S4C
Dewisiadau

Cynnwys

heddlu

Ar y 26ain o Fedi, llofruddiwyd dau berson ifanc ar Stryd y Frenhines, Caerdydd, am tua 5.50 y bore wedi iddynt gael eu trywanu i farwolaeth.

Mae dyn 20 oed wedi cael ei arestio a'i gadw yn y ddalfa ar amheuaeth o lofruddio'r pâr.

Presenoldeb yr heddlu

Y noson wedi'r digwyddiad, dywedodd Heddlu De Cymru fod cynnydd yn eu presenoldeb ar Stryd y Frenhines. Roeddent yn gweithredu'n galed i sicrhau fod trigolion y stryd, yn enwedig myfyrwyr, yn ddiogel. Dywedodd Heddlu De Cymru mewn datganiad fod 'adnoddau ychwanegol bob tro yn cael eu rhoi ar y strydoedd adeg digwyddiad difrifol, ar gyfer tawelwch meddwl.'

Y noson honno, dywedodd myfyrwyr a oedd yn bresennol ar y stryd fod yr heddlu wedi bod yn hynod wyliadwrus; yn sgwrsio gyda'r rheiny oedd yn cerdded adref a chynnig eu cludo adref, yn enwedig y rhai heb gwmni.

Dywedodd Rhian Floyd, myfyrwraig a oedd yn cerdded adref drwy Stryd y Frenhines y noson honno, '"Rhaid canmol gwasanaeth yr heddlu ar y stryd fawr wedi'r digwyddiad fore Mercher. Roeddent yn mynd allan o'u ffordd i'n diogeli, hyd yn oed y rhai hynny a oedd yn cerdded mewn criw! Roeddwn yn teimlo'n gwbl saff am unwaith, roedd plismon mewn golwg bron i'r holl daith adref."

Serch hynny, mae pryderon ymysg myfyrwyr am barhad y wasanaeth hwn. Gofynnwyd i'r heddlu tan bryd y byddai'r presenoldeb cynyddol o heddlu ar y stryd yn parhau. Atebwyd, 'Mae'r presenoldeb arferol wedi ail ddechrau.'

Wythnos y Glas

Ar wahân i'r digwyddiad ar Stryd y Frenhines ar y 26ain o Fedi, mae'r heddlu yn honni eu bod wedi rhoi gwasanaeth tebyg am gyfnod ar strydoedd Caerdydd yn ystod Wythnos y Glas.

Mewn ymateb i'r ymholiadau a ofynnwyd iddynt, dywedodd yr heddlu, "Bu ymgyrch plismona Wythnos y Glas ar waith rhwng y 15fed o Hydref hyd at ddiwedd y mis, oherwydd gwyddom fod glasfyfyrwyr, yn arbennig, yn medru mynd i drafferthion yn ystod y cyfnod hwn, ar ôl yfed gormod o alcohol."

Disgrifiwyd system y bws a oeddent yn defnyddio i gludo glasfyfyrwyr adref yn y cyfnod hwnnw fel un "da iawn" ganddynt. Serch y llwyddiant, maent yn honni nid oes awgrym eu bod am wneud y system yn un parhaol.

Gofynnwyd i'r heddlu felly a oedd pryderon ganddynt am ddiffyg adnoddau wrth geisio gwneud y brifddinas yn ddiogel.

"Mae plismona prifddinas yn ddwys ar adnoddau, ond mae gennym yr adnoddau i ateb y galw, ac rydym yn gwneud hynny yn effeithiol."

Myfyrwyr wedi’u siomi

Wrth drafod y gwasanaeth a ddarparwyd gan yr heddlu yn ystod Wythnos y Glas a noswyl wedi'r llofruddiaeth, siomedig fu ymateb rhai o fyfyrwyr y ddinas wrth glywed mai rhywbeth dros dro oedd hyn.

Dywedodd Leah Williams, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, "Mae myfyrwyr yn mynd i drafferthion ar ôl yfed bob nos yng Nghaerdydd, nid problem Wythnos y Glas yn unig yw hyn. Roedd system diogelwch yr heddlu yn dda noson y llofruddiaeth ynghyd ag Wythnos y Glas, pam na all hyn barhau? Dy'n ni ddim yn teimlo'n ddiogel!"

Gyda nifer o achosion o drais yn cyrraedd y penawdau wedi Wythnos y Glas Caerdydd y llynedd, mewn lleoliadau a llwybrau a ddefnyddir yn aml gan fyfyrwyr, a llofruddiaeth ddwbl eleni, mae sicr yn werth cwestiynu a oes angen gwelliannau diogelwch yng Nghaerdydd.

Beth yw eich barn chi? Ymunwch yn y sgwrs ar wefannau cymdeithasol, gan ddefnyddio #diogelwchcaerdydd #holirheddlu #saffarystryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?