S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. Tybed a oes anghenfil ar y fferm, neu a oes ateb tipyn llai a symlach i'r dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Mawredd Madarch

Mae Betsi'n gadael ei hylif swyn dan ofal Digbi a Cochyn wrth iddi hi fynd i chwilio am y cynhwysun olaf. Ond dydyn nhw ddim yn cymryd digon o ofal ac mae'r canlyniadau'n drychinebus.

06: 25
Y Teulu Mawr - Drama Fawr

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

06: 55
Peppa - Cyfaill Gohebu

Mae gan Peppa gyfaill gohebu newydd, mul bach o Ffrainc o'r enw Marie.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cled - Dal

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Popi'r Gath - Mynydd Iodlo

Mae Alma'n casglu blodau i'w sychu ac mae un blodyn prydferth ar ol ganddi i'w gasglu. Penderfyna Popi fynd ar antur ac fe gaiff Alma ei dymuniad.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Holi Hana - Douglas Diflas

Mae Douglas yr hwyaden wedi diflasu ar bopeth ac mae e bron a gyrru ei fam o'i cho' gyda'i gwyno diddiwedd yn y ty. Pan mae'n mynd am drip yn y car gyda Hana a Francis, mae'r car yn torri lawr a thra bo Owen yn ceisio ei drwsio mae Douglas yn diflasu'n fwy fyth. Ond cyn pen dim mae'r hwyaden fach wedi sirioli wrth iddo ddarganfod pa mor ddiddorol yw'r awyr yn y nos ac mae pawb yn mwynhau cael 'picnic ser' gyda'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Cawl

Pan mae'ch pen chi'n troi, dewch i Shwshaswyn i gael saib. Heddiw, mae gan y Capten botel ddiddorol, mae Seren yn chwarae a photiau halen a phupur, ac mae Fflwff yn mwynhau powlenaid o gawl.

07: 45
Deian a Loli - Y Pysgodyn Aur

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Pan mae Seren y pysgodyn aur yn diflannu i lawr plwg y sinc, mae Deian a Loli yn penderfynu ei dilyn i lawr y plwg gan fynd ar antur i'r mor mawr i geisio ei hachub.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Y Barcud Sychu

Mae'n ddiwrnod gwyntog heddiw - tywydd perffaith i Tada sychu pentwr o'i ddillad gwlyb, ac i Daniel hedfan ei farcud newydd. Mae llinyn olchi Tada yn rhy fyr am ei holl ddillad ac mae Daniel wedi llwyddo i dorri ei farcud. Wrth lwc mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych fydd yn medru datrys problemau'r ddau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Diwrnod Mawr - Darragh

Ar ei ddiwrnod mawr bydd Daragh yn dilyn yn ol troed ei arwr Hedd Wyn. Ond a fydd o wedi llwyddo i greu iwnifform tebyg i gwisg ymilwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf fydd yn debyg i wisg Hedd Wyn pan roedd y milwr fardd yn gadael am Ffrainc?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Amser Stori - Chwarae cuddio

Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hud. Heddiw, cawn stori Cyw a'i ffrindiau'n chwarae cuddio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gemau'r Coblynnod

Mae Ben yn hyfforddi ar gyfer gemau'r coblynnod. Mae Mali'n awyddus i helpu ond dydy hi ddim yn cael defnyddio ei phwerau hud. Beth fydd yn digwydd?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Eurben y Blodyn Haul

Mae Stiw'n dod ag Eurben, blodyn haul ei ddosbarth, adre' i'w warchod am y penwythnos ond yna mae'n poeni bod Eurben yn drist.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Rapsgaliwn - Mwydod

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore?r byd (sy?n odli o hyd!) yn darganfod ble mae mwydod yn byw yn y bennod hon. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Y Parti Mawr

