S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant: Jen a Jim a'r Cywiadur, Blero yn Mynd i Ocido, Da 'Di Dona, Peppa, Llan-ar-goll-en, Olobobs, Y Diwrnod Mawr, Sam Tan, Patrol Pawennau, Asra.

06: 00
Jen a Jim a'r Cywiadur - U - Utgorn ac Uwd

Mae'r Cywiadur yn torri ar draws amser darllen Jen. Cyw a Bolgi sydd yno. Maen nhw wedi dod ar draws arth fach drist. Mae gan yr arth bentwr o lyfrau hefyd. Tybed a fydd darllen stori'n codi calon yr arth fach?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Blero yn Mynd i Ocido - Comed

Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro, a sicrhau bod Maer Oci yn cael ei fath arferol yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Da 'Di Dona - Cyflwyno radio gyda Sarah

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio fel cyflwynydd ar raglen radio gyda Sarah.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pel gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Gwallt Dr Jim

Pwy aeth a gwallt Dr Jim? Mae hon yn ddirgelwch a hanner! Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ei ddatrys cyn i ben Dr Jim oeri?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Olobobs - Cerrig Anferth

Pan mae creigiau enfawr yn ymddangos o gwmpas y goedwig, mae Dodi Codi yn annog Gyrdi i ddweud helo wrth ei deulu sydd wedi galw draw!

07: 05
Y Diwrnod Mawr - Huw

Ar ei ddiwrnod mawr bydd Huw'n teithio i Sir Fon ac yn gobeithio gwireddu ei freuddwyd o gyfarfod a chyffwrdd neidr. Ond tybed a fydd o'n ddigon dewr?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 20
Sam Tan - Yr Arth Fawr Wiail

Moose a Tom yw "dynion gwyllt" Pontypandy, ac mae'r ddau'n dysgu'r Arloeswyr i wneud anifeiliaid gwiail. Mae cyfuniad o fflamau gwersyll a phren ddim yn argoeli'n dda!

07: 35
Patrol Pawennau - Achub Ystlum

Mae Gwil a'r criw yn ceisio achub babi ystlum sy'n cysgu yn Neuadd y Dref ond mae'r ystlum yn hedfan i ffwrdd gan greu problemau lu o amgylch y pentref.

07: 45
Asra - Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Bydd plant o Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned ASRA ac mae hi'n colli pwer. Rhaid ennill ser er mwyn ennill pwer. Ond a fydd plant bach y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

08: 25
Cath-Od - Llygaid Laser Beti

Mae Beti angen sbectol er mwyn gweld beth mae hi'n ei wneud, felly mae Macs a Crinc yn penderfynu ei helpu. O diar!

09: 00
Chwarter Call

Ymuna a Tudur, Mari, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Sgetsys doniol, cymeriadau gwallgo, a digonedd o chwerthin!

09: 20
Y Doniolis - Y Fferm

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar, Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae'r Doniolis yn cael eu galw gan Gwyneth Davies i gwblhau gwaith ar y fferm, ond does dim syniad gyda Louie a Louigi lle i ddechrau.

09: 30
Y Dyfnfor - Y Nektons Iau

Mae Ant a Fontaine yn ceisio cadw trefn ar griw o bobl ifanc sy'n ymweld a'r Aronnax. Ond a fydd pethau'n dilyn y cynllun?

10:00 Arctig Gwyllt Iolo Williams

Arctig Gwyllt Iolo Williams - Byw'n Gynddeiriog

Iolo Williams sy'n datgelu mwy am fywyd gwyllt godidog rhai o ardaloedd mwyaf gogleddol y byd. Mae'n dymor paru ar dirwedd galed Twndra'r Arctig lle mae rhai o greaduriaid mwyaf prydferth a nerthol ein planed yn byw. Mae cast anhygoel o anifeiliaid yn cynnwys eirth, bleiddiaid a'r ychen mwsg yn gwrthdaro'n ffyrnig yn erbyn yr elfennau ac yn erbyn ei gilydd yn y frwydr dragwyddol i oroesi. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2015.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Cyfres yn bwrw golwg unigryw ar waith criwiau Ambiwlans Awyr Cymru. Heddiw, bydd y criw yn delio a beiciwr ar ol damwain gyda char ym Metws y Coed a chawn hanes dyn ifanc sy'n ceisio ail-afael yn ei fywyd wedi i fan ei daro a'i adael gydag anafiadau erchyll.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards a'r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain

