S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Bro Sion Cwilt- Fferm

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sion Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gan 'Y Fferm,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Gwahoddiad Gwyn

Mae'n fore ym Mhen Cyll. Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig; efallai bydd Glenys a Teifion yn methu gadael eu cartref yn y tywydd rhewllyd! Mae Digbi a Cochyn yn ymweld a nhw i'w gwahodd i barti Pen Cyll.

06: 25
Y Teulu Mawr - Moc Bach fy Nghefnder

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trywydd Trafferthus

Wrth geisio dangos ei sgiliau dilyn trywydd mae Meic yn rhuthro yn ei flaen heb gymryd sylw o'r hyn mae Sbarcyn yn ei ddarganfod ac mae pawb felly'n mynd ar goll. Y wers iddo ei dysgu ydy mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd.

06: 50
Peppa - Peintio

Mae Peppa, George a Dadi yn yr ardd yn tynnu llun o goeden ceirios. Ond mae'r hwyiaid yn rhedeg drwy'r paent gan ddinistrio eu campwaith.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cled - Ceir

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Popi'r Gath - Bryniau brrrr!

Mae gan Sioni gar llusg newydd ond dyw'r bryniau cyfagos ddim yn ddigon serth i bawb gael sbri. Mae Popi'n mynd a phawb i'r Bryniau brrrr i gael hwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Holi Hana - Y Jiraff Genfigennus

Mae Gwenda'r jiraff a Ffion y broga yn ffrindiau mawr ond mae Gwenda yn poeni bod Ffion yn fwy o ffrindiau gyda Francis na gyda hi ac mae hi'n genfigennus. Mae Hana yn awgrymu eu bod yn cael parti gwisg ffansi ac mae Gwenda a Ffion yn gwisgo'r un wisg i brofi eu bod nhw'n ffrindau arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Teulu Ni - Caerdydd

Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Heddiw, mae Efa a'i brodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Antur Natur Cyw

Cyfres newydd i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Pen-blwydd Hapus

Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Ond cyn i Mia allu rhoi ei hanrheg o raff sgipio i Rwpa mae Carwyn yn cyrraedd gyda'i anrheg ef: peiriant sgipio swper-sonig! Ond mae gan Boj syniad Boj-a-gwych fydd yn gwneud anrheg Rwpa'n well byth a chaniatau i'r ffrindiau sgipio gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Chwilio am Cyw - Y Llwybr Natur

Mae Cyw wedi mynd i rywle, ond ble 'sgwn i? Ymunwch a'r criw wrth iddyn nhw geisio dod o hyd i Cyw ar y llwybr natur.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Syrcas Deithiol Dewi - Dewi'r Dewin

Mae angen eitem newydd yn sioe y syrcas pan fo pob tocyn wedi ei werthu. Mae pawb yn brysur felly mae Bobo yn awgrymu y gallai Dewi wneud rhywbeth arbennig. Mae Dewi'n dargfanfod tric swyn yn y garafan ac yn dewis perfformio tric cwningen a het.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Fferm Y Coblynnod

Mae un o'r ieir enfawr yn dianc wrth i Mali a Ben ymweld a fferm y coblynnod. A fyddant yn gallu ei dal hi er mwyn cael gafael ar wy i'r Brenin Rhi?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Stiw - Y Brenin Stiw

Mae Stiw'n penderfynu bod yn frenin ar ei deyrnas ei hun, "Stiw-dir", ond mae'r teulu'n gosod sawl tasg iddo'u cwblhau cyn y bydd yn cael bod yn frenin swyddogol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Heini - Gofalu am y Ci

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn gofalu am y ci.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Yr Helbul Gwyrdd

Mae d?r yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr Feistr cael gwared ohono?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Does Gan Hipo Ddim Blew

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam nad oes blew gan Hipo.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Swigod

Wibli druan - mae ganddo set swigod newydd sbon ond mae pawb yn gallu chwythu swigod heblaw amdano ef. Mae o un ai'n chwythu'n rhy galed neu'n rhy ysgafn. Mae hyd yn oed Porchell a'r awel yn gallu chwythu swigod yn well na Wibli! Pa fath o siapiau maen nhw'n gallu eu chwythu? Swigod sgwar, swigod hir a swigod sgleiniog! Fydd Wibli wedi dysgu i chwythu'r swigen berffaith cyn diwedd y dydd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Pentre Bach - Calan Gaeaf

