S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Da 'Di Dona, Peppa, Llan-ar-goll-en, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam Tan, Patrol Pawennau, Asra.

06: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - Rh - Rhedeg a Rhwyfo

Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Mae Criw Cyw'n edrych ymlaen ond pwy fydd pencampwr pa gystadleuaeth?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Dagrau

Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod a dagrau i'w lygaid.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Da 'Di Dona - Yn y filfeddygfa gyda Llinos

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn milfeddygfa gyda Llinos.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Diwrnod Niwlog

Mae Mami a Dadi Mochyn yn mynd a Peppa a George i'r cae chwarae. Yn sydyn iawn mae hi'n troi mor niwlog fel na fedran nhw weld dim byd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Bysedd y Cwn

Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. Heb Ceri'r ci-dectif i'w helpu, tybed a fydd Prys ar Frys yn llwyddo i ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Olobobs - Coeden Sgodyn

Mae Sgodyn Mawr druan yn sownd mewn coeden felly mae'n rhaid adeiladu'r llithren fwyaf, gyflymaf a gorau erioed!

07: 05
Y Diwrnod Mawr - Saga

O Gwm Rhondda i Norwy - mae diwrnod mawr Saga yn mynd a hi i gaban ei thadcu a'i mamgu. Mae hon yn daith arbennig iawn, gan ei bod wedi cyfansoddi can newydd sbon i roi syrpreis i Tadcu ar ei benblwydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Gemau ysbio

Mae Norman yn ffilmio y ffilm ysbiwr "gore erioed" a fe yw Jac Pond. Jams sy'n chwarae ei ddwbl pan mae pethau cas yn digwydd ac mae llawer o'r rheiny. Rhaid i Sam Tan a'i griw weithio'n galed.

07: 30
Patrol Pawennau - Achub sgrepan Aled

Mae Aled wedi colli ei sgrepan ar ddiwrnod cyntaf yr ysgol, felly mae'r Pawenlu yn cytuno i helpu chwilio amdano.

07: 45
Asra - Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog

Bydd plant Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae hi'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant Ysgol Eifion Wyn yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 00
SpynjBob Pantsgwar - Dwrn o Boen

Mae Padrig a SbynjBob wedi cynhyrfu'n lan ar ol clywed y newyddion bod reid newydd o'r enw 'Dwrn o Boen' yn y ffair ac maen nhw'n mynd am dro yno'n syth bin.

08: 10
Y Doniolis - Dynion Tan

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae gorsaf dan Cwm Doniol yn chwilio am wirfoddolwyr a'r Doniolis yw'r cyntaf i'r felin, ond mae pethau'n dechrau poethi i Louie.

08: 15
Y Dyfnfor - Ystifflog Anferthol

Mae Ant a Fontaine yn chwilio am un o greaduriaid mwyaf prin y cefnfor - yr ystifflog enfawr!

08: 40
Chwarter Call

Cyfle i ymuno a Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi sy'n cynnwys sgetsys doniol, cymeriadau gwallgo' a digonedd o chwerthin!

08: 55
Cath-Od - Macs yn erbyn y Peiriannau

Mae Beti wedi prynu peiriant arbennig i Macs a Crinc. Mae Macs yn meddwl ei fod yn feistr ar beiriannau. Ydi o?

09: 05
Ben 10 - Lodes Lwcus

Erbyn hyn mae Ben yn adnabyddus fel arwr ac yn cael ei gydnabod am ei ddewrder ymhobman. Mae Gwen braidd yn gefnigennus, ond mae Ben yn rhoi tlws lwcus iddi yn anrheg.

09: 30
Pigo Dy Drwyn - Bro Allta v Trelyn

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

10:00 Y Cosmos

Y Cosmos - Diwedd Y Byd

Sut bydd bywyd ar y ddaear yn dod i ben? Gydag asteroid tua maint car yn bwrw'r ddaear pob diwrnod, mae'r rhaglen ddiweddaraf yng nghyfres y Cosmos yn datgelu pob math o fygythiadau i'n byd. O gomedau i belydrau gamma, llosgfynyddoedd i blanedau ar goll yn y gofod, gofynwn pa mor debygol ydyn nhw o effeithio arnom ni. Drwy edrych yn ol ar y 5 difodiant mawr sydd wedi taro'r ddaear dros yr 13 biliwn o flynyddoedd diwethaf, bydd y rhaglen yn datgelu sut mae gwyddonwyr yn paratoi am y gwaetha'.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Y Tyrchwyr gyda Iolo Williams

Bydd Iolo Williams yn ffarwelio a'r mamaliaid bach ac yn crynhoi'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu wrth sbecian a busnesa yn eu cartrefi ffug gyda'r camerau cudd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Mamwlad

Mamwlad - Laura Ashley

Ffion Hague sy'n edrych ar fywyd a gwaith Laura Ashley ac yn darganfod fod y wraig arloesol hon wedi gorfod dioddef yn dawel yn y gwaith ac yn ei phriodas.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Bywyd Gwyllt y Mor

Bywyd Gwyllt y Mor - Deifio gyda'r Siarcod

Yn y bennod hon daw Joe Bunni wyneb yn wyneb a rhai o'r creaduriaid sydd yn byw yn y mor mawr. Bydd yn cymryd rhan mewn deif hynod beryglus ar drywydd y Siarc rhesog ac yn cael cwmni Dr Hans Gruber mewn labordy unigryw i astudio bywyd y mor.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Ffermio

