S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
TiPiNi - Gorseinon

Heddiw, mae TiPiNi wedi cyrraedd Gorseinon a gyda help ffrindiau o Ysgol Pontybrenin mae Kizzy a Kai yn eu creu camera eu hunain ac yn crwydro coedwig arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Y Dylwythen Deg Dda

Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Ffrindiau Go Iawn

Wrth i Benja edmygu Lili am ei bod mor alluog, mae Guto'n teimlo nad ydi'r ddau ei angen o bellach. Ond wedi i Benja a Lili gael eu dal yng ngardd Mr Puw mae'n sylweddoli eu bod nhw ei angen e fwy nag erioed o'r blaen!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Jems yn y Tywyllwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Chwim

Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tim.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Bwrw Hen Wragedd a Ffyn

Wrth i'r glaw rwystro'r teulu rhag mynd i lan y mor, mae'n rhaid i Stiw ddyfeisio ffordd arall o gael hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Gwdihw

Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd a Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Diwrnod Niwlog

Mae Mami a Dadi Mochyn yn mynd a Peppa a George i'r cae chwarae. Yn sydyn iawn mae hi'n troi mor niwlog fel na fedran nhw weld dim byd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi a chroesawu ei chwaer fach newydd i'r byd. Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd - diwrnod genedigaeth eu chwaer fach newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Llan-ar-goll-en - Hufen ia, na

Mae 'na berson newydd yn symud i'r pentref, nith Beti Becws, Mia Pia. Mae Beti wedi cyffroi'n lan ac yn creu cacen arbennig i ddathlu, cacen hufen ia. Yn anffodus, cyn pen dim, mae'r gacen yn diflannu. Tybed pwy aeth a hi?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Fun-filled programmes for younger viewers.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio help

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Chwilio am Cyw - Trychfilod

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar hyd y llwybr natur.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Bach a Mawr

It's a busy time in the house when Bach and Mawr are trapped inside by a snowfall.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Mynydd Clustogau

Mae Wibli'n teimlo'n gysglyd iawn heddiw - ond nid yw am fynd i'w wely felly mae'n ceisio ei orau glas i wneud ei hun yn gysurus ar glustog fechan. Ymhen hir a hwyr mae Wibli wedi creu mynydd o glustogau ac wedi cyrraedd byd o eira mawr lle mae Ieti cyfeillgar yn byw cyn syrthio i drwmgwsg.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Stori Sblash

Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Ond mae straeon Meic yn rhai marchogaidd, a draig ydy Sblash. Rhaid i Meic ddysgu gadael i Sblash adrodd ei stori ei hun - stori am antur draig!

08: 55
Marcaroni - Dim Rhy Fawr Dim Rhy Fach

Heddiw mae gan Yncl Roli stori ryfeddol am y stryd ryfedd. Pedwar ty sydd yn y stryd - ond mae'r tai un ai'n rhy fach neu'n rhy fawr i'r bobl sydd yn byw ynddyn nhw! Wrth gwrs mae gan Yncl Roli ateb i'r broblem. Mae Marcaroni'n gwirioni ar y syniad bod popeth yn gweddu yn y diwedd - does 'na ddim yn rhy fach nag yn rhy fawr os yw pobl yn fodlon newid.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Abadas - Ty Gwydr

Mae'r Abadas wrthi'n ddyfal yn codi ffau 'clud a chwtshlyd'. Mae gair newydd Ben, 'ty gwydr' hefyd yn gallu bod yn 'glud a chwtshlyd', felly beth yn union yw ty gwydr?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Cyfrinach y Gwymon

Mae Oli yn darganfod Gwgon, octopws mawr coch sy'n awyddus i gadw'i fodolaeth yn gyfrinach.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Darllen 'Da Fi - Dwy Droed Chwith

Martyn Geraint sy'n darllen stori am fachgen bach anabl yn dringo i ben twr castell, ac yn trechu ei ofnau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Sbridiri - Hetiau

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
TiPiNi - Penrhyndeudraeth

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Penrhyndeudraeth ac mae ffrindiau o Ysgol Hafod Lon yn helpu Kizzy a Kai i ganu am anifeiliaid fferm a hanes pentref anghyffredin.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Siencyn ar wib

Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gem Digbi a Conyn bron a'u dymchwel.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi, ond wrth chwilio amdani mae'n tynnu blewyn o drwyn aml i un yn y goedwig

