S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhyngwladol

Cylchlythyr

Mae mwy o raglenni S4C nag erioed o'r blaen ar gael i wylwyr ar draws y byd. Mae rhestr lawn o'r rhaglenni sydd ar gael nawr ar waelod y dudalen hon.

Os ydych chi'n dymuno derbyn gwybodaeth am gynnwys rhyngwladol S4C, gallwch danysgrifio i dderbyn e-bost achlysurol.

Os ydych chi'n hapus i dderbyn gwybodaeth gan S4C am ein cynnwys rhyngwladol, neu i ni ofyn eich barn am ein gwasanaethau, darparwch eich e-bost yn y blwch isod.

Rydym yn cydnabod bod angen cadw eich manylion personol yn ddiogel. Ni fyddwn yn anfon eich manylion at unrhyw un heb eich caniatâd ac mi fyddwn yn esbonio sut i ddad-danysgrifio bob tro y byddwn ni'n cysylltu â chi.

 • Ble rydych chi'n byw?

Hedd Wyn: Canrif o Gofio

Gan mlynedd wedi marwolaeth Hedd Wyn, y bardd o Drawsfynydd a dyfodd yn un o brif eiconau Cymru, bydd Bardd Cenedlaethol Cymru Ifor ap Glyn yn olrhain ei hanes mewn rhaglen arbennigHedd Wyn: Canrif o Gofio.

Darlledir y rhaglen ar S4C ar nos Fercher 6 Medi, sef can mlynedd yn union i'r diwrnod yr enillodd y bardd ei gadair am ei awdl i'r 'Arwr', yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917.

Bydd y rhaglen yn dilyn hynt Hedd Wyn o ardal Trawsfynydd i Litherland ger Lerpwl, lle cafodd ei hyfforddi gan y fyddin; ac yna ymlaen i Fléchin yn Ffrainc lle anfonodd ei awdl i'r Eisteddfod; ac i ardal Ieper yng Ngwlad Belg lle bu farw.

Ar gael nawr

 • Boom!

  Boom!

  Dyma'r sioe sy'n gwneud yr arbrofion na ddylech chi eu gwneud adre'! Ffrwydradau, siociau trydanol, cemegau peryglus, technoleg newydd a gynj.

 • Ysbyty Hospital

  Ysbyty Hospital

  Trydedd gyfres o'r ddrama gomedi ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Stwnsh Sadwrn

  Stwnsh Sadwrn

  Rhaglenni gwych a digon o hwyl.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf ar y penwythnos.

 • Ysgol Ddawns Anti Karen

  Ysgol Ddawns Anti Karen

  Cyfres hwyliog yn dilyn Karen Pritchard ac aelodau ei hysgol ddawnsio.

 • Heno

  Heno

  Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru.

 • Garddio a Mwy

  Garddio a Mwy

  Cyfres am arddio a hamdden yng nghwmni'r arbenigwyr.

 • Mwy o Mwfs - M O M

  Mwy o Mwfs - M O M

  Cyfres yn dilyn dawnswyr ifanc yng Nghymru a thu hwnt. Ymunwch â Hanna a Jay wrth iddyn nhw symud, stepio, dawnsio, tymblo a throelli gyda'r goreuon.

 • Cog1nio

  Cog1nio

  Cystadleuaeth goginio i bobl ifainc.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

 • Cacamwnci

  Cacamwnci

  Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

 • Awr Fawr

  Awr Fawr

  Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol.

 • Newyddion S4C

  Newyddion S4C

  Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Prynhawn Da

  Prynhawn Da

  Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da.

 • Her Yr Hinsawdd

  Her Yr Hinsawdd

  Yr Athro Siwan Davies sy'n esbonio mwy am oblygiadau'r newid hinsawdd presennol.

 • Cyw

  Cyw

  Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Cyw

  Cyw

  Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

 • Llys Nini

  Llys Nini

  Straeon y trigolion blewog a phluog yng nghanolfan anifeiliaid fwyaf Cymru, Llys Nini, Abertawe.

