S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Cefnder Dewr

Mae Dewi, cefnder Digbi, yn ymweld a Phen Cyll. Ar ol yr holl frolio a dangos ei hun mae'n edrych yn debyg bod straeon arwrol Dewi ymhell o fod yn wir.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Henri a'r Bocs Hud

Yng nghanol prysurdeb y paratoi ar gyfer y Nadolig, mae'r Rheolwr Tew yn rhoi gwaith pwysig iawn i Henri - mynd i 'nol bocs arbennig o Ddociau Brendham. Ond er siom a braw i Henri mae'r bocs yn mynd ar goll. Tybed be' sydd ynddo fo, a thybed a fydd Henri yn dod o hyd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Anrhegion Sion Corn

Mae'n noswyl Nadolig, a does 'na ddim anrheg gan Sion Corn i Meic. Mae'n cymryd i'w ben ei fod ar y rhestr plant drwg ac yn ceisio cael Sion Corn i'w hoffi eto. Wrth geisio helpu, mae'n difetha' anrhegion pawb arall. Wedi iddo ddysgu bod rhaid meddwl am eraill, mae'n llwyddo i helpu Sion Corn mewn ffordd farchogaidd iawn!

06: 50
Peppa - Sioe Nadolig Mistar Pytaten

Mae'n Nadolig ac mae Peppa a phlant yr ysgol feithrin yn mynd i'r theatr i weld sioe arbennig am y gwyliau ond dydy rhai o'r plant byth wedi bod i'r theatr o'r blaen.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tili a'i ffrindiau - Dirgelwch Tincial

Mae'r ffrindiau yn darganfod nodyn disglair sy'n eu harwain ar daith llawn cliwiau i'w datrys. Tybed a fyddant yn darganfod lle mae Tincial yn cuddio?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Brr, Mae'n Oer

Mae'n bwrw eira, ac yn hynod o oer ar y fferm heddiw. Mae Sebra, un o ffrindiau Bolgi a Cyw wedi dod i aros ond yn anffodus, mae'n gwrthod dod allan i chwarae. A fydd y criw'n llwyddo i'w berswadio?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Bing - Castell Tywod

Mae Bing a Fflop yn adeiladu castell tywod pan mae Pando yn ymuno a nhw yn y pwll tywod gyda'i degan Jac Rhaw Fawr i helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld a'r siop chwaraeon, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'r' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Boj a'r Band

Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a rol. Ond pan mae Rwpa a Mia yn cerdded allan ar sail gwahaniaethau cerddorol rhaid i Boj feddwl am syniad Boj-a-gwych i aduno'r band. A all hen fas dwbl Mr Clipaclop gynnig yr ateb?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Pingu - Cenfigen Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

08: 15
Loti Borloti - Babi Newydd

Joni yw'r enw sy'n cael ei sillafu gan beiriant pasta hud Loti Borloti yr wythnos hon. Ynghanol y llefain a'r sgrechfeydd aflafar sy'n llenwi'r fflat, buan iawn y sylweddola Loti mai chwaer fach newydd Joni sy'n creu'r holl s?n. Dyna'r rheswm dros anfodlonrwydd Joni. Mae'r ddau yn creu tegan er mwyn i Joni a'i chwaer fach allu chwarae gyda'i gilydd, ac mae Loti yn llwyddo dangos iddo fod ei rieni yn ei garu a bod ganddo rol bwysig fel brawd mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Ffatri'r Coblynnod

Mae hi'n gyfnod y Nadolig, a chaiff Ben a Mali fynd efo Magi Hud i ymweld a Ffatri'r Coblynnod lle mae'r Coblynnod yn brysur iawn yn cynllunio a chreu teganau. Tra bod nhw yno, mae'r Coblyn Doeth yn cael galwad ffon gan rhywun pwysig iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Stiw y Consuriwr

Ar ol gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Ond a fydd o'n gwneud i Pwyll ddiflannu am byth?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Heini - Bod yn Sal

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn dychmygu ei bod yn ymweld a'r ysbyty.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Celwydd Golau

Mae T?t wrth ei fodd yn gwrando ar straeon dros ben llestri 'Rhen Gerwyn am ynysoedd pell a pharotiaid sy'n chwibanu. Mae'n adrodd rhai ohonynt wrth Pop sy'n son wrtho nad yw straeon 'Rhen Gerwyn bob tro'n wir - mae 'Rhen Gerwyn yn tueddu i ddweud celwydd golau er mwyn i'w straeon swnio'n gyffrous. Mae T?t wrth ei fodd gyda'r syniad yma ac yn bwrw ati i greu ei straeon ei hun. Cyn hir, mae'r straeon yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbwr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Ty Mel - Morgan a'r Wenynen Eira

Mae'r criw yn mynd ati i wneud Gwenynen Eira, Dyn Eira i chi a fi, ond wrth i'r tywydd gynhesu mae'r Gwenynen Eira yn dadmer.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Mynydd Clustogau

Mae Wibli'n teimlo'n gysglyd iawn heddiw - ond nid yw am fynd i'w wely felly mae'n ceisio ei orau glas i wneud ei hun yn gysurus ar glustog fechan. Ymhen hir a hwyr mae Wibli wedi creu mynydd o glustogau ac wedi cyrraedd byd o eira mawr lle mae Ieti cyfeillgar yn byw cyn syrthio i drwmgwsg.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Sbarc - O Dan y Ddaear

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'O Dan y Ddaear'.