Mae 'na ben-blwydd arall yn yr harbwr heddiw - pen-blwydd yr harbwr ei hun ac mae pawb yn dod ynghyd i ddathlu!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Broga'n Crawcian?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Broga'n crawcian.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Wibli Sochyn y Mochyn - Tisian

Dyw Wibli ddim yn dda o gwbl gan ei fod wedi dal annwyd mawr. Mae ei drwyn yn goch a'i lais yn wichlyd ac mae'n tisian drwy'r amser. Mae'n poeni na fydd ei ffrindiau eisiau chwarae cuddio gan ei fod yn tisian gormod ac felly yn hawdd i'w ddarganfod. Ar ol penderfynu ei bod hi'n well i Wibli chwilio - mae pawb arall yn cuddio. Ond mae Wibli'n llwyddo i ddod o hyd i'w ffrindiau yn hawdd gan eu bod nhw erbyn hyn yn tisian hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Cei Bach - Ddannodd Brangwyn

Mae Brangwyn wrth ei fodd gyda melysion o bob math, ac unwaith yr wythnos, mae'n dod i Siop Del i nol sawl bag o'i hoff dda-da. Ond un diwrnod, mae Brangwyn yn prynu mwy nag arfer ac yn difaru ar ol ymweld a'r deintydd.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Ond a fydd Heti'n hapus gyda'r llun, neu a fydd Jaff yn cael y bai ar gam am yr holl lanast mae Pws wedi ei greu gyda'r paent?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Y Gasgen Gnau

Mae symud cnau mewn casgen i dy-coeden Cochyn yn waith eithaf syml i gorrach a draig fawr gref. Ond mae'r dasg yn un tipyn fwy anodd nag yr oedd Digbi a Conyn wedi ystyried.

10: 25
Y Teulu Mawr - Teg Edrych Tuag Adref

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Carlamu Carlamus

Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Daw'r ateb wedi i Meic golli'r tartenni ar y ffordd, ac wrth i bawb sylweddoli mai i'r Llychlynwyr oedden nhw i fod

10: 55
Peppa - Beca Bwni

Mae Peppa a George yn mynd i dy Beca Bwni, lle mae yna dwneli yn lle grisiau!

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw - Coed

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
Sbarc - Coed

Cyfres newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Rhaglen llawn ffeithiau difyr, dyfeisiadau da a dwl, arbrofion lu, rhyfeddodau byd natur, a sialensau o bob math. Thema'r rhaglen hon yw Coed. Bydd gwyddonwyr y Labordy Lol yn dyfeisio het i gasglu dail; bydd Nef a'r Ditectifs Natur yn mynd am dro i'r goedwig; a bydd criw Ar Brawf Ysgol Melin Gruffydd yn darganfod pa liwiau sydd mewn dail.

11: 10
Sbridiri - Coed

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llun o goeden. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards lle mae'r plant yn creu murlun mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Gwdihw

Mae'n nos yn y jwngl, mae'n dywyll a chlyw Mwnci swn rhyfedd. Pwy sy'n gwneud y swn? Wooooooo! Y gwdihw yw e ac mae'n hwtian helo! Mae Mwnci wrth ei fodd yn cyfarfod ei hen ffrind y dylluan. Penderfyna'r ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Cnocell y Coed yn Pigo

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cnocell y Coed yn pigo'r coed.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 55
Y Crads Bach - Bwrw dail crin

Mae Carys y Siani-Flewog wedi dychryn - mae'r dail yn cwympo o'r coed! Mae Carys yn poeni bod yr awyr yn mynd i ddisgyn nesa' - ac mae'n brysio i rybuddio ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Castell Howell

Castell Howell - O'r Giat i'r Plat

Yr ail raglen mewn cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Sut mae cwmni mawr fel Castell Howell yn dosbarthu bwyd ledled Cymru a Gorllewin Lloegr? Pa waith sy'n digwydd y tu ol i'r llenni?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil - Shelly a Viccie, Caerdydd

Bydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i deulu a ffrindiau Shelly a Viccie o Gaerdydd a Chymoedd y De Dwyrain. Fydd y darpar bar priod yn gwybod dim byd am y trefniadau a bydd yn rhaid i'r criw drefnu'r diwrnod pwysig am #5,000 - a hynny o fewn ychydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Wythnos hon fe fydd 'na gyfle i ddod i adnabod rhai o fecanics garejis y gyfres. Mae Esther, un o gwsmeriaid BV Rees, yn brwydro gyda'i mab Rhys dros gar sydd wedi denu llygad y ddau, tra bo' Melvyn a Meirion Evans o garej Derwen, Harford, yn teithio dramor i Sbaen i chwilio am gar arbennig ar gyfer y tymor ralio. Mae Keith Harries, prif fecanic Gwili Jones, yn cynnig gwasanaeth arbennig ar fuarth fferm leol ym mhentre Cwmann.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd Anne Marie yn bachu bargen tra bod y criw yn parhau a ddathliadau penblwydd Prynhawn Da yn 20 oed.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Tra bod un drws yn agor i John Albert, a oes drws arall yn cau ar Gwenda - a hynny am y tro olaf?

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Crwydro Gaeaf

Crwydro Gaeaf - Sian Lloyd

Ail gyfle i weld Iolo Williams yn crwydro ym Mannau Brycheiniog yng nghwmni cyflwynwraig y tywydd Sian Lloyd yn 2001.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Y Deintydd

Pan aiff Peppa a George at y deintydd, mae Dr Eliffant yn dweud bod eu dannedd yn wyn, braf - ond mae deinosor George angen glanhau ei ddannedd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrafferthion Trolyn

Er mai gofyn i Efa helpu rhyddhau Trolyn o goeden wnaeth y Troliaid, mae Meic yn mynnu mai ei waith o fel marchog ydy achub ei ffrind. Wedi gwneud pethau'n waeth o lawer, mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny.

16: 20
Shwshaswyn - Jam

Weithiau mae pawb angen ffrindiau i'w helpu gyda hud Shwshaswyn. A heddiw mae Fflwff yn gwneud i Seren a'r Capten deimlo'n well drwy rannu jam blasus gyda nhw.

16: 30
Deian a Loli - A'r Ffynnon Ddymuno

Yn dilyn ffrae rhwng y ddau, mae Loli'n dod o hyd i Deian yn edrych yn euog wrth ymyl ffynnon ddymuno. Does dim amdani ond iddi hithau daflu ceiniog i'r ffynnon a dial ar ei brawd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Y Diwrnod Mawr - Jaleel

Dathliad Eid al Fitr fydd diwrnod mawr Jaleel. Cyn hynny, mae e'n brysur yn dysgu mwy am fod yn foslem drwy astudio Arabeg, mynd i'r mosg ac agor ffenestr ei galendr Ramadan bob dydd. Ond a fydd ei anrhegion Eid yn plesio?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Sinema'r Byd - Breuddwydio am Brasil

Stori o Siapan am ddau frawd sy'n dwlu ar bel-droed ac sy'n ceisio palu twnnel i ochr arall y byd er mwyn cyrraedd Brasil. Mae hefyd yn stori am gelwydd wrth i'r brawd mawr orfod ffeindio ffordd o ddweud wrth y brawd bach ei fod wedi'i dwyllo drwy ddweud bod modd iddynt gyflawni'r dasg. Cawn ddilyn frwydr fewnol y bachgen hyn o ddweud celwydd i gyfaddef y gwir.