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Gwenyn Prysur

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Gwenyn Ofnus

Mae Morgan a Maldwyn yn mynd i wersylla gyda Dadi, ond mae rhywbeth yn eu dychryn yn y nos, tybed beth sydd yna?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Diwrnod Gwyntog

Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen got law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Gwdihw

Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Sion yn dangos hebogiaid i ni.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod a rhywbeth i'w werthu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Babi Ni - Coeden Deulu

Yn y bennod yma, mae Lleucu yn mynd allan am ginio dydd Sul efo'i theulu cyn paentio coeden deulu enfawr yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Llan-ar-goll-en - Dwylo Blewog

Mae Radli Migins y postmon yn aros am barsel a fydd yn ei helpu i wireddu ei freuddwyd i gael bod yn seren roc, ond yn anffodus, mae'r parsel yn cyrraedd y person anghywir. Ai dyma ddiwedd ei freuddwyd?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Arfordir Cymru: Llyn

Arfordir Cymru: Llyn - Cricieth- Afon Dwyryd

Cyfres o 2015 yn dilyn llwybr arfordir Llyn o Gaernarfon i Borthmadog ar drywydd enwau a hanesion yr ardal. Mae'r bennod olaf yn mynd a ni o Gricieth, heibio Porthmadog ac i fyny'r Afon Dwyryd. Dysgwn am y newidiadau yn y tirlun o amgylch Cricieth, am ddatblygiad tref Porthmadog ac am goedwig sydd wedi ei chamenwi.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Mae'n dymor newydd ac mae'r doctoriaid ifanc yn ol yn y brifysgol. Gydag Ysgol Feddygaeth Caerdydd yn cynnig cwrs arloesol, gwelwn fyfyrwyr meddygol allan o'r dosbarth yn cael profiad ymarferol mewn ysbytai ar draws Cymru. Wrth i Jess a Rhodri ddygymod a realiti achosion brys yn Ysbyty Gwynedd, mae Emily yn dechrau ei chyfnod hi yn gweithio ym Mhen-y-bont. Bydd Ainsley yn dod i'r afael a llawdriniaeth agored wrth roi pen-glin newydd i glaf.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Darn Bach o Hanes

Darn Bach o Hanes - Yr Iforiaid

'Cyfeillgarwch, Cariad a Gwirionedd' - dyma arwyddair Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid, cymdeithas gyfeillgar a sefydlwyd ym 1836, ac oedd dal mewn bodolaeth mor ddiweddar a 1959. Cyn y wladwriaeth les, roedd cymdeithasau cyfeillgar yn darparu budd-dal salwch, yn cyflogi meddygon, yn talu am angladdau, ac yn rhoi celc o arian i weddw. Wrth deithio rhwng Wrecsam a Rhydaman, bydd Dewi yn dysgu am eu harwyddion cudd, yn edrych ar eu llyfrau rheolau, ac yn dysgu am y term diddorol 'Byw ar y Bocs'.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Yn Lyon yng nghanol Ffrainc, mae'r cogydd Bryn Williams yn ymweld a marchnad enwog 'Les Halles Paul Bocuse' yng nghwmni Carys Evans. Maent yn ymweld a bwyty sy'n arbennig i Lyon - y 'bouchon'; lle sy'n dathlu'r gorau o fwydydd yr ardal, ac yn cael y cyfle i flasu pen buwch a 'quenelle' penhwyad. Mae Bryn yn cael ei ysbrydoli gan gyfoeth cynnyrch y ddinas, yn coginio 'coq au vin' ar y barbeciw ac yn paratoi salad Lyonnaise ynghyd a tharten praline pinc.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Ar Prynhawn Da heddiw, bydd Lowri Cooke yn adolygu ffilmiau'r sinemau, tra bod y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Margaret yn ol o'i gwyliau...

15:30 Dei A Tom

Dei A Tom - Nol Yn Y Nant

Tom gains a new partner in this final programme - Caradoc Jones from Ceredigion - the only Welshman to have climbed Everest. The two climb a huge icicle on the Rhaeadr Rock, near Llanberis. At the end of this programme also, some highlights from this series and the last.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Ynys Broc Mor Lili, Babi Ni, Ben Dant, Traed Moch.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Drewgi

Ar Ynys Broc Mor, mae Morgi Moc yn ymbaratoi ar gyfer cinio arbennig gyda Heti ac yn penderfynu gwisgo ychydig o bersawr pysgodlyd. Pan mae Lili'n trio esbonio i Morgi Moc ei fod yn drewi, mae'n gwrthod gwrando!

