S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
TiPiNi - Bethesda

Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd a phlant ym Methesda.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Swyn diflannu

Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn manteisio ar ei chyfle ac yn cipio Llyfr Swyn.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Ddau Elyn

Ar ol i Guto benderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben a'i gilydd, mae'n dod i ddeall yn gyflym iawn nad ydy torri'r gadwyn fwyd yn beth hawdd i'w wneud.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Boncyffion Bywiog

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Morgan yn Twtio

Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo i wneud pethau yn waeth.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Stiw - Stiw y Cogydd

Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Aiff Stiw ati i wneud un arall ar ben ei hun, ond dydy hynny ddim yn hawdd i sebra bach.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Gwdihw

Bydd y milfeddyg yn ymweld a walabi a chawn gwrdd a sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Peppa - Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pel gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Ar ol yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. Maen nhw'n addurno'r ty i'w groesawu adref.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Llan-ar-goll-en - Dirgelwch y Llyfr Coll

Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Yn anffodus, wrth grwydro ar hyd y pentref, mae'n colli'r llyfr. A fydd yn gallu dod o hyd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio tacluso

Mae'r Dywysoges Fach yn flin ei bod yn gorfod rhoi ei theganau i gadw tra ei bod yng nghanol chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Chwilio am Cyw - Y Ganolfan Arddio

Mae Cyw wedi mynd i rywle ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw yn y ganolfan arddio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Bach a Mawr

Mae Mawr mewn ychydig o draffarth wedi iddo edrych drwy ddrws newydd Bach!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Wibli Sochyn y Mochyn - Llong Ofod

Mae stafell Wibli yn fler iawn ond does neb yn fodlon ei helpu i'w thacluso. Mae'n well gan bawb chwarae llong ofod. Pan mae'r llong ofod yn glanio ar blaned estron, maen nhw'n darganfod planed llawn teganau wedi eu gadael yn fler ymhobman. Mae'r ffrindiau yn mynd ati i dacluso'r blaned gan fwynhau hedfan drwy'r gofod, a phan ddaw'r criw yn ol i'r ddaear maen nhw'n darganfod fod ystafell Wibli wedi ei thacluso hefyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Ap Culhwch

Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Ond pan mae'n gorfodi Efa i roi swyn ar ap Culhwch, mae'n dysgu mai gwell ydy aros fel yr hyn ydych chi!

08: 50
Marcaroni - Y Ddeilen Fach

Mae Re wedi dod o hyd i drysor yn Nhwr y Cloc heddiw - deilen ydy hi. Ond arhoswch funud, mae hi'n goch nid gwyrdd! Sut cawn ni wybod pam tybed? Well mewn can si?r iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Abadas - Coron

Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw gair newydd heddiw. Tybed beth all e fod?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Rodeo'r Warden

Mae'r Warden yn trefnu ei Rodeo flynyddol ond daw morfilod Orca draw a rhwystro'r hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Darllen 'Da Fi - Un Drwg Drwg yw Edwyn

Bydd Gwyneth Glyn yn darllen am Edwyn ddrwg, y gwningen gas.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Sbridiri - Fferm

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu ceffyl, ac yn mwynhau ailgreu fferm yng nghwmni plant Ysgol y Babanod Abergwaun.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
TiPiNi - Merthyr

Bydd y criw yn ymweld a Merthyr y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Digbi Dwy Ddraig

Pan mae Digbi'n rhedeg ar ol mochyn coed sydd wedi rholio i lawr i dy Betsi mae Glenys yn siarsio Teifion i gadw Digbi draw oddi wrth ei ffrindiau er mwyn iddi hi ymuno a nhw.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Cwningod yn Hedfan

Wedi i Guto ddeall fod ei dad un tro wedi cwympo i ardd Mr Puw mewn peiriant hedfan, mae'n benderfynol o ddod o hyd i'r peiriant a'i hedfan yn ol adre'!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Persi ydi Persi!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Morgan y Gofalwr

Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Stiw'r Clown

Mae Elsi'n drist, felly mae Stiw'n penderfynu bod yn glown er mwyn codi ei chalon.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Gwdihw

Bydd y milfeddyg yn ymweld a neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Annwyd George

Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau d?r, hyd yn oed pan mae hi'n bwrw glaw - ond pan mae George yn tynnu ei het law i ffwrdd mae'n dal annwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Babi Ni - Pen-blwydd Hapus!

