Neidio at y cynnwys

S4C

Trais

Yn anffodus, mae trais yn rhan o'n cymdeithas ac yn gallu cael effaith ar fywydau pobl o bob oedran, yn ddynion, merched neu blant. Mae'n fwy tebygol i chi ddioddef trais os yn ddyn ifanc, ond mae trais yn y cartref, a thrais neu gam-drin rhywiol, yn gallu digwydd i unrhyw un. Mae'r adran yma yn eich cysylltu gyda mudiadau cefnogol os ydych wedi dioddef triniaeth o'r fath.

Cysylltiadau defnyddiol

 • Crimestoppers

  Cysylltwch a'r llinell yma'n gyfrinachol am unrhyw droseddu yn eich ardal.

 • Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan

  Mae'r llinell yn cynnig gwybodaeth a chyngor dwyieithog, 24 awr y dydd. Gall helpu drwy gefnogi pobl sydd â phrofiad o gamdriniaeth yn y cartref neu drais rhywiol, yn ogystal ag arallgyfeirio eraill i wasanaethau cynghori, cefnogaeth frys, mannau diogel a gwybodaeth am eu hawliau a’u hopsiynau.

 • New Pathways

  Mae New Pathways yn cynnig help, cefnogaeth a chwnsela i bobl sydd wedi cael eu treisio neu eu cam-drin yn rhywiol. Mae'n rhedeg un allan o'r ddau Ganolfan Cyfeirio Ymosodiad Rhywiol yng Nghymru, ac ar wahân i'r llinell gymorth sydd yn agored i bawb, maent yn cynnig cwnsela ar draws De Cymru.

 • RASA Gogledd Orllewin Cymru

  Mae'r Canolfan Trais a Chamdriniaeth Rywiol yna i helpu'r sawl sydd wedi dioddef o gamdriniaeth o'r fath yng Ngogledd Orllewin Cymru. Gwasanaeth ffôn cyfyngedig, ond gadewch neges ac fe gynigir cefnogaeth.

  • Rhif ffôn: 01286 669266
 • Survivors UK

  Cymorth i ddynion sydd wedi dioddef trais neu chamdriniaeth rhywiol.

 • Childline Cymru

  Os ydych dan 18 ac yn poeni am unrhyw beth, gallwch gael help unrhyw awr o'r dydd neu nos drwy ffonio Childline Cymru am ddim, neu drwy fynd i'w gwefan am fwy o wybodaeth. Mae yna oedolion yna i'ch helpu chi sortio unrhyw broblem yn eich bywyd. Os ydych fethu clywed yn dda iawn gallwch ffonio drwy ffôn testun ar y rhif sy'n cael ei roi yma.

  • Rhif ffôn: 0800 1111 (24 awr y diwrnod)
  • Ffôn testun: 0800 400 222 (9.30am-9.30pm yn ystod yr wythnos, 11am-8pm ar benwythnosau)
  • Ymweld â'r wefan
 • The Survivors Trust

  Rhwydwaith sy'n ceisio rhoi cefnogaeth a grym i'r sawl sydd wedi dioddef camdriniaeth neu drais rhywiol, drwy gynnig llais a help drwy gyfoedion. 

 • Rape Crisis

  Mae Rape Crisis yn cyd-lynu canolfannau trais rhywiol ar draws Cymru a Lloegr, gan roi help, cefnogaeth a chyngor i'r sawl sydd wedi dioddef trais rhywiol.

 • Victim Support

  Mae'r elusen yma yn helpu pobl sydd wedi dioddef oherwydd troseddu eraill, ac mae ganddynt dimau lleol i'ch helpu os mae hynny'n wir i chi.

 • Cymorth i Ferched Cymru

  Cefnogaeth a help ymarferol ar draws Gymru i ferched a phlant sy'n dioddef trais yn y cartref. Dros drideg o grwpiau lleol Cymorth i Ferched ar draws y wlad. Defnyddiwch rif y Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref.