S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Anawsterau Bywyd

 • Anawsterau Bywyd | Tips

  Anawsterau Bywyd | Tips

  Mae bywyd yn fwy tebyg i gwrs antur na sbrint. Tra nad yw pob sialens mewn bywyd yn hwyl, gall trio eu gweld nhw fel rhan o fywyd yn hytrach na rhywbeth sy'n rhwystr helpu.

  Weithiau rhaid gwynebu sialens fawr – fel rhieni'n ysgaru, neu ffrind agos yn marw. Mae'r pethau yma yn anodd a dyma pryd fydd angen cefnogaeth pobl eraill fwyaf. Rhanna dy deimladau, mae'n bwysig siarad, paid gweld y math yma o bethau fel rhywbeth i ti fynd drwyddo ar ben dy hun.

  Mae pawb yn wahanol, ond weithiau gall y gwahaniaethau yna deimlo fel rhwystr , tebyg i anabledd neu anawsterau dysgu. Does dim rheswm pam na allet ti gwblhau unrhyw uchelgais – weithiau fydd angen ychydig o gymorth ar bawb.

  O fwlio i fathemateg cymhleth, gydag ychydig o gefnogaeth gall rhain a phethau tebyg cael eu datrys – ond cofia rhaid dweud fod yna broblem. Dyw e ddim yn beth gwael i ofyn am help, mae'n beth dewr iawn i'w wneud.

 • Anawsterau Bywyd | Oeddet ti'n gwybod?

  Anawsterau Bywyd | Oeddet ti'n gwybod?

  Mae gan bob ysgol polisi bwlio, beth am weithio gyda'r ysgol i wella'r polisïau yna.

  Dyw her ddim yn gorfod bod yn beth gwael, gall yr heriau yna ddysgu pethau da i ni am ein hunain. Mae llawer o bobl yn teimlo'n gryfach ar ôl gwynebu anhawster ac yn fwy teimladwy tuag at eraill sy'n dioddef.

  Dyw 'methu' byth yn teimlo'n dda, ond dyw e ddim yn golygu dy fod yn 'fethiant'. Y peth gorau i wneud yw rhoi'r cyfle i ti ystyried popeth , yna pigo dy hun i fyny a sylwi ar be aeth o'i le, yna gofyn am gyngor a chymorth.

  Tro nesa nei di wynebu her, ceisia meddwl na fydd o mor wael â hynny, a dy fod yn barod am y sialens. Mi wyt ti'n gallu delio gydag unrhyw beth.Am fwy o wybodaeth a chymorth am Anawsterau Bywyd cliciwch ar y dolenni isod

 • childbereavementuk.org

  childbereavementuk.org

  Mae Child Bereavement UK yn helpu plant a theuluoedd sydd wedi profi colled, mae gwybodaeth am bob math o gefnogaeth sydd i'w gael ar y wefan.

 • snapcymru.org

  snapcymru.org

  Mae Snap Cymru yn gweithio i drio cael pob person ifanc yng Nghymru i gyrraedd ei botensial. Os ydych chi'n poeni am unrhyw beth yn yr Ysgol, allwch chi ffonio nhw neu gysylltu ar-lein.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Wrth i chi dyfu'n hyn, gall llawer o bethau fod ar eich meddwl. Pethau fel arian a swyddi, delio gyda marwolaeth rhywun agos, neu y dyfodol yn gyffredinol. Mae'r rhan yma o wefan Childline yn cynnig help a chyngor ar sawl un o'r pynciau yma.

 • winstonswish.org.uk

  winstonswish.org.uk

  Mae Winston's Wish yn elusen arbennig sydd yn helpu plant sydd yn mynd trwy gyfnod o brofedigaeth ar ôl marwolaeth rhywun sy'n agos iddynt. Yn yr adran yma o'r wefan, mae cymorth i bobl ifanc, gyda fforwm sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc rhannu profiadau.

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Yn y rhan yma o wefan Need 2 Know, mae gwybodaeth a chyngor am sut i ddelio gyda cholli rhywun sydd yn agos i chi.

 • projectthirteen.co.uk

  projectthirteen.co.uk

  Mae Project 13 yn brosiect wedi'i sefydlu gan ferch ifanc, collodd ei thad pan yn blentyn. Mae'n anelu at helpu plant sydd yn mynd trwy gyfnod o golled a phrofedigaeth.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?