 • Pawb a'i Farn

  Pawb a'i Farn

  Rhaglen drafod yng nghwmni Dewi Llwyd a phanel o westeion.

 • Rownd a Rownd

  Rownd a Rownd

  Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

 • Tân

  Tân

  Cyfres llawn drama a thensiwn yn dilyn aelodau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wrth eu gwaith.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Rygbi Pawb

  Rygbi Pawb

  Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

 • Gwdihw

  Gwdihw

  Cyfres yng nghwmni Megan Llyn sy'n cwrdd â phob math o anifeiliaid, rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel.

 • Dysgu gyda Cyw

  Dysgu gyda Cyw

  Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Y Diwrnod Mawr

  Y Diwrnod Mawr

  Trydedd gyfres y rhaglen sy'n dangos plentyn yn mwynhau diwrnod mawr yn ei bywyd.

 • Mwy o'r Babell Lên 2017

  Mwy o'r Babell Lên 2017

  Griff Lynch fydd yn sgwrsio â rhai o aelodau 'Y Blew', a bydd Gerwyn Williams yn trafod cysylltiadau Cynan gydag Ynys...

 • Huw Edwards: Datganoli 20

  Ugain mlynedd wedi Refferendwm Datganoli Cymru mae Huw Edwards yn mynd ar daith pum can milltir rownd y wlad. Ar noson...

 • Teulu Ni

  Teulu Ni

  Cawn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd mewn teuluoedd o amgylch Cymru.

 • Chwys

  Chwys

  Cyfres sy'n rhoi gwedd gyfoes ar gampau gwledig traddodiadol.

 • Ffermio

  Ffermio

  Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Sgorio

  Sgorio

  Ymunwch â Morgan Jones am holl goliau a chyffro'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Ym mhrif gemau'r penwythnos mae Bangor...

 • Codi Pac

  Codi Pac

  Geraint Hardy sy'n mynd â ni i lefydd gwahanol yng Nghymru i ddysgu am leoliadau o gwmpas y wlad.

 • Dal Ati

  Dal Ati

  Rhaglenni amrywiol ar gyfer y rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Penblwyddi Cyw

  Penblwyddi Cyw

  Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Ffasiwn Bildar

  Ffasiwn Bildar

  Cyfres sydd yn dilyn ymgyrch y model o Dregaron, Dylan Garner, i ddod o hyd i'r bildar mwyaf delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant adeiladu.

 • Balwn Dros Everest

  Balwn Dros Everest

  Taith anhygoel yr anturiaethwr, Eric Jones, wrth iddo wibio dros Everest mewn balwn.

 • Bywyd y Fet

  Bywyd y Fet

  Yr ail gyfres yn dilyn milfeddygon yng Ngogledd Cymru.

 • Mamwlad gyda Ffion Hague

  Mamwlad gyda Ffion Hague

  Ffion Hague sy'n adrodd stori nifer o ferched sydd wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru.

 • Ironman Cymru

  Mae cystadleuaeth Ironman Cymru yn cael ei chynnal yn ardal hyfryd Sir Benfro gyda'i golygfeydd bendigedig a'i chestyll godidog. Ar ôl...

 • 50! Pen-blwydd Hapus Merched y Wawr

  50 mlynedd ers iddo gael ei sefydlu, mae Merched y Wawr yn parhau i fod wrth wraidd cymunedau Cymru. Ym mlwyddyn...

 • Tudur Owen a'r Cwmni

  Tudur Owen a'r Cwmni

  Tudur Owen sy'n ceisio adfywio rhai o'n harferion gwaith traddodiadol.

 • Da 'Di Dona

  Da 'Di Dona

  Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol.

 • Cegin Cyw

  Cegin Cyw

  Cyfres goginio ar gyfer plant ifanc.

 • Cyngerdd Hedd Wyn: A Oes Heddwch?

