S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
TiPiNi - Merthyr

Bydd y criw yn ymweld a Merthyr y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Digbi Dwy Ddraig

Pan mae Digbi'n rhedeg ar ol mochyn coed sydd wedi rholio i lawr i dy Betsi mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno a nhw.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Cwningod yn Hedfan

Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant a'i hedfan yn ol adre'!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Persi ydi Persi!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Morgan y Gofalwr

Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Stiw'r Clown

Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Gwdihw

Bydd y milfeddyg yn ymweld a neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Peppa - Annwyd George

Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau d?r, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw - ond pan mae George yn tynnu ei het law i ffwrdd mae'n dal annwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Babi Ni - Pen-blwydd Hapus!

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. Ond beth maen hi'n mynd i brynu yn anrheg i'w brawd bach pan gaiff o ei eni?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Llan-ar-goll-en - Y Cameleon

Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn i neb lwyddo i sgwrsio gydag e, mae'n diflannu. Dyma ddirgelwch rhyfedd i Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isho cribo 'ngwallt

Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoffi cael ei gwallt wedi cribo gan ei fod yn brifo.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Chwilio am Cyw - Y Farchnad

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn y farchnad.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Bach a Mawr

Mae bywyd Mawr yn cael ei droi wyneb i waered pan fo Bach yn galw heibio!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Hwylio

Mae Wibli yn defnyddio bocs i wneud cwch hwylio er mwyn mynd ar antur! Mae Gwich Bach yn dod hefyd ond dydi o ddim yn si?r sut mae'r hwyl yn gweithio. Yn gyntaf mae 'na awel ysgafn sydd yn helpu i'r cwch symud yn araf a gofalus, ond yna mae'r gwynt yn cryfhau ac yn chwythu'r ddau at ynys lle mae Soch Mocha yn aros.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil

Mae Meic eisiau gwneud rhywbeth dewr, ac mae'n mynnu bod Sblash ofnus yn gwneud y pethau dibwys. Ond pan ddaw Meic ar draw anghenfil mae'n sylweddoli mai wynebu eich ofnau yw'r peth dewr i'w wneud - beth bynnag fo'r ofnau hynny!

08: 50
Marcaroni - Peiriant Anhygoel Wali Odl

Mae'n ben set ar Oli - gormod i'w wneud a dim digon o amser i'w wneud o! Mae hi'n penderfynu defnyddio'i sgwter i helpu gyda'r gwaith o lanhau T?r y Cloc. Ond o! Weithiau mae gormod o frys yn ein harafu! Yna daw Roli heibio efo stori wych am beiriant anhygoel g?r Anti Poli - sef Wali Odl. Hwn oedd y peiriant mwyaf bondibethma, gwych ych sanau sych yn y byd i gyd! Ac ydy - mae hyn yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi! Hwre! Mae 'na gan newydd ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Abadas - Meicroffon

Mae'r Abadas wedi creu band pop ond mae rhywbeth ar goll. All gair newydd heddiw helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Oli dan y Don - Pwy Yw'r Bos?

Mae Beth, Oli a Sid yn ffraeo ynghylch pwy yw'r bos pan mae prosiect arbennig 'da Dyf.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Darllen 'Da Fi - Cawl Pwmpen

Sali Mali yn darllen stori am Galan Gaeaf.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Sbridiri - Ffair

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu chwyrligwgan, ac yn ailgreu rhai o atyniadau'r ffair gyda plant Ysgol Llangain.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
TiPiNi - Maesteg

Heddiw, bydd y criw hwyliog yn cael hwyl yng nghwmni plant Maesteg!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Adenydd

Mae Digbi'n gadael par o adenydd i hedfan o dy Betsi ar ddamwain. Gan ei fod ofn dweud wrth Betsi mae'n penderfynu mynd ar eu holau cyn iddi ddod i wybod beth sydd wedi digwydd.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Tegan Gwichlyd

Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn ol!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemoned

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Gwenyn Tryw

Mae Mali yn swil ar ol gwneud camgymeriad wrth ymarfer ar gyfer y gyngerdd, ond mae Morgan yn ddryw iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Taith Stiw

Mae Stiw yn gwneud car allan o focs cardfwrdd ac yn mynd a'i ffrindiau ar daith i lan y mor ac i siopa.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Gwdihw

Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld a chrwbanod.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Garej Taid Ci

