S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Croeso i dudalennau Cymorth S4C

 • Iselder

  Cefnogaeth i bobl sy'n teimlo'n isel.

 • Alopecia - colli gwallt

  Gall colli'ch gwallt ddigwydd yn annisgyl a bod yn broses emosiynol ac anodd. Adnoddau i'ch cefnogi.

 • Canser

  Mae canser yn rhywbeth mae'r rhan fwyaf ohonom yn mynd i ddod ar draws ar ryw bwynt yn ein bywydau. Help a chefnogaeth i'r Byd Ar Bedwar heno.

 • Byddardod

  Adnoddau i bobl sy'n byw gyda byddardod, perthnasol iawn o's ydch wedi gwylio rhaglen O'r Galon: Llais i Heti

 • Trais yn y cartref

  Gall camdriniaeth gymeryd sawl ffurf, ond pan mae'n troi'n rhywbeth corfforol gan rhywun agos, gall fod yn sefyllfa beryg iawn. Gall ddigwydd i ddynion neu merched, er mae'n tueddu fod yn fwy cyffredin i ferched ddioddef oherwydd hyn. Fod bynnag, cefnogaeth ar gael i ddynion hefyd ar ôl diweddar Pobol y Cwm .

 • Camdriniaeth

  Adnoddau i genfnogi pobl, yn cynnwys plant a phobl ifanc, sydd wedi dioddef trais neu sydd eisiau dweud am droseddu treisiol neu rhywiol o unrhwy fath. Gwybodaeth i'r rhaglen gan David Williams, sef Cam-drin Plant: Y Gwir Sy'n Lladd.

 • Colled a galar

  Gall colli rhywun agos fod yn brofiad ysgytwol, a'n gadael gyda teimladau o dristwch, anobaith, hyd yn oed yn teimlo'n flin. Mae manylion y mudiadau a'r llinellau cymorth canlynol i'ch helpu os ydych chi neu rhywun agos i chi wedi colli rhywun ac angen help, cefnogaeth neu clust i wrando.

 • Dibyniaeth

  Gall dibyniaeth dod mewn sawl ffurf. Y rhai mwyaf cyffredin yn ein cymdeithas, y rhai sy'n gallu achosi'r mwyaf o niwed, yw'r rhai sy'n golygu'r defnydd o alcohol, cyffuriau anghyfreithlon neu gyfreithlon, neu ysmygu. Ceir wybodaeth yma a all helpu pobl sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan y materion yma, yn cynnwys teuluoedd a gofalwyr.

 • Stelcian

  Gellir stelcio gael ei ystyried fel cyfres o weithredoedd bwriadol o ddilyn, gwylio ac aflonyddu ar berson arall. Mae'r hyn fel arfer yn digwydd dros gyfnod o amser, ac yn achosi braw i'r person sy'n cael ei aflonyddu.Mwy o gefnogaeth a gwybodaeth ar ein tudalen ac i gydfynd gyda Y Byd ar Bedwar heno.

 • Byw gydag anabledd

  Mae yna lawer o fudiadau yng Nghymru sy'n ceisio sicrhau fod pobl sy'n byw gydag anabledd yn cael chwarae teg i fyw bywydau llawn ac mor annibynnol â phosib. Gwybodaeth i fynd gyda Taith Fawr y Dyn Bach.

 • Ffibrosis codennog

  Ffibrosis codennog yw un o'r anhwylderau genetic mwyaf cyffredin yn y Deyrnas Unedig, yn effeithio ar fywydau rhai miloedd o fabanod, plant a phobl ifanc. Cefnogaeth i O'r Galon: Stori Allison

 • Maethu a mabwysiadu

  Maethu yw cynnig cartref i blentyn am gyfnod, tra bod mabwysiadu yn golygu cynnig cartref newydd, sefydlog gyda theulu. Rhaid i'r plentyn fod llai na 18 oed ac mewn sefyllfa lle nad yw dychwelyd at ei rieni yn ddewis posibl. Gwybodaeth a chefnogaeth i O'r Galon: Taith Dewi.

 • Spondylitis Ymasiol

  Cyflwr o fewn teulu llid y cymalau yw Spondylitis Ymasiol, un sydd fel arfer yn effeithio bywydau dynion ifanc, er mae hefyd i'w ganfod ymysg merched a phobl hyn. Credir fod cyswllt enynnol cryf iddo. Gwybodaeth i'r rhaglen O'r Galon: Tudur Philips

 • Byw gyda colli golwg

  Mudiadau sy'n cynnig help a chefnogaeth i pobl sydd wedi colli eu golwg yn ddifrifol, ac yn ceisio sicrhau annibyniaeth a gwell safon byw i bobl gyda phroblemau gweld. Cefnogaeth i O'r Galon: Golwg Newydd.

 • Hunaniaeth rhyw

  Help a chefnogaeth gyda materion hunaniaeth rhyw yn #Fi: Joe a Christian a Gwaith/Cartref.

 • Cyfeiriadedd rhywiol

  Os ydych chi efallai gyda cwestiynnau am rhywioldeb eich hunain, ac yn edrych am gyngor neu gymorth, hwn yw'r lle i ddod. Hefyd, gwybodaeth ar sut i ddelio gyda homoffobia.

 • Rhieni sy’n gwahanu

  Am fwy o gyngor a help, neu os ydych isio clywed am brofiadau pobl run fath a chi yn mynd trwy pethau tebyg, gall rhai o'r dolenni yma eich helpu.

Mae rhaglenni S4C yn ymdrin â phynciau amrywiol. Mae'r tudalennau cymorth yma'n cynnwys deunydd cynorthwyol cyfredol. Mae hyn yn cynnwys llinellau cymorth ar y ffôn, gwasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio ac unrhyw help perthnasol arall i rai o raglenni'r sianel.

Rydyn ni'n diweddaru'r tudalennau yma'n gyson gyda gwybodaeth am wasanaethau a mudiadau allai fod o gymorth i chi.

Mae unrhyw linellau cymorth ffôn neu wasanaethau gwybodaeth wedi ei recordio fel arfer yn defnyddio rhif ffôn rhad ac am ddim. Bydd cost galwadau o ffôn symudol yn dibynnu ar eich darparydd. Nid yw S4C yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau trydydd parti a gyfeirir atynt yn y tudalennau yma.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?