  Gan gymryd hanes enillydd y Gadair Ddu, Hedd Wyn, fel ysbrydoliaeth, dyma stori'r bechgyn a aeth i'r rhyfel ganrif yn ôl...

 • Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Dechrau Canu Dechrau Canmol

  Cyfres 2017-18 o'r gyfres fawl a chanu cynulleidfaol.

 • Ochr 1: Maes B

  Gyda'r haf bron ar ben, bydd Griff Lynch yn edrych yn ôl ar wythnos fythgofiadwy ym Maes B eleni. Gyda pherfformiadau...

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

 • Hedd Wyn: Canrif o Gofio

  100 mlynedd wedi marwolaeth Hedd Wyn, Ifor ap Glyn sy'n olrhain hanes ei fywyd. O Drawsfynydd i Abercynon, ac o Lerpwl...

 • Sgorio: Gwe-ddarllediad

  Sgorio: Gwe-ddarllediad

  Darllediad byw o gêm yn Uwch Gynghrair Cymru, yn cael ei darlledu ar-lein yn unig.

 • Chwarter Call

  Chwarter Call

  Tudur, Mari, Hanna a Jack sy'n edrych yn ôl ar y gyfres gomedi Chwarter Call!

 • TiPiNi

  TiPiNi

  Cyfres liwgar ar gyfer plant meithrin sy'n dilyn TiPiNi ar daith drwy Gymru yn croesawu pawb i ddod i'r wyl i ganu a dawnsio!

 • Llond Ceg - Mwy o Gega!

  Llond Ceg - Mwy o Gega!

  Cyfres sy'n trafod pynciau sydd o ddiddordeb i bobl ifanc heddiw - o'r amgylchedd i wleidyddiaeth ac o berthnasau i wleidyddiaeth.

 • Jen a Jim Pob Dim

  Jen a Jim Pob Dim

  Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! Tybed all Jen a Jim, Capten...

 • Babi Del: Ward Geni

  Babi Del: Ward Geni

  Sally a Darren o Gaernarfon sy'n croesawu eu babi del i'r byd yn rhaglen ola'r gyfres. Mae Sally â'i bryd...

 • Adre

  Adre

  Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yng nhartrefi rhai o enwogion Cymru.

 • Sinema'r Byd

  Sinema'r Byd

  Ffilmiau byr o Gymru a phob cwr o'r byd, gyda straeon am blant sy'n wynebu her.

 • Pigo Dy Drwyn

  Pigo Dy Drwyn

  Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

 • Pum Merch, Tri Chopa, Un cwch

  Pum Merch, Tri Chopa, Un cwch

  Cyfres dair rhan yn dilyn criw'r llong Aparito Digital yn Ras Hwylio'r Tri Chopa wrth iddynt geisio bod y tîm merched cyntaf i ennill y ras.

 • Deian a Loli

  Deian a Loli

  Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Does...

 • Perthyn

  Perthyn

  In this series,Trystan Ellis-Morris meets pairs of relatives.

 • Rasus 2017

  Rasus 2017

  Rasus harnes o Dregaron.

 • Antur Natur Cyw

  Antur Natur Cyw

  Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

 • Parti Bwyd Beca

  Parti Bwyd Beca

  Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Beca yn teithio'n ôl adref i Gaerdydd i baratoi gwledd o fwydydd llysieuol. Y...

 • Pen-blwydd Pwy? Merch

  Pen-blwydd Pwy? Merch

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Sgorio

  Sgorio

  Gemau pêl-droed byw o Uwch Gynghrair Cymru.

 • Rhestr gyda Huw Stephens

  Rhestr gyda Huw Stephens

  Huw Stephens sydd yn cyflwyno cwis sydd yn gofyn am feddwl cyflym a bysedd chwim.

 • Ar Werth

  Ar Werth

  Cyfres yn dilyn rhai o werthwyr tai mwyaf lliwgar Cymru wrth eu gwaith.

 • Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Pen-blwydd Pwy? Bachgen

  Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?