S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Craith

Coedwig, corff a chraith... Dydy hynny 'mond y dechrau yn y ddrama drosedd newydd sbon, Craith, fydd yn arwain gwylwyr ar daith iasol a chyffrous at wraidd y dirgelwch.

Mae'r ddrama wyth rhan yn adrodd hanes y ditectif DS Cadi John, a chwaraeir gan Siân Reese-Williams, sy'n dychwelyd i Ogledd Cymru i ofalu am ei thad gwael ei iechyd. Fodd bynnag, pan mae corff merch ifanc yn cael ei ddarganfod mewn afon leol, daw'n amlwg bod creithiau'n llechu y tu ôl i olygfeydd godidog Eryri a'r ardal o'i hamgylch. Mae byd Cadi - a'r byd o'i chwmpas - yn cael ei newid am byth.

Ar gael nawr

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Darren Drws Nesa

  Darren Drws Nesa

  Ail gyfres o'r ddrama ysgafn yn dilyn hanes bachgen ifanc sy'n cael ei ddal rhwng ei ddau deulu ar ôl i'w rieni wahanu.

 • Ffeil

  Ffeil

  Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Chwaraeon y Dyn Bach

  Chwaraeon y Dyn Bach

  James Lusted sy'n ein cyflwyno ni i fyd chwaraeon pobl ag anableddau.

 • Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

  Iolo: Deifio yn y Barrier Reef

  Mewn cyfres arbennig fe fydd Iolo Williams yn teithio ar hyd y Great Barrier Reef i ddysgu am iechyd y rîff....

 • Cyw

  Cyw

  Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Mwy o Sgorio

  Mwy o Sgorio

  Cyfres sy'n dathlu'r gorau o fyd pêl-droed Cymru a thu hwnt.

 • Llewod '71

  Ym mis Mawrth 1971, fe gafodd ddeg ar hugain o chwaraewyr eu dewis i gynrychioli'r Llewod ar gyfer y daith haf...

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon boblogaidd. (2018)

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Mwy o gomedi gwallgof gyda'r criw.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cerys Matthews a'r Goeden Faled

  Cyfres lle mae Cerys Matthews yn olrhain hanes deuddeg cân sydd â'u gwreiddiau yng Nghymru neu â chysylltiad gyda Gwlad y Gân.

 • Beti George: Colli David

  Collodd y ddarlledwraig Beti George ei phartner, David Parry-Jones, y llynedd. Bu Beti'n gofalu am David yn eu cartref am wyth...

 • Prosiect Z

  Prosiect Z

  Cyfres llawn heriau corfforol a phroblemau i'w datrys i ddisgyblion ysgolion uwchradd. A fyddant yn gallu cwblhau'r heriau er mwyn dianc rhag y sombis?

 • Pwy Geith y Gig?

  Pwy Geith y Gig?

  Ail gyfres o'r gystadleuaeth i ffurfio band newydd unigryw i gerddorion ifanc.

 • Ahoi!

  Ahoi!

  Cyfres hwyliog ar gyfer plant meithrin yng nghwmni y môr-ladron Ben Dant a Cadi.

 • Ward Plant

  Ward Plant

  Cyfres ffeithiol yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. (2018)

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Sgorio

  Sgorio

  Ymunwch â Morgan Jones am holl gyffro penwythnos olaf Uwch Gynghrair Cymru JD. Ymhlith y prif gemau fydd yn penderfynu pa...

 • Ci Da

  Ci Da

  Cyfres am un o hoff anifeiliaid anwes teuluoedd Cymru, y ci! Gyda ffeithiau difyr a chyngor am ofalu am eich ffrind blewog.

 • Dim ond Rhif

  A hithau'n fam-gu 63 oed, mae Nia Ceidiog yn penderfynu ymroi i sialens heriol iawn. Mae hi'n ymrwymo i gystadlu mewn...

 • Craith

  Craith

  Drama dditectif ddwys llawn diregelwch a thensiwn.

 • Loriau Mansel Davies a'i Fab

  Loriau Mansel Davies a'i Fab

  Cyfres yn dilyn cwmni cludo nwyddau Mansel Davies a'i Fab.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgwyr.

 • Bore Da

  Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Jude Cissé: Y WAG ar Wyliau

  Jude Cissé: Y WAG ar Wyliau

  Yn y gyfres yma, cawn rannu bywyd lliwgar y WAG o Fôn, Jude Cissé ar ymweliad â Mallorca, Rasus Caer, Sioe Ffasiwn Llundain a Marrakech ymhlith llefydd eraill, wrth iddi ymlacio a mwynhau yng nghwmni ffrindiau.

 • Ceffylau Cymru

  Ceffylau Cymru

  Cyfres yn canolbwyntio ar fyd y ceffyl yng Nghymru gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Cynefin

  Cynefin

  Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd gwahanol rannau o Gymru.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yng nhartrefi rhai o enwogion Cymru.

 • TiPiNi

  TiPiNi

  Ymunwch â'r criw wrth iddynt ymweld â Chaernarfon.

 • Ffrindiau am Byth

  Ffrindiau am Byth

  Cyfres yn dilyn plant blwyddyn 6 wrth iddyn nhw adael ysgol gynradd a chymryd y cam pwysig a chyffrous i ysgol uwchradd.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Mae hi'n ddiflas iawn yn nhy Tad-cu ac mae Deian a Loli yn ysu am ychydig bach o hwyl. Does dim...

 • Ar y Dibyn

  Ar y Dibyn

  Deg anturiaethwr amatur sy'n brwydro i ennill pecyn antur gwerth £10,000.

