S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Liam James Ketcher o Brifysgol Caerdydd sy'n rhoi ei farn ar y gyfres 'Doctoriaid Yfory' ar S4C.

Nid yw'n ddieithr i mi fod astudio meddygaeth yn beth anodd. Ond ar ôl gwylio cyfres Doctoriaid Yfory ar S4C, mae'n gliriach fyth ei fod yn fwy nag oriau hir o astudiaethau trwm.

Dyma raglen ddogfen sydd yn gwneud mwy na thaflu'r ffeithiau atoch – mae hi hefyd yn dangos stori am fywydau. Storïau'r myfyrwyr a'r cleifion, yn ogystal â realiti'r astudiaethau mae'r bobl ifanc yma yn eu cyflawni.

Gan fy mod i'n byw gyda rhai o fyfyrwyr Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, roeddwn yn sicr am wylio Doctoriaid Yfory er mwyn cael blas ar eu hastudiaethau (ac efallai er mwyn gweld ambell wyneb cyfarwydd, i fod yn onest). Ond dwi'n synnu ar faint wnes i fwynhau'r gyfres, hefyd. Mwynheais wylio'r myfyrwyr ar leoliad yn dysgu mewn ffordd fwy ymarferol. Yn wir, credaf fod hyn yn ffordd dda o asesu dealltwriaeth yr unigolyn ac yn ffordd wych o ddysgu.

Fy hoff bennod oedd y pumed. Dyma oedd yr anoddaf i wylio, hefyd, gan fod myfyrwyr y drydedd flwyddyn yn mynd ar leoliad i gwblhau'r prosiect oncoleg, sef y broses o ddilyn claf gyda chancr am dri mis. Dyma oedd y tro cyntaf yn y gyfres lle'r oedd yn rhaid i'r myfyrwyr gael cydbwysedd rhwng eu hastudiaethau ac emosiwn bywydau pobl go iawn. Daeth deigryn i'm llygad wrth weld cleifion yn ddioddef o salwch afiach, a'r myfyrwyr (y rhan fwyaf am y tro cyntaf) yn gweld sut mae unigolion a'u teuluoedd yn cael eu heffeithio gan y clefyd.

Yn y llun: Elin ar y chwith, Manon ar y dde.

Cwrddais â Manon ac Elin o'r ail flwyddyn a wnaeth gymryd rhan yn y ffilmio, ac roedd y ddwy hefyd wedi synnu wrth wylio'r bennod yma. Dywedodd Manon: "Ges i sioc wrth weld y prosiect oncoleg yna, doeddwn i ddim yn gwybod bod 'na ffasiwn beth. Mae hynna'n eithaf brawychus."

Cytunodd Elin fod rhai pethau ar y rhaglen wedi peri synod iddi, ond dywedodd hefyd: "Mae'n neis gweld fod y bobl sy'n gwneud y swyddi yma yn arferol. Maen nhw'n debyg i ni, a byddwn ni'n medru gwneud yr un pethau a nhw un diwrnod hefyd."

Mae'n amlwg wrth wylio'r gyfres mai bod ar leoliad yw'r rhan gorau o fod yn fyfyriwr meddygaeth, ac roedd Manon ac Elin yn cytuno. Ond yn ôl Elin, anatomi oedd y pwnc gwaethaf i astudio: "Doeddwn i jyst ddim yn joio fe o gwbl." Diolch byth nad oedd hyn yn rhan o'r gyfres – ni allai feddwl am un rhywbeth gwaeth nag astudio strwythur y corff. I fod yn onest, dydw i erioed wedi bod yn foi gwyddonol!

I ddechrau, roedd y ddwy wedi gweld y broses o ffilmio yn un anodd a oedd yn cymryd llawer o amser. Er hyn, fe fwynheuodd y merched ffilmio Doctoriaid Yfory ar y cyfan. Wrth edrych yn ôl ar y profiad, dywedodd Manon: "O'n ni'n gweld e'n eithaf hwyl i ddweud y gwir. Roedd hi'n braf cael cyfweliad unigol oherwydd roedd e'n rhoi cyfle i mi adlewyrchu yn ôl ar beth roeddwn i wedi gwneud.

Dwi'n gwybod fy mod i wedi gwneud rhywbeth o bwys, ac o'n i'n gweld fy mod i wedi datblygu a fy mod i'n fwy hyderus. Dyna oedd y peth gorau am fod yn rhan o'r gyfres yn sicr."

Cytunodd y ddwy y byddai cael bod yn rhan o ail gyfres yn syniad arbennig. Yn bersonol, credaf y gallai ail gyfres weithio'n dda. Byddai'n fodd o ddal lan gyda'r myfyrwyr hynny oedd yn y flwyddyn gyntaf yn y gyfres wreiddiol ar ôl iddynt gyrraedd y flwyddyn olaf, a rhoi cyfle iddyn nhw adlewyrchu yn ôl ar eu hamser yn y brifysgol.

Byddai yna gyfle hefyd i siarad gyda myfyrwyr sydd eisioes wedi graddio ac yn gweithio yn y maes, a rhoi'r cyfle iddynt gymharu eu cyfnod ym myd addysg gyda'u profiadau proffesiynol.

Mae'n rhaid dweud felly fod 'Doctoriaid Yfory' yn gyfres dda, yn fy marn i. Wnes i fwynhau gwylio, a byddaf yn sicr yn hapus i ddilyn cyfres newydd yn y dyfodol.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?