S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

06: 00
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

06: 15
Digbi Draig - Malwod

Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. Dydy Conyn ddim yn hapus o gwbl ac mae'n ceisio cael gwared arnynt.

06: 25
Sbarc - Y Galon

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Y Galon'.

06: 40
Sbridiri - Hetiau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu het lwcus i Twm ac yn mwynhau gwneud mwy o hetiau yng nghwmni plant Ysgol Rhydypennau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Y Parot Sal

Heddiw, mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sal. Tybed pwy sy'n sal a sut daw'r criw o hyd i'r creadur?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Guto Gwningen - Hanes y Llwynog Sy'n Hedfan

Mae Guto'n dod o hyd i allwedd wedi ei chuddio yn llyfr mawr pwysig ei dad, ac mae'n benderfynol o ddarganfod ar gyfer pa glo mae hi. Ond mae ei ymchwil yn ei arwain i le peryglus iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Olobobs - Potyn Pwca

Wrth drio dychwelyd potyn dirgel i'w berchennog mae'r Olobobs yn dringo enfys ac yn tynnu lluniau yn yr awyr gyda phaent hud!

07: 35
Deian a Loli - A'r Llyfrgell

Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r ty, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Ysbyty Cyw Bach - Tonsils

Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cwn yn Hedfan

Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y c?n ei hun ond yn gorfod derbyn yn y diwedd mai mam sy'n gwybod orau weithiau!

08: 15
Shwshaswyn - Sgleiniog

Beth gawn ni ganolbwyntio arni heddiw tybed? Mae Seren yn darganfod papur disglair wedi ei adael yn y parc, mae'r Capten yn mynd ar y llithren a Fflwff yn chwythu sbwriel sgleiniog i'r bin.

08: 25
Sam Tan - Y Cadno Coll

Mae Lisi a Hana yn achub cadno. Ar ol i Norman ddweud wrth Hana fod cadno yn union fel ci, mae hi'n ei adael allan o'r caets, ac mae yna lanast llwyr - mae Sam Tan yn brysur iawn felly!

08: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn rhoi goleuni

Mae pawb yn son am gael parti syrpreis i Cwrsyn, ond mae storm o wynt wedi torri rhai o'r melinau gwynt sy'n cyflenwi trydan ac mae rhan o'r bae mewn tywyllwch.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Amser maith yn ol

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati

Dal Ati

Y tro hwn yn Cwmni, cawn gyfarfod gweithwyr Cwrw Llyn ym Mhen Llyn. Yna i ddilyn, bydd cyfle i weld pigion y Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd yn Pigion y Sioe.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati - Sgwad Ser Cymru

Yn Sgwad Ser Cymru heddiw, byddwn yn cyfarfod y canwiwr Rhys Davies a'r beiciwr mynydd Emyr Davies. I ddilyn, cyfle i weld 'Ar Werth' gyda chipolwg ar y prynwyr a'r gwerthwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Gan ei bod yn nesau at ddiwrnod penblwydd Kylie, mae teulu'r K's yn trefnu taith deuluol i'r sinema. Cyfle gwych i Lowri gael treulio amser efo Philip, ond wedi i bethau fynd o chwith, mae Lowri'n dod i benderfyniad ynglyn a'i dyfodol. Mae Rhys yn dioddef wrth gofio am David, ac mae Mags yn mynnu mwy o arian gan John. Mynnu bod Carwyn yn gwario llai mae Gwenno - does dim angen mynd dros-ben-llestri wrth baratoi at agoriad swyddogol yr iard gychod.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Gan nad ydy Gwenno wedi cael cyfle i siarad yn iawn efo Lowri ers iddi ddod i fyw i'r ardal, mae'n gwahodd ei chyfnither a Kelvin am swper. Wrth i Vince dreulio mwy o amser efo Owain a Mair, mae Terry yn dechrau amau fod Vince a'i fryd ar ail-gydio yn ei berthynas efo Sophie. Mae hi'n flwyddyn ers i David farw ac mae Rhys druan yn cael diwrnod anodd - diwrnod fyddai wedi medru bod yn llawer iawn gwaeth oni bai am Dylan.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Clwb Ni

Clwb Ni - Jiwdo

Cipolwg ar glwb chwaraeon, y tro hwn yn edrych ar jiwdo.

Prynhawn

12:00 Lliwiau

Lliwiau - Grym Lliw

Cyfle arall i weld y diweddar Osi Rhys Osmond yn dadansoddi grym lliwiau. Bydd y cynllunydd byd enwog Christian Lacroix a'r cwmni dylunio Elfen yn rhoi eu perspectif unigryw nhw ar liw i ni. A bydd arbrofion seicolegol dadleuol yn ceisio profi unwaith ac am byth os yw ein hymateb i liwiau yn rhywbeth greddfol ai peidio.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Gwlad Beirdd

Gwlad Beirdd - Waldo Williams

Yn y rhalen hon bydd Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood yn teithio i Sir Benfro i ddilyn hanes a thrafod cerddi Waldo Williams.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Mwy o'r Babell Len 2018

Mwy o'r Babell Len 2018

Yn y rhaglen hon fydd yr Athro Derec Llwyd Morgan yn olrhain carwriaeth 'Mym a Cnon', sef Enid Picton Davies a Thomas Parry yng Nghaerdydd ddeg a phedwar ugain o flynyddoedd yn ol; y Prifardd Catrin Dafydd yn darllen pwt o'i stori fer 'Alice yn Steddfod Land', fel rhan o un o'r sesiynau dyddiol 'Stori Cyn Cinio'; a chawn rownd derfynol Ymryson Barddas, sy'n cynnwys Morgannwg v Caerfyrddin v Deheubarth.