Huw Edwards sy'n olrhain pum canrif o hanes y Cymry yn Llundain. Yn yr ail bennod byd masnach sydd dan sylw. Gwelwn ddylanwad a ffordd o fyw'r Porthmyn oedd yn cludo anifeiliaid i farchnad Smithfield, a gwaith caled Merched y Gerddi oedd yn cerdded yn droednoeth o Orllewin Cymru i weithio yng ngerddi Lambeth. Clywn am gysylltiadau Cymreig rhai o eiconau Llundain gan gynnwys Marble Arch, Oxford Street a Big Ben, ac am berthynas y cannoedd o laethdai Cymreig a thwf y capeli ledled y ddinas.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

12:30 Ol Traed Gerallt Gymro

Ol Traed Gerallt Gymro

Mae Dr Barry Morgan, cyn Archesgob Cymru, yn dilyn ol troed Gerallt, a deithiodd i Rufain yn y 12fed ganrif yn ei ymgais i fod yn Archesgob cyntaf Cymru. Yn y bennod hon, mae Dr Morgan yn teithio o Calais i'r anhygoel Fwlch Sant Bernard yn y Swisdir.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn byddwn yn edrych ar gynllun sydd werth #1,000 a gall wella busnesau cig coch; a heriau'r flwyddyn sydd wedi gorfodi ffermwr o ardal Hermon i orffen godro. Gyda chynnydd yn nhroseddau cefn gwlad - sut mae dau awdurdod heddlu yn dod at ei gilydd i daclo lladron? Edrychwn hefyd ar ddefaid sydd wedi serennu mewn arwerthiannau hyrddod gan werthu am filoedd ar filoedd!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Cymry'r Groes Fictoria

Cymry'r Groes Fictoria

Cyn-gapten y Royal Marines, Owen Davis, sy'n dod i adnabod rhai o'r 17 o Gymry a enillodd y Groes Fictoria yn ystod y Rhyfel Mawr. Yn ogystal a'r morwr o Ynys Mon oedd yn rhan o ymgyrch cudd Llynges Prydain yn erbyn U-Boats yr Almaen bydd Owen yn clywed am y g?r o Gaernarfon sy'n cael ei ystyried yn 'fighter pilot' cynta'r byd. Hefyd, wrth i'r Gwarchodlu Cymreig ddathlu eu canmlwyddiant, cawn hanes y glowr o Bontypridd ymunodd a'r gatrawd ifanc cyn brwydro yn ffosydd Ffrainc a Fflandrys.

 • Isdeitlau Saesneg

14:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n mynd i'r afael a phlanhigyn ymledol ac ymosodol yn Ystad Craflwyn ger Beddgelert. Bydd Sioned yn dangos sut y gall planhigion ty buro'r aer o'n cwmpas, a Meinir sy'n helpu teulu yn Rhostrehwfa i osod lawnt.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:00 Trysorau'r Teulu

Trysorau'r Teulu

Cawn wybod mwy am y geiriadur iaith Mizo cyntaf a mwclis Mizo brodorol, sy'n perchen i'r cyn-Barchedig Aneurin Owen, a anwyd i rieni oedd yn genhadon ym Mizoram. Cwrddwn hefyd a'r gasglwraig antics brwdfrydig, Blodwen, sy' ddim yn rhy hoff o'i phlat Charlotte Rhead, ac yn gobeithio y bydd yn darganfod ei werth ariannol mawr. Ond a fydd ganddi ddodrefn o werth mawr hefyd yn cuddio yn y ty?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 O'r Galon: Mared

