiwrnod mawr?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Gemau Gwyllt

Heddiw, snorclo mewn cors yw'r sialens unigol i'r cystadleuwyr ac yna ras fel tim lle fydd y timau'n dringo creigiau a zipio yn y chwarel. Ond pwy fydd yn ennill - ai'r tim glas neu'r tim oren?

17: 30
Bernard - Codi Pwysau

Wedi chwarae gyda'r bel dydy Bernard ddim eisiau ei rhoi hi nol i Lloyd.

17: 35
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Dreiglu Cyfrin

Mae Stoic yn poeni bod Alwyn a'r Alltudion am ymosod ar Berc felly mae o'n gwahardd hedfan. Ond mae Igion yn grediniol bod Alwyn am ddefnyddio ei wybodaeth newydd am ddreigiau mewn unrhyw ymosodiad bosib ac felly yn cychwyn y Dreiglu Cyfrin. Wrth gwrs, nid yw Igion yn sylweddoli bod gwaharddiad hedfan Stoic yn berthnasol i bawb ond Stoic ei hun. Pan ddaw ymosodiad Alwyn mae'r gwaharddiad yn dod i ben ond mae Igion yn synhwyro bod mwy y tu ol i'r ymosodiad.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Y tro hwn, bydd Aled yn cwrdd ag Iwan Thomas sydd wedi creu hafan gudd annisgwyl ar ben graig uwchben ei hen fwthyn chwarelwr ym Mhentir. Bydd Ted Williams a'i Jack Russells yn croesawu Aled i'w ardd fach ym Metws sydd wedi bod yn ganolbwynt iddo wrth iddo ddelio a straen wedi trawma. A bydd Aled yn ymweld a gardd uchelgeisiol Affricanaidd sydd wedi ei chreu o'r newydd gan ei pherchnogion, Gay a Jim Acres, ar fryniau gwyllt Bronant ger Aberystwyth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Y Ras

Y Ras

Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. Cawn bedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol. Sut fydd cystadleuwyr y rownd gyntaf yn gwneud? Gareth Roberts sy'n cyflwyno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Bydd soffa Heno yn y Galeri yng Nghaernarfon, a chawn gwmni Dafydd Iwan, sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 75 eleni. Hefyd, fe fydd rhai o artistiaid swigod gorau'r byd yn ceisio torri record.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Nid yw Eifion eisiau wynebu'r pentrefwyr ar ol digwyddiadau ddoe. Mae Gwyneth yn rhoi amser caled i Debbie.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Yn Lyon yng nghanol Ffrainc, mae'r cogydd Bryn Williams yn ymweld a marchnad enwog 'Les Halles Paul Bocuse' yng nghwmni Carys Evans. Maent yn ymweld a bwyty sy'n arbennig i Lyon - y 'bouchon'; lle sy'n dathlu'r gorau o fwydydd yr ardal, ac yn cael y cyfle i flasu pen buwch a 'quenelle' penhwyad. Mae Bryn yn cael ei ysbrydoli gan gyfoeth cynnyrch y ddinas, yn coginio 'coq au vin' ar y barbeciw ac yn paratoi salad Lyonnaise ynghyd a tharten praline pinc.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Mae Pethau'n Chwalu

Ar noswyl Gwyl y Lloer ym 1968 mae Byddin Gogledd Fietnam a'r Viet Cong yn ymosod ar drefi a chanolfannau milwrol yn y De. Yn sgil yr ymosodiadau mae colledion enbyd i bawb ac o'r herwydd gwelwn Johnson yn penderfynu peidio a rhedeg am dymor arall fel arlywydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Glantaf v Coleg y Cymoedd

Lauren Jenkins sy'n cyflwyno y gorau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru yn wythnos gyntaf y gystadleuaeth eleni, wrth i bencampwyr llynedd, sef Coleg y Cymoedd, ddechrau amddiffyn eu teitl yn erbyn Glantaf ar Barc yr Arfau Caerdydd.

23:15 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn - Cyfathrebu

Cyfres Antur yn dilyn criw o anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth #10,000. Lowri Morgan a'r arweinydd antur profiadol Dilwyn Sanderson-Jones sy'n gwthio'r criw i'r eithaf yng nghanol mynyddoedd Eryri. Yn y bennod yma, bydd sgiliau cyfathrebu'r chwech sy'n weddill o dan brawf a bydd sialens newydd yn wynebu'r anturiaethwyr wrth i storm daro'r gwersyll.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?