S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Hwyl Fawr Heti

Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort a sbri. Mae'r hwyaid yn cynnal mabolgampau, y moch yn chwrae pel-droed, ac mae Caio a Cadi yn creu llanast yn y ty.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Brawd bach Conyn

Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'.

06: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dymuniad Ddaeth yn Wir

Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. Dyma'r seren fwyaf disglair yn y byd, ac wrth fynd heibio iddi gall pawb wneud dymuniad. Ond mae'r seren yn cael ei thaflu oddi ar dryc fflat Tomos, yn chwyrlio drwy'r awyr, yna disgyn a thorri yn ddarnau. Bydd rhaid i ddymuniad Tomos ddod yn wir, neu mi fydd yna helynt mawr ar ynys Sodor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trywydd Trafferthus

Wrth geisio dangos ei sgiliau dilyn trywydd mae Meic yn rhuthro yn ei flaen heb gymryd sylw o'r hyn mae Sbarcyn yn ei ddarganfod ac mae pawb felly'n mynd ar goll. Y wers iddo ei dysgu ydy mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd.

06: 50
Peppa - Awyrennau Papur

Mae rhywfaint o waith papur Dadi Mochyn wedi mynd ar goll - oherwydd fod Mami Mochyn, Peppa a George wedi eu defnyddio i wneud awyrennau papur.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Tili a'i ffrindiau - Twlc Tawel Arthur

Mae Arthur eisiau llonydd i liwio tra bod y ffrindiau yn chwarae gem Hela Hwyliog. Mae'n adeiladu twlc tawel i gadw ei ffrinidau allan ond mae Arthur yn pendroni ai dyma oedd y peth iawn i'w wneud?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Ahoi! - Ysgol Sant Baruc, Y Barri

Heddiw mor-ladron o Ysgol Sant Baruc, Y Barri sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

07: 25
Bing - Plaster

Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Shwshaswyn - Goleuni

Mae na broblem gyda trydan y gegin. Sut allwn ni weld? Mae gan y Capten gannwyll, ac mae gan Seren fflachlamp, ond mae Fflwff yn defnyddio'r tywyllwch i sylwi'n well ar y tan gwyllt tu allan.

07: 45
Deian a Loli - A'r Ffarwel

Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Beth sy'n digwydd pan mae'r bochdew, Pitw, yn marw? Mae Deian a Loli yn mynd ar siwrnai anghyffredin iawn i chwilio am yr ateb.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Boj - Anodd ei Phlesio

Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Ond mae Mia yn poeni - ni all hi fwyta bwyd lle mae'r cynhwysion wedi'u cymysgu i gyd - fel ar ben pitsas. Mae Boj ar y llaw arall yn hollol groes i Mia; mae e wrth ei fodd a diodydd cymysg ac iachus Mimsi. Efallai gydag ychydig o help gan Mimsi a Boj gall Mia fwynhau cinio yn nhy'r teulu Neidio?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Cyw a'i Ffrindiau

Yn rhaglen heddiw mae ffrindiau gorau Llew a Bolgi yn adeiladu Cwtsh Coeden ond pa mor farus bydd y ddau ar ol ei orffen?

08: 20
Llan-ar-goll-en - Clychau'n Canu

Mae Tara, Radli, Prys, Ceri a Siwgrlwmp yn ymarfer dawns arbennig ar gyfer sioe ddawns. Yn anffodus, mae'r clychau a ddefnyddir yn y ddawns yn mynd ar goll. Pwy aeth a nhw a pham?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Gwartheg

Mae'r plant yn ymweld a fferm i ddarganfod o le mae llaeth yn dod.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Stiw - Diwrnod Gwyntog

Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen got law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Rapsgaliwn - Llaeth

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a fferm yn y bennod hon er mwyn darganfod o ble mae llaeth yn dod. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ol yr arfer!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Twt - Mor a Mynydd

Mae Gwil yr Wylan eisiau rhoi tro ar sgio ac mae'n cael ei gyfle pan mae mynydd o ia yn cyrraedd yr harbwr.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ty Mel - Morgan a'r Cyfrifiadur

Mae Morgan yn dysgu sut i anfon e-bost, ond mae pethau yn mynd o chwith.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Wibli Sochyn y Mochyn - Bws

Mae Wibli yn gyrru bws er bod ei ffrindiau i gyd yn credu mai tren sydd ganddo - ond mae hwn yn fws hud sydd yn gallu mynd a nhw i unrhywle maen nhw'n dymuno. Mae Soch Mawr eisiau mynd i Affrica i weld eliffant tra bo Soch Mocha yn eiddgar i fynd i'r gofod ond tybed beth sy'n digwydd pan mae Gwich Bach yn mynd a nhw i gyd o dan y mor?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Cei Bach - Ffrind Newydd Del

