S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Fy Nghorff

 • Fy Nghorff | Tips

  Fy Nghorff | Tips

  Dysga i garu dy gorff. Un cei di. Edrycha ar ei ôl fel ffrind gorau yn hytrach na fel gelyn pennaf.

  Peidia cymharu dy hun i ddelweddau mewn cylchgronau moethus a'r cyfryngau. Gan amlaf mae rhain wedi cael eu newid ac yn arwain at ddisgwyliadau afreal.

  Sylwa ar y ffordd ti'n siarad gyda dy gorff – gwna'n siŵr ei fod mewn ffordd gyfeillgar a phositif.

  Wrth edrych yn y drych, rhestra o leia' pum peth wyt yn hoffi am dy hun.

  Cofia 'mi wyt ti'n fwy na'r hyn a welwn ar y tu allan' Cofia i werthfawrogi popeth– nid yn unig y darnau hynny dy gorff ti'n hoffi.

 • Fy Nghorff | Oeddet ti'n gwybod?

  Fy Nghorff | Oeddet ti'n gwybod?

  Gall cyfnod dy arddegau neu'r glasoed deimlo fel adeg wyllt a gwallgof, achos bod cymaint o newidiadau'n digwydd : bydd bechgyn yn cael codiadau annisgwyl a breuddwydion gwlyb, bydd merched yn cael eu misglwyf a bydd bechgyn a merched yn tyfu gwallt mewn llefydd newydd ar eu corff ac yn dechrau chwysu'n fwy aml. Mae hyn i gyd yn rhan o dyfu fyny, ond yn y cyfamser 'dyw e ddim yn rhywbeth i bryderu amdano. Gwna'n siŵr dy fod yn cael atebion i dy gwestiynau wrth ffynhonnell ddibynadwy.

  Mae pawb yn mynd trwy'r glasoed ar adegau gwahanol (yn gyffredinol ychydig yn hwyrach i'r bechgyn na'r merched ) – rhai'n gynnar iawn, rhai'n hynod o hwyr. Mae'n bwysig i beidio poeni a chymharu dy hun gyda phobl sydd yr un oed a ti

  Bydd un o bob pum bachgen, a bron i hanner o ferched yn ceisio mynd ar ddiet tra yn yr ysgol – yn hytrach na mynd ar ddiet, cofia i fwyta bwyd iachus a gwna ymarfer corff – dyma'r ffordd fwyaf naturiol i ti gadw dy gorff yn iach.

  Ma' merched yn tueddi i deimlo'n waeth am eu cyrff ar ôl edrych ar gylchgronau neu fideos cerdd. Mae hyn oherwydd eu bod yn cymharu eu hunain gyda delweddau perffaith sydd ddim yn realistig . Meddylia am hyn y tro nesa. Byddi di'n teimlo'n well drwy atgoffa dy hun fod y corff ar ei orau pan mae'n iach ac yn hapus.

  Cofia, ma' bwyta'n iach, ymarfer corff, osgoi bwyta gormod o siwgr a pheidio 'smygu yn ffordd dda i sicrhau iechyd corfforol a meddyliol, gan roi ichi egni i'r corf.

  Fel arfer mae afiechydon bwyta yn cychwyn ym mlynyddoedd yr arddegau, gwell yw trin yr afiechydon yma yn gynnar. Os wyt ti'n pryderu am fwyd a bwyta, cer i siarad â rhywun yn syth.Am fwy o wybodaeth a chymorth am eich Cyrff cliciwch ar y dolenni isod

 • embarrassingillnesses

  embarrassingillnesses

  Rhaglen ar Channel 4 ydy Embarrassing Bodies, ond mae llawer o wybodaeth ar ei gwefan am ei newidiadau corfforol sy'n digwydd yn ystod y glasoed.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma i fechgyn yn unig! Mae'n cynnwys gwybodaeth a help am y newidiadau corfforol sy'n digwydd yn ystod y glasoed, ar wefan Childline.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma yn arbennig i ferched. Mae'n son am y newidiadau mae'ch corff yn mynd trwyddo yn ystod y glasoed, gyda gwybodaeth a help o bob math ar wefan Childline.

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Mae 'Need 2 Know' yn cynnig cyngor cam-wrth-gam am bob math o bethau, gan gynnwys iechyd, bwlio a pherthnasau. Trwy'r linc yma, dewch chi at rhan o'r wefan sydd yn son am bob math o newidiadau corfforol.

 • nhs.uk

  nhs.uk

  Yn y linc yma, mae mwy o wybodaeth i chi ferched, am y newidiadau corfforol sy'n digwydd yn ystod y glasoed, trwy wefan NHS Livewell.

 • bbc.co.uk

  bbc.co.uk

  Mae BBC Radio 1 Advice yn rhoi help penodol i bobl ifanc gyda pethau sy'n berthnasol iddyn nhw. Yn y linc yma, mae gwybodaeth i ferched am y glasoed, a sut mae pawb yn mynd trwy'r broses mewn ffordd gwahanol.

 • kidshealth.org

  kidshealth.org

  Mae'r linc yma yn mynd a chi at rhan o wefan Teens Health sy'n sôn am sut i edrych ar ôl eich corff, ac yn esbonio sut all corff pawb fod yn wahanol.

 • teenshealth.org

  teenshealth.org

  Mae Kids Health/Teen Health yn wefan sy'n llawn cymorth a chyngor am iechyd corfforol a meddyliol, sydd wedi'i greu yn arbennig i blant a phobl ifanc. Mae'r darn yma o'r wefan yn taclo hunan-ddelwedd, a sut rydym ni'n gweld ein corff ni ein hunan.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?