S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Tŷ Cyw - Y Peiriant Bach a Mawr

Mae Gareth wedi cael anrheg arbennig gan ein Wncwl Dai yn 'Ty Cyw' heddiw - peiriant bach a mawr! Ymunwch a Gareth a'r criw wrth iddynt fynd ar antur gyda'r anrheg.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Nodi - Fflach a'r Coblynnod

Mae holl waith tacluso Whiz yn anfon y Coblynnod o'u co'!

06: 30
Octonots - Yr Octonots a'r Pysgod Caeth

Pan fydd bwa ar fin dymchwel gan fygwth y creaduriaid sy'n byw ar y riff oddi tani mae'r Octonots yn ceisio symud y trigolion. Ond mae un pysgodyn caeth yn bengaled iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr yn ceisio cyfansoddi can i Lleucu- ond nid tasg hawdd yw plesio'r llygoden.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Y Dywysoges Fach - Dwi isio ennill

Pan enillodd y Dywysoges Fach ei gem gyntaf o nadroedd ac ysgolion roedd hi wrth ei bodd ac eisiau curo pawb yn y castell.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Moch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - B - Bolgi a'r Briwsion Bara

Mae Bolgi'n dipyn o gogydd a newydd orffen pobi bara ffres, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri ar y bwrdd yn yr ardd, mae rhywun neu rywbeth yn cipio hanner y dorth. Tybed all y criw ddod o hyd i bwy bynnag aeth a'r bara a darganfod pam?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Crwban

Yn ara' bach mae Mwnci a'r plant yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Mae popeth yn araf ond yn sbri!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Patrol Pawennau - Cwn a'r gacen

Mae'r Pawenlu yn helpu Mr Parri i baratoi rhywbeth arbennig ar gyfer cystadleuaeth Y Gacen Talaf a Mwyaf Blasus. A fedr Porth yr Haul guro Gwaleod y Tarth y tro yma?

07: 50
Sam Tan - Pontypandy yn y parc

Mae pawb wedi ymgasglu yn y parc am yr wyl flynyddol ym Mhontypandy. Mae Norman a Derec yn cyd-weithio gyda'i gilydd ar y stondin cnau coco, a Norman wedio dod o hyd i lud yn rhywle. Mae Meic yn achosi llanast a than mawr ond mae Sam a'i griw yno'n barod i achub y dydd unwaith yn rhagor.

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Neidr

Mae Mwnci'n diwrnod da o chwarae a siglo 'nol ac ymlaen drwy'r coed ond nid rhaff mae'n cydio ynddi ond neidr! Cawn weld y neidr yn gwneud cylch bach, gan wthio ei dafod mewn a mas a llithro o gwmpas.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Ben Dant - Ysgol y Graig

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol y Graig wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Twm Tisian - Siopa

Mae Twm Tisian yn mynd i siopa heddiw. Mae ganddo restr siopa hir ac mi gawn ni fynd am dro gyda Twm o gwmpas yr archfarchnad wrth iddo ddewis pob math o fwyd blasus.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Y Brodyr Coala - Diwrnod Prysur Mali

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Pos y Ffosil

Wedi cael llond bol ar wneud ei jig-so dinosor mae Blero'n mynd i Ocido ac yn cael gwneud rhywbeth llawer mwy difyr - gosod darnau o ffosil at ei gilydd i greu ffurf dinosor go iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Guto Gwningen - Hanes Wy Dili Minllyn

Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Bobi Jac - Ben i Waered

Mae Bobi Jac ar antur drofannol ac yn chwarae gem wyneb i waered.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Straeon Ty Pen - Mr Morris

Mae Mr Morris y ci yn ffrind i holl drigolion Porthywawr a phawb yn hoff iawn ohono, ar wahan i Jini Jincs y gath annymunol wrth gwrs. Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris ar ol iddo golli ei lais a'r antur a gafodd wrth geisio dod o hyd iddo eto.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Gwdihw

Ymunwch a Megan i gwrdd a phob math o anifeiliaid - rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel! Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdih? ar y rhaglen heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Tŷ Cyw - Het Dywydd Rachael

Ymunwch a Gareth a Rachael a gweddill y criw wrth iddynt fynd ar antur arbennig yn 'Ty Cyw' heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Nodi - Y Sgitlod a'r Bwmerang

Mae Nodi yn dangos i'r Sgitlod sut i daflu boomerang.

10: 30
Octonots - a Dirgelwch yr Octofad

Ar ol i'r Octofad fynd i drafferthion, mae Ira'n gwybod mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei angen yw trwy ymweld a'r hen Octofad. Ond tybed ai'r Octonots yw'r unig rai fydd ar yr hen long unig?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Bach a Mawr

Beth wnaiff Bach pan mae 'na storm? A pham mae Mawr yn bwyta cacen geirios yn y cwpwrdd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Y Dywysoges Fach - Beth sy'n bod ar Tydwal?