16: 10
Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi a chroesawu ei chwaer fach newydd i'r byd. Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd - diwrnod genedigaeth eu chwaer fach newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ben Dant - Bro Sion Cwilt

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Bro Sion Cwilt wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Traed Moch - Oen Bach Mali

Mae Mali ar fin ddechrau'r ysgol ac yn cael cyfle i edrych ar ol oen bach sy'n mynd i lot o drwbl!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Heliwr Bwystfilod

Mae wyneb adnabyddus - Daniels yr Heliwr Bwystfilod - yn hela creadur y mor ond mae'r teulu Nekton eisiau amddiffyn y creadur. I wneud pethau'n waeth, mae'r cyhoedd yn cefnogi Daniels!

17: 25
CIC

Cic - y rhaglen deledu i bob ffan pel-droed ifanc. Bydd is-reolwr Cymru, Osian Roberts, yn rhannu cyfrinachau'r garfan, Owain a Heledd yn cael blas ar beth sy'n digwydd mewn 'medical' a thim pel-droed Met Caerdydd yn cymryd Sialens y Sgwad.

17: 45
Ochr 2

Performiad stiwdio hudol gan y triawd gwerinol, Plu. Bydd Math o Y Reu yn ceisio creu cerddoriaeth frysiog yn Trac Mewn Deg a chawn gan a sgwrs hefo Adwaith o noson Gwobrau Selar.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Mae'r gwanwyn yn troi'n haf ac mae'r cartrefi artiffisial yn llawn dop. Mae llawer o brysurdeb ond sut mae'r tyrchwr enwocaf un - y wahadden - yn setlo?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Cyfres newydd, gyda blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n dangos i ni rai o'r cnydau cyflym y dylem eu cysidro cyn i'r tywydd droi am y gwaethaf. Sioned sy'n plannu dau botyn - un ar gyfer sioe i'r hydref, ac un arall i'r gaeaf, tra bod Meinir yn dangos i ni ganlyniadau arbrawf Owain Roberts gyda thomatos hydroponig. A Twm Elias sy'n ein cyflwyno i rai o blanhigion hynafol gerddi Castell Powys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, byddwn yn dathlu agoriad swyddogol estyniad newydd Galeri Caernarfon, a hynny yng nghwmni'r actor, Rhys Ifans. Cawn hefyd sgwrs a chan gyda'r band Mellt.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Iolo yn darganfod rhywbeth diddorol yn garej Y Felin! A yw Hywel wir yn golygu yr hyn mae'n ei ddweud heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Codi Pac

Codi Pac - Aberystwyth

Geraint Hardy sydd yn 'Codi Pac' ac yn ymlwybro i wahanol lefydd yng Nghymru. Yn Aberystwyth yr wythnos hon byddwn yn darganfod beth sydd gan y dref i'w chynnig. Cawn edrych ar weithgareddau difyr a gweld y llefydd gorau i aros a bwyta.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ras

Y Ras

Cwis chwaraeon newydd sy'n chwilio am gefnogwr chwaraeron mwyaf gwybodus Cymru. Cawn bedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol. Gareth Roberts sy'n cyflwyno. Sut fydd cystadleuwyr yr ail rownd yn gwneud?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Nodyn

Nodyn

Lowri Evans sy'n perfformio caneuon oddi ar ei halbwm diweddaraf yn ei hardal enedigol, Trefdraeth. Hefyd, tair can newydd gan Masters in France wrth iddyn nhw berfformio yn Llanberis. Darlledwyd yn gyntaf yn 2011.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Gwlad yr Astra Gwyn

Gwlad yr Astra Gwyn

Heno mae Shelley yn colli ei chi ac mae Vera yn cael gafael ar gi go wahanol!

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Galw Nain Nain Nain

Galw Nain Nain Nain

Yr wythnos yma, mae Ffion Jones, sy'n byw yng Nghaerdydd, yn mynd ar ddet gyda help ei nain, Delyth Rees o Fachynlleth.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?