S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Safonau’r Gymraeg

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disodli Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac fel rhan o'r ddeddfwriaeth newydd, yng Nghymru, mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol cyfartal â'r Saesneg ac felly ni all yr iaith Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Nid oes rhaid i gyrff cyhoeddus mwyach ddatblygu a gweithredu cynlluniau iaith Gymraeg, ond yn hytrach rhaid iddynt gydymffurfio â set o Safonau Iaith Gymraeg perthnasol.

Fel corff cyhoeddus, mae S4C wedi derbyn Hysbysiad Cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg sydd yn rhestru pa rai o'r Safonau (fel y'u rhestrir yn llawn yn Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 2) 2016) y mae'n ofynnol i S4C gydymffurfio â hwy, ynghyd ag unrhyw eithriadau a'r dyddiadau gweithredu perthnasol.

Mae adran 67 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn darparu nad awdurdodir y Comisiynydd i'w gwneud yn ofynnol i gorff gydymffurfio â safon os yw'r safon honno, ac i'r graddau y mae'r safon honno, yn ymwneud â darlledu. Ystyr "darlledu" yw comisiynu, cynhyrchu, amserlennu, trawsyrru neu ddosbarthu rhaglenni (gan gynnwys hysbysebion, is-deitlau, cyhoeddiadau cyswllt a theletestun), gwasanaethau mynediad, rhyngweithgarwch, cynnwys ar-lein ac allbwn arall tebyg ei natur ar gyfer y teledu, y radio, y rhyngrwyd neu lwyfannau ar-lein neu ddi-wifr eraill. Ond nid yw cyfeiriadau at ddarlledu yn cynnwys unrhyw weithgaredd a gyflawnir mewn cysylltiad â darlledu (onid darlledu yw'r gweithgaredd ei hun).

Disgwylir i S4C gydymffurfio â'r rhan fwyaf o'r Safonau erbyn 25 Ionawr 2017.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?