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn creu hafoc yn y gegin ac yn poeni y byddant yn cael stwr am dorri tebot Heti.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Hudlath Betsi

Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod sydd wedi ei guddio rhywle ym Mhen Cyll.

10: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Hiro'n Gwneud Cymwynas

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ceffyl Smotiog

Trwy ddamwain mae Galath wedi ei orchuddio mewn smotiau, a Meic felly'n penderfynu eistedd ar gefn ceffyl y bugail er mwyn i Ceridwen wneud cerflun ohonyn nhw. Ond wrth hiraethu am Galath mae'n sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych.

10: 50
Peppa - Haul, Mor ac Eira

Mae pawb yn edrych ymlaen at drip i lan y mor i adeiladu cestyll tywod. Ond mae un broblem, mae gormod o eira ar y traeth!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Tili a'i ffrindiau - Anrheg Twmffi

Un bore mae Tili'n darganfod pentwr o anrhegion wrth y drws. Mae yna anrheg i bawb - heblaw am Twmffi. Mae'r ffrindiau'n ceisio darganfod yr anrheg ddelfrydol iddo fel nad yw'n teimlo'n siomedig. Tybed beth fydd hwnnw a tybed beth mae Twmffi wedi ei anghofio?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Amser Ysgol Bysgod Bach

Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan D?r' ond mae un o'r disgyblion ar goll! Tybed all Jen a Jim, Capten Carys, Llew a Cyw helpu'r brifathrawes, Mrs Morfil ddod o hyd i'r creadur coll?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Bing - Pendro

Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld a'r siop flodau, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'rh' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

11: 40
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Antur Waunfawr

Antur Waunfawr

Yn rhaglen ola'r gyfres sy'n cymryd cip tu ol y llenni yn Antur Waunfawr, cawn ymuno a'r gweithwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer G?yl Fai arbennig i ddathlu pen-blwydd yr Antur yn 25 oed ac i gofio ei sylfaenydd, Gwynn Davies.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Only Men Aloud: Nadolig Llawen

Only Men Aloud: Nadolig Llawen

Mae cor OMA yn ol gyda rhaglen arbennig i ddathlu'r Nadolig o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Byddant yn perfformio casgliad o glasuron yr ?yl yn cynnwys 'O Sanctaidd Nos', 'Veni Emmanuel' a 'Ganol Gaeaf Noethlwm', trefniannau newydd o rai o'n hen ffefrynnau 'Tawel Nos' ac 'Adre Ddof I'r Dolig', a mwy. Yn ymuno a'r cor bydd y gantores Tara Bethan sy'n rhoi perfformiad disglair o 'Santa Cariad'; hefyd aelodau Only Boys Aloud yn rhoi perfformiad arbennig o'u trefniant nhw o 'Y Drymiwr Bach'.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Babi Del: Ward Geni

Babi Del: Ward Geni

Vicky ac Adam sy'n croesawu trydydd babi'r gyfres i'r byd - ac mae'n fabi MAWR! Mae Robert Ruben yn pwyso 10 pwys 5 owns - ac mae Vicky yn gwneud y gwaith caled o eni'r bychan heb fawr o help gan neb!

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, Shane James sydd yn y gegin, gydag Elinor Wyn Reynolds yn pori drwy papurau'r penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae bwriad Gwenda a Phil i gael gwyliau bach moethus yn gyrru John Albert yn wallgof gan genfigen.

15:30 I'r Oesoedd A Ddel

I'r Oesoedd A Ddel

Y tro hwn - y newid pwyslais gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o dai ac adeiladau eraill, i dir ac arfordiroedd. Hefyd, gyda'r Ymddiriedolaeth yn dathlu ei chanmlwyddiant, i ba gyfeiriad dylai'r mudiad fynd dros y canmlynedd nesaf fydd cwestiwn Catrin Beard.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Llion Llwynog

Mae Peppa a?i ffrindiau?n chwarae cuddio, ond Llion Llwynog yw?r gorau am chwarae?r gem hon, diolch i?w synnwyr arogli gwych.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Jen a Jim Pob Dim - Y Pili Pala

Mae Siani Flewog, un o ffrindiau Plwmp a Deryn wedi bod ar goll ers awr, ond pa mor hir yw awr? Tybed a all 'y llyfr pob dim' helpu esbonio amser i'r criw?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Bing - Ble Mae Fflop?

