S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Derek Brockway

DIWRNOD 1: Mae tipyn bach o Gymraeg gyda fi ar olsefyll arholiad Lefel O yn 1984 ac yn 2006, fe es i ar The Big Welsh Challenge ar BBC Wales a dwi'n ffodus iawn i allu siarad Cymraeg yn y gweithle o bryd i'w gilydd hefyd, ond mae hwn yn mynd i fod yn brofiad newydd a chyffrous iawn!

Roedd y wers heddiw yn teimlo fel bod yn ôl yn yr ysgol gynradd oherwydd roedden ni'n cael cymaint o hwyl ac yn amusgno'r wybodaeth yn isymwybodol. Mae pawb yn hyfryd mor belled a dwi'n edrych ymlaen at weddill yr wythnos.

Mae hyn yn brofiad newydd i mi, ac yn wahanol iawn i gyflwyno'r tywydd a fy rhaglen gerdded. Gallwn i byth fynd ar Big Brother neu I'm a Celebrity ond dylai hi fod yn wythnos i'w chofio.

DIWRNOD 3: Bore 'ma, fe dorrom ni i mewn i ystafell Nia Parry i ddymuno 'bore da' iddi hi hefyd! Roedd hi yn y gawod a chafodd hi dipyn o syrpreis i'n gweld ni. Ond roedd Tom o dan ei gwely yn barod ac fe sgrechiodd hi ar ôl ein gweld ni! Bore da Nia!

Mae fy iaith lafar yn gwella'n sylweddol erbyn hyn ac mae'r dechneg addysgu wir yn cael effaith. Mae hen eiriau yn llifo'n ôl ac yn dod i'r wyneb, ac mae'r trochi yn yr iaith fel bod yn blentyn pum mlwydd oed yn mynd i'r ysgol unwaith eto. Mae'n wallgof, ond mae'n gweithio. Fy her i heddiw oedd adeiladu popty clai – gwahanol iawn i'r hyn ry'n ni wedi gwneud hyd yma ond yn eitha' ymlaciol oherwydd roedd rhaid i ni ganolbwyntio a defnyddio ein dwylo. Dysgais eiriau newydd fel 'clai', 'gwellt' a 'tywod'. Roedd golwg eitha blin ar ein popty pizza erbyn y diwedd ac roedd amser yn drech arnom ni. Buddugoliaeth i Rebecca a Nicola y tro hwn. Ond o leiaf wnaeth ein popty ni aros mewn un darn.

Ond, roedd rhaid i ni olchi a thylino traed yr enillwyr ar ôl i ni golli! Ro'n i'n meddwl fy mod i yma i wella fy Nghymraeg!

Roedd rhaid i ni lenwi bylchau mewn brawddegau yn yr ail wers heddiw ac rwy'n cofio mwy a mwy o eiriau bob dydd. Uchafbwynt arall heddiw oedd siarad ag Eleri Siôn ar BBC Radio Wales. Dydych chi byth yn gwybod beth i'w ddisgwyl gydag Eleri ond roedd hi wedi synnu i glywed cymaint o Gymraeg oedd gen i. Disgrifiais y tywydd yn Gymraeg iddi a doedd dim digon o amser gan Behnaz i wneud ei bwletinau tywydd. Paid â phoeni, Behnaz, bydda' i nôl yr wythnos nesaf! Cawsom ni wledd o ganu cyn mynd i'r gwely gan Gôr Meibion Bro Ddyfi. Mae'n hyfryd deall y geiriau sy'n cael eu canu.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?