Mae car Dadi Mochyn yn rhedeg allan o betrol ond mae garej Taid Mochyn yn agos. Ar ol gwneud galwad ffon mae Taid Mochyn ar ei ffordd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Babi Ni - Mynd am Sgan

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Heddiw, bydd y teulu yn mynd i Gaer i gael sgan 3D o'r babi ym mol Mam, cyn mynd i'r caffi i gael hufen ia.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Llan-ar-goll-en - Bysedd y Cwn

Un wrth un, mae anifeiliaid Llan-ar-goll-en yn diflannu. Heb Ceri'r ci-dectif i'w helpu, tybed a fydd Prys ar Frys yn llwyddo i ddatrys y dirgelwch rhyfedd yma?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 'Sgota gyda Julian Lewis Jones

'Sgota gyda Julian Lewis Jones - Sir Fon

Yr wythnos hon bydd Julian Lewis Jones a'i gyd gyflwynydd Rhys Llywelyn yn pysgota oddi ar arfordir Ynys Mon. Y sialens yw dal yr amrywiaeth fwyaf o bysgod o amgylch yr ynys gan ddechrau yn Llyn y Gors ger Biwmares. Yn ymuno a'r ddau gyflwynydd mae dau o hogiau'r ynys sef Sion a Rhys Hughes - dau frawd sy'n frwdfrydig iawn am bysgota. Cawn weld y pedwar mewn dau dim yn pysgota ger Ynys Cybi ac Ynys Seiriol. Pwy fydd yn ennill y gystadleuaeth?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Mae'r doctoriaid ifanc yn delio a chleifion a chancr o ddau begwn y byd yr wythnos hon. Wrth i Eleri deithio i ynysoedd y Caribi i weld effaith system iechyd gwbl wahanol, mae Moss yng nghanolfan arloesol Felindre yn dilyn taith Brian sydd a chancr cymhleth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Darn Bach o Hanes

Darn Bach o Hanes - Herwyr

Un o sgil effeithiau'r goncwest Normanaidd ym 1282 oedd creu yng Nghymru system weinyddol gwbl aneffeithiol. Yn dilyn Gwrthryfel Glynd?r yn y 15fed ganrif, roedd anhrefn a thorcyfraith yn ffynnu, ac oes yr herwyr yn ei hanterth. Yr wythnos hon bydd Dewi Prysor ymweld a rhai o safleoedd peryclaf y wlad ar y pryd, llefydd fel Bwlch yr Oerddrws ym Meirionnydd, ac yn croesi'r ffin i dref Llwydlo, i ddysgu am ymdrechion y goron i ffrwyno'r Cymry anystywallt.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. Ymunwch gyda Nia Roberts wrth i bar arall o gystadleuwyr fynd am y jacpot o #10,000!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Gareth Richards fydd yma'n coginio a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Hefyd, edrychwn ymlaen at ddiwrnod Shwmae/Su-mae.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Gary a Sally yn agor 'Deco' - canolfan cynllunio mewnol. Mae Dan yn cyhoeddi mai fe yw perchennog newydd stad Pengelli ac mae Annette yn gandryll gan na ddywedodd e wrthi. Mae John Albert yn cyfaddef wrth Gwenda nad efe yw tad Sion, ac mae Sally'n tynnu lluniau o ddyn yn cymeryd cryn dipyn o sylw o Annette mewn clwb nos ac yn eu gadael yn fwriadol ar fwrdd er mwyn i Dan ei gweld.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Prydain Wyllt

Prydain Wyllt - Y Wiwer Goch

Rhaglen natur yn son am y wiwer goch sydd yn byw yng nghoedwigoedd yr Alban.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Morloi hurt

Mae Lili yn dod o hyd i gorn arbennig ar y traeth ac ar y ffordd draw i Ynys Broc Mor mae'n cwrdd a nifer o forloi cyfeillgar. Mae hi'n credu bod modd hyfforddi'r morloi i wneud triciau gyda'r corn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn!

16: 10
Babi Ni - Pen-blwydd Hapus!

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. Ond beth maen hi'n mynd i brynu yn anrheg i'w brawd bach pan gaiff o ei eni?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ben Dant - Ysgol Aberteifi

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Aberteifi wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Traed Moch - Blas o Sbaen

Cred y pentrefwyr bod Dan Tarw a Ffyrgi yn symud ?nol i Sbaen, felly rhaid trefnu parti penblwydd i Dan Tarw gyda bwyd a diod a dawnsio Sbaeneg ond cam ddealltwriaeth yw hyn i gyd. Dim ond i Ddulyn am benwythnos roedden nhw?n mynd!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Y Nektons Iau

Mae Ant a Fontaine yn ceisio cadw trefn ar griw o bobl ifanc sy'n ymweld a'r Aronnax. Ond a fydd pethau'n dilyn y cynllun?