Mae Swla ac Amma wedi dod i dy Bing i gael cinio ond does dim moron ar ol, felly mae Fflop yn picio i'r siop i 'nol rhai.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Bastai Arbennig

Er i Mistar Trolyn helpu Meic i ddod o hyd i gynhwysyn arbennig i wneud pastai, tydy Meic ddim yn ei rannu fel y dylai. Pan ddaw Mistar Trolyn i'r castell i chwilio am ei hanner o'r bastai, mae Meic yn dysgu ei bod hi bob amser yn bwysig rhannu!

16: 45
Sbarc - Arogli

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r Synnwyr Arogli.

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mwy o Stwnsh Sadwrn

Cipolwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

17: 25
Angelo am byth - Y Dewraf Un

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 30
Sgorio

Mae hi'n ras i geisio cyrraedd yr hanner uchaf cyn y toriad yn y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru. Y Drenewydd yn erbyn Llandudno yw'r brif gem. Mae criw y canolbarth wedi bod yn cystadlu'n gyson gyda'r goreuon tra bod y gwyr o'r gogledd wedi bod lawr yn y gwaelodion. Bydd yna sylw hefyd i'r gemau ym MET Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon, Y Bala a'r Derwyddon. Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer y cyffro o Uwch Gynghrair Cymru.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Pobol Port Talbot

Pobol Port Talbot

Faint ohonom ni sydd wedi teithio heibio Port Talbot ar yr M4 heb feddwl dwywaith ar y gymuned sy'n byw yno? Yn y gyfres dair rhan hon, cawn alw yno a dod i adnabod y trigolion yn well. Mae'r lle'n enwog am y gwaith dur wrth gwrs, ond mae mwy i'r ardal na hynny. Yn y rhaglen gyntaf, fe welwn ni'r bobl yn y bore, yn mynd i'r ysgol a'r gwaith, yn agor y siopau ac yn cadw'n heini. Ond gyda dyfodol Tata Steel a swyddi dros 4000 o weithwyr yn y fantol, mae cysgod amlwg dros y dref.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu i gipio'r jacpot o #10,000. Yr hyn sy'n gwneud Celwydd Noeth yn wahanol yw does yna ddim cwestiynau i'w hateb - y cyfan sydd angen gwneud er mwyn ennill arian a symud i fyny o ris i ris fydd dewis pa gelwydd sy'n ymddangos ym mhob rownd. Yn mynd am y jacpot yr wythnos yma mae'r fam a merch Ann a Mabli a'r ffrindiau Tomos a Lois.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Heno, cawn sgwrs a chan gyda seren Britain's Got Talent, Gruffydd Wyn. Hefyd, Llinos Lee sydd ar garped coch Gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn ym Mirmingham.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae'r pentrefwyr yn ffarwelio gyda Jean McGurk am y tro olaf - ond beth yw problem Kath gyda hyn? Mae Eileen yn dysgu fod Sioned wedi ffoi i Ffrainc. Mae Gaynor a Colin yn ceisio codi calonnau y pentrefwyr. Mae Aaron yn teimlo bod ei fam yn blaenoriaethu Neville drosto ef.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garejis: Dan y Bonet

Garejis: Dan y Bonet

Mae cwmni Gwili Jones yn arddangos yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae cwmni BV Rees yn dathlu penblwydd yn 70oed ac mae Melvyn a Meirion Evans yn cael cyfle i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn Rali'r Down, Gogledd Iwerddon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Y Wal

Y Wal - Corea

Mae taith Ffion Dafis o gwmpas rhai o waliau mwyaf eiconig y byd yn parhau. Yn y rhaglen bwerus hon bydd yn ymweld ag un o ffiniau mwya peryglus y byd rhwng Gogledd a De Corea. Bydd yn clywed straeon dirdynnol teuluoedd sydd wedi cael eu rhannu gan y ffin, ac yn siarad a rhai sydd wedi peryglu popeth i ddianc rhag cyfundrefn greulon y Gogledd. Nifer yn siarad am y tro cyntaf am eu profiadau ysgytwol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:00 Trysor Coll Y Royal Charter

Trysor Coll Y Royal Charter

Yn oriau man 26 Hydref, 1859, ar gymal olaf ei thaith ddeufis o Melbourne i Lerpwl, fe ddrylliwyd y Royal Charter mewn storm anferthol oddi ar arfordir Ynys Mon. Boddwyd 497 o bobl ac ni wnaeth yr un fenyw na phlentyn oroesi. Ond nid cyrff yn unig a lyncwyd gan y d?r, ond hefyd yr holl drysor o feysydd aur Awstralia a gludwyd yng nghrombil y llong ac ym mhocedi'r teithwyr - gwerth #80 miliwn. Mae llawer yn dal i orwedd o dan y tonnau o hyd. Yn y gyfres hon mae Gwenllian Jones Palmer, sydd ei h

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?