S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rheoleiddio Gwasanaethau S4C

Rheoleiddio gan Ofcom

Mae gwasanaeth teledu S4C yn cael ei reoleiddio gan Ofcom, sef rheoleiddiwr cyfathrebiadau'r DU. Amlinellir y darpariaethau rheoleiddio yn Neddf Cyfathrebiadau 2003.

O dan y darpariaethau hyn, mae'n ofynnol i S4C gydymffurfio ag ystod eang o ofynion rheoleiddio a bennir mewn deddfwriaeth, a chan Ofcom hefyd. Mae gan Ofcom ystod eang o bwerau rheoleiddio a sancsiynau yn ymwneud â gwasanaethau teledu S4C.

Safonau rhaglenni

Mae'n ofynnol i S4C sicrhau bod cynnwys gwasanaeth teledu S4C yn cydymffurfio â rheolau a bennwyd gan Ofcom. Amlinellir y rhain yng Nghod Darlledu Ofcom ac maent yn berthnasol i holl ddarlledwyr teledu'r DU.

Mae gan Ofcom ystod o bwerau a chyfrifoldebau statudol i sicrhau bod gwasanaethau S4C yn cydymffurfio â'r gofynion rheoleiddio perthnasol. Mae'r rhain yn cynnwys y gallu i bennu cosbau ariannol ar S4C am beidio â chydymffurfio â'r gofynion statudol. Gall Ofcom ddirwyo S4C hyd at £250,000.

Darparu gwybodaeth i Ofcom

Mae S4C yn darparu cryn dipyn o wybodaeth i Ofcom bob blwyddyn mewn perthynas â pherfformiad gwasanaeth teledu S4C.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ariannol, gwybodaeth feintiol yn ymwneud â pherfformiad gwasanaeth teledu S4C a gwybodaeth yn ymwneud â chydymffurfio â chwotâu perthnasol Ofcom.

 • Mae S4C yn darparu'r wybodaeth ganlynol i Ofcom:
 • Gwybodaeth am incwm a gwariant blynyddol;
 • Gwybodaeth ariannol fisol a blynyddol yn ymwneud â gwerthiannau hysbysebion teledu ar S4C;
 • Gwybodaeth fanwl am wariant fesul genre rhaglenni o fewn gwasanaeth teledu S4C;
 • Ffigurau gwylio manwl ar gyfer adroddiadau blynyddol Ofcom ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus a Gwledydd y Cyfryngau; a
 • Gwybodaeth yn ymwneud â chyflawni cwotâu rhaglenni a gwasanaethau mynediad o fewn gwasanaeth teledu S4C.

Yn ogystal, mae S4C yn talu ffî rheoleiddio i Ofcom bob blwyddyn.

Gofynion rheoleiddio penodol

Mae'r gofynion ar S4C yn cynnwys sicrhau bod gwasanaeth teledu

S4C yn cydymffurfio â gofynion:

 • Cod Darlledu Ofcom;
 • y Cod ar Wasanaethau Mynediad Teledu;
 • y Cod ar Amserlennu Hysbysebion Teledu;
 • y Cod Trawshyrwyddo;y Cod Ymarfer ar gyfer Canllawiau Rhaglenni Electronig;
 • y Cod ar gyfer Digwyddiadau Chwaraeon a Digwyddiadau Rhestredig a Dynodedig eraill; a
 • rheolau Ofcom ar Ddarllediadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferendwm.

Yn ogystal, mae'n ofynnol i S4C gydymffurfio ag ystod o ofynion, gan gynnwys:

 • Cydymffurfio â'r darpariaethau statudol yn ymwneud â darparu gwybodaeth gan S4C i Ofcom;
 • Cyflwyno Datganiad o Bolisi Rhaglenni blynyddol, ac adolygiad blynyddol o'r polisi i Ofcom;
 • Cydymffurfio â chwotâu perthnasol a bennwyd gan Ofcom mewn perthynas â Rhaglenni Gwreiddiol, rhaglenni Newyddion a Materion Cyfoes a gwasanaethau mynediad (fel is-deitlau, sain ddisgrifio ac arwyddo);
 • Cyflwyno Cod Ymarfer drafft S4C ar gyfer Comisiynu Rhaglenni i Ofcom ei gymeradwyo;
 • Hyrwyddo swyddogaethau Ofcom mewn perthynas â gwasanaethau teledu S4C, gan gynnwys gweithdrefnau a sefydlwyd gan Ofcom neu S4C ar gyfer ymdrin â chwynion a datrys cwynion ynghylch gwasanaeth teledu S4C;
 • Cydymffurfio â chyfarwyddiadau a roddwyd gan Ofcom os yw S4C wedi methu cydymffurfio â'i ofynion rheoleiddio; a
 • Thalu cosbau ariannol i Ofcom am dorri gofynion Cod Darlledu Ofcom a gofynion cwotau eraill hyd at y swm o £250,000.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth fanwl yn ymwneud â'r gofynion hyn yn Atodlen 12 Deddf Cyfathrebiadau 2003 ar y wefan legislation.gov.uk.

Cwynion

Mae S4C yn gyfrifol am sicrhau bod fframwaith addas yn bodoli ar gyfer delio â chwynion ynghylch rhaglenni a ddarlledir ar wasanaeth teledu S4C.

Gellir cyflwyno cwynion ynghylch rhaglenni a ddarlledir ar wasanaeth teledu S4C i S4C neu Ofcom. Dylid cyflwyno cwynion yn ymwneud â rhaglenni ar-lein a ddarperir gan S4C i S4C.

Gellir gweld proses S4C ar gyfer ymdrin â chwynion yn:http://www.s4c.cymru/cy/cysylltu--ni/page/17088/su...

Rhaglenni ar-lein

Nid yw Ofcom yn gyfrifol am reoleiddio cynnwys ar-lein a ddarperir gan S4C. Yn yr un modd ag y rheoleiddir cynnwys ar-lein y BBC gan Fwrdd y BBC, caiff cynnwys ar-lein S4C ei reoleiddio o dan ofynion statudol gan Fwrdd Awdurdod S4C. (Mae deunydd ar-lein yn golygu deunydd a ddarperir ar-lein (ar unrhyw wefan, cymhwysiad neu ryngwyneb ar-lein), ond nid yw'n cynnwys rhaglenni a ddarperir mewn gwasanaeth rhaglenni ar-alw (e.e. S4C Clic a BBC iPlayer).

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?