S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cynhyrchu

Galwad am syniadau am gynnwys beiddgar i bobol ifanc

Mae S4C yn gwahodd syniadau am broject aml-gyfrwng sy'n apelio at bobol ifanc oed 13-16. Bydd y syniad llwyddiannus yn rhan o'r pecyn y byddwn yn ei gyflwyno fel cais am arian o'r Contestable Fund. Os ydych chi yn awdur neu yn gwmni cynhyrchu fe hoffwn eich gwahodd i gynnig syniadau uchelgeisiol a gwreiddiol sy'n gweithio ar yr holl blatfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol lle mae pobol ifanc yn byw. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn fformatiau wedi sgriptio / drama arlein sy'n gyfres o benodau byrion ar gyfryngau cymdeithasol ac amrywiaeth o gynnwys atodol wedi ei selio ar gymeriadau cryf a straeon beiddgar y brand. Mae Skam (Shame) NRK Norwy a The Class DK Ultra Denmarc yn enghreifftiau llwyddiannus o'r math yma o gynnwys.

Y Cefndir

Yn Rhagfyr 2017 cyhoeddodd Ysgrifennydd Diwylliant y DU, Karen Bradley, bod y llywodraeth am sefydlu cronfa newydd o £60m ar gyfer ariannu cynnwys gwreiddiol i blant. Mae S4C yn awyddus i ddatblygu project arbennig fydd â phontensial i fanteisio ar y gronfa newydd yma. Ar hyn o bryd, mae prinder cynnwys Cymraeg i bobol ifanc yn eu harddegau – mae Stwnsh i blant hyd at 13 oed a Hansh i bobol ifanc o 16-34. Y bwriad yw datblygu fformat gwreiddiol fel ein bod yn barod i gyflwyno cais am arian o'r Contestable Fund pan mae rhagor o fanylion y gronfa yn cael eu rhyddhau haf 2018. Mae manylion y gronfa ar gael yma https://www.gov.uk/government/news/60-million-boos....

Y Gynulleidfa

Ar gyfer yr oedran 13-16 byddwn yn chwilio am gymeriadau cryf, straeon beiddgar, hiwmor a iaith sy'n gweddu i'r demograffeg arbennig yma. Bydd canran o'r gynulleidfa darged mewn addysg Gymraeg ond ddim yn siarad Cymraeg adre, nac yn arbennig o ffyddlon i gynnwys Cymraeg. Bydd y syniad yn adlewyrchu Cymru gyfoes o ran abledd a chefndir ethnig. Noder bod y fformatiau mwyaf llwyddiannus o'r math yma yn cyd-weithio yn agos gyda'r gynulleidfa er mwyn datblygu straeon a chynnwys sy'n hollol gyfoes a pherthnasol i'w bywydau nhw. Mae teclynnau digidol a chyfryngau cymdeithasol yn rhan annatod o fywydau'r gynulleidfa darged ers blynyddoedd. Dydyn nhw ddim yn cofio cyfnod heb youtube na facebook ac mae nhw yn hollol gartrefol yn mynd o un platfform cymdeithasol i'r nesa i 'siarad' a'u ffrindiau. Dydyn nhw ddim yn gwylio llawer o raglenni ar y teledu, mae bron popeth mae nhw yn ei wylio ar alw a rhai o'r platfformau cynta awn nhw i chwilota am gynnwys yw Netflix a YouTube. Byddan nhw wedi clywed am gynnwys trwy eu ffrindiau neu drwy lists gan bobol ifanc eraill ar y we. Dim ond cynnwys sy'n adlewyrchu yn dda arnyn nhw mae'r criw yma yn fodlon ei rannu.

Mae hwn yn gyfle cyffrous ac unigryw i awduron ifanc a chwmniau cynhyrchu gydweithio â ni. Y gobaith yw y bydd modd cynnig cyfleoedd hyfforddi o fewn y cynllun er mwyn i ni ddatblygu talent ifanc newydd fel rhan o'r project. Hoffwn i chi gyflwyno eich syniad yn gryno – dim mwy na 2 ochr A4, gyda amlinelliad o'r stori, sut mae'n gweithio ar draws bob platform a'r talent sy'n allweddol i'r weledigaeth.

Noder bod arian datblygu ar gael i'r syniad llwyddiannus. Mae cyllideb ar gyfer y comisiwn yma yn dibynnu ar lwyddiant cais i gronfa Contestable Fund. Cadwa S4C yr hawl i beidio gomisiynu unrhyw syniad.

Dyddiad Cau 31 Mai 2018

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs bellach, cysylltwch a sioned.roberts@s4c.cymru.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?