Mae 'na bethau rhyfedd iawn yn mynd ar goll yng Nghei Bach - tywel Mari, pysgod Capten Cled, a bwyd wedi'i rewi o rewgell Siop Del. Pwy - neu beth - sydd wrthi, tybed? Ac ai ffrind, neu elyn ydyw?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Poncyn Pwdu

Mae'n ddiwrnod hapus, hapus i'r ffrindiau nes i Arthur sylwi bod y Poncyn Pwdu braidd yn drist. Tybed sut mae gwneud y Poncyn Pwdu yn hapus?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 10
Ahoi! - Ysgol Lon Las, Llansamlet

Heddiw mor-ladron o Ysgol Lon Las, Abertawe sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

10: 25
Bing - Taten

Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol felly maent yn penderfynu ei fabwysiadu a'i enwi'n Tomi Trwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Shwshaswyn - Pwll cerrig

Mae nifer o greaduriaid yn byw yn y pwll cerrig, ac mae gan Seren rwyd i'w gweld yn well. Mae'r Capten yn dal un, ond mae'n well gan Fflwff efelychu ewyn y tonnau sydd yn dod i lyncu'r pwll.

10: 45
Deian a Loli - A'r Plismon Plant

Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Ar ol i Deian a Loli ymddwyn yn ddrygionus, mae Dad yn ffonio'r Plismon Plant er mwyn dysgu gwers iddynt. Beth fydd y plismon yn ei wneud nesa?

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
Fflic a Fflac - Ffrindiau Fflic & Fflac

Mae Fflic a Fflac yn drist ar ddechrau'r rhaglen hon gan fod Elin wedi gadael, ond daw Nia i'r Cwtch a chawn ganu hapus unwaith yn rhagor. Caiff Fflic a Fflac anrhegion oddi wrth Elin ac yna fe welwn blant ar yr iard yn mwynhau eu hamser chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Digbi Draig - Diwrnod y Ddraig

Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan yn well nag erioed.

11: 25
Babi Ni - Babi Newydd

Cyfres yn dilyn Lleucu Haf Newton o Lansannan wrth iddi baratoi a chroesawu ei chwaer fach newydd i'r byd. Mae Lleucu a Macsen yn mynd i aros efo Nain a Taid tra bo Mam a Dad yn yr ysbyty. Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd - diwrnod genedigaeth eu chwaer fach newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trysor Hapus

Mae Meic yn meddwl ei fod yn gallu gwarchod bananas arbennig ar ei ben ei hun, heb unrhyw help gan ei ddreigiau. Ond wrth i'r bananas ddiflannu fesul un, mae'n sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau.

11: 45
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Yr Ymweliad

Mae pawb yn ymweld a chastell y Brenin a Brenhines Aur.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bywyd y Fet

Bywyd y Fet

Y tro hwn, byddwn yn cwrdd a Roy y ci defaid sydd yn dioddef o grud y cymalau ar ol blynyddoedd o weithio ar y fferm - mae o wedi dod i'r Wern i gael sesiwn o aciwbigo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Am Ddrama

Am Ddrama - Llandeilo

Y tro hwn mae Wynne Evans yn teithio i Landeilo i gwrdd a chwmni drama Cudyll Coch. Mae'r gymdeithas yn gweithio ar ddrama gomedi ac mae Wynne yn cynnig help llaw iddyn nhw gyda'u perfformiad. Mae hefyd yn dod i adnabod rhai o gymeriadau mwyaf blaenllaw'r gymdeithas ac yn dysgu ychydig mwy o Gymraeg ar hyd y daith.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon bydd Aled yn ymweld a gerddi Olwen Gwilym a Keith Chadwick yn Llanberis, Gwynfor Thomas yn Brynaman ac Elwyn, Jenny ac Oliver Hughes yn Llanfihangel Glyn Myfyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, agorwn ddrysau'r Clwb Llyfrau ac Alison Huw fydd yn rhannu ei chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Owi'n darganfod waled yng nghefn y car. Ydy o am fod yn onest neu'n gyfoethog? Ac mae Gwenda'n cael cynnig i adael Pengelli am Sbaen - gyda Phil.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Llwybrau Dei

Llwybrau Dei - Sir Benfro

Dei Tomos sy'n cerdded drwy Gymru yn sgwrsio gyda phobl leol ar ei ffordd. Y tro hwn, mae Dei yn cerdded o amgylch Sir Benfro.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Peppa - Ysgwyd, Ratlo a Chlecian

Caiff y dosbarth wers gerddoriaeth gan Musus Hirgorn. Mae?n swnllyd iawn ar y dechrau, ond cyn hir daw?r oedolion draw i gymryd rhan.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Garreg Goll

Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. Mae Sbarcyn yn falch o glywed ei bod efallai wedi cael ei gollwng i mewn i darten, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddo fwyta pob un i geisio dod o hyd i'r garreg!