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. Ond beth maen hi'n mynd i brynu yn anrheg i'w brawd bach pan gaiff o ei eni?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Llan-ar-goll-en - Y Cameleon

Mae 'na gameleon ar goll yn Llan-ar-goll-en. Mae'n ymddangos bob yn hyn a hyn, ond cyn i neb lwyddo i sgwrsio gydag e, mae'n diflannu. Dyma ddirgelwch rhyfedd i Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 'Sgota gyda Julian Lewis Jones

'Sgota gyda Julian Lewis Jones - Gogledd Iwerddon

Ymunwch a Julian Lewis Jones a'i gyd-gyflwynydd Rhys Llywelyn wrth iddynt bysgota ger Cushendall, County Antrim, Gogledd Iwerddon am eogiaid a brithyll yn y bryniau a'r gath for anferth yn y mor. Bydd rhaid defnyddio nifer o dechnegau gwahanol i sicrhau fod y rhwyd yn llawn!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Hanner ffordd drwy'r flwyddyn ac mae'r myfyrwyr wedi ymgymryd a dyletswyddau heriol mewn ysbytai ledled y wlad. Mae Ffion a Dafydd yn gweld sut y gall profion roi straen ar gleifion bregus wrth weithio gyda phobl sydd wedi cael trawiad ar y galon. A bydd Jess a Rhodri'n darganfod nad yw afiechyd y claf wastad yn amlwg wrth ddelio ag achosion brys.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Darn Bach o Hanes

Darn Bach o Hanes - Meddiannu Tir

Yn ystod cyfnodau o heddwch a chyfnodau o ryfel, mae tir wedi ei feddiannu gan y llywodraeth i ddibenion hyfforddiant milwrol. Arweiniodd penderfyniadau o'r fath at wrthwynebiad ffyrnig yn aml, yn enwedig yma yng Nghymru. Dewi fydd yn olrhain hanes y tair prif enghraifft o feddiannu, neu'r ymdrech i feddiannu yn Nghymru; yn Rhiw Goch ger Trawsfynydd, Epynt a Bwlch-y-groes yn y Canolbarth a mynyddoedd y Preseli yn Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. Ymunwch gyda Nia Roberts wrth i bar arall o gystadleuwyr fynd am y jacpot o #10,000!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Lisa Fearn fydd yn y gegin a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Hefyd, bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Sally apologises to Annette and Dan about their wedding, but Annette is in no mood for forgiveness. Edwin faints and is taken to hospital. Sally tells Dan that she is his daughter; and Medwen returns and goes to the Crown to see Gwenda.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Prydain Wyllt

Prydain Wyllt - Eog Gwyllt Yr Atlantic

Rhaglen yn edrych ar fywyd eog gwyllt Gogledd Iwerddon.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Harbwr cwcis

Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn yr harbwr yn gwerthu bisgedi. Ond dydy hi ddim yn ystyried faint o effaith gaiff ei busnes newydd ar Nonna Moc druan sydd hefyd yn gwerthu bisgedi yn y Caffi Cocos!

16: 10
Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Ar ol yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. Maen nhw'n addurno'r ty i'w groesawu adref.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ben Dant - Ysgol Felinfach

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Felinfach wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Traed Moch - Cyfnither Dwynwen

Mae cyfnither Dwynwen yn dod i aros ati. Mae Gadi'n byw yn America, mae Dwynwen wedi cynhyrfu'n lan. Teimla Dwynwen yn eiddegus ohoni pan rhydd Porchell a Ffyrgi lot o sylw i Gadi. Dysga Dwynwen bod rhaid siarad a rhannu teimlade.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Trysor yr Ynyswyr

Mae Dolos wedi gwerthu dau fap i'r trysor - un i'r teulu Nektor ac un i'r mor-ladron. Mae'n ras wyllt i weld pwy fydd yn cyrraedd y trysor gyntaf!

