S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae Llion Carbis wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Blogiwr Pel-Droed Ifanc y Flwyddyn, 2016. Dyma pam mae'n caru'r gem, a pam wnaeth e fagu blas ar flogio.

ERS i mi fod yn fachgen ifanc, mae fy angerdd dros bêl-droed wedi chwarae rôl flaenllaw yn fy mywyd. Boed hynny'n rhuthro i'r siop i brynu'r paced olaf o sticeri pêl-droed, neu drefnu ymweliadau i Lundain i fedru gwylio fy hoff glwb yn y chwarae. Nid oes unrhyw beth yn medru cystadlu gyda'r cyffro a chynnwrf sy'n deillio o fod yn gefnogwr pêl-droed.

Yn nodweddiadol o bob cefnogwr pêl-droed, rwy'n unigolyn sy'n hoff iawn o fynegi ei farn ar bob agwedd o'r gêm. Fel bachgen ifanc roeddwn i'n cofrestri i brynu pob cylchgrawn pêl-droed fel modd o atgyfnerthu fy ngwybodaeth a grymuso fy nealltwriaeth o bêl-droed - rhan hanfodol o fy rheolwaith wythnosol.

Petai unrhyw sgwrs ynglŷn â phêl-droed yn codi, mi oedd yn sicr fy mod yng nghanol y bwrlwm.

Serch hynny, nid oeddwn i'n fodlon i gadw fy safbwyntiau ar y cae chwarae. Tra roedd y cyfryngau cymdeithasol yn profi esgyniad aruthrol o ran ei gyhoeddusrwydd a phoblogrwydd, roedd sylfaen newydd wedi'i sefydlu i ganiatâi cefnogwyr lleisio ei safbwyntiau.

Roedd y byd blogio wedi dechrau amlygu ei hun. Cefais fy syfrdanu gan y nifer sylweddol o bobl a oedd yn dechrau sefydlu gwefannau pêl-droed fel cyfrwng i fynegi safbwyntiau ynglŷn â'r gêm. Roedd hyn wedi fy nghymell i sefydlu fy mlog personol. Yn sicr, profiad anhygoel ydoedd i weld fy erthygl yn cael ei gyhoeddi ar y we, digwyddiad wnaeth sbarduno fy uchelgais i fod yn newyddiadurwr pêl-droed.

Roeddwn i'n ffodus bod unigolyn o Ganada wedi darllen fy mlog ac wedi cynnig y cyfle i mi ysgrifennu dros wefan sefydledig. Ar ôl ymchwilio i gefndir y wefan, fe ddarganfyddais bod tri miliwn o bobl wedi ymweld â'r wefan trwy gydol ei fodolaeth. Fe dreuliais ddwy flynedd yn ysgrifennu dros chelseafc360.com, cyfnod buddiol iawn a oedd wedi cyfoethogi fy sgiliau personol wrth helpu datblygu fy nealltwriaeth o'r disgwyliadau sy'n deillio o fod yn ysgrifennwr pêl-droed.

Dros y flwyddyn olynol, penderfynais i ganolbwyntio fy ffocws ar brosiectau unigol tra hefyd yn cyfranogi at amrywiaeth eang o wefannau pêl-droed. Roedd y profiad yma wedi fy ngalluogi i ddatblygu cynulleidfa fwy eang yn ogystal â chodi fy nghyhoeddusrwydd personol. O ganlyniad, cefais gyfle i gyfrannu at un o brif wefannau Chelsea.

Mae 'We Ain't Got No History' yn cael ei chydnabod fel un o'r blogiau fwyaf mawreddog sy'n arbenigo ar glwb pêl-droed Chelsea. Mae'r cyfle i gynrychioli'r wefan wedi bod yn hynod o fuddiol ac wedi arwain at gyrhaeddiad anghredadwy.

Cefais fy enwebu fel blogiwr pêl-droed ifanc gorau'r flwyddyn ac rwyf wedi derbyn y fraint o gyrraedd y rownd derfynol. Myfi yw'r unig Gymro yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig ac mi fyddaf yn teithio i Old Trafford ym mis Tachwedd ar gyfer y seremoni gwobrwyo.

Yn ogystal, yr wyf yn cyfrannu i wefan Chelsea arall sef breathechelsea.com. Rwy'n arbenigo'n benodol ar ddefnydd fideos gan gynnal cyfres o raglenni sy'n trafod gemau Chelsea. Cyn bob gem rwyf yn trafod prif bwyntiau'r gêm gerllaw, yn ogystal â thrafod yr uchafbwyntiau ar ôl diweddglo pob gem.

Mae'r statws o fod yn flogiwr pêl-droed wedi cyflwyno sawl cyfle euraidd. Rwyf wedi derbyn yr anrhydedd o drafod anturiaethau Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016 ar BBC Radio 5 yn ogystal â BBC Radio Wales a BBC Scotland. Rwyf hefyd wedi ymddangos ar RedCardRadio yn Singapore yn ogystal ag EON Sports Radio yn Awstralia yn trafod materion sy'n gysylltiedig â Chelsea.

Mae'r iaith Gymraeg wedi chwarae rôl anhepgor yn fy natblygiad fel blogiwr pêl-droed. Rwy'n ddyledus i Radio Cymru am dderbyn y cyfle i drafod am chwaraeon o flaen y genedl.

Y cymorth gorau i unrhyw unigolyn sy'n dyheu i fod yn flogiwr yw cynyddu eich defnydd o wasanaethau sy'n cael eu cynnig ar y we. Mae Wordpress a Blogger yn ddechreuad arbennig i unrhyw un sydd â diddordeb cryf mewn bod yn newyddiadurwr ac mae defnydd cyson o gyfryngau cymdeithasol yn hollbwysig.

Nid yw'n hanfodol bod safon eich iaith yn hynod o raddedig, na chwaith bod eich gramadeg yn fanwl gywir – yr hyn sy'n eich caniatáu i lwyddo yw angerdd dros eich gwaith a'r dyfalbarhad i lwyddo.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?