Dyma'r adeg o'r flwyddyn pan fo Shoni Winwns yn ymweld a Phentre Bach.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
TiPiNi - Bethesda

Hwyl yng nghwmni'r criw wrth iddynt gwrdd a phlant ym Methesda.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Swyn diflannu

Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn manteisio ar ei chyfle ac yn cipio Llyfr Swyn.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Ddau Elyn

Ar ol i Guto benderfynu gosod Mr Cadno a Tomi Broch benben a'i gilydd, mae'n dod i ddeall yn gyflym iawn nad ydy torri'r gadwyn fwyd yn beth hawdd i'w wneud.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Boncyffion Bywiog

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Morgan yn Twtio

Mae Morgan yn gweld bod sbwriel ymhobman, ac yn ceisio twtio, ond rhywsut mae'n llwyddo i wneud pethau yn waeth.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Stiw - Stiw y Cogydd

Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Aiff Stiw ati i wneud un arall ar ben ei hun, ond dydy hynny ddim yn hawdd i sebra bach.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Gwdihw

Bydd y milfeddyg yn ymweld a walabi a chawn gwrdd a sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pel gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a Betsi yn gallu helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Ar ol yr holl aros, mae'n amser i Megan a Cai gyfarfod yr aelod newydd o'r teulu. Maen nhw'n addurno'r ty i'w groesawu adref.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Llan-ar-goll-en - Dirgelwch y Llyfr Coll

Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, llyfr sy'n gallu siarad pob iaith dan haul. Yn anffodus, wrth grwydro ar hyd y pentref, mae'n colli'r llyfr. A fydd yn gallu dod o hyd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 'Sgota gyda Julian Lewis Jones

'Sgota gyda Julian Lewis Jones - Ynysoedd Heledd

Ymunwch a Julian Lewis Jones a Rhys Llywelyn wrth iddynt fynd i 'sgota am eogiaid ar Ynysoedd Harris a Lewis yn Yr Alban. Dilynwch y ddau wrth iddynt bysgota am sewin ac eogiaid ar rai o'r afonydd a 'lochs' gorau ym Mhrydain. Ac wrth gwrs mae ambell gymeriad difyr yn eu cyfarfod ar y daith.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Yn rhaglen olaf y gyfres mae'r myfyrwyr yn delio a chleifion sydd a symptomau heriol. Ym Mangor, mae Jess a Rhodri yn gweld cleifion bregus yn yr uned achosion brys yn ogystal a chlaf sydd wedi disgyn allan o goeden.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Darn Bach o Hanes

Darn Bach o Hanes - Hanes Recordio Cerddoriaeth

Yn y rhaglen hon bydd Dewi Prysor yn olrhain y cysylltiad Cymreig yn hanes recordio cerddoriaeth. Bydd yn dysgu am wreiddiau Cymreig cwmni cyhoeddi enfawr EMI, yn rhoi cynnig ar ddull cynnar o recordio cerddoriaeth, ac yn ymweld a stiwdio recordio Sain ger Caernarfon am gyfweliad arbennig gydag un o'i sylfaenwyr, ac un o eiconau mwyaf y sin roc Gymraeg, Dafydd Iwan.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y cwis heb gwestiynau - yr her fydd dewis pa gelwyddau noeth sy'n cuddio yng nghanol cyfres o ffeithiau. Ymunwch gyda Nia Roberts wrth i bar arall o gystadleuwyr fynd am y jacpot o #10,000! Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma byddwn yn rhoi croeso nol i'r ffrindiau Llyr a Bethan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Nerys Howell fydd yn y gegin a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Hefyd, bydd cyfle i chi ennill gwobr wych yn ein pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 02
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Annette a Dan yn dychwelyd o'u mis mel ac mae Sally'n galw i weld Dan. Mae Medwen yn dweud wrth Gwenda ei bod wedi mynd i chwilio am dad go iawn Sion yn ystod ei salwch. Mae Sally'n dweud wrth Annette ei bod hi'n ferch i Dan. Wrth i Dan ruthro at ochr Annette mae'n cael damwain ofnadwy.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Prydain Wyllt

Prydain Wyllt - Y Coed Celyddon

Rhaglen am goed Pinwydd yr Alban a'r bywyd gwyllt sydd yn byw yn eu cysgod.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Hydd rhydd

Mae damwain ar y ffordd i Gastell Carw yn gwneud i gerflun enfawr rolio lawr y bryn yn gyflym iawn!

