S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol y Castell - Y Tywydd

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gan 'Y Tywydd', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Dim Dwr

Mae prinder dwr ym Mhen Cyll. Mae Digbi a'i ffrindiau'n ceisio dysgu pam.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Gwenyn Prysur

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Ap Culhwch

Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Ond pan mae'n gorfodi Efa i roi swyn ar ap Culhwch, mae'n dysgu mai gwell ydy aros fel yr hyn ydych chi!

06: 50
Peppa - Siop Mr Llwynog

Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Taid. Beth i'w brynu yw'r cwestiwn mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Blaidd Mawr Cas

Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae gan Arthur ofn y Blaidd Mawr Cas. Mae'n gwneud lle i guddio ac yn gwrthod dod allan. A fydd stori arall gan Tili yn llwyddo gwneud iddo deimlo'n ddewr?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol Bro Helyg, Abertyleri

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 30
Bing - Hwylnos

Mae Coco yn aros dros nos yng nghartre' Bing am y tro cyntaf ac mae hi wedi dod a'i chasgliad o Lygod Enfys gyda hi.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Teulu Ni - Dysgu Arabeg

Halima Yousef o Abertawe fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yn y bennod yma, mae Halima a'i theulu yn dathlu eu diwylliant Islamaidd a Chymraeg. Ar ol bod am wers Arabeg, mae pawb yn mynd am dro i Gastell Talacharn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Ffrind Pry Coch Mia

Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mae'r ddau'n ffeindio'r pry yng ngardd Mr Clipaclop ac mae'r pry yn esbonio iddyn nhw fod rhaid iddyn nhw adael iddo fod yn rhydd. Mae Boj yn cael syniad o sut gall Mia dal gweld ei phry ond gadael iddo fod yn rhydd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Y Crads Bach - Dom!

Mae'n hydref ac mae'r caeau yn llawn dom gwartheg a cheirw - lle delfrydol i bryfaid llwglyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Sbridiri - Robotiaid

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu robot ac yn gwneud gwisgoedd robot yng nghwmni plant Ysgol Beca, Efailwen.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Bore, Pnawn a Nos

Mae'r Coblyn Doeth yn dysgu'r coblynnod bach i ddweud yr amser drwy ddefnyddio oriawr. Mae'n well gan Magi Hud ddefnyddio cloc dant y llew i ddysgu plant y tylwyth teg. Mae'r Coblyn Doeth yn meddwl bod hwn yn dwp ac mae'n mynd a Ben a Mali i weld y cloc mawr ar ben Coeden y Coblynnod.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Stiw - Teclyn Siarad Stiw

Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad a Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Dwylo'r Enfys - Joel

Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld a siop i gael syniadau. 'Nol adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau iddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Twt - Twt Swnllyd Iawn

Mae Lewis y Goleudy'n aelod pwysig o gymuned yr harbwr. Heb ei olau, ni all y llongau a'r cychod hwylio'n ddiogel i'r harbwr pan mae'n nosi. Yn anffodus, tra bo Pop allan ar y Mor Mawr, mae golau Lewis yn chwythu. A fedr cychod yr harbwr gyd-weithio i dywys Pop yn ol i'r harbwr yn saff?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ty Mel - Gwenyn ar Wib

Mae Dani wedi cael sgwter newydd, ac mae Morgan yn gweld nad ydy pawb yn medru gwneud popeth.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Wibli Sochyn y Mochyn - Trampolin

Mae Wibli yn neidio i fyny ac i lawr ar ei drampolin a daw Soch Smotiog heibio gyda'i falwn i wylio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Dant, Wigl Wagl!

Mae Nicw Nacw eisiau pel-droed newydd, ond dim ond ychydig o arian sydd ganddo. A fydd y tylwyth teg yn ei helpu i gasglu digon o arian?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Bro Sion Cwilt

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sion Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gan 'O Dan y Mor'.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Llety Clud a Hud

Mae Glenys wedi blino ar ei chartref rhewllyd a gwyntog. Mae hi'n penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle.

10: 25
Y Teulu Mawr - Pryd o Dafod

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Achub Go Iawn

Mae Meic yn anwybyddu'r rheolau y dylai eu dilyn wrth geisio achub rhywun. Ond wrth i'r Frenhines a'r c?n gael eu hyrddio ar daith beryglys ar gert mae'n gweld pa mor bwysig yw dilyn tair rheol - Gwrando, Edrych, Gofyn - ac yna Achub!

10: 55
Peppa - Aros Dros Nos

Pan aiff Peppa i aros dros nos yn nhy Sara Sebra efo Siwsi'r Ddafad, Beca Bwni, Cadi Cath ac Elin Eliffant, mae'r merched yn llawn cyffro ac yn methu cysgu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cled - Mor-ladron

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Popi'r Gath - Mynydd Sioni

Pan fo Sioni'n clywed bod modd enwi mynydd ar ol unigolyn mae pawb yn hedfan yn y bal?n mawr i chwilio am fynydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Holi Hana - Gorila ar Groesffordd

Er mai gorila mawr cryf yw Gruff mae'n ofn popeth ac mae pawb yn ei alw'n fabi mam, ond daw Hana i ddatrys ei holl ofidiau!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Teulu Ni - Pitsa

Heddiw, mae Halima yn dal tren i Landybie i helpu ei thad-cu yn ei siop gwerthu pizza.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Tim Peldroed Ysgol Pontygwaith