16: 20
Shwshaswyn - Swigod

Who?s blowing those bubbles? Fflwff doesn?t care. He wants to be a bubble. And Seren wants to control one. So who?s blowing them?

16: 30
Tili a'i ffrindiau - Syrpreis Sgipio Twmffi

Mae pawb yn edrych ymlaen at ddiwrnod sgipio ond mae'r cylchoedd sgipio yn rhy fach i Twmffi. Felly mae'r ffrindiau'n gweithio efo'i gilydd ac yn creu syrpreis sgipio ardderchog iddo!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Deian a Loli - A'r For-Forwyn

Cyfres newydd am yr efeilliaid direidus a'u p?erau hudol. Ar ol gollwng sbectol haul Mam i'r afon, mae'n rhaid i Deian a Loli fynd i chwilio amdanynt.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Mwg Yn Y Llygaid

Ar ymweliad gan Masnachwr Ioan mae Gobyn yn prynu llwyth o sgrap metel ganddo sydd yn anffodus yn llawn Marwydos Myglyd o Bydew'r Gors. Mae'r Marwydos yn dwyn popeth metel o'r pentref er mwyn creu nyth newydd gan adael Berc yn ddiamddiffyn. Daw'n amlwg bod hyn yn gynllun gan Dagr y Di-ddal. Nawr mae'n rhaid i Igion ddod o hyd i ffordd o gael gwared a'r Marwydos ac ymladd Dagr a'i longau sydd ar fin ymosod.

17: 25
Ni Di Ni - Fy Chwaraeon

Mae criw NiDiNi yn son am chwaraeon.

17: 30
Mabinogi-ogi - Manawydan

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, mae 'na ddet a phriodas, hud a lledrith, chwerthin a chan yn stori Manawydan.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Dan Do

Dan Do - Tai Terras

Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres newydd sbon fydd yn mynd a ni ar hyd a lled Cymru i ymweld a gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai teras.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Rhaglen hwyliog bel-droed gyda eitemau difyr o fyd y bel gron a sgyrsiau lliwgar ar y soffa, dan law Dylan Ebenezer. Y llenor a chefnogwr Lerpwl Manon Steffan Ros sy'n ymuno a chyn-chwaraewr canol cae Cymru, Owain Tudur Jones, i drafod y diweddaraf o'r byd pel-droed. Byddwn yn clywed gan glwb Cambrian a Clydach o'r Cymoedd cyn eu rownd derfynol fawr yng Nghwpan Nathaniel MG, yn profi darbi Abertawe v Caerdydd yn Uwch Gynghrair Merched Cymru ac yn gweld pwy sy'n Cicio'r Bwced.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Heno, ddathlwn ei bod hi'n ddiwrnod y ddraig, a bydd Cyfarwyddwr Artistig Theatr Arad Goch, Jeremy Turner, yn sgwrsio am dri deg mlwyddiant y cwmni.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Tesni'n fflyrtio gyda Ricky er mwyn gwneud Mathew yn genfigennus. Mae rhywun yn ddylanwad drwg ar Aaron.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Adre

Adre - Aled Hall

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Mae bob 'Adre' yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu y cymeriad sy'n byw yno. Y tro hwn, cawn gipolwg ar gartref y canwr opera, Aled Hall.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Ras

Y Ras - Y Selebs 2

Rhaglen gwis chwaraeon wedi'i chyflwyno gan Gareth Roberts gyda phedwar cystadleuydd adnabyddus yn cymryd rhan. Yn y rhaglen hon, Gwennan Harries, Rhys Meirion, Ifan Jones Evans a Beth Angell sy'n brwydro am yr hawl i fynd drwyddo i'r rownd derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Pontarddulais v Morriston

Uchafbwyntiau gem rygbi Cynghrair Ieuenctid Principality. Clwb Rygbi Ieuenctid Pontarddulaus fydd yn herio Clwb Rygbi Ieuenctid Treforys ar gae Sain Helen.

22: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Cynefin

Cynefin - Cwm Gwaun

Cwm Gwaun sy'n mynd a bryd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen wrth iddyn nhw fynd ar drywydd straeon difyr a chudd y fro. Yng nghanol llonyddwch a phrydferthwch y cwm cawn glywed am sawl carreg go arbennig. Cawn glywed am arwr chwaraeon angof Abergwaun ac yn ogystal ag ymweld a'r harbwr prysur byddwn yn ymuno a'r clwb rhwyfo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?