16: 10
Boj - Mas o'r Bocs

Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Ond pan mae pethau yn dechrau torri lawr, mae Boj yn perswadio'r Blaas bod modd cael hwyl heb declynnau drud.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Babi Ni - Pen-blwydd Hapus!

Cyfres yn dilyn Megan Haf Jones o'r Groeslon wrth iddi baratoi a chroesawu ei brawd bach newydd i'r byd. Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Megan ac mae hi'n cael anrhegion di-rif. Ond beth maen hi'n mynd i brynu yn anrheg i'w brawd bach pan gaiff o ei eni?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Meerkat Wastad yn Cadw

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Meercat wastad yn cadw golwg ar bawb a phopeth.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Caerffili- Yr Ysgol

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Caerffili i ddysgu can 'Yr Ysgol,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Twnnel

Wrth i'r teulu Nekton archwilio twnnel dirgel y tu ol i raeadr enfawr dan y mor, mae creaduriaid rhyfedd a cherhyntau cryfion yn creu problemau dirfawr iddyn nhw.

17: 25
Ysgol Jac

Cyfres llawn gemau, llanast a chwerthin. Yn ymuno a Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol Lon Las, Abertawe.

17: 55
Prosiect Z

Mae 5 disgybl dewr wedi bod yn cuddio yn eu hysgol, ond nawr mae 'na Zeds wedi ffeindio'u ffordd mewn ac yn crwydro'r coridorau! A fydd y 5 yn dianc neu'n cael eu troi yn Zeds?

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Arfordir Cymru: Mon

Arfordir Cymru: Mon

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Mon gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y tro hwn, mae e'n ceisio datrys chwedl hynafol yng Nghemaes ac yn bwyta gwymon ym Mhorth Llechog.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Blodau, llysiau a phethau da bywyd, yng nghwmni Iwan Edwards, Sioned Edwards a Meinir Gwilym. Iwan sy'n dangos nad oes rhaid cael gardd i dyfu bwyd maethlon - dim ond hadau a jariau gwydr. Bydd Sioned yn plannu mefus ar gyfer blwyddyn nesa' tra bydd Meinir yn gorffen y gwaith ar y pwll newydd yng ngardd Mhant y Wennol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, mi gawn gipolwg ar ffilm newydd sy'n son am fywyd y gyfansoddwraig Morfydd Llwyn Owen.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Jason yn ceisio cuddio'i broblemau rhag Sara - dyw e ddim eisiau iddi weld eu cyfrifon banc. Does dim croeso i Rhys a'i ffrindiau ym mwyty Anita.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Lorient '18

Lorient '18 - Cerddoriaeth o'r Wyl

Pennod 2: 2018 oedd blwyddyn Cymru yng ng?yl Geltaidd Lorient. Mae'r ail raglen hon yn cynnwys perfformiadau gan Ofelia (Cymru) - Ewch Ble Yr Awn, Julie Fowlis (Yr Alban), Catrin Finch & Seckou Keita (Cymru a Senegal) - Ceffylau, Vri (Cymru) - Ffoles Llantrisant, Only Boys Aloud / Cor Meibion Pendyrus, Gwilym Bowen Rhys (Cymru) - Clychau'r Gog. Bethan Rhiannon sy'n lleisio'r rhaglen.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ras

Y Ras

Rownd derfynol y rhaglen gwis chwaraeon wedi'i chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd yn brwydro dros bump rownd gwahanol i gael eu coroni yn bencampwr neu bencampwraig y gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Bocsio Byw

Bocsio Byw - Rhagflas

Rhagflas o noson gyffrous o focsio yng Nghanolfan Casnewydd yn cynnwys llu o focswyr gan gynnwys Robbie Turley o Gefn Fforest, Tony Dixon, o Aberpennar, a Kieran Gething o Bont-y-p?l.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Byw Celwydd

Byw Celwydd

Ag yntau'n disgwyl canlyniad ei ymddangosiad o flaen panel disgyblu mae Meirion Llywelyn yn ofni'r gwaetha. Mae bygythiad i ddyfodol Newyddion Cymru yn bryder gwirioneddol i'r ystafell newyddion. Tra bod ymateb Ed i'r anghydfod yn brawychu Angharad, mae'n argoeli'n newyddion drwg iawn i Tom. Ac er ei bod yn gobeithio am ateb wrth Harri, yr unig ddewis i Angharad yn y pendraw yw mynd a'r maen i'r wal ar ei phen ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?