14:00 Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

Ym mhennod ola'r gyfres mae Iolo yn deifio yn ystod y nos gyda nadroedd y mor a llysywod moray. Mae e hefyd yn cyrraedd man mwyaf deheuol y riff, Ynys Lady Elliot, i ddeifio trwy dwnnel hudolus dan y d?r sy'n llawn pysgod. Ar ddiwedd y gyfres, daw Iolo i gasgliad dramatig iawn am ddyfodol y Great Barrier Reef.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:55 Ironman Cymru

Ironman Cymru

Mae Ironman Cymru yn cymryd lle yng nghanol cestyll a thirweddau godidog Sir Benfro ar arfordir De Cymru. Ar ol nofiad 2.4 milltir yn lleoliad hanesyddol Dinbych-y-pysgod, mae taith feicio 112 milltir heriol yn cyrraedd dringfeydd mawr cyn i'r athletwyr wynebu'r daith o 26.2 milltir i'r diwedd. Dyma gyfle i athletwyr fod yn gymwys ar gyfer Pencampwriaethau'r byd yn Kona, Hawai. Dilynwn holl gyffro'r ras eleni yn y rhaglen hon.

 • Isdeitlau Saesneg

15:20 Ralio+

Ralio+ - Twrci

Mae Rali Twrci yn dychwelyd i Bencampwriaeth Rali'r Byd ar ol 8 mlynedd ar gyfer 10fed rownd y tymor eleni. Mae'n addo i fod yn her a hanner, gan nad oes profiad gan un o'r gyrwyr, y cyd-yrwyr na'r timoedd o gystadlu ar hewlydd graean y wlad. Mi fydd gyda ni'r uchafbwyntiau llawn yng nghwmni Emyr Penlan, Rhys ap William a Howard Davies.

15:45 Ffermio

Ffermio

Yn y rhifyn yma o Ffermio, byddwn yn trafod dyfodol sioeau bach yn sgil dyfodiad Unedau Cwarantin. Byddwn hefyd yn Sir Fon yn trafod gwartheg, godro a glaswellt, ac yn dilyn llwyddiant Geraint Thomas yn y 'Tour de France' eleni - ynghlwm wrth hyn, cawn weld sut mae mudiadau cefn gwlad wedi gwirioni efo seiclo.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:15 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Gleision Caerdydd v Munster

Cyfle i weld y gem PRO14 a chwaraewyd ddydd Gwener rhwng Gleision Caerdydd a Munster ar Barc yr Arfau.

18:00 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 08
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:10 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Bywyd Gwyllt y Mor

Bywyd Gwyllt y Mor - Anwesu'r Morfilod

Unwaith eto bydd y ffotograffydd Joe Bunni yn ein cludo ar daith o amgylch yr Axores, Polynesia ac Indonesia. Cawn weld y morfilod sydd yn cynorthwyo pysgotwyr lleol i ddal pysgod, a sbecian ar arferion nythu mor-grwban cefn lledr anferthol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 DRYCH: Byw Heb Irfon

DRYCH: Byw Heb Irfon

Irfon Williams was a husband, father and prominent campaigner for the rights of patients suffering from cancer. Following his death last year, this documentary follows his wife Becky and their young children, looking at life without Irfon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Cyfweliadau arbennig gyda'r tri sydd yn y ras i fod yn arweinydd Plaid Cymru yw cynnwys y rhaglen hon. Mae UKIP Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig eisoes wedi dewis ac mae Plaid Cymru a Llafur eto i ddod. Er mai Plaid Cymru sydd dan y chwyddwydr, mi fyddwn ni hefyd yn rhoi sylw i ras arweinyddiaeth Llafur yn ystod y gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Mae Pethau'n Chwalu

Ar noswyl Gwyl y Lloer ym 1968 mae Byddin Gogledd Fietnam a'r Viet Cong yn ymosod ar drefi a chanolfannau milwrol yn y De. Yn sgil yr ymosodiadau mae colledion enbyd i bawb ac o'r herwydd gwelwn Johnson yn penderfynu peidio a rhedeg am dymor arall fel arlywydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Ceffylau Cymru

Ceffylau Cymru

Ceffylau rasio 'National Hunt' sy'n serennu yn rhaglen ola'r gyfres yn dilyn byd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. Bydd y cyflwynwyr Brychan Llyr a David Oliver yn cwrdd a Janet Davies a'i cheffylau ym Mro Morgannwg. Bydd Brychan yn gweld sut mae'r ceffylau yn cael eu hyfforddi gyda'r hyfforddwr enwog Evan Williams a bydd David yn ymweld a'r ebolion newydd. Byddwn yn gweld y ceffylau yn rasio ac yn cystadlu ac yn holi sut deimlad yw'r ennill a'r colli.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?