S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cystadleuaeth Deian a Loli

RHEOLAU CYSTADLEUAETH DEIAN A LOLI

1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy'ngyflogedigganCwmni Da (y Cwmni) a chwmniau eraill sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth ac eu teuluoedd agos.

2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.

3. I gystadlu, rhaid anfon llun o'r cymeriad newydd, a brawddeg neu ddwy i gyd-fynd. Rhaid gwarantu bod y cymeriad yn hollol wreiddiol, a'i anfon i gyfeiriad e-bost Deian a Loli (deianaloli@cwmnida.tv)

4. Bydd y plentyn/plant sy'n dod i'r brig yn cael gweld ei/eu g/cymeriad yn ymddangos mewn un neu fwy o benodau o Deian a Loli ar S4C ac hefyd yn cael y cyfle i ymweld â'r set ar adeg sy'n addas i'r Cwmni ac i'r unigolyn/ion buddugol. Bydd y Cwmni yn gwneud pob ymgais bosib i ddod o hyd i amser sy'n addas i'r unigolyn ymweld â'r set ond ni all y Cwmni newid dyddiadau nac amseroedd ffilmio i'r perwyl hwn. Ni fydd modd cyfrannu yn ariannol tuag at gostau teithio i'r set nag unrhyw gostau posib eraill allai fod ynghlwm ag ymweld â'r set.

5. Bydd tîm cynhyrchu y Cwmni yn penderfynu ar yr enillydd ar sail potensial y cymeriad i'w ddefnyddio o fewn un neu fwy o'r straeon yn y gyfres a'r potensial i'w ddatblygu ymhellach.

6. Mae penderfyniad y Cwmni yn derfynol.

7. Bydd gan y Cwmni bob hawl perthnasol i ddefnyddio'r Cymeriad mewn unrhyw fodd y dymuna y Cwmni yn eu disgresiwn llwyr ym mhob cyfrwng, drwy gydol y byd am byth yn ddi-dâl.

8. Bydd gan y Cwmni yr hawl i newid y Cymeriad mewn unrhyw fodd.

9. Cyhoeddir yr enillwyr yr Awr Fawr Cyw yn ystod mis Tachwedd, 2018.

10. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 11:59am dydd Gwener 28/09/2018

11. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.

12. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.

13. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy'n methu â chyrraedd cyn y dyddiad cau.

14. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i'r rheolau hyn. Am ragor o wybodaeth ynglyn â'r defnydd o'ch data personol cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd Cwmni Da a pholisi preifatrwydd S4C http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16717/polisi-preifatrwydd/

15. Mae'r telerau a'r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.

16. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r Cystadleuaeth yna cysylltwch â Fiona Pitts yn Cwmni Da ar 01286 685300.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?