S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

HANSH: Galwad am Gynnwys Ffurf Fer: Ebrill 2018

Mae adran gomisiynu cynnwys S4C yn croesawu syniadau am gynnwys FFURF FER CYFRYNGAU CYMDEITHASOL i apelio at gynulleidfa 16-34 oed ar sianel HANSH.

Bydd y cynnwys wedi ei gynhyrchu ar gyfer cyhoeddi ar rwydweithiau cymdeithasol yn gyntaf dan frand HANSH ar Facebook, YouTube, Twitter ac Instagram.

Disgwylir i'r syniadau ffurf fer ddangos beiddgarwch a gwreiddioldeb o ran arddull, testun a thriniaeth er mwyn creu argraff a thynnu sylw ato'i hun ar rwydweithiau cymdeithasol.

Am beth ydyn ni'n chwilio?

Rydym yn agored i bob math o syniadau, ond yn enwedig y canlynol:

 • Comedi cyfoes perthnasol, bachog a rhanadwy. Yn benodol o ddiddordeb mae:
  1. Comedi cymeriad;
  2. Peilota talentau newydd sbon;
  3. Comedi sketch;
  4. Comedi ymatebol trend/newsjacking;
 • Straeon ffeithiol cryf, gweledol gyda chalon fawr am bynciau sydd yn effeithio ar fywydau'r oedran targed.
  1. Bydd y syniadau yn herio disgwyliadau'r gwyliwr ac yn trafod pynciau cyfoes mewn ffordd uniongyrchol a digyfaddawd. Mae gennym ni ddigon o gynnwys ffeithiol sydd yn gyfweliadau/talking head, felly rydym yn edrych ar straeon sydd yn y foment, ar leoliad, ac yn dangos ymwneud pobol gyda'i gilydd. Yn benodol o ddiddordeb mae:
  2. Lleisiau Coll Cymru - Lleisiau Cymreig na chlywir yn aml, effaith tlodi ar fywydau pobl ifanc, mewnfudwyr i Gymru neu fynediad arbennig at brofiadau ffoaduriaid;
  3. Pontio Safbwynt - cynnwys sydd yn ceisio creu cyd-ddealltwriaeth o safbwyntiau pell o'u gilydd, archwilio perthynas pobl ifanc gyda chenhedlaeth hŷn;
  4. Sut mae bod yn oedolyn? - arian, llety, ac anawsterau modern bod yn oedolyn ifanc;
  5. Taclo Tabŵs - Rhyw a pherthynas fodern, darlunio defnydd a chamddefnydd cyffuriau mewn ffordd onest;
 • Animeiddio – mae diddordeb gennym mewn cynnwys geledol drawiadol neu gomedi gan dalent animeiddio newydd;
 • Cynnwys sydd yn cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd ffraeth ac afieithus am bynciau fel llyfrau, hanes, iaith, gwyddoniaeth, neu farddoniaeth mewn arddull frodorol i'r cyfryngau cymdeithasol;

Mae'r pwyslais y tro hwn ar gomedi/hiwmor a straeon ffeithiol cryf.

Mae amrywiaeth lleisiau a chynrychioli cyfoeth profiadau pobol ifanc yn hollbwysig i Hansh ac rydym yn awyddus iawn i roi llais ar a thu ôl y camera i gyfranwyr BAME, LGBT ac sydd ag anabledd.

Nid ydym yn edrych am ragor o gynnwys 'lifestyle', gemau fideo, ffilm a theledu, chwaraeon, vlogs, tips a how-tos, pranks, darnau barn yn y rownd hon.

Dylech allu dangos yn glir:

 • pwy fydd y gynulleidfa sy'n debygol o ymateb i'r cynnwys a'i rannu?;
 • pam taw Hansh yw'r llwyfan orau ar ei gyfer, a pham nawr?;
 • amlinelliad o'r math o gynnwys a thriniaeth weledol (gallwch ddarparu hwn fel dolen i lawrlwytho o Dropbox/Wetransfer);
 • dolen i fideo enghreifftiol, yn arbennig os yw eich cais yn un comedi / hiwmor, neu lle mae'r dalent yn greiddiol i'r cynnwys;
 • amserlen saethu a chyhoeddi drafft.

Ffurf

Rydym eisiau i'r holl syniadau fod fel bloc o 5 x 1'-3' gyda chynnwys atodol ee stills, clipiau byr i'w darparu ochr yn ochr hefyd.

Nid ydym yn edrych am gynnwys ffurf hirach na hyn trwy'r rownd hon.

Cyllideb

Mae'r gyllideb yn ddibynnol ar y cynnwys, ond rydym yn edrych ar gomisiynu cyfres o fyrion am rhwng £5,000 a £10,000 gyda thariff bras o £500 y funud. Gallwn ystyried tariff uwch am gynnwys mwy uchelgeisiol.

Amserlen y Cynnwys

Bydd angen gallu cyhoeddi'r cynnwys dros ar Hansh rhwng Mai a Medi 2018. Rydym fel arfer yn cyhoeddi un fideo o gyfres bob 3 wythnos i fis felly, rhowch ystyriaeth i hyn yn eich amserlen gyhoeddi drafft.

Darlledu

Caiff cynnwys Hansh ei becynnu'n wythnosol ar gyfer darlledu ar y teledu ar nosweithiau Iau am 10:30pm, ond dylai'r cynnwys fod â ffocws pendant ar ddenu cynulleidfa a bod yn rhanadwy ar-lein. Bydd dewis y cynnwys i fod ar y rhaglen rhestr chwarae Hansh yn ddewis i S4C yn unig.

Beth os nad oes gen i gwmni cynhyrchu?

Os ydych yn unigolyn sydd ddim yn gysylltiedig â chwmni cynhyrchu ar hyn o bryd ac sydd eisiau cyflwyno syniad, yna bydd angen i chi wneud cais trwy gwmni cynhyrchu sefydledig yn y rownd gomisiynu hon. Os nad ydych yn dymuno gwneud hyn, neu nad yw'n ymarferol gallwch gysylltu gyda chwmnïau Antena neu Boom Cymru sydd yn ddarparwyr sefydlog cynnwys ar gyfer Hansh drwy gydol y flwyddyn ac sydd yn agored i dderbyn syniadau yn ogystal.

Sut i gyflwyno syniad?

Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch eich syniadau trwy system Cwmwl S4C erbyn 5pm ddydd Gwener 11 Mai 2018. Gallwch gyflwyno mwy nag un syniad.

Os am drafod syniadau cyn hyn cysylltwch gyda Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein, ar rhodri.apdyfrig@s4c.cymru.

Byddwn yn hysbysu cwmnïau fod gennym ddiddordeb mewn trafod y syniadau ymhellach erbyn dydd Gwener 25 Mai 2018. Edrychwn ymlaen yn fawr at dderbyn eich cynigion.

Cedwir yr hawl i beidio â chomisiynu unrhyw un o'r cynigion a ddaw i law.

Linc i'r Cwmwl Cynhyrchu yma

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?