17: 25
CIC

Cic - y rhaglen deledu i bob ffan pel-droed ifanc. Heddiw, cawn gwrdd a seren Merched Cymru Natasha Harding yn Lerpwl; bydd Owain a Heledd yn cael tro ar foot darts, a thim pel-droed Park Lions y Barri yw'r olaf i wynebu Sialens y Sgwad. Rhaglen ola'r gyfres.

17: 45
Ochr 2

Mae Pasta Hyll yn perfformio'n fyw yng Ngwobrau Selar yn Aberystwyth, ac Endaf o Gaernarfon yn ceisio creu trac gwreiddiol mewn deg munud yn Trac Mewn Deg. Mae Mellt yn y stiwdio a Katie Chroma sy'n derbyn Sialens DIY Ochr 2.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Arfordir Cymru: Mon

Arfordir Cymru: Mon

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau arfordir Mon gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y tro hwn, mae'n mynd i granca ac yn gweld bod enwau llafar yn gallu arwain at hanesion rhyfeddol.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n mynd i'r afael a phlanhigyn ymledol ac ymosodol yn Ystad Craflwyn ger Beddgelert. Bydd Sioned yn dangos sut y gall planhigion ty buro'r aer o'n cwmpas, a Meinir sy'n helpu teulu yn Rhostrehwfa i osod lawnt.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Mae'n ddiwrnod gwisgo pinc er budd elusen Cancr y Fron, felly heno bydd Angharad Morgan Williams, sydd wedi gwella o'r clefyd, yn cael gweddnewidiad gan Huw Fash. Bydd Y Welsh Whisperer yn ymweld a thafarn yr wythnos, a chawn gwmni'r tenor Trystan Llyr.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sioned a Mathew yn gosod bet ar p'un ohonynt wnaiff fachu gynta' yn y parti! Mae Ricky yn canfod ei hun yn yr un parti a'i gyn-brifathrawes! Mynna Dai nad ydi DJ a Non yn adnabod eu gilydd yn ddigon da i briodi. Mae Ricky druan yn dioddef ar ol ei noson drom neithiwr!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:55 Apel DEC: Argyfwng Indonesia

Apel DEC: Argyfwng Indonesia

Dyfan Tudur sy'n cyflwyno Apel Tsunami Indonesia ar ran y DEC, y Pwyllgor Argyfyngau Brys.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ras

Y Ras

Rhaglen gwis chwaraeon wedi'w chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd ym mhob rhaglen. Mae pump rownd gwahanol a dau o'r cystadleuwyr yn brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol. Dyma'r ail rownd gyn-derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Traed Lan

Traed Lan

Rhaglen ola'r gyfres sy'n codi'r llen ar fyd preifat a chyfrinachol yr angladdwyr - eu gwaith a'u bywyd. Yn y rhaglen hon byddwn yn dilyn cynlluniau angladdwyr a pher-eneinwyr ar gyfer y dyfodol gan ddatgelu mwy am eu gwaith cyfrin. Byddwn hefyd yn holi pa fath o fywyd sydd gan ymgymerwyr y meirw?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Byw Celwydd

Byw Celwydd

Mae'r ffordd i gytundeb gwleidyddol trawsbleidiol yn gymleth, yn hir ac yn llawn peryglon wrth i Rhiannon Roberts benderfynu ymyrryd yng nghynlluniau blaengar Megan Ashford i wella'r cysylltiadau ffordd rhwng Cymru a Lloegr. Ag yntau wedi ei siomi gan benderfyniad ei dad i roi'r gorau i ysgrifennu ei hunangofiant, mae Owain yn chwilio am waith. Daw'r ateb i'w segurdod o gyfeiriad annisgwyl iawn a hwnnw'n ateb sy'n peri cryn ofid i Angharad ac i Harri.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?