O'r Galon: Mared

Pan oedd Mared Jarman yn blentyn, mi gafodd hi wybod fod ganddi gyflwr o'r enw 'Stargardt Disease'. Mae'r rhaglen hon yn dilyn Mared, sy'n artist ifanc, yn ystod y misoedd cyntaf ar ol iddi adael cartref yn 18 oed. Mae hi'n benderfynol o fyw bywyd llawn. Fe gawn ni glywed ymateb a theimladau ei theulu a'i gweld hi yn y stiwdio recordio gyda'i chwiorydd a'i thad Geraint Jarman. Dangoswyd y rhaglen yn gyntaf yn 2013.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:25 Lle aeth Pawb? - Joni Jones

Lle aeth Pawb? - Joni Jones

Roedd cyfres Joni Jones yn un o uchafbwyntiau S4C ar ei chychwyn ym 1982, gan bortreadu hanes bachgen ifanc yn tyfu i fyny ym Mhen Llyn adeg yr Ail Ryfel Byd. Ond beth ddigwyddodd i Joni, ac i'r actorion ifanc eraill a serennodd yn y gyfres? Cawn ddilyn eu hanes mewn rhaglen arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:50 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:00 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Pontypridd v Glyn Ebwy

Darllediad byw o'r gem Uwch Gynghrair Principality 2018/2019 rhwng Pontypridd a Glyn Ebwy o Heol Sardis. Cic gyntaf 5.15.

 • Isdeitlau Saesneg

19:20 Sgorio

Sgorio - Y Seintiau Newydd v Cei Connah

Darllediad byw o gem bel droed Uwch Gynghrair Cymru JD Y Seintiau Newydd v Cei Connah, o Neuadd y Parc. Y Seintiau sydd wedi rheoli'n llwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae Cei Conna yn fygythiad enfawr tymor yma. Ar ol ennill y gem ddiwethaf rhwng y clybiau bydd y Nomadiaid yn gobeithio ail adrodd y gamp yng nghartref y pencampwyr. Ymunwch a chriw Sgorio i weld os oes yna newid ar y gorwel yn y gynghrair. Cic gyntaf 7.45.

 • Isdeitlau Saesneg

21:40 Lorient '18

Lorient '18 - Cerddoriaeth o'r Wyl

Pennod 1: 2018 oedd blwyddyn Cymru yng ng?yl Geltaidd Lorient. Mae'r rhaglen gyntaf hon yn cynnwys perfformiadau gan The Trials of Cato (Cymru) - Haf, Hatz Fitz & Cara (Iwerddon / Awstralia) - Hold On, No Good Boyo (Cymru) - Ym Mhontypridd, Jiggy (Iwerddon) - Rasa, Yann Tiersen (Llydaw) - Dispute, Pendevig (Cymru) - Alban Hefin. Gwilym Bowen Rhys sy'n lleisio'r rhaglen.

 • Isdeitlau Saesneg

22:10 Hwyl y Noson Lawen - 2001

Hwyl y Noson Lawen - 2001

Rhaglen amrywiol o ganu a chomedi o 2001, gan gynnwys eitemau gan Glan Davies, Hywel Gwynfryn, Dai Jones a'r llumanwr enwog o Fryn Coch, Wali Tomos (Mei Jones). Yn ogystal ag eitemau comedi ceir caneuon gan y grwp Pentatonic a Delwyn Sion.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:40 Y Salon

Y Salon

Mae'r camerau wedi bod yn clustfeinio yn Llanharan, Caernarfon, Bangor a Llanybydder, a bydd y steilwyr Alun, Jason, Colin, Carys, Cara, Catrin a Rhian yn gwrando ac yn cynghori'r cwsmeriaid yn y salon, y barbwr a'r siop trin gwinedd. A fydd yna wynebau cyfarwydd yn y gadair yr wythnos hon? Nid lle trin gwallt yn unig ydy'r salon! Dyma'r blwch cyffes fodern, lle mae cwsmeriaid yn rhannu bob mathau o gyfrinachau!

 • Isdeitlau Saesneg

23:10 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 43
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?