S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Canllawiau penblwyddi Cyw

Gallwch anfon trwy wefan Cyw, neu trwy ebostio llun, cyfarchiad a dyddiad geni at cyw@s4c.cymru

Ydych chi eisiau anfon cyfarchiad pen-blwydd i'ch plentyn? Cofiwch anfon eich cyfarchiad atom o leia bythefnos cyn dyddiad y pen-blwydd.

Gorau po gliriaf eich llun bob amser. Cofiwch fod y llun yn cael ei chwyddo er mwyn cael ei ddangos ar y teledu, felly gall ffeiliau bach golli ansawdd a bod yn anodd neu'n amhosib eu defnyddio. Rydyn ni wedi rhoi'r canllawiau cyflym isod at ei gilydd i'ch helpu i ddewis y llun gorau ac osgoi siom. Os nad ydy ansawdd y llun yn ddigonol, yn anffodus, fyddwn ni ddim yn medru ei ddefnyddio.

Gofalwch fod pen cyfan y plentyn yn y llun, o dop y pen lawr i'r ên. Os oes gwallt cyrliog neu grychlyd gan y plentyn, ceisiwch ei ddofi, neu o leiaf sicrhau ei fod i gyd i mewn yn y llun.

Gwnewch yn siŵr fod y llun mewn ffocws.

Ceisiwch osgoi llygaid coch bob amser.

Mae llun yn gweithio'n well ar gyfer Pen-blwydd Pwy? os yw'r plentyn yn wynebu'r camera'n syth, heb fod yn edrych nac yn troi i'r ochr, heb unrhywbeth yn gorchuddio'r wyneb.

Cofiwch anfon eich cyfarchiad atom o leia bythefnos cyn dyddiad y pen-blwydd, a falle bydd eich llun yn ymddangos ar Cyw a/neu Penblwydd Pwy.

Mae'r telerau ac amodau yma yn cadarnhau'r termau ynglŷn â chaniatáu

cynnwys y llun ar wasanaeth Cyw ("Y Deunydd").

1. Rydych chi'n rhoi i Boom Cymru neu unrhyw berson a awdurdodwyd gan

Boom Cymru, drwydded an-ecsgliwsif am byth i recordio, gwneud copi, golygu, atgynhyrchu, a darlledu holl, neu ran o'r Deunydd ar gyfer cynhyrchu, hyrwyddo, ymelwa'n fyd eang am byth.

2. Rydych yn yn gwarantu ac yn cadarnhau eich bod yn rhydd a heb gyfyngiad

i allu ymrwymo i'r telerau hyn ac i roi'r holl hawliau y cyfeiriwyd atynt ym mhwynt 1, a thrwy ymarfer yr hawliau yma ni fydd (a) yn tremasu ar unrhyw hawlfraint, neu unrhyw hawliau personol neu eiddo sy'n perthyn i unrhyw berson arall neu yn dor gytundeb

neu dorri rheolau, (b) rhoi hawl i berson arall hawlio taliad gan Boom Cymru neu (c) unrhyw berson sydd yn ymddangos yn y Deunydd sydd wedi rhoi ei ganiatâd er mwyn galluogi Boom Cymru i ymelwa mewn unrhyw fodd neu unrhyw gyfrwng yn fyd eang ac yng nghyfnod

cyflawn yr hawlfraint.

3. Rydych yn indemnio'r Cwmni yn erbyn pob achos, cyfreitha, cost, iawndal,

colled a hawliad (gan gynnwys heb gyfyngiad, costau cyfreithiol ac unrhyw gostau a dalwyd o dderbyn cyngor Cwnsel) a allai godi yn sgil y ffaith eich bod wedi torri neu fethu a chadw at y gwarantiadau neu'r ymrwymiadau a gynhwysir yn y ffurflen hon.

4. Rydych yn cytuno y bydd y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn

cael ei rannu a'i gadw gan S4C a Boom Cymru. Am ragor o wybodaeth cyfeiriwch at polisi preifatrwydd Boom Cymru a Pholisi preifatrwydd S4C

5. Rheolir y Termau ac Amodau hyn gan gyfraith Cymru a Lloegr ac fe'i

dehonglir yn unol â'r gyfraith honno.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?