Mae'r Dywysoges Fach yn mynd a Tedi Gilbert i bob man hyd nes iddo golli ei goes.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Tomos a'i Ffrindiau - Sodor Slip

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - A - Anrheg Arall i Plwmp

Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! Rhaid i'r criw ddarganfod beth mae'r allwedd yn ei agor er mwyn dod o hyd i'r anrheg.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceffyl

Heddiw, mae Mwnci'n chwarae gyda Ceffyl. O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn achub Gwil

Mae Gwil yn darganfod bod Gari yr afr yn sownd ar ochr clogwyn ac wrth geisio ei achub mae'n mynd yn sownd ei hun. Mae'n galw'r criw am help ond mae'n gollwng ei Pad-Pawen lawr y dibyn! Rhaid i'r Pawenlu achub Gwil ar eu pennau eu hunain.

11: 50
Sam Tan - Rhwyfo Mlaen

Ma Ben a Hana yn cystadlu mewn ras ganwio, ac mae'r ddau'n gystadleuol iawn. Mae Hana'n dangos llawer o ddewrde pan mae Ben yn methu rhwyfo oherwydd anaf. Rhaid i Sam a'r criw fynd i'w hachub, ond caiff Hana orffen ei thasg yn llwyddiannus ac mewn steil.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Taith Fawr y Dyn Bach

Taith Fawr y Dyn Bach - James Andrew

Yn y bennod yma, mae James Lusted yn teithio i'r Felinheli a Chwm-y-Glo yng Ngwynedd er mwyn cael blas ar fywyd a gwaith James Andrew, sydd ag anabledd dysgu ac epilepsi, ac a gafodd ei fwlio yn yr ysgol oherwydd ei gyflyrau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Oriel Jones

Cyfres o raglenni awr gyda Dai Llanilar wrth y llyw yn arwain tim o gyflwynwyr ifanc. Heno Dai a hanes menter diweddaraf un o'r enwau busnes teuluol mwyaf cyfarwydd yng nghefngwlad, Oriel Jones. Hefyd, bydd Ioan Doyle yn gweld hen ddileit mewn ceffylau gwedd yn parhau o genhedlaeth i genhedlaeth yn Penisarwaun, Mari Lovgreen yn hel a didol diadell gyda phencampwraig ifanc yn y Bala, a chwrdd ag un o gymeriadau mawr Sir Benfro, Bill Trefowr - heb anghofio anturiaethau wythnosol Cefn Gwlad bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Darbi leol a gawn ni heddiw wrth i ddau gwpl o ardal Caerfyrddin fynd benben a'i gilydd i geisio ennill y jacpot o #1000. Mae Dylan a Louise Jones yn byw yn Nantgaredig ac Ian a Mair Rees yn byw ym Mronwydd. Pa un o'r ddau gwpl yma sy'n 'nabod ei gilydd orau 'sgwn i? Heledd Cynwal a Stifyn Parri sydd a'r ateb.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, mi fyddwn ni'n cael cwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn, tra bod Dylan Rowlands yn rhoi blas ar winoedd Beaujolais.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Glowyr

Glowyr - Pyllau'r Bobl

Ai peth da neu peth drwg yn y pen draw oedd gwladoli'r pyllau glo ar Ionawr 1af 1947? Dyna beth fydd yn cael ei drafod yn y rhaglen hon. Ar y 1af o Ionawr 1947 trosglwyddwyd diwydiant mwyaf Cymru i ddwylo'r Bwrdd Glo. Ond siom i lawer oedd y canlyniad. Beth aeth o'i le?

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Y Tren Nesa'

Y Tren Nesa' - Cricieth i Ddinbych y Pysgod

Ma siwrne Arfon Haines Davies yn parhau drwy Gymru, wrth iddo deithio o Gricieth i Ddinbych y Pysgod, heibio'r Amwythig. Ar ei daith mae'n cyfweld a rhai o blant ac athrawon Ysgol Ardudwy, sy'n defnyddio'r gwasanaeth tren yn ddyddiol i deithio. Hefyd ar y daith, cyfle i sgwrsio a Mari Matilda Jones, un sydd a cyswyllt a phen y daith i Haines Davies yn Mharis.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Lliwiau

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau adfer Ocido i'w chyflwr lliwgar arferol wedi i sugnobotiaid sugno pob lliw allan ohoni.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Sam Tan - Norman y Dewin

Mae Norman yn mynd i drafferth wrth ddefnyddio gormod o drydan ar gyfer ei sioe hud a lledrith. Ac mae Elvis yn nerfus iawn wrth sefyll arholiad ar gyfer ymladdwyr tan.