17: 20
Dennis a Dannedd - Gwir Athrylith

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17: 35
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Yr Ynysoedd Coll

Wrth dagio dreigiau gyda gwahanol liwiau er mwyn cadw trac o ba ynys maen nhw'n byw ac i le maen nhw'n mudo, mae Igion, Annest a Sgodraed yn sylwi bod y lliwiau'n dechrau cymysgu. Ar ol ymchwilio ymhellach maent yn sylwi fod yr ynysoedd eu hunain yn diflannu. Wrth ddarganfod yr ateb maen nhw'n dod ar draws hen elyn peryglus sydd wedi tyfu hyd yn oed yn fwy, ond yn waeth na hynny sydd fel pe bae'n anelu tuag at Berc.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Olion: Palu am Hanes

Olion: Palu am Hanes - Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy

Yr archeolegydd a?r actor Dr Iestyn Jones (Pobol Y Cwm, Y Gwyll/Hinterland) yw prif archeolegydd a chyflwynydd y gyfres newydd chwe rhan hon. Ei fwriad yw ymweld a lleoliadau diddorol o gwmpas Cymru a gosod ei ddarganfyddiadau archeolegol mewn cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol. Yn y bennod hon, y gyntaf o ddwy raglen o Fferm Llwydfaen, Dyffryn Conwy, fe fydd yr hanesydd cyfarwydd Rhys Mwyn yn ymuno a Iestyn i geisio dadorchuddio olion eglwys goll o?r Canol Oesoedd a ddaeth i'r amlwg mewn cae

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Dileit mwya' Chris Roberts ydy Caernarfon, Roxy'r Ci a chreu bwyd epic! Yn y gyfres yma, mi fydd o'n ffeindio cynnyrch lleol anhygoel ac yn creu prydau bwyd i deulu, ffrindiau a Cofis lliwgar. Yn y bennod yma, bydd Chris yn cwestiynu pam tyda' ni ddim yn prynu cig gafr ac felly'n mynd ati i greu kebab gafr anferth i gwsmeriaid siop kebabs yn y dre; mi fydd o'n coginio cinio dydd Sul gafr i'w fam a'i deulu ac yn blasu caws gafr o Ynys Mon. Be fydd barn y Cofis? Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fydd Mari Grug yn fyw o Hermon, Sir Benfro i ddathlu 45 mlynedd ers sefydlu tim Tynnu'r Gelyn y pentref.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sioned yn cyhuddo Eifion o fyw celwydd - a all e ddysgu bod yn onest ynglyn a phwy ydi e a beth mae e eisiau? Mae Colin yn poeni am ymddygiad Britt, tra bod DJ yn llithro yn ol i'w hen ffyrdd a Mathew yn cael llond bol arno'n cysgu ar ei soffa. Mae Anita'n penderfynu prynu ty gwyliau, er gwaethaf gwrthwynebiad Sion.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mi fyddwn yn rhoi croeso nol i'r ffrindiau Elan a Nia, y brawd a chwaer Eurgain a Morgan a'r tad a merch Wyn a Catrin.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
20: 58
Chwedloni - Chwedloni: Bethan Gwanas

Stori Bethan Gwanas.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Dianc!

Dianc!

Cyfres newydd gyffrous lle bydd dau ddieithryn yn cydweithio i ddatrys problemau a chyflawni sialensiau er mwyn ennill #1000, a Dianc! Ben a Wayne fydd y cyntaf i gystadlu.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Glantaf v Sir Gar

Lauren Jenkins sy'n cyflwyno uchafbwyntiau estynedig o gem Glantaf v Sir Gar. Rhys ap William fydd yn y pwynt sylwebu.

23:15 Ysgol Ddawns Anti Karen

Ysgol Ddawns Anti Karen

Cystadlu yn Yr Urdd sy'n hoelio sylw Anti Karen a'i dawnswyr, ond mae problemau technegol a chorfforol yn golygu bod cyrraedd pen y daith - Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr - yn her yn ei hun! Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn mor o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. Ond ai dagrau o ddathlu ynte tristwch a rhwystredigaeth sydd yn llenwi'r llwyfan? Un peth sydd yn sicr - bydd hi'n emosiynol iawn wrth i ni gau'r drysau ar flwyddyn gofiadwy arall yn Ysgol Ddawns Anti Karen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?