S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Asra - Ysgol Cymerau, Pwllheli

Bydd plant o Ysgol Cymerau, Pwllheli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Meripwsan - Tywod

Mae Eryn wedi codi castell tywod ac mae?n hedfan ymaith i gasglu addurniadau ar ei gyfer. Mae Meripwsan yn gosod deilen ar y castell ac mae?n dymchwel. Mae?n rhaid iddo ei drwsio!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Storm Danfor

Pan mae Tanddwr Harri yn mynd i drafferthion mewn storm, dydy hyd yn oed Capten Cwrwgl ddewr ddim yn gallu'i achub ar ei ben ei hun. Yn ffodus, mae criw o gimychiaid yn cynnig help llaw - neu help crafanc.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Guto Gwningen - Hanes Dwyn y Coed Tan

Ar ol i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tan, buan iawn maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. Oes modd i'r cwningod fynd ar anturiaethau mentrus i gael y coed yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio syrpreis

Mae'r Dywysoges Fach ar dan eisiau gwybod beth yw ei hanrheg ben-blwydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Cymylaubychain - Cwmwl o Bob Lliw

Mae Baba Melyn yn brysur tu hwnt heddiw; mae bron pawb eisiau cot o baent ond does ganddi ddim amser i baentio pawb. Tybed pwy all ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - S - Sbageti i Swper

Mae Cyw a Jangl yn gwersylla yn y jwngl ond maen nhw ar lwgu! Maen nhw wedi colli eu llyfr ryseitaiu ac felly does dim syniad ganddyn nhw sut i gogino gyda'r cynhwysion sydd ganddyn nhw. Does dim angen gofyn ddwywaith i Jen a Jim. Mae'r ddau'n hoffi coginio ac yn hapus iawn i helpu!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ceffyl

Heddiw, mae Mwnci'n chwarae gyda Ceffyl. O dan arweiniad Ceffyl mae'r plant yn siglo eu pennau, gweryrru a charlamu o gwmpas buarth y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Sioe Dalent

Mae'n ddiwrnod Sioe Dalent Porth yr Haul! Mae'r Maer yn poeni nad oes digon o berfformwyr ond mae'r cwn talentog yn camu i'r adwy.

07: 45
Blero yn mynd i Ocido

Mae Blero a'i ffrindiau'n darganfod ogof anhygoel wrth chwilio am y defnydd cerflunio perffaith i artist enwocaf Ocido, Seren.

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Ynys Broc Mor Lili - Ar y mor

Pan mae Lili yn dod o hyd i ddarn o ddefnydd mae'n dychmygu ei fod wedi dod o garnifal draw ar Ynys Broc Mor. Ar y ffordd yno, mae'r gwynt yn gostegu ac mae Lili a Morgi Moc yn mynd i drafferthion ar eu cwch Delilah heb y gwynt i'w cario i'r lan. Mae Lili'n teimlo'n drist nes bod Morgi Moc yn dangos iddi faint o hwyl yw bod allan ar y mor.

08: 20
Ben Dant - Ysgol y Gelli

Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Y Gelli wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Yn yr Ardd - Fflach yn enwog

Cyfres bypedau sy'n dilyn hanes a helynt criw o gymeriadau hoffus sy'n byw yn yr ardd fel teulu mawr. Mae Fflach am fod yn enwog ac yn cystadlu mewn sioe dalent ar deledu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Abadas - Anrheg

Mae'r Abadas wrthi'n mwynhau te parti gyda Cwac, tegan arbennig Hari a Tedi, hoff degan Seren. Mae Ela'n teimlo'n ddigalon pan sylweddola nad oes ganddi hi degan arbennig. Tybed a fydd gair heddiw, 'anrheg' yn ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Blero Gawr

Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Sara a Cwac - Tywysoges y Llyn

Mae Sara a Cwac yn y parc, ac mae Sara yn cael ei urddo'n Dywysoges y Llyn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Bobi Jac - Yn Copio

Mae Bobi Jac yn chwarae gem copio ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Da 'Di Dona - Ffatri hufen ia gyda Helen

Dewch i ymuno a Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio mewn ffatri hufen ia gyda Helen

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Gwdihw

Cawn weld sut mae'r heddlu yn hyfforddi c?n a gwelwn y milfeddyg yn trio gwella cwningen sy'n anhwylus.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Asra - Ysgol Tregarth

Bydd plant o Ysgol Tregarth yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Meripwsan - Sgleiniog

Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Mae'n gweld pry yn disgleirio yn yr haul ond wrth iddo redeg ar ei ol, mae'n taro mewn i Cwacadeil. Mae'r ddau yn rowlio bendramwngl gyda'i gilydd i mewn i fwced sgleiniog.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Octonots - Yr Octonots a'r Morfilod

Pan mae morfil enfawr yn sownd ar draeth, mae Capten Cwrwgl a'r Octonots yn dyfeisio cynllun i'w dynnu yn ol i'r d?r, gydag ychydig o gymorth gan griw o grancod clyfar.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Guto Gwningen - Hanes yr Hen Rwdlyn

Mae Guto a'i ffrindiau yn mentro i Ynys Tylluan i geisio dod o hyd i "Hen Rwdlyn" sy'n cael ei grybwyll gan dad Guto yn ei lyfr pwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Dywysoges Fach - Dwi isio mynd i'r Ffair

Mae' Dywysoges Fach yn brifo ei throed ar y ffordd i'r ffair.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Cymylaubychain - Noson Brysur

Mae'r Cymylaubychain wedi blino'n lan, tybed pam, a phwy sy'n gyfrifol?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim a'r Cywiadur - Rh - Rhedeg a Rhwyfo

Mae rhaff, rhwyd, rhaw a rhwyf wedi cyrraedd y Siop Pob Dim ac mae Jen am eu defnyddio ar gyfer diwrnod mabolgampau ar y traeth. Mae Criw Cyw'n edrych ymlaen ond pwy fydd pencampwr pa gystadleuaeth?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Cangarw

Mae Mwnci'n chwilio am le i guddio ei drysor a'r lle gorau yw poced Cangar?. Wrth gwrs cytuna Cangar? ac mae'n barod i chwarae hoff gem Mwnci. Mae'r Safana yn frith o synau a symudiadau pan mae Cangar? yn dangos iddynt beth mae'n gwneud.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Patrol Pawennau - Rhewi'n Gorn

Mae'n rhaid i'r Pawenlu helpu pawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y storom rhew.

11: 45
Blero yn mynd i Ocido

'Does gan robot mwyaf Ocido, Al Tal, ddim synnwyr cyffwrdd ac mae'n dyheu am gael teimlo'r eira a'r gwynt ar ei wyneb. All Blero a'i ffrindiau helpu?

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Gardd Pont y Twr

Gardd Pont y Twr

Mae'r hydref wedi cyrraedd Dyffryn Clwyd ac mae Sioned ac Iwan i fyny at eu clustiau mewn ffrwythau. Mae bylbs blodau a bresych yn cael eu plannu'n barod at y gwanwyn, a chawn weld sut siap sydd ar yr ardd union flwyddyn ar ol dechrau'r gwaith. Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Dan Do

Dan Do - Tai Terras

Ymunwch ag Aled Samuel a Mandy Watkins mewn cyfres newydd sbon fydd yn mynd a ni ar hyd a lled Cymru i ymweld a gwahanol fathau o gartrefi chwaethus a diddorol. Yn y rhaglen hon byddwn yn edrych ar dai teras.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Priodas Pum Mil

Priodas Pum Mil

Yn y bennod hon mi fydd Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford yn cynnig help llaw i griw o deulu a ffrindiau Sophie a James o Niwbwrch, Ynys Mon. Mae'r darpar bar priod yn gwybod dim am y trefniadau; tro'r criw yw hi i drefnu diwrnod pwysica'eu bywydau am bum mil o bunnoedd - a hynny o fewn 'chydig wythnosau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Heddiw, cawn gwmni Huw Fash yn y gornel ffasiwn, tra bod Lowri Harris yn y stiwdio i son am y cyflwr, Ataxia.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Y DAITH OLAF

Y DAITH OLAF

The story of how Robert Falcon Scott's team were beaten in the race to reach the Pole by the Norwegian explorer, Amundsen. The story of the February 1912 expedition is told from the perspective of the Welshman on that tragic journey, Edgar Evans, a seaman brought up in Rossilly on the Gower Peninsula and one of Captain Scott's closest colleagues.

 • Isdeitlau Cymraeg

15:30 CAMU DROS Y CWMWL

CAMU DROS Y CWMWL

Cyfle arall i ddilyn hynt a helynt taith anhygoel dau ddyn dros yr Himalayas yn Nepal. Mae'r dyn camera, Alun Hughes a'r paraglider profiadol, John Silvester yn ceisio creu hanes drwy hedfan dros y mynyddoedd heb gymorth peiriannol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau.

16: 00
Blero yn mynd i Ocido

Mae Blero a'i ffrindiau'n darganfod ogof anhygoel wrth chwilio am y defnydd cerflunio perffaith i artist enwocaf Ocido, Seren.

16: 10
Sam Tan - Tywydd Poeth

Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Mae Jo yn gwisgo het mae wedi'i dyfeisio ei hun sy'n defnyddio ynni solar. Mae Sam a'r criw yn dysgu sut i drin tanau gwyllt sy'n gallu cael eu cynnau oherwydd y gwres. Mae pawb yn ymuno a Hana a'i thad i gynnal barbeciw ond yn anffodus maen nhw'n dechrau tan mewn camgymeriad. Mae het Jo yn achub y dydd - ond sut?!

16: 20
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn ymweld a'r stiwdio recordio, ac yn llwyddo i golli'r lythyren 'th' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 30
Patrol Pawennau - Cwn yn y niwl

Wedi iddi nosi mae'r niwl yn dod i mewn ac mae lamp Goleudy Ynys y Morloi yn diffodd. Mae'n rhaid i Gwil, Dyfri a Cwrsyn gyrraedd y goleudy a'i drwsio cyn i'r llong hwylio'n rhy agos at y lan a tharo'r creigiau! Yn y cyfamser mae gweddill y criw yn ceisio aros yn effro trwy'r nos rhag ofn y bydd Gwil eu hangen.

16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Lois yn erbyn Anni - Cwrs Antur Mwdlyd

Mae sialensiau ffyrnig a chystadleuol yn wynebu Lois ac Anni bob wythnos - ond pa un fydd yn ennill y gystadleuaeth heddiw? Cwrs antur mwdlyd dan lygad barcud yr anturiaethwr Nigel Thomas sy'n eu hwynebu y tro yma.

17: 15
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Moch Daear

Mae'r Cwnstabl Dewi Evans yn awyddus i'r Ditectifs Gwyllt ymweld a lleoliad lle mae o'n credu bod Moch Daear yn byw ac o bosib mewn perygl. Mae angen arno dystiolaeth i wneud yn si?r bod y Moch Daear yn saff. Mae'r ditectifs yn mynd ati ar unwaith i chwilio am gliwiau ond maen nhw'n dod ar draws tystiolaeth sydd yn gwneud iddyn nhw gredu bod 'na rywun wedi amharu ar gartref y Moch Daear. Ond sut mae profi hynny ac ydy'r Moch Daear dal yno?

17: 20
FM

Mae Tesni yn cael hunllef wrth geisio trefnu sioe ffasiwn yn yr ysgol wrth i'w chariad, Marc, dynnu'n ol ar y funud olaf. Ond ydy Geth yn ddigon o ddyn i lenwi ei 'sgidiau?

 • Isdeitlau Saesneg
17: 45
Rygbi Pawb - Pontarddulais v Morriston

Uchafbwyntiau gem rygbi Cynghrair Ieuenctid Principality. Clwb Rygbi Ieuenctid Pontarddulais fydd yn herio Clwb Rygbi Ieuenctid Treforys ar gae Sain Helen.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Cwmni Midway fydd yn cludo llond dau fws o gymeriadau lliwgar Crymych a'r cylch i Rali Wexford; Clive Edwards o gwmni Cwm Taf sy'n teithio i Loegr i brynu 4 bws a bydd Maldwyn Davies - gyrrwr y Cardi Bach o'r Brodyr Richards - yn ein tywys ni ar hyd arfordir y Gorllewin.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Yn dilyn y ddamwain, mae'r chwilio'n parhau am un aelod o'r parti. Er bod ymdrechion arwrol Anest yn cael sylw haeddiannol, mae croeso tra gwahanol yn disgwyl amdani adref wrth i Carwyn bwyso a mesur y difrod. Nid yw Lowri'n gyfforddus gyda'i dyletswyddau newydd yn y siop, ac mae un cwsmer yn gwneud pethau hyd yn oed yn fwy anodd. Mae cydwybod Ken yn ei roi mewn trwbl gyda Kay - ddwywaith! Ac mae Dani'n sylwi pa mor lwcus yw hi, ond yw'r sylweddoliad yn dod rhy hwyr?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Heno, bydd Emma Walford yn y stiwdio i son am gyfres newydd Priodas Pum Mil.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae pethau'n poethi rhwng Debbie a Kath yn nosbarth ffitrwydd Rhys. Daw Rhys i wybod am gynlluniau ei dad ar gyfer Pwll Bach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Noson Lawen

Noson Lawen - Eilir Jones- Llandudno

Eilir Jones sy'n cyflwyno noson o ganu a hwyl i gynulleidfa groesawgar y Noson Lawen o Venue Cymru, Llandudno. Yng nghwmni Bryn Fon a'r band, Rebecca Trehearn, Craig Ryder, Ilid Llwyd Jones, Cantorion Gogledd Cymru, Cor Cytgan Clwyd, Gruffydd Owen a Phedwarawd Brynhyfryd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ein Byd

Ein Byd - Y Sioe Fawr

Mae Sion Jenkins yn treulio'r wythnos ymysg y miloedd o bobl ifanc sy'n heidio i'r wyl fwyaf yng ngalendr Cymru - y Sioe Frenhinol. Ond yn sgil marwolaeth James Corfield adeg Sioe 2017, mae Sion hefyd yn edrych ar y mesurau diogelwch newydd ac, mewn cyfweliad egsgliwsif, yn siarad gyda mam James am y profiad torcalonnus o golli ei mab.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Bwyd Epic Chris

Bwyd Epic Chris

Dileit mwya' Chris Roberts ydy Caernarfon, Roxy'r Ci a chreu bwyd epic! Yn y gyfres yma, mi fydd o'n ffeindio cynnyrch lleol anhygoel ac yn creu prydau bwyd i deulu, ffrindiau a Cofis lliwgar. Yn y bennod yma, bydd Chris yn cwestiynu pam tyda' ni ddim yn prynu cig gafr ac felly'n mynd ati i greu kebab gafr anferth i gwsmeriaid siop kebabs yn y dre; mi fydd o'n coginio cinio dydd Sul gafr i'w fam a'i deulu ac yn blasu caws gafr o Ynys Mon. Be fydd barn y Cofis? Epic!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Rhaglen hwyliog bel-droed gyda eitemau difyr o fyd y bel gron a sgyrsiau lliwgar ar y soffa, dan law Dylan Ebenezer. Y llenor a chefnogwr Lerpwl Manon Steffan Ros sy'n ymuno a chyn-chwaraewr canol cae Cymru, Owain Tudur Jones, i drafod y diweddaraf o'r byd pel-droed. Byddwn yn clywed gan glwb Cambrian a Clydach o'r Cymoedd cyn eu rownd derfynol fawr yng Nghwpan Nathaniel MG, yn profi darbi Abertawe v Caerdydd yn Uwch Gynghrair Merched Cymru ac yn gweld pwy sy'n Cicio'r Bwced.

 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri

Y Byd yn ei Le gyda Guto Harri - Pleidlais Brexit

Mewn rhifyn arbennig o'r Byd yn ei Le, bydd Guto Harri yn darlledu'n fyw o San Steffan ar noson dyngedfennol yn ein perthynas gyda'r Undeb Ewropeaidd.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?