17: 25
CIC

Cic - y rhaglen deledu i bob ffan pel-droed ifanc. Y tro yma, byddwn yn ail-fyw un o goliau cofiadwy Euro 2016 gyda Hal Robson Kanu; bydd Owain yn mynd yn ol i'w gyn glwb, Abertawe, i brofi gajets hyfforddi newydd a chawn gipolwg ar y gem gyflym a ffyrnig handball.

17: 45
Ochr 2

Carcharorion fydd yn ceisio creu can mewn deg munud yn Trac Mewn 10, can o set Maes B Yws Gwynedd a chan o Wobrau Selar gan Gwilym.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Arfordir Cymru: Mon

Arfordir Cymru: Mon

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Mon gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Heno yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres o chwech sy'n rhedeg drwy'r wythnos, mae'n nithio yd yn y dull traddodiadol ac yn hwylio mewn cwch hynafol tu hwnt.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n mynd i'r afael a phlanhigyn ymledol ac ymosodol ar Ystad Craflwyn ger Beddgelert. Bydd Sioned yn dangos sut i blannu potiau fydd yn llonni dyddiau byr y Gaeaf, a Meinir sy'n mynd ati i greu nodwedd d?r fydd yn denu mwy o fywyd gwyllt i ardd Pant y Wennol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fyddwn ni'n dathlu pen-blwydd y Coliseum yn Aberdar yn 80 mlwydd oed. Hefyd, edrychwn ymlaen at ddiwrnod Shwmae/Su-mae.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 58
Chwedloni - Chwedloni: Stori Geraint

Stori Geraint.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae DJ yn diawlio ei fysedd tewion, a Non yn sylweddoli fod gan DJ gwestiwn pwysig i ofyn iddi. Caiff Aaron ei hun mewn sefyllfa beryglus. Nid yw Dai yn rhy hapus gyda chyhoeddiad DJ, ond ydy Dai yn iawn i fod yn amheus o gymhellion ei fab? Dyw Eifion ddim eisiau trugaredd Iolo a Tyler.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
20: 58
Chwedloni - Stori Eleri a Alwena

Stori Eleri ac Alwena.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ras

Y Ras

Rhaglen gwis chwaraeon wedi'w chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd ym mhob rhaglen. Mae pump rownd gwahanol a dau o'r cystadleuwyr yn brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol. Dyma'r rownd gyn-derfynol gyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Traed Lan

Traed Lan

Mae Traed Lan yn codi?r lle ar fyd preifat a chyfrinachol yr angladdwyr ? eu gwaith a?u bywyd. Dwy fusnes deuluol yw sail Traed Lan. Ym Maglan, Port Talbot byddwn yn dilyn Gareth Jenkins a?i staff tra yn Llanbedr Pont Steffan mae Rhys Price a?i dad a?i dad-cu yn gweithio. Byddwn hefyd yn gweld gwaith arbenigol y pereneiniwr Dorian Harries. Yn y rhaglen hon byddwn yn cael gweld tuol y llen Amlosgfa.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Byw Celwydd

Byw Celwydd

Gyda Meirion Llywelyn, y cyn-Brif Weinidog Ceidwadol, wedi ei alltudio i'r meinciau cefn, a Rhiannon Roberts, Arweinydd y Cenedlaetholwyr, bellach wrth y llyw mewn clymblaid, mae dyfodol Llywodraeth Cymru gyfan mewn dwylo gwahanol iawn. Mae holl gyfrinachau, celwyddau a chynllwynio y byd gwleidyddol yma unwaith eto yn y drydedd gyfres hon.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:30 Sgorio Rhyngwladol

Sgorio Rhyngwladol - Cymru v Sbaen

Cyfle arall i weld Cymru yn dychwelyd i Stadiwm Principality ar gyfer gem yn erbyn un o gewri'r byd pel droed. Dyw'r Dreigiau ddim wedi chwarae yn y stadiwm ers 2011 ac mae hi'n addo bod yn achlysur arbennig yn erbyn cyn pencampwyr y byd. Bydd rhai o chwaraewyr gorau'r byd i'w gweld wrth i'r gwledydd gwrdd am y tro cyntaf ers 1985.

01: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?