Dros 30 mlynedd yn ol tynnwyd llun o dim pel-droed Ysgol Gynradd Gymraeg Pontygwaith ar safle'r ysgol Gymraeg gyntaf yn y Rhondda Fach. Ond lle aeth pawb ers hynny a beth yw hanes y Cwm ers tynnu'r llun hwnnw ym 1975?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol - o rai sydd am weld teulu gwaed am y tro cyntaf ers eu mabwysiadu, i eraill sydd wedi colli cysylltiad dros flynyddoedd. Dilynwn pob aduniad wrth i westeion Gwesty Aduniad wneud cysylltiad o'r newydd, gofyn cwestiynau, a chael atebion. Yn y rhaglen hon mae Judith Davies yn ysu cael gwybod pwy oedd ei thad biolegol. A fedr prawf DNA roi atebion iddi?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r ffrindiau Ian Roberts a Karl Jackson o Gaernarfon a Modryb a nith, Sheelagh Hughes o Dwygyfylchi a Bethan Jones o Landudno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le a bydd cyfle arall i chi ennill gwobr yng nghystadleuaeth Cracyr Dolig.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae hogia'r garej yn gweld colli Edwin, ond colled llawer mwy difrifol sy'n wynebu Owi a Beti.

15:30 Prydain Wyllt

Prydain Wyllt - Iar Fach Nerthol Yr Hesg

Cyfres archif natur yn cymryd cipolwg ar fywyd yr iar ddwr, ei chynefin a'i ffordd o fyw.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Neges mewn potel

Mae'n ben-blwydd Gwil ac mae 'na lwybr o gliwiau i'w ddilyn.

16: 10
Teulu Ni - Dysgu ac Ymarfer

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac mae Noa yn ymuno a thim pel-droed.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Boj - Enfys i Rwpa

Mae Boj yn dangos i Mr a Mrs Neidio sut y gall addurno ystafell chwarae fod yn hwyl ac yn werth chweil - trwy greu enfys anniben a sialc lliwgar ar y wal. Er nad yw Mrs Neidio yn o hoff o'r syniad i ddechrau mae ochrau creadigol y teulu Neidio yn dod i'r amlwg yn weddol fuan.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Gan Porciwpein Bigau?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Porciwpein bigau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Ysgol Evan James Pwy sy'n help

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu'r gan 'Pobl Sy'n Helpu?' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Mor mawr, miri mawr

Mae siarc cynhanesyddol, y megalodon, yn llyncu'r Rover!

17: 30
Ysgol Jac

Yn ymuno a Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol Llanllyfni, Ysgol Nebo ac Ysgol Maesincla, Caernarfon.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Natur Gwyllt Iolo

Natur Gwyllt Iolo - Swydd Gaerhirfryn

Mae'r daith heddiw yn mynd a Iolo Williams i Swydd Gaerhirfryn. Mae'n gweld twyni tywod a gwiwerod coch Formby cyn symud ymlaen i wlyptir Martin Mere i weld y tylluanod gwyn. Yn ucheldir Bowland mae 'na adar ysglyfaethus ac yn Leighton Moss mae dyfrgwn yn byw. Mae Iolo hefyd yn cwrdd a Simon Grant a Gwenllian Angood sydd wedi symud o Gymru i fyw yn yr ardal.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae eira mawr mis Mawrth yn creu trafferthion i gwmnioedd Gwili Jones a BV Rees, mae mab Wyn Rees, Iwan yn lapio car ar gyfer cwsmer ac mae Melvyn Evans a'i dim o garej Derwen yn cynnig gwasanaeth arbennig ar gyfer rali'r Cambrian.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd Sorela yn perfformio can Nadoligaidd, a byddwn ni ym mwyty Byrgyr yn Aberystwyth i ddathlu pen-blwydd Siop y Pethe yn 50 mlwydd oed.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Eileen yn gwneud penderfyniad anodd am Huwi tu nol i gefn Jim. Mae Iori yn teimlo fel dyn newydd ar ol diwrnod o brynu a gwerthu ar stryd fawr Cwmderi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Tro yma bydd Chris yn mynd efo'i ffrindiau am benwythnos epic mewn bwthyn bach yng nghanol coedwig ym Metws y Coed. Mi fydd yn chwilota am drysor y goedwig i wneud pryd llawn madarch, ac yn paratoi stec a ?yau i'r hogia i leddfu'r hangofyr yn y bore! Ond yr her fwyaf fydd coginio mochyn cyfan ar 'spit' wedi'i adeiladu gan ei fets a'i bweru gan dd?r yr afon. Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Sioe Maggi Noggi

Sioe Maggi Noggi

Ymunwch a'r frenhines drag, Maggi Noggi, ar gyfer ei sioe newydd. Heno mi fydd tywysoges Mon yn cael cwmni'r actores Carys Eleri a'r cyfarwyddwr theatr a cherdd Cefin Roberts, tra fod y triawd cerddorol Sorela yn ceisio cadw trefn ar rialtwch Maggi.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Aled Jones: Dychwelyd Adre

Aled Jones: Dychwelyd Adre

Mae Aled Jones yn dychwelyd adre' i Ogledd Cymru ac i Eglwys Gadeiriol sydd wedi bod yn rhan annatod o'i fywyd. Mae'n mynd adref ar gyfer perfformiad arbennig iawn. Trideg o flynyddoedd ers iddo berfformio diwethaf fel aelod o gor Cadeirlan Bangor mae e 'nol o flaen torf gartref gyda gwestai arbennig iawn - ei lais ifanc ei hun. Mae'r rhaglen yn edrych ar ei fywyd fel seren ifanc, a bellach fel dyn. Cawn gerddoriaeth diri, a golwg ar ba mor bwysig mae Mon a Chymru i'w stori bersonol.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Dianc!

Dianc!

Sioned, Martha ac Arwel fydd yn cael eu gadael mewn lleoliad anghysbell ac yn ceisio datrys problemau a chyflawni sialensiau dros 24 awr er mwyn ennill #1000. A fydd y ddau yn Dianc!?

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?