S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Eryri yw'r mwyaf o'r tri Pharc Cenedlaethol sydd yng Nghymru. Mae'n cwmpasu 823 milltir sgwâr o dir amrywiol ac mae'n gartref i 26,000 o bobl. Yn ganolbwynt mae mynydd uchaf Cymru, Yr Wyddfa sy'n denu nifer cynyddol o ymwelwyr yn flynyddol.

Am beth ydyn ni'n chwilio?

Rydym yn gwahodd syniadau fydd yn cofnodi rhythm bywyd o fewn y parc o un tymor i'r llall, ac yn dathlu ac adlewyrchu cymunedau Cymreig sy'n byw a bod o fewn ei ffiniau. Trwy straeon pobol, dylai'r cynnwys fod yn archwilio'r heriau mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn wynebu wrth geisio cadw cydbwysedd rhwng anghenion ymwelwyr, yr amgylchedd a'r bobl sy'n byw a gweithio yn yr ardal gwbl unigryw yma o Gymru.

Bydd cynigion yn cael eu gwerthuso ar sail:

• cryfder y straeon

• beth sy'n gyrru'r naratif?

• pwy fydd y cyfranwyr?

• beth fydd arddull y rhaglenni?

• beth fydd y cynllun ehangach i ymgysylltu gyda'r gwylwyr a chreu sgwrs ar y llwyfannau digidol.

Dylech anelu at gynnwys y wybodaeth uchod yn eich cais.

Ffurf

Rydym yn galw am syniadau ar gyfer:

• cyfres ffeithiol i'r brif sgrin sydd rhwng 3 – 6 pennod 60' o hyd;

• rhaglenni ffeithiol unigol sydd yn cynnig gogwydd unigryw ar fywyd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri

• cynnwys "digidol yn gyntaf" sydd yn ymgysylltu gyda'r gynulleidfa ehangach ac sydd yn creu testun trafod cenedlaethol

Cyllideb

• Yn ddibynnol ar y cynnwys, ond rydym yn edrych ar gomisiynu'r cynnwys ar dariff arferol ffeithiol.

Amserlen

Rydym yn gwahodd syniadau am gynnwys i'w gyfleu erbyn diwedd 2020 ar gyfer darlledu yn ystod chwarter cyntaf 2021.

Mae S4C wedi cynnal sgyrsiau cychwynnol gyda Pharc Cenedlaethol Eryri, ond i gael rhagor o wybodaeth dylai ymgeiswyr wneud apwyntiad am sgwrs gyda Swyddog Cyfathrebu'r Parc o fewn ffenestr amser penodol.

Mi fydd Helen Pye ar gael am sgyrsiau gyda phobl rhwng Rhagfyr 2ail i'r 4ydd. I drefnu sgwrs cysylltwch â Helen ar yr e-bost canlynol: helen.pye@eryri.llyw.cymru

Rydym yn croesawu unrhyw gwestiynau rhwng y 6ed a'r 8fed o Ionawr 2020 a fydd atebion yn cael ei chyflwyno erbyn 10fed o Ionawr 2020.

Byddwn yn hysbysu cwmnïau fod gennym ddiddordeb mewn trafod y syniadau ymhellach erbyn 31ain o Ionawr 2020.

Sut i gyflwyno syniad?

Anfonwch eich syniad ar ffurf dogfen pitch/ dec sleidiau PDF ddim mwy na 4 tudalen erbyn 12yh, ddydd Mercher 15fed o Ionawr 2020.

Anfonwch eich cynigion at galwad@s4c.cymru

Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad. Cadwn yr hawl i beidio comisiynu unrhyw gynigion a dderbynnir.

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Beth os nad oes gennych gwmni cynhyrchu?

Os ydych yn unigolyn sydd ddim yn gysylltiedig â chwmni cynhyrchu ar hyn o bryd ac sydd eisiau cyflwyno syniad, nodwch y bydd angen i chi wneud cais trwy gwmni cynhyrchu yn y rownd gomisiynu hon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?