S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Hunan Ddelwedd

 • Hunan Ddelwedd | Tips

  Hunan Ddelwedd | Tips

  Un o'r pethe gorau fedri di neud i wella dy hunan-ddelwedd yw gwrando ar y ffordd ti'n siarad gyda dy hun yn dy ben Ceisia osgoi sgyrsiau negyddol.Siarad gyda dy hun fel ffrind gorau cynhaliol nid fel dy elyn.

  Ceisia osgoi'r meddylfryd "du a gwyn". Os yw rhywbeth yn mynd o'i le (gwneud yn wael mewn prawf, neu gael dy droi lawr am ddêt pwysig) paid meddwl fod popeth wedi mynd o'i le. Gofynna i dy hun 'pam naeth hyn ddigwydd?' Yna, cofia hyn fel y medri di osgoi rhag digwydd y tro nesaf.

  Dysga i ymddiried yn dy hun. Gwna addewidion bach rhesymol (fel bwyta'n well, neu osod awr pob dydd ar gyfer astudio). Ma'r enghreifftiau yma yn rhai realistig, peidiwch wneud addewidion sy'n amhosib cadw atynt. Mi fydd hyn yn adeiladu hunan-barch.

  Cofia fod bywyd yn gallu fod yn anodd ac mae pawb yn neud camgymeriadau. Ar adegau pan fydd pethau yn mynd o'i le, 'dyw hyn ddim yn golygu fod rhywbeth o'i le arnat ti!. Maddeua i dy hun, ceisia gweithio allan beth aeth o'i le, yna fedri di osgoi rhag gwneud yr un camgymeriad y tro nesa'.

  Paid cadw teimladau câs neu drist i ti dy hun, mae'n well eu gwynebu. Trafoda nhw gyda rhywun ti'n ymddiried ynddo. Neu os yw hyn yn rhy anodd, cadwa dyddiadur neu lyfr cofnodion ac ysgrifenna popeth ynddo. Yna ar ôl i ti ddarganfod y person iawn trafoda'r cynnwys gyda nhw.

 • Hunan Ddelwedd | Oeddet ti'n gwybod?

  Hunan Ddelwedd | Oeddet ti'n gwybod?

  Wrth dyfu fyny, gall dy hunan-ddelwedd newid llawer mewn amser byr. Paid â phoeni'n ormodol am hyn. Cofia, er dy fod yn teimlo'n isel ,mwy na thebyg fyddi di'n teimlo'n well yn fuan.

  Gall dy hunan-ddelwedd gael ei effeithio ar ôl cymeryd alcohol neu cyffuriau. Mae'n bosib nei di deimlo'n wael am dy ddelwedd y diwrnod nesaf – felly gwell eu hosgoi, yn enwedig pan yn teimlo'n isel. Ar y llaw arall, gall dy hunan-ddelwedd wella ar ôl bwyta'n iach, gwneud ymarfer corff a thrwy helpu eraill. Felly, pan ti'n teimlo'n isel meddylia am neud rhai o'r pethe hyn.

  Pan mae'n dod i farnu dy hun, ti dy hun yw'r beirniad mwyaf llym. Pan ti'n teimlo'n isel ti'n debygol o feirniadu dy hun llawer caletach nag eraill – Yn meddwl dy fod wedi gwneud rhywbeth OFNADWY, ond mewn gwirionedd ti heb! Mae'n bwysig trafod y sefyllfa gydag eraill er mwyn cael syniad cytbwys o sut nes di mewn gwirionedd.

  Pan ti'n teimlo'n wael am dy hun, ti'n gallu anwybyddu'r pethau da.Bydda'n ymwybodol pan ti'n neud hyn gwna'n siŵr dy fod yn nodi'r negeseuon da nid yn unig y rhai drwg.

  Mae hunan-ddelwedd yn seiliedig ar ganfyddiadau. Os wyt ti'n teimlo'n wael, dychmyga sut deimlad fydde fe i deimlo'n dda a'n hyderus. Beth fydde ti'n gwisgo? Fydde ti'n sefyll yn wahanol ac yn gwneud penderfyniadau gwahanol? Meddylia am hunan-ddelwedd yn yr un modd â gwisg newydd. Mwy na thebyg fe weli di ei fod yn ffitio'n iawn.Am fwy o wybodaeth a chymorth am eich Hunan Ddelwedd cliciwch ar y dolenni isod

 • youngminds.org.uk

  youngminds.org.uk

  Mae'r linc yma at dudalen ar wefan Young Minds – sydd yn gweithio i wella lles meddyliol pobl ifanc. Mae'r dudalen yma yn helpu chi' ddeall mwy am hunan-barch o fewn pobl ifanc.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Bydd y linc yma'n mynd â chi at dudalen ar wefan Childline, am hunan-barch. Mae'n cynnwys llawer o tips am sut i hybu eich hunan-hyder os ydych chi'n teimlo'n isel.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Dyma linc arall o Childline, gyda gwybodaeth a help i unrhywun sydd yn dioddef o or-bryder.

 • aboutourkids.org

  aboutourkids.org

  Mae About Our Kids yn rhoi cymorth o bob math i blant, pobl ifanc a rhieni, gyda phethau mae nhw'n poeni amdanynt. Mae'r linc yma'n edrych ar y pethau sy'n effeithio ar hunan-barch merched ifanc, a sut i'w hybu.

 • cyh.com

  cyh.com

  Mae Children and Youth Health yn wefan llawn gwybodaeth i bobl ifanc am anhawsterau fel dyslexia, iselder a gor-bryder. Mae'r linc yma'n canolbwyntio ar hunan-barch a hyder.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?