S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Teulu

 • Teulu | Tips

  Teulu | Tips

  Cyfathrebu da yw'r allwedd i greu teulu hapus. Y mwyaf o ymdrech nei di i wrando ar eraill, gorau i gyd. h.y. holi'n ddidwyll sut mae rhywun a gwrando'n astud ar yr ateb. 'Run fath i ti – pan mae rhywun yn gofyn 'sut wyt ti?' dyweda mwy na "Iawn". Dechreua sgwrs!

  Mae gwrthdaro o fewn teuluol yn naturiol (os wyt mewn teulu sy'n hoff o siarad, neu mewn teulu sy'n 'sgubo popeth o dan y carped). Y peth gorau i neud yw dewis yr amser cywir i ddelio gyda'r sefyllfa, pan 'does neb yn rhuthro i ffwrdd neu'n gofidio gormod.Dyna'r amser i ddweud "Beth am i ni eistedd lawr da'n gilydd a chael sgwrs?".

  Paid ag aros i bethau fynd go chwith. Trefna i gwrdd yn rheolaidd gydag aelodau'r teulu i weld sut mae pawb. Gall hyn atal problemau rhag datblygu.

  Wyt ti wedi meddwl erioed am drefnu "digwyddiad teuluol"? Mae'r teulu'n fwy na byw da'ch gilydd neu gyflawni tasgau da'ch gilydd – gall olygu cael hwyl da'ch gilydd hefyd! Unwaith neu ddwywaith y mis gall pob aelod o'r teulu yn ei tro drefnu dydd/noson deuluol ( bowlio, sinema, gêm). Weithiau, pan mae pethe'n anodd o fewn y teulu, mae angen i ti siarad 'da rhywun sydd tu allan i gylch y teulu. Os yw pethe/problemau teuluol yn ormod i ti, mae'n bwysig dy fod yn trafod hyn gyda rhywun ti'n ymddiried ynddynt e.e athro neu ffrind.

 • Teulu | Oeddet ti'n gwybod?

  Teulu | Oeddet ti'n gwybod?

  Does dim "ffordd iawn" i fod yn deulu.Tra bod bron i ddau draean o blant yn cael eu dwyn i fyny gan rieini priod, mae bron i chwarter yn cael eu dwy i fyny gan riant sengl, ac ychydig o dan 15% yn cael eu dwyn i fyny gan rieni dibriod sy'n byw da'i gilydd. Mae yna hefyd blant yn cael eu dwyn i fyny gan aelodau eraill o'r teulu, mewn cartrefi gofal a gan rieni hoyw, rhai yn briod a rhai ddim, a rhai mewn partneriaeth sifil.

  Beth am frodyr a chwiorydd? Mae jest o dan hanner teuluoedd yn dwyn i fyny un plentyn, jest o dan 40% yn dwyn i fyny dau blentyn, tra bod jest dros 10% yn dwyn i fyny tri neu fwy.

  Er bod ysgaru a gwahanu yn gallu bod yn ddigwyddiadau trist mewn teuluoedd, nid ydynt yn anghyffredin, ac nid ydynt ychwaith yn ddiwedd y byd (er falle eu bod yn teimlo fel hynny). Gall tua 42% o gyplau priod ysgaru – a bydd llawer ohonynt yn creu teuluoedd newydd. Felly mae llawer o deuluoedd yn cynnwys llys-rieni a llys-frodyr a chwiorydd (bron i hanner yn ôl ystadegau'r U.D.)

  Tuedda pobl y dyddie hyn i briodi'n hwyrach mewn bywyd nag yn y gorffennol, ac meant yn tueddu i gael eu plant yn hwyrach hefyd – mewn llawer o ffyrdd bydd teuluoedd eich cenhedlaeth chi'n edrych yn wahanol i rai cenhedlaeth eich rhieni.

  Gwahaniaetha rhai pobl rhwng eu "teulu geni" â'u "teulu dewis" – y rhain yw'r pobl agosaf atoch yn eich bywyd, naill ai teulu gwaed neu ddim. Weithiau, yr un yw'r teulu geni a'r teulu dewis, ac weithiau meant yn gwbl wahanol.Am fwy o wybodaeth a chymorth am eich Teulu cliciwch ar y dolenni isod

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Mae 'Need 2 Know' yn cynnig cyngor cam-wrth-gam am bob math o bethau, gan gynnwys iechyd, bwlio a pherthnasau. Mae'r rhan yma o'r wefan yn edrych ar berthnasau o fewn y teulu.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Yn y rhan yma o wefan Childline, mae help gyda dod i arfer â cael llys-deulu newydd.

 • youngminds.org.uk

  youngminds.org.uk

  Mae Young Minds yn ymroi i wella lles meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc. Os ydych chi'n poeni am rhywbeth, neu'n teimlo'n isel, mae llawer o wybodaeth am sut i ddelio gyda'r sefyllfa.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Os ydy eich rhieni yn mynd trwy/wedi cael ysgariad, mae'r linc yma at ran o wefan Childline cynnwys cymorth os ydych chi'n ffeindio'r sefyllfa'n anodd.

 • happysteps.co.uk

  happysteps.co.uk

  Mae Happysteps yn gweithio i gynnig cymorth i llys deuluoedd, wrth iddyn nhw drio creu amgylchedd teulu hapus a iach.

 • relate.org.uk

  relate.org.uk

  Mae relate yn cynnig cymorth a gwybodaeth am berthnasau o bob math. Yn y linc yma, mae gwybodaeth a help i chi, os ydy'ch rhieni chi'n cwympo mas yn aml.

 • kidshealth.org

  kidshealth.org

  Trwy'r linc yma, byddwch chi'n dod at dudalen ar wefan Teens Health, yn llawn help i chi allu deall mwy, os ydy'ch rhieni chi'n ysgaru.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Yn y linc yma i ran o wefan Childline, mae gwybodaeth sy'n esbonio'r gwahaniaeth rhwng ysgaru a gwahanu, ac atebion i gwestiynnau bydd yn helpu chi ddeall mae dim chi sydd ar fai os ydych rhieni ddim bellach gyda'i gilydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?