16: 20
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn glanhau'r ty; gan lwyddo i golli'r lythyren 'e' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 30
Patrol Pawennau - Cimychiaid

Mae angen help y Pawenlu pan mae Francois, cefnder Capten Cimwch, yn ceisio ei helpu i dynnu llun o wylan glas-goes fawr prin.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Doniolis - Sgwbi Dwlali

Mewn cyfres newydd llawn hwyl a sbri, dilynwn anturiaethau direidus dau frawd hoffus a lliwgar , Luigi a Louie Donioli a'u nith fach, Liwsi. Yn y rhaglen hon, mae Louie eisiau ci ond dydy Luigi a Liwsi ddim yn meddwl bod hyn yn syniad da. Mae nhw'n trefnu i Louie warchod tri ci gwahanol i weld os fydd e mor awyddus i gael ci erbyn diwedd y dydd?

17: 10
Kung Fu Panda - Un Po ar y Tro

Wrth lanhau hen greiriau, all Po ddim peidio cymryd cip sydyn ar Ddrych Cyfriniol Yin a Yang sy'n hollti ei bersonoliaeth rhwng y Panda diofal, doniol a'r Ddraig Ryfelwr dywyll, hunanol. Dydy'r Pump Ffyrnig ddim yn deall beth sydd o'i le ar eu cyfaill, ac mae eu hymdrechion i rwystro ei ymddygiad erchyll yn methu dro ar ol tro.

17: 35
Boom!

Heddiw, roced wedi'i bweru gan fal?n a byddwn yn dangos sut mae cerdded ar gwstard.

17: 45
Rygbi Pawb - Glantaf v Sir Gar

Uchafbwyntiau o Gynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, gyda Glantaf yn chwarae Sir Gar.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

04 Wal - Tai Cynllunwyr

Tai cynllunwyr sydd yn dod dan sylw yn y rhaglen hon wrth i Aled Samuel ymweld a chartrefi tri chynllunydd sydd wedi'u haddurno'n gwbl wahanol i'w gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Yn dilyn cyhoeddiad syfrdanol Lowri, mae Kelvin a theulu K-Kabs i gyd mewn sioc. Mae Robbie'n gorfod wynebu Mathew yn yr ysgol a Lowri'n gorfod wynebu cwestiynau anghyfforddus gan bawb. Mae Mr Lloyd yn frwdfrydig i drefnu gweithgaredd cymunedol dros y Nadolig ond yn cael ei siomi gan Philip sy'n gwrthod helpu am fod ganddo 'ormod ar ei blat'. Cael ei siomi mae Arthur hefyd - a hynny gan Mags, ond cael ei siomi ar yr ochr orau gaiff Carwyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fydd Elin Fflur yng Nghaerdydd ar gyfer cyngerdd wedi ei drefnu gan sylfaenydd elusen Amser Justin Time, Shan Cothi.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sara yn herio Jason i ddweud y gwir - ydy hi'n amser iddo gyfadde'r cyfan wrth Sara? Daw Mark o hyd i deithiwr anghyffredin yn nghefn ei dacsi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Yr ail raglen yn y gyfres. Os ydych yn cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Ychydig cyn marwolaeth ei chwaer, gwnaeth Cheryl Davies o San Cler addewid iddi: y byddai'n dod o hyd i'r ferch fach roddodd ei chwaer i'w mabwysiadu yn fabi. Heno, yn Gwesty Aduniad, ar ol deugain mlynedd o chwilio, mae Cheryl yn cyfarfod merch ei chwaer am y tro cyntaf erioed?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Tair Dinas a Goncrodd y Byd

Tair Dinas a Goncrodd y Byd - 1585-1650 Yr Oes Aur

Mae'r rhaglen gyntaf yn disgrifio sut y newidiodd Amsterdam o fod yn ddinas ganoloesol ddi-nod i fod y ddinas gyntaf i sefydlu cyfalafiaeth a'r farchnad stoc. Mae'n disgrifio sut y datblygodd ei llynges i wrthsefyll pwer Sbaen a Phortiwgal a theithio i'r Dwyrain pell i gael gafael ar y sbeisys drudfawr. Dyma hanes sefydlu y Dutch East Company, y VOC. Ond yn plethu drwyddi draw, mae yna gysylltiadau cynnar yn digwydd gyda Llundain a'r Byd Newydd dros for yr Iwerydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ar Werth

Ar Werth

Cawn ddal i fyny a'r datblygwr tai Emyr Davies o Aberystwyth sydd wedi trawsnewid yr hen lys yn y dref yn fflatiau moethus. Ar gyrion Caernarfon mae Bryn Fon a'i wraig Anna yn ceisio gwerthu eu ty a phrynu lle arall. Awn i gastell drudfawr y tu allan i dref Rhuthun sydd ar y farchnad am #2.75 miliwn. Ac yn Y Felinheli mae Iwan a Catrin Williams wedi gwerthu eu ty teras mewn llai nag wythnos a phrynu ty newydd sbon yn Llandwrog - sydd heb ei adeiladu eto.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?