S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Deg "top tip" i'w cofio pan chi'n gadael y nyth

Gyda'r haf yn dod i ben, bydd prifysgolion ar draws y DU yn gweld y nifer fwyaf erioed o fyfyrwyr yn dod i astudio cyrsiau israddedig. Yn ôl yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, gwnaeth 2,266,075 myfyriwr fynychu prifysgol yn y DU yn 2014/15, gyda 125,680 o fyfyrwyr yn mynychu prifysgol yng Nghymru. (https://www.hesa.ac.uk/)

Os ydych wedi bod i'r brifysgol, neu yn paratoi i fynd, yn fwy na thebyg byddwch yn rhannu llety gyda chyd-fyfyrwyr yn eich blwyddyn gyntaf. Mae mynd i'r brifysgol yn brofiad bythgofiadwy, felly a ydych yn gwybod digon am yr hyn sydd i'w ddisgwyl?

1. Bydd cyllyll a ffyrc, platiau, gwydrau a sosbenni yn debygol o fynd ar goll

Gair o gyngor, nid yw llestri werth £40 o John Lewis yn ddewis synhwyrol ar gyfer prifysgol. Arbedwch eich rhieni arian ac ewch i Tesco i gael eich offer cegin. Os nad ydynt yn diflannu yn hudol, byddant yn fwy na tebygol o dorri.

2. Ma' rhaid i chi wneud rhywfaint o waith

Er mai prif fwriad eich blwyddyn gyntaf yw mwynhau, setlo mewn a dod i 'nabod pobl newydd, ma' rhaid i chi wneud bach o waith (er bod llawer o bobl yn dweud nad yw'ch blwyddyn gyntaf yn cyfri). Mae prifysgol yn gofyn i chi o leiaf basio'r flwyddyn gyntaf. Ond cadwch hyn mewn cof - y gorau chi'n gwneud yn y flwyddyn gyntaf, yr hawsaf fydd y blynyddoedd sy'n dilyn.

3. Mae hiraeth yn taro ni gyd

Bydd pawb yn hiraethu am adref i ryw raddau. Felly peidiwch fod yn ofn siarad am eich hiraeth chi, ma' pawb yn yr un cwch! Mae gan bob prifysgol adran bwrpasol o fewn yr undeb myfyrwyr i siarad am hiraeth, felly peidiwch â bod yn swil, rhowch ymweliad iddynt.

4. Does dim pwynt crio dros laeth wedi'i sarnu

Nid yw byw gyda phobl rydych braidd yn nabod yn rhwydd - byddwch yn anghytuno bob hyn a hyn, ac yn aml iawn byddwch yn dadlau dros bethau bach, fel llaeth. Does dim byd gwaeth na deffro ar ôl noson allan i ffeindio bod eich cyd-letywr wedi gorffen eich llaeth (eto!), a does dim gobaith caneri am baned o de. Peidiwch â gadael i'r pethau bach eich gofidio chi; mae amynedd yn allweddol.

5. Byddwch yn gweld eisiau coginio eich mam.

Oni bai eich bod chi'n athrylith yn coginio, mae'n debygol byddwch yn byw ar bitsa a 'chicken nuggets'. Felly prynwch lyfr coginio, a cheisiwch beidio archebu 'Dominos' bob nos!

6. Paratowch am frwydr y bins

Un o'r nifer o fanteision o dyfu i fyny yw mynd â'r bins allan! Ac ar ôl wythnosau o anghytuno. bydd un o'ch cyd-letywyr mwy democratig yn creu rota bins. Nawr, gair o gyngor, peidiwch, ar unrhyw gost, cymryd dydd Sul oni bai bod chi'n barod i gertio tunnell o boteli fodca rhad a channoedd o focsys 'Dominos' trwy dir peryglus o wydr a bagiau i fan ailgylchu sy'n gwynto fel wyau wedi'u pydru. A pharatowch am y Trydydd Ryfel Byd pan fydd eich cyd-letywyr yn dechrau 'anghofio' taw tro nhw yw e.

7. Peidiwch â chwythu eich benthyciad myfyriwr ar unwaith

Ma' temtasiwn cryf i chwythu eich bencythiad myfyriwr y funud mae'r arian yn eich poced, ond credwch chi fi, byddwch yn difaru gwneud hynny yn y tymor hir. Dysgwch sut i drefnu eich arian. Bydd hyn nid yn unig yn sicrhau bod digon gyda chi ar gyfer bwyd, rent a mwynhau, ond bydd trefnu eich arian hefyd yn sicrhau na fyddwch mewn dyled yn y pen draw. Rhywbeth sydd yn digwydd i lawer gormod o fyfyrwyr.

8. Jyst prynwch y papur toiled

"Pwy orffennodd y papur tŷ bach?" Dyma'r cwestiwn terfynol, y prif bechod. Os nad ydych yn ddigon ffodus i gael 'ensuite' yn eich ystafell brifysgol, byddwch yn rhannu ystafell ymolchi gymunedol. Dydd gwaethaf yr wythnos yw'r dydd pan dim ond un sgwâr o 'Tesco Value' sy'n hongian o'r rôl a s'neb wedi trafferthu i brynu rhagor. Dyma'r dydd byddwch yn darllen cefn poteli siampŵ.

9. Ma' gwisgo esgidiau yn y gegin yn hanfodol

S'neb moen byw yn dwlc. Ond y gwir amdani yw nid neuaddau preswyl yw'r lleoedd mwyaf glân. Mae llawr y gegin wastad yn ludiog ac nid oes cownter glân am filltiroedd. A tra bod parti mawr yn swnio fel syniad gwych ar y nos Sadwrn, ar fore dydd Sul ni fydd un aelod o'r fflat mewn cyflwr addas i lanhau. Felly, yn siarad o brofiad, achubwch eich sanau a dewch â phâr o fflip-fflops ar gyfer y gegin. Wrth gwrs, bydd y gegin yn cael ei glanhau yn y pen draw, ac efallai yn aros yn lân am tua diwrnod a hanner cyn iddi ddychwelyd at ei thebygrwydd naturiol o safle bom.

10. Does dim gwellhad ar gyfer pen mawr

S'dim ots i ba brifysgol ewch chi, mae noson gynnar yn rhywbeth prin iawn. Mae rhywbeth ymlaen bob noson yn y dre', ac mae'n sicr bydd rhyw bloncyr yn cwympo mewn trwy'r drws ffrynt am bedwar o'r gloch y bore. Ond pan fydd yr alarwn dân yn canu yn oriau mân y bore (oherwydd bod rhywun wedi penderfynu ei fod yn syniad da i sychu ei siwmper yn y ffwrn!) byddwch chi gyd yn yr un cwch gyda phen mawr ambell i fore.

Mae'n wir beth ma' nhw'n dweud - mynd i'r brifysgol yw un o brofiadau gorau eich bywyd. Mae uchafbwyntiau ac isafbwyntiau, ond y bobl chi'n rhannu'r profiad gyda sy'n gwneud yr amser yn y brifysgol mor arbennig. Felly edrychwch heibio'r bins, a'r 'freshers' stwrllyd am dri o'r gloch y bore, a gwnewch y mwyaf o'r profiad. Mi fydd e ar ben cyn i chi wybod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?