S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol Evan James

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd i ddysgu'r gan 'Ailgylchu' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Troi a Throsi

Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. Ond dydy Cochyn ddim yn gallu mynd i gysgu o gwbl.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Parti Dyn Eira

Mae hi'n eira ar ynys Sodor a'r plant wrthi'n gwneud dyn eira, ond does ganddyn nhw ddim het i'w rhoi ar ei ben. Wrth geisio dod o hyd i het mae Tomos yn creu pob math o broblemau, ond mae'r dyn eira yn cael het arbennig iawn iawn ac mae'r plant wrth eu bodd

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Medalau

Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galath a'r Dreigiau. Wedi i'w fedalau trwm ei rwystro rhag achub Sbarcyn sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr, mae'n dysgu o'r diwedd bod ei ffrindiau'n bwysicach na dim!

06: 50
Peppa - Ysbyty

Mae Musus Hirgorn, Peppa a'i ffrindiau yn mynd i ymweld ag Endaf Ebol, sydd yn yr ysbyty wedi torri ei goes.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Tili a'i ffrindiau - Mae Arthur Eisiau Ennill

Mae llyfr newydd Arthur am y Gemau Olympaidd yn ysbrydoli'r ffrindiau i gynnal Gemau Olympaidd Tili yn yr ardd. Mae pawb yn llwyddo i ennill rhywbeth - heblaw Arthur. Mae ganddo nifer o fedalau arian ond tybed allai Tili ddyfeisio camp i ennill un aur iddo?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol Nant Caerau, Caerdydd

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Nant Caerau sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 30
Bing - Murlun

Mae Bing a Swla yn mwynhau peintio murlun enfawr yng nghylch chwarae Amma nes bod enfys frwdfrydig Bing yn gwneud i'r paent redeg lawr coeden brydferth Swla.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Teulu Ni - Tymor Newydd

Y tro hwn, Dylan Hall o Gwm-y-Glo fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae hi'n ddiwedd yr haf ac mae Dylan a'i frodyr a'i chwiorydd yn mynd i siopa am esgidiau, llyfrau a phensiliau newydd cyn i'r tymor ysgol ddechrau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Tedi Coll Daniel

Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar ol chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i greu teganau newydd i'r Trwynau Bach fel bod Daniel yn gallu cymryd Snwcsi yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Y Crads Bach - Barod at y gaea'

Mae'n dymor yr hydref a dim ond un peth sydd ar feddwl y crads bach - casglu digon o fwyd ar gyfer y gaeaf oer.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Sbridiri - Nadroedd

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu dwy neidr wahanol yng nghwmni plant Ysgol Bro Sion Cwilt.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Eira

Mae hi'n noson cyn y Nadolig, ac mae Ben a Mali a'u ffrindiau am gael hedfan i Begwn y Gogledd yn awyren y coblynnod efo Mr Coblyn a'r Coblyn Doeth i fynd a'r llwyth olaf o anrhegion i Sion Corn. Ond fydd yr awyren ddim yn glanio felly chaiff y plant ddim chwarae yn yr eira na gweld Sion Corn, meddai Mr Coblyn. Ond tybed a fydd yna newid yn y cynlluniau?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Stiw - Dawns Stiw

Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod at ei gilydd ac mae eu dawns yn werth ei gweld.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Dwylo'r Enfys - Mark

Heddiw, rydyn ni'n treulio'r diwrnod efo Mark a'i holl frodyr a chwiorydd sydd yn byw yn y Drenewydd. Mae hi'n oer, ac yn bwrw eira - ond dydy Mark ddim yn poeni dim achos mae o wrth ei fodd yn Chwarae Chwilio! Ond beth sydd i'w ganfod heddiw? Y cliw ydy bod Mark wrth ei fodd gyda phel-droed!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Twt - Gwyliau Twt

Mae T?t eisiau gwybod sut beth yw hi i fod ar wyliau, felly mae'r efeilliaid, Caleb a Bethan, yn trefnu gyda'r Harbwr Feistr iddo gymryd gwyliau ar Ynys y Goeden. Mae'n edrych ymlaen yn arw, ond pan mae e yno, tipyn wrth dipyn, mae T?t yn diflasu bod ar ei ben ei hun ac yn dychwelyd adref. Cyn pen dim, mae T?t yn brysur yn helpu yn yr harbwr ac yn teimlo cymaint yn hapusach o gael cwmni ffrindiau a chadw'n brysur.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ty Mel - Morgan yn Helpu

