S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Brett Johns

Mae Brett Johns yn gwneud crefft ymladd cymysg (mixed martial arts).

Help Geirfa

ymladd - to fight

cyn bencampwr - former champion

boed hynny - whether that be

meddyliol - mental, intellectual

diogelwch - safety

cryfhau - to strengthen

cyflyru - to condition

tlysau - trophies

gwregysau - belts

Lowri Jones

Mae Lowri Jones yn sglefrwraig iâ (Ice skater).

Help Geirfa

hyderus - confident

cyfforddus - comfortable

gosgeiddig - graceful

ffyrnig - fierce

cyfnither - cousin (female)

naid - jump

atyniad - attraction

gwefr - thrill

torf - crowd

Christie Williams

Mae Christie Williams yn codi pwysau (to weightlift).

Help Geirfa

cryf - stong

brwydr - battle

techneg - technique

amseru - timing

Prifysgol - University

cyhyrau - muscles

gwaed - blood

gwella - to improve, to get better

osgoi - to avoid

cyngor - advice

Zak Lee Green

Mae Zak Lee Green yn rhwyfwr (rower).

Help Geirfa

llwyfan - stage

rhyngwladol - international

gwireddu - to verify, to substantiate

rhwyfo - to row

braint - privilege

anrhydedd - honour, accolade

adnodd/au - resource/s

cynnal a chadw - to maintain and repair

badau - boats

cyfrinach - secret

awyrgylch - atmosphere

pwrpasol - suitable

arwyr - heroes

Rhys Lewis

Mae Rhys yn Saethwr Colomenod Clai (Clay Pidgeon Shooter).

Help Geirfa

damwain - accident

difrifol - serious

cystadlu - to compete

cydio - to clutch, to join, to take hold of

rhagori - to excel, to surpass

ymroddiad - dedication, application

saethu - to shoot

colomenod clai - clay pidgeons

Manon Lloyd

Mae Manon yn Seiclwraig (Cyclist).

Help Geirfa

canolbwyntio - to concentrate

agwedd - aspect

Gemau'r Gymanwlad - The Commonwealth Games

llwyddiannau - successes

gwireddu - to verify, to substantiate

disgyblaeth - discipline

aberthu - to sacrifice

noddwyr - sponsors

Chloe James

Mae Chloe James yn chwaraewraig pêl-rwyd (netballer).

Help Geirfa

Gwyddoniaeth Chwaraeon - Sports Science

hŷn - older

cynrychioli – to represent

Gemau'r Gymanwlad - The Commonwealth Games

cynghrair – league

seicolegwyr – psychologists

carfan - squad, set

ysbryd - spirit

parch - respect

Gethin Jones

Mae Gethin Jones yn chwaraewr pêl-droed (footballer).

Help Geirfa

ar fenthyg – on loan

capten - captain

arferion – habits

canolbwyntio - to concentrate

siwrnai - journey

Jac Davies

Mae Jac Davies yn fabolgampwr gymnasteg (gymnast).

Help Geirfa

cynrychioli – to represent

Gemau'r Gymanwlad – the Commonwealth Games

synnu – to be surprised, to be taken aback

aruthrol – extremely, tremendous, mighty

celfi – furniture

symudiad – movement

arbenigedd – expertise, specialism

Emily Williams

Mae Emily Williams yn syrffwraig (surfer).

Help Geirfa

gwrthwynebwyr – opponents

dygymod – to put up with, to agree with, to acquiesce

gwyllt – wild, feral

ansefydlog – unstable, fickle, unsettled

pwerus – powerful

llwyddiannau - successes

uchafbwyntiau - highlights

techneg - technique

cydbwysedd – balance, equilibrium

craidd – core

breuddwyd - dream

Emyr Davies

Mae Emyr Davies yn feiciwr mynydd (mountain biker).

Help Geirfa

arbenigo – to specialise

cyflymder – speed

cynefin – habitat, haunt

pencampwriaeth – championship

uchelgais - ambition

anelu - to aim

Rhys Davies

Mae Rhys Davies yn ganŵiwr slalom (slalom caneoist).

Help Geirfa

ffodus – fortunate, lucky

corfforol - physical

meddyliol -mental, intellectual

Dyfrdwy – Dee

afon/ydd - river/s

addasu – to adapt, to modify

brwydro – to battle

gorwel – horizon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?