 • Chwilio am Cyw

  Chwilio am Cyw

  Mae Cyw wedi mynd i rywle, ond ble 'sgwn i? Awn ar antur i ddod o hyd iddi.

 • Ar Frig Y Don

  Yn 2011, fe gollodd Llywelyn Williams, 16 oed, ei goes mewn damwain gyda char wrth iddo sglefrfyrddio. Yn y rhaglen hon...

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • O'r Galon: Gyrru Drwy Storom

  Yn y rhaglen ddogfen hon, rydym yn cwrdd â'r fam ifanc, Alaw Griffiths, sydd wedi dioddef o iselder ar ôl geni...

 • Priodas Pum Mil

  Priodas Pum Mil

  Cyfres sy'n dilyn cyplau sy'n priodi wrth i'w teulu a'u ffrindiau geisio trefnu'r briodas am £5,000. (Cyfres 2)

 • Pen-blwydd Pwy? Merch

  Pen-blwydd Pwy? Merch

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Tudur Owen Steddfod Môn

  Tudur Owen a'i ffrindiau ffyddlon, Manon Rogers a Dyl Mei, sy'n cyflwyno eu sioe radio i lond Pafiliwn Prifwyl Môn. ...

 • Stand Yp

  Stand Yp

  Cyfres dair rhan yng nghwmni digrifwr stand yp gwahanol bob tro.

 • Perthyn

  Perthyn

  In this series,Trystan Ellis-Morris meets pairs of relatives.

 • Siarad Plant

  Byddwch yn barod i chwerthin, i wenu a rhyfeddu wrth glywed gwirioneddau mawr gan blant mewn rhaglen ar gyfer y teulu...

 • Y Gemau Gwyllt

  Y Gemau Gwyllt

  Ail gyfres y gystadleuaeth antur awyr agored sy'n ceisio dod o hyd i'r bobl ifanc fwya' mentrus a dewr yng Nghymru.

 • Cyngerdd Gwyn Hughes Jones

  Iddon Alaw Jones sy'n cyflwyno cyngerdd o Bafiliwn Eisteddfod Môn 2017 gyda'r tenor rhyngwladol Gwyn Hughes Jones yn perfformio caneuon sydd...

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Ar y Bysus

  Ar y Bysus

  Cyfres yn dilyn tri chwmni bysus teuluol yng Ngorllewin Cymru.

 • Sgorio

  Sgorio

  Gemau pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru.

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Arfordir Cymru: Bae Ceredigion

  Golwg ar draethau a phentrefi ar hyd arfordir Bae Ceredigion.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

 • Cefn Gwlad

  Cefn Gwlad

  Crwydro cefn gwlad Cymru yng nghwmni Dai Jones - cyfres 2017/18.

 • Parti Bwyd Beca

  Parti Bwyd Beca

  Mwy o ryseitiau blasus a hwyl yn y gegin gyda Beca Lyne-Pirkis.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

 • Un Bore Mercher

  Un Bore Mercher

  Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - cyfreithwraig, mam a gwraig sy'n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch pan fo'i gwr, Evan, yn diflannu.

 • Taith Bryn Terfel: Gwlad y Gân

  Mae Bryn Terfel yn teithio i bedair rhan o Gymru yn sgwrsio â phobl ddifyr ar y ffordd, ac yn perfformio...

 • Fideo Fi

  Fideo Fi

  Cyfres arbennig o flogs a fideos ar gyfer gwylwyr Stwnsh. Mae modd i chi gymryd rhan hefyd. Edrychwch ar y wefan!

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • 'Run Sbit

  'Run Sbit

  Cyfres gomedi ddychanol mewn fformat cyfres bry ar y wal.

 • Ysbyty Hospital

  Ysbyty Hospital

  Cyfres ddrama gomedi ar gyfer pobl ifanc yn dilyn hynt a helynt bywyd y staff mewn ysbyty.

 • Boom!

  Boom!

  Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! Ffrwydradau, siociau trydanol, cemegau peryglus, technoleg newydd a gynj.

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs

  Cyfle arall i weld y ffilm gerdd i'r teulu cyfan sy'n olrhain bywyd bachgen bach 7 oed o'r enw Noa. Mae...

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Cyfres 2017-18 o'r gyfres fawl a chanu cynulleidfaol.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

 • Tref a Tryst

  Tref a Tryst

  Ymunwch â Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

 • Lois yn erbyn Anni

  Lois yn erbyn Anni

  Yr ail gyfres o sialensiau ffyrnig a chystadleuol ar gyfer Lois ac Anni.

 • Carol yr Wyl 2017

  Carol yr Wyl 2017

  Plant o ysgolion cynradd sy'n canu carolau gwreiddiol gan obeithio ennill teitl Carol yr Wyl.

 • Nadolig Plentyn yng Nghymru

  Mae'r ffilm animeiddiedig hudolus hon yn addasiad o un o weithiau mwyaf poblogaidd y bardd Dylan Thomas. Mae'n stori am fachgen...

 • Hen Blant Bach Nadolig

  Hen Blant Bach Nadolig

  Cipolwg ar fywydau'r hen a'r ifanc; y ddwy genhedlaeth sy'n byw a bod mewn gofal.

 • Pobol Port Talbot

  Pobol Port Talbot

  Cyfres dair rhan yn edrych ar fywyd y gymuned ym Mhort Talbot.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Cyfres materion cyfoes.

 • 3 Lle

  3 Lle

  Ymhob rhaglen mae wyneb adnabyddus yn ein tywys i dri lle sy'n bwysig iddyn nhw. Cyfres 2017.

 • Pyramid

  Pyramid

  Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?