S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Lles

 • Lles | Tips

  Lles | Tips

  Yn gorfforol: Gwna yn siŵr dy fod yn bwyta'n iawn, cadw'n heini a chadw i ffwrdd o bethau sy'n wael i'r corff fel ysmygu ac alcohol.

  Yn gymdeithasol: Os wyt ti'n teimlo'n unig, yn teimlo dy fod wedi cael dy adael allan – ymuna a chlwb drama neu chwaraeon. Os wyt ti'n cael trafferth gyda theulu neu ffrindiau, cer i drafod hyn gyda nhw. Paid cadw'n ddistaw.

  Yn feddyliol: Ma' angen i ti gadw dy ymennydd yn Ystwyth, tu fewn a thu allan i'r ysgol. Darllena llyfrau sy'n dy ddiddori, adeilada a chreu pethau, arbrofa! Os bydd yr ymennydd yn cael y cyfle i ddyfalu'n gyson, gall ei gadw'n hapus a bywiog.

  Yn emosiynol: Mae dy deimladau yn bwysig. Sut WYT ti'n teimlo? Os wyt ti yng nghanol amser caled, siarada gyda rhywun. Hefyd, cofia i fod yn sensitif i deimladau pobl arall. Os wyt ti'n gofyn 'Sut wyt ti?' mae'n bwysig gwrando ar yr ateb.

 • Lles | Oeddet ti'n gwybod?

  Lles | Oeddet ti'n gwybod?

  Pam bod rhywun heb ddeall teimladau, gall y person yna ddelio gyda'r sefyllfa mewn ffyrdd sy'n neud pethau llawer yn waeth,drwy frifo ei hunain. Mae'n bosib all hyn neud i ti deimlo'n well o fewn amser byr ond nid dyna yw'r yn hir dymor. Er bod o'n anodd gwneud, mae siarad am be sy'n dy boeni gyda rhywun ti'n ymddiried ynddon nhw yn beth da.

  Tra bod hi'n bwysig i edrych ar ôl teimladau ti dy hun, mae hefyd yn bwysig i feddwl am bobl eraill. Oes rhywun wyt ti'n adnabod sy'n unig? Dim dy le di yw ateb ei phroblemau ( gallet ti ddod o hyd i oedolyn i helpu) ond gallet di wrando a bod yn ffrind cefnogol.

  Oeddet ti'n gwybod fod gan bob ysgol rhywun sy'n gallu dy helpu os wyt ti'n poeni am unrhyw beth? Swyddog Cymorth myfyrwyr neu gynghorydd. Gwna yn siŵr dy fod yn gwybod pwy ydy'n nhw (gall fod yn athro rwyt ti'n ymddiried ynddo).

  Os wyt ti'n teimlo'n isel neu'n orbryderus mae'n bwysig iti gofio gall ein teimladau newid yn gyflym iawn. Ni gyd yn teimlo 'i fyny a lawr o bryd i'w gilydd, os wyt ti'n teimlo fod dy deimladau'n ormod, gofyn am gymorth.Am fwy o wybodaeth a chymorth am eich Hunan Ddelwedd cliciwch ar y dolenni isod

 • youngminds.org.uk

  youngminds.org.uk

  Mae Young Minds yn ymroi i wella lles meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc. Os ydych chi'n poeni am rhywbeth, neu'n teimlo'n isel, mae llawer o wybodaeth am sut i ddelio gyda'r sefyllfa.

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Yn y linc yma, wnewch chi ffeindio gwybodaeth am afiechydon meddwl fel iselder neu anrhefn bwyta, ar wefan Need 2 Know.

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Mae'r rhan yma o wefan Need 2 Know yn llawn pethau i helpu chi edrych ar ôl eich hunain os ydych chi'n brwydro gydag unrhyw beth, o hiraethu am adre i ddelio gyda dicter.

 • rethink.org

  rethink.org

  Elusen iechyd meddwl ydy Rethink. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am ble i droi mewn adeg o iselder, ac yn cynnig help am sut i ddelio gyda'r sefyllfa. Mae'r linc yma yn arbennig i bobl ifanc sydd yn brwydro gydag afiechyd meddwl.

 • stem4.org.uk

  stem4.org.uk

  Bydd y linc yma'n eich arwain at ran o wefan Stem 4, at dudalen sydd yn helpu chi ddeall iselder neu gorbryder, os ydych chi, neu unrhywun rydych chi'n nabod yn cael profiad ohono.

 • mind.org.uk

  mind.org.uk

  Mae'r dudalen yma o wefan elusen 'Mind' yn llawn help i blant a phobl ifanc sydd yn dioddef o afiechyd meddwl, gyda llawer o ddeunyddiau a chefnogaeth all fod o werth.

 • samaritans.org

  samaritans.org

  Mae Samaritans yn elsuen sydd yn trio cynnig help emosiynol i unrhywun sydd yn profi straen emosiynol. Gallwch chi gysylltu gyda nhw dros y ffôn neu ar-lein.",

 • changingmindsproject.org.uk

  changingmindsproject.org.uk

  Gwefan yn arbennig ar gyfer pobl ifanc 14-25 mlwydd oed ydy Changing Minds. Mae Changing Minds yn cynnig help i bobl ifanc gynyddu hyder trwy gyrsiau a digwyddiadau.

 • cypmhc.org.uk

  cypmhc.org.uk

  Cyfuniad o 14 elusen yw "Children and Young People's Mental Health Coalition", yn gweithio gyda'i gilydd i gynnig adnoddau i helpu pobl sydd yn delio gydag afiechyd meddyliol.

 • sane.org.uk

  sane.org.uk

  Elusen sydd yn cynnig cefnogaeth yw Sane. Mae'r wefan wedi'i chreu mewn partneriaeth gyda phobl ifanc, fel bod e'n berthnasol i beth sydd wir yn eich poeni chi!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?