Mae Morgan a Sionyn yn helpu Mari Grug i dwtio'r siop, ond maen nhw'n dechre chwarae ac mae pethau yn mynd yn fler iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Wibli Sochyn y Mochyn - Pabell

Mae Wibli wedi gosod pabell ac mae o a Porchell yn barod i fynd ar antur. Ond cyn gadael mae'n bwysig fod y babell yn gartrefol gyda sedd fach a bisgedi ar gyfer anturwyr llwglyd! I ffwrdd a'r ddau ar eu hantur, ond mae Porchell yn mynd ar goll a rhaid i Wibli ofyn am help yr Eryr i'w ddarganfod! Diolch byth, mae Porchell yn saff wrth y babell, ond ble mae'r bisgedi wedi mynd?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Pentre Bach - Croeso i'r byd!

Mae Mamgu wedi dod i ymweld a Jac a Jini, a diolch byth am y par ychwanegol o ddwylo, oherwydd mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Do Re Mi Dona - Ysgol y Castell - Y Tywydd

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gan 'Y Tywydd', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Dim Dwr

Mae prinder dwr ym Mhen Cyll. Mae Digbi a'i ffrindiau'n ceisio dysgu pam.

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Gwenyn Prysur

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Ap Culhwch

Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Ond pan mae'n gorfodi Efa i roi swyn ar ap Culhwch, mae'n dysgu mai gwell ydy aros fel yr hyn ydych chi!

10: 50
Peppa - Siop Mr Llwynog

Aiff Peppa a George i siop Mistar Llwynog i brynu anrheg pen-blwydd priodas i Nain a Taid. Beth i'w brynu yw'r cwestiwn mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Blaidd Mawr Cas

Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae gan Arthur ofn y Blaidd Mawr Cas. Mae'n gwneud lle i guddio ac yn gwrthod dod allan. A fydd stori arall gan Tili yn llwyddo gwneud iddo deimlo'n ddewr?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Ahoi! - Ysgol Bro Helyg, Abertyleri

Heddiw, mor-ladron o Ysgol Bro Helyg, Abertyleri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

11: 30
Bing - Hwylnos

Mae Coco yn aros dros nos yng nghartre' Bing am y tro cyntaf ac mae hi wedi dod a'i chasgliad o Lygod Enfys gyda hi.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Teulu Ni - Dysgu Arabeg

Halima Yousef o Abertawe fydd yn tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yn y bennod yma, mae Halima a'i theulu yn dathlu eu diwylliant Islamaidd a Chymraeg. Ar ol bod am wers Arabeg, mae pawb yn mynd am dro i Gastell Talacharn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Woolworth's, Caernarfon

Roedd hi'n ddiwrnod o ddathlu G?yl Dewi yn Woolworth's Caernarfon nol ym 1990 gyda merched bach yn cymryd eu lle o flaen y camera mewn cystadleuaeth am y Wisg Gymreig orau. Yn y llun hefyd oedd cyn-aelodau staff Woolworth's y dref, a'r beirniad, Dafydd Iwan. Ond beth sydd wedi digwydd i'r genod bach a ddaeth i'r brig y diwrnod hwnnw - a beth yw hanes rhai o gyn-aelodau staff siop y Pick 'n' Mix sydd bellach wedi cau ei drysau am byth?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Gwesty Aduniad

Gwesty Aduniad

I'r rhai sy'n cerdded trwy ddrws Gwesty Aduniad, mae un peth yn sicr: mae bywyd ar fin newid am byth. Mae pob unigolyn sy'n dod i'r gwesty hwn yng nghefn gwlad Cymru gydag un amcan penodol: i gyfarfod rhywun o'u gorffennol. Wrth i'r Nadolig gyrraedd y gwesty, daw diweddglo o'r diwedd i Taith Williams ar ol siwrne hir i geisio dod o hyd i'w theulu gwaed o Guatemala, ac atebion hefyd i Judith Davies sydd hefyd wedi bod yn chwilio am ei theulu biolegol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r fam a merch Ann a Mabli a'r ffrindiau Tomos a Lois.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Gareth Richards fydd yn y gegin a bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le. Hefyd, bydd cyfle i chi ennill gwobr yn y gystadleuaeth Cracyr Nadolig.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:30 Prydain Wyllt

Prydain Wyllt - Cymdeithas y Cwningod

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Bathodyn da am helpu

Mae Tarw yn awyddus iawn i ennill y bathodyn 'Helpu Eraill'.

