S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ein bwriad yw creu'r math o gynnwys y gall pobl ifanc Cymru ymfalchïo ynddo trwy gynnig llwyfan i bobl sy'n gwneud i ni chwerthin, yn ysbrydoli, yn creu gwell dealltwriaeth o'n byd a chwestiynu'r drefn.

Bydd y cynnwys wedi ei gynhyrchu ar gyfer cyhoeddi ar rwydweithiau cymdeithasol yn gyntaf dan frand HANSH ar Facebook, YouTube, Twitter, Instagram a Tik Tok.

Rydyn ni'n edrych am gwmniau fydd yn gallu cynhyrchu cynnwys sydd nid yn unig yn ailddiffinio cynnwys fideo Cymraeg, ond yn diffinio'r profiad o fod yn Gymry ifanc yn 2020.

Yn wahanol i'r arfer byddwn yn gofyn i gwmnïau i ymgeisio drwy broses dau gam ble bydd cam un yn disgwyl i'r cwmni ateb y meini prawf canlynol:

1. Profiadau ac Esiamplau o gynyrchiadau blaenorol o gynnwys arlein yr ydych wedi eu cynhyrchu

2. Gweithwyr allweddol fydd yn rhan o'r tîm cynhyrchu

3. Esboniad byr o pam y dylem ni ddewis eich cwmni i gynhyrchu'r cynnwys

Dylid anfon eich atebion ar ffurf dogfen pitch/dec sleidiau PDF ddim mwy na 2 tudalen (2MB) erbyn 18:00, Dydd Llun 11eg o Fai 2020 at galwad@s4c.cymru (byddwn yn anfon ebost i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais o fewn 12awr i'r dyddiad cau).

Os ydych yn llwyddiannus yn dilyn cam un byddwn yn eich gwahodd i Webinar Dydd Iau, 14eg o Fai 2020, lle bydd y comisiynydd yn eich hysbysu am y math o gynnwys mae'r adran gomisiynu yn edrych amdano ac yn rhoi cyfle i'r cwmnïau ofyn unrhyw gwestiynau.

Os nad ydych yn llwyddianus gyda cham un ni fyddwch yn symud ymlaen i'r ail gam ond byddwn yn cynnig adborth ar lafar.

Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich ceisiadau - ni dderbynir unrhyw gynigion ar ôl y dyddiad ac amser cau.

Nid yw S4C yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddiffygion mewn unrhyw system drosglwyddo nac am unrhyw gynigion sydd yn mynd ar goll, yn cael eu hoedi neu'n ddiffygiol. Cyfrifoldeb y cwmni yw sicrhau fod ei gais wedi ei baratoi mewn da bryd ac y caiff ei gyflwyno cyn y dyddiad a'r amser cau. Ni ystyrir prawf o anfon y neges fel prawf o'i derbyn ac anogir y cwmnïau i holi am gadarnhad o dderbyn y cais.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?