Athletau Ewrop yr IPC Abertawe

  • calendar Nos Sadwrn 30 Awst 7.00

Ail fyw gwefr Pencampwriaeth y Paralympiaid ar S4C

Eleni am y tro cyntaf erioed cynhaliwyd Pencampwriaeth Athletau Ewropeaidd yr IPC ym Mhrydain. Dinas Abertawe oedd â'r fraint o gynnal y gemau, gan groesawu 560 o athletwyr o 37 o wledydd i gystadlu mewn ugain o gampau gwahanol.

Ymunwch ag Owain Gwynedd a Steffan Hughes wrth iddynt edrych yn ôl ar uchafbwyntiau'r digwyddiad a gynhaliwyd rhwng 18 a 23 Awst, gan roi sylw arbennig i ganlyniadau'r 11 o Gymry oedd yn cystadlu, a sgwrsio gyda'r trefnwyr, y gwirfoddolwyr, a thrigolion lleol.

Daw cyfle i ail fyw cyffro'r gemau ar Athletau Ewrop yr IPC Abertawe, nos Sadwrn 30 Awst ar S4C.

Athro cynradd yn Ysgol Dewi Sant, Llanelli yw Steffan Hughes a ddaw'n wreiddiol o Lanarth, ond mae hefyd yn dywysydd i'r rhedwraig ddall o Gaerdydd Tracey Hinton. Dyma'r tro cyntaf iddo gamu o flaen y camera i gyflwyno.

"Rwy'n dysgu yn llawn amser ac yn tywysu fel diddordeb. Fel tywysydd rwy'n ymarfer gyda Tracey yn ddyddiol, gyda'r nos, ar y penwythnosau, ac yn rhedeg gyda hi yn y pencampwriaethau hefyd," meddai'r gŵr 30 oed sydd bellach yn byw yng Nghaerfyrddin. "Ry'n ni wedi cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad sydd newydd fod, ac yng Ngemau Olympaidd Athens, Beijing a Llundain.

"Yn anffodus 'dy ni ddim yn cael cymryd rhan eleni oherwydd bod Tracey ddim wedi cael ei dewis i'r garfan, felly bydd e'n eithaf anodd gwylio'r cystadlu ar adegau - bydde fe wedi bod yn freuddwyd cael cystadlu yma. Ond eto bydd e'n ddiddorol cael bod ochr arall y camera, a chael safbwynt gwahanol."

Ac yntau wedi teithio'r byd yn cystadlu gyda Tracey, sut beth yw cael pencampwriaeth mor enfawr yn Ne Cymru?

"Mae'n arbennig i Gymru ac i Abertawe bo' nhw'n gallu rhoi llwyfan i'r fath bencampwriaeth," meddai Steffan. "Yn enwedig pan ti'n meddwl am bobl fel Aled Siôn Davies sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr - mae'n wych iddo gael cystadlu mor agos i gartre'."

Yn ymuno â Steffan ar Athletau Ewrop yr IPC Abertawe mae'r cyflwynydd a'r gohebydd chwaraeon sy'n gwirioni ar chwaraeon o bob math, Owain Gwynedd.

"Dwi'n byw, cysgu ac anadlu chwaraeon a bod yn onest," meddai Owain. "Os oes gen i unrhyw amser sbâr dwi'n gwylio chwaraeon ar y teledu! Mae'n anhygoel cael digwyddiad mor fawr â hwn ar ein stepen y drws yma yn Ne Cymru. Mae'n bleser ac yn anrhydedd cael bod yn rhan ohono.

"Mae bod yma wir yn gwneud i ni werthfawrogi talent yr athletwyr, a'r heriau maen nhw wedi dod drostyn nhw i gystadlu ar lefel mor uchel."

Yn ogystal ag edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau cofiadwy'r gemau bydd Owain a Steffan yn edrych ar sut aeth trigolion Abertawe ati i gynnal digwyddiad o'r fath.

"Pan ti yma ti'n sylweddoli fod o'n ddigwyddiad anferthol," meddai Owain a ddaw o Borthmadog. "Mae angen lle i 600 o'r athletwyr aros, eu tywys o gwmpas Abertawe, codi eisteddle dros dro ac ati. Ac mae dros 400 o wirfoddolwyr, a heb eu hymroddiad nhw, bobl Abertawe, byddai'r gemau wedi gallu mynd i ddinas arall ym Mhrydain.

"Mae'n wych bod pob math o ddigwyddiadau chwaraeon mawr yn dod i Gymru erbyn hyn - y Cwpan Ryder, Cwpan Rygbi'r Byd a'r UEFA Super Cup. Mae'n rhoi Cymru ar y map ac yn dangos beth sydd gennym ni i'w gynnig fel gwlad."

Ac os yw chwaraeon yn mynd â'ch bryd cofiwch am Clwb, gwasanaeth chwaraeon newydd S4C sy'n dechrau ddydd Sul 7 Medi am 12.30pm.