Ffermio

Yn y rhifyn yma o Ffermio, byddwn yn trafod dyfodol sioeau bach yn sgil dyfodiad Unedau Cwarantin. Byddwn hefyd yn Sir Fon yn trafod gwartheg, godro a glaswellt, ac yn dilyn llwyddiant Geraint Thomas yn y 'Tour de France' eleni - ynghlwm wrth hyn, cawn weld sut mae mudiadau cefn gwlad wedi gwirioni efo seiclo.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Cegin Bryn: Yn Ffrainc

Yn Lyon yng nghanol Ffrainc, mae'r cogydd Bryn Williams yn ymweld a marchnad enwog 'Les Halles Paul Bocuse' yng nghwmni Carys Evans. Maent yn ymweld a bwyty sy'n arbennig i Lyon - y 'bouchon'; lle sy'n dathlu'r gorau o fwydydd yr ardal, ac yn cael y cyfle i flasu pen buwch a 'quenelle' penhwyad. Mae Bryn yn cael ei ysbrydoli gan gyfoeth cynnyrch y ddinas, yn coginio 'coq au vin' ar y barbeciw ac yn paratoi salad Lyonnaise ynghyd a tharten praline pinc.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Adre

Adre - Rhys Mwyn

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn ymweld a chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy'n byw ynddyn nhw. Yr wythnos hon bydd Nia yn ymweld a chartref yr archeolegydd a'r cerddor Rhys Mwyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Cyfres newydd, gyda blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n dangos i ni rai o'r cnydau cyflym y dylem eu cysidro cyn i'r tywydd droi am y gwaethaf. Sioned sy'n plannu dau botyn - un ar gyfer sioe i'r hydref, ac un arall i'r gaeaf, tra bod Meinir yn dangos i ni ganlyniadau arbrawf Owain Roberts gyda thomatos hydroponig. A Twm Elias sy'n ein cyflwyno i rai o blanhigion hynafol gerddi Castell Powys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:55 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Mae Elin Vaughan Crowley yn awyddus i drawsnewid sgert a roddwyd iddi gan ei mam - all John ein harbenigwr 'vintage' greu campwaith o'r newydd trwy uwchgylchu brethyn yr hen sgert? Mae gan ei thad, Edward, ddau hen feic modur ac mae'n ystyried eu gwerthu er mwyn cyfrannu at brynu cegin newydd sbon - ond beth yw eu gwerth? Mae Vince ac Anwen yn rhedeg maes carafanau ond a fydd y bocs bychan a'r casgliad o grochenwaith sydd wedi bod yn eistedd wrth ymyl y lle tan werth unrhyw beth?

 • Isdeitlau Saesneg

15:50 Chwilio am Seren Junior Eurovision

Chwilio am Seren Junior Eurovision

Eleni, am y tro cyntaf erioed, mi fydd Cymru yn cystadlu fel cenedl unigol yn y Junior Eurovision Song Contest. Mae'r daith i chwilio am blentyn i gynrychioli Gwlad y Gan yn dechrau gyda'r gyfres hon. Yn y rhaglen gyntaf, cawn glyweliadau ledled Cymru yn Llandudno, Aberystwyth a Caerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Dreigiau v Zebre

Gem fyw o'r PRO14 wrth i'r Dreigiau chwarae Zebre ar faes Rodney Parade. Cic gyntaf 5:15.

19:20 Sgorio

Sgorio - Llandudno v Cei Connah

Dau gawr o'r gogledd sy'n cwrdd mewn gem fyw o Uwch Gynghrair Cymru JD, yng nghwmni Dylan Ebenezer a'r cyn-chwaraewyr rhyngwladol Owain Tudur Jones a Malcolm Allen. Mae newidiadau mawr wedi bod yn Llandudno dros yr haf, gyda 16 chwaraewr newydd yng ngharfan Iwan Williams. Mae llawer yn gweld Cei Connah fel y ffefrynnau i ddisodli'r Seintiau Newydd fel ceffylau blaen yr Uwch Gynghrair ac mae eu dechrau da i'r tymor yn cynnwys trechu'r pencampwyr. Cic gyntaf 7.30, Parc Maesdu.

 • Isdeitlau Saesneg

21:40 Noson Lawen

Noson Lawen - Theatr Bryn Terfel, Bangor

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno Noson Lawen arbennig o Fangor gyda Bryn Fon a'r band, Gwawr Edwards, Caryl Hughes, Hannah Stone, Cor Glanaethwy, Cefin Roberts, Y Tri Digri, Sera a Jenn a Dafydd Wyn Jones.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:40 Taith Tatŵ Dewi Pws

Taith Tatŵ Dewi Pws

Cyfle arall i fynd ar daith o amgylch Cymru gyda Dewi Pws wrth iddo geisio penderfynu a ddylai gael tat?. Wrth gwrdd a gwahanol bobl, bydd e'n holi pwy sy'n cael tat?s a pham? Mae pawb a'u stori bersonol a'u rhesymau eu hunain dros gael tat? - cofio rhywun neu rywbeth, datgan gwladgarwch, dangos undod. Bydd yr hanesion hyn yn procio meddwl ac yn cynnig syniadau i Dewi wrth iddo fynd ar ei 'daith dat?' ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:40 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 13
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?