S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Taith Tatŵ Dewi Pws

Cyn penderfynu os ydy o am fynd o dan y nodwydd, mae Dewi'n mynd ar daith o gwmpas Gogledd Cymru i gwrdd â chymeriadau lliwgar, yn llythrennol, mewn rhaglen arbennig.

Ar ei daith mae Dewi'n clywed y straeon y tu ôl i'r tatŵs - y doniol, y dwl, y dathlu a'r difaru! Ar y daith, bydd e'n pendroni os ydy e am fynd amdani hefyd. Beth yn ei fywyd ef sydd yn ddigon pwysig iddo arddangos ar ran o'i gorff am weddill ei oes?

Ar gael nawr

 • Taith Tatŵ Dewi Pws

  Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i'w...

 • Taith Tatŵ Dewi Pws

  Yn ei chwedegau hwyr, mae Dewi Pws yn ystyried cael ei datw cyntaf, ond does ganddo ddim syniad pa fath i'w...

 • Y Ffeit: Bocsio

  Y Ffeit: Bocsio

  Rhys ap William sy'n cyflwyno cyfres gyffrous sy'n dangos y gorau o'r byd bocsio proffesiynol yng Nghymru.

 • Codi Hwyl: Llydaw

  Codi Hwyl: Llydaw

  Cyfres yn dilyn John Pierce Jones a Dilwyn Morgan ar daith hwylio i Lydaw.

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Ci Da

  Ci Da

  Cyfres am un o hoff anifeiliaid anwes teuluoedd Cymru, y ci! Gyda ffeithiau difyr a chyngor am ofalu am eich ffrind blewog.

 • Mwy o Mwfs - M O M

  Mwy o Mwfs - M O M

  Cyfres yn dilyn dawnswyr ifanc yng Nghymru a thu hwnt. Ymunwch â Hanna a Jay wrth iddyn nhw symud, stepio, dawnsio, tymblo a throelli gyda'r goreuon.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Detholiad o raglenni i blant.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Dysgu gyda Cyw

  Dysgu gyda Cyw

  Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • O'r Senedd

  O'r Senedd

  Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

 • Ceffylau Cymru

  Ceffylau Cymru

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n canolbwyntio ar fyd y ceffyl gan ddilyn gwahanol gyfranwyr ac amryw o fridiau.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

 • Bywyd y Fet

  Bywyd y Fet

  Yr ail gyfres yn dilyn milfeddygon yng Ngogledd Cymru.

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Fideo Fi

  Fideo Fi

  Cyfres arbennig o flogs a fideos ar gyfer gwylwyr Stwnsh. Mae modd i chi gymryd rhan hefyd. Edrychwch ar y wefan!

 • Jen a Jim a'r Cywiadur

  Jen a Jim a'r Cywiadur

  Cyfres addysgiadol ar gyfer plant meithrin yng nghwmni Jen a Jim.

 • Ward Plant

  Ward Plant

  Cyfres ffeithiol wyth rhan yn dilyn hynt a helynt bywyd yn uned plant Ysbyty Gwynedd, Bangor. (2017)

 • Y Ditectif

  Y Ditectif

  Mali Harries sy'n dilyn ôl troed ditectifs ddoe a heddiw ac yn dysgu am rai o achosion troseddol mwyaf arswydus Cymru.

 • Anita

  Anita

  Ail gyfres o'r ddrama ysgafn gyda Caryl Parry Jones a Bryn Fôn yn y prif rannau.

 • Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

  Ryland Teifi a Kizzy Crawford sy'n mynd â ni ar grwydr o amgylch Glasgow ac yn ein tywys drwy uchafbwyntiau Cwlwm...

 • Pobol y Rhondda

  Pobol y Rhondda

  Ail gyfres o'r rhaglen sy'n cyflwyno'r Rhondda a'i phobl yng nghwmni un o fois yr ardal, Siôn Tomos Owen.

 • Cymoedd Roy Noble

  Cymoedd Roy Noble

  In the second series, Roy Noble visits more South Wales Valleys including the Neath, Gwendraeth, Swansea and Loughor Valleys.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Dal Ati: Bore Da

  Dal Ati: Bore Da

  Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. (2016)

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Halibalw

  Halibalw

  Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf.

 • Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Wil ac Aeron: Taith yr Alban

  Cyfres yn dilyn y ffermwyr ifanc Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe ar daith i'r Alban.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Cyfle i ymuno â Tudur, Mari, Hanna a Jack ar gyfer digonedd o chwerthin a sgetsys gwirion.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

 • Tref a Tryst

  Tref a Tryst

  Cyfle i ymuno â Tref, y ci drygionus, a'i ffrind gorau, Trystan.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl a sbri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Gwaith Cartref

  Gwaith Cartref

  Cyfres ddrama wedi'i lleoli mewn ysgol uwchradd yng Nghymoedd De Cymru.

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Un Tro

  Un Tro

  Cyfres liwgar i blant ifanc sy'n cyflwyno chwedlau o bob cwr o'r byd.

 • Y Dyn Gwyllt

  Rhaglen ddogfen yn dilyn dyn o Wynedd wrth iddo geisio goroesi yn y gwyllt a byw yn hunangynhaliol am 5 diwrnod...

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Heddiw, mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sâl. Tybed...

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Dewi a'r Ditectifs Gwyllt

  Cyfres ar gyfer pobl ifanc yn dilyn PC Dewi Evans, aelod o dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru.

 • Asra

  Asra

  Plant o ysgolion cynradd Cymru sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill sêr yn golygu ennill pwer.

 • Antur Natur Cyw

  Antur Natur Cyw

  Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Y Byd ar Bedwar

  Y Byd ar Bedwar

  Cyfres materion cyfoes.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Mae hi'n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae 'na broblem - does dim blawd ar ôl yn y ty! Mae Deian a...

 • Cegin Bryn: Tir a Mor

  Cegin Bryn: Tir a Mor

  Tir a'r môr Cymru sy'n ysbrydoli Bryn Williams yn y gyfres goginio hon.

 • Can i Gymru 2017

  Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno prif gystadleuaeth gyfansoddi'r flwyddyn yn fyw o Gaerdydd. Deg cân newydd sbon sydd yn...

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Un Tro

  Un Tro

  Cyfres liwgar i blant ifanc sy'n cyflwyno chwedlau o bob cwr o'r byd.

 • Ochr 1: Gwobrau'r Selar 2017

  Heno ar S4C, uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo'r Selar. Cawn weld perfformiadau gan Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas...

 • Byw Celwydd

  Byw Celwydd

  Ail gyfres o'r ddrama yn portreadu gwrthdaro rhwng newyddiadurwyr, ymgynghorwyr a gwleidyddion ffuglennol ym Mae Caerdydd.

 • 'Run Sbit

  'Run Sbit

  Cyfres gomedi ddychanol mewn fformat cyfres bry ar y wal.

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Cyfres o ganu mawl a chyfweliadau gyda phobl am eu ffydd.

 • Sgorio

  Sgorio

  Gemau pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Dafabet Cymru.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Rhaglen drafod yng nghwmni Dewi Llwyd a phanel o westeion.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?