16: 10
Teulu Ni - Teulu yn Tyfu

Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Boj - Y Nyth Gorau

O na mae Tada wedi colli ei het! Mae Boj yn benderfynol o ffeindio hoff het ei dad, ond yn dod ar draws Daniel yn lle yn chwibanu. Mae'r ddau yn dod o hyn i aderyn arbennig - y deryn doniol - sydd wedi penderfynu nythu yn het goll Tada. A fedrith Boj a Daniel ddod o hyd i nyth arall i'r deryn doniol fel bod Tada yn medru cael ei het yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Siacal yn Udo at y Lle

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Siacal yn udo at y lleuad.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Do Re Mi Dona - Ysgol Bro Sion Cwilt

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sion Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gan 'O Dan y Mor'.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Y Dyfnfor - Blwp

Mae'r teulu Nekton yn ceisio adnabod creadur unigryw. Dydyn nhw ddim wedi'i weld ond maen nhw wedi'i glywed. Wrth i Ant bron a darganfod beth yw e, mae peiriant cloddio enfawr dan y d?r yn bygwth ei ddinistrio.

17: 30
Ysgol Jac

Yn ymuno a Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol y Wern, Ystalyfera ac Ysgol Tyle'r Ynn, Llansawel.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Natur Gwyllt Iolo

Natur Gwyllt Iolo - Cotswolds

Mae taith Iolo Williams yn mynd ag e i'r Cotswolds yr wythnos hon. Ynghanol yr haf mae dolydd yr ardal yma o fryniau crwn godidog yn llawn o flodau bendigedig a gloynnod byw di-ri. Mae Iolo yn ymweld a fferm anghyffredin sydd a chynefinoedd i fywyd gwyllt ac yn darganfod malwod Rhufeinig.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae cwmni Gwili Jones wedi gadael y garej yn Llanbed ac yn teithio i Sioe Frenhinol Tir Glas Cymru i werthu peiriannau. Mae Wyn o gwmni BV Rees wedi swopio car am gwch ac mae Meirion o garej Derwen yn cael cwmni'i chwaer mewn car ralio.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, mi fyddwn ni'n gwibio o gwmpas y wlad i ymweld a phantomeimiau sydd i'w mwynhau dros y Nadolig.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris - Nadolig

Yn y gyfres hon, mi fydd Chris Roberts yn ffeindio cynnyrch lleol anhygoel a chreu prydau bwyd c?l i deulu, ffrindiau a Cofis lliwgar. Mewn pennod arbennig Nadoligaidd awr o hyd bydd Chris yn ymgymryd a'i sialens fwyaf erioed - coginio buwch gyfan i bobl dre tu allan i'w dafarn leol. Anghofiwch y tinsel, y baubles a'r presantau rybish, be sy'n neud 'Dolig i Chris ydi bwyd anhygoel, ac yn ogystal a'r fuwch, bydd y cogydd yn rhannu rhai o'i hoff rysaits Nadoligaidd, fel ei 'smoked salmon' cartre'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Sioe Maggi Noggi

Sioe Maggi Noggi

Heno mae'r frenhines drag Maggi Noggi yn cael cwmni brenhines y look-a-likes, yr actores Linda Brown, a chyn-beldroediwr Cymru ac Abertawe, Owain Tudur Jones. Ac fel arfer mae'r triawd cerddorol Sorela yn ceisio cadw trefn ar y cyfan, ond ddim yn llwyddo! Taflwch ychydig o glitter dros eich byd wrth ymuno a Maggi a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Only Men Aloud: Nadolig Llawen

Only Men Aloud: Nadolig Llawen

Mae cor OMA yn ol gyda rhaglen arbennig i ddathlu'r Nadolig o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Byddant yn perfformio casgliad o glasuron yr ?yl yn cynnwys 'O Sanctaidd Nos', 'Veni Emmanuel' a 'Ganol Gaeaf Noethlwm', trefniannau newydd o rai o'n hen ffefrynnau 'Tawel Nos' ac 'Adre Ddof I'r Dolig', a mwy. Yn ymuno a'r cor bydd y gantores Tara Bethan sy'n rhoi perfformiad disglair o 'Santa Cariad'; hefyd aelodau Only Boys Aloud yn rhoi perfformiad arbennig o'u trefniant nhw o 'Y Drymiwr Bach'.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Dianc!

Dianc!

Cyfle i ddau arall wthio eu hunain a Dianc. Iestyn o Gaerdydd, ac Emma o Fethesda fydd yn gobeithio ennill #1000.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?