S4C Clic Y Ditectif Pan gafodd corff ei ddarganfod mewn gardd gefn yn Ne Cymru wedi ei lapio mewn plastig, roedd y 'corff yn y bag' wedi hawlio'r penawdau ar draws y byd. Am y tro cyntaf, mae'r ditectifs yn agor ffeiliau'r achos i ddangos sut roedd y llofrudd wedi cuddio'r corff. - When a dead body was found in a back garden in South Wales wrapped in plastic, the 'body in the bag' made headlines around the world. But this week the detectives open their case file revealing how the person was killed. 2017-06-25 23:00:00+01 Wynne Evans ar Waith Mae her Wynne Evans i greu côr o weithwyr o dri o gwmnïau mwyaf Cymru yn nesáu at ei therfyn. Ond nawr mae'r côr yn wynebu eu sialens fwyaf anodd eto - i godi arian tuag at yr elusen Tenovus drwy recordio a gwerthu CD. Mae Wynne a'r côr yn ymweld â stiwdio enwog 'Rockfield' yn Sir Fynwy i recordio eu cân newydd. Ond mae gan Wynne un syrpreis arall i'r côr; gwahoddiad i ymuno ag e i berfformio ar lwyfan! Rhaglen ola'r gyfres. - Wynne Evans' challenge to create a choir from workers at three of Wales' biggest companies is coming to an end. But now the choir face their toughest challenge; to raise funds for cancer charity Tenovus by recording and selling a single. Wynne and the choir visit the world famous Rockfield studios in Monmouth to record their new song and the single goes on sale. But Wynne has one more surprise in store for his choir - an invitation to join him to perform on stage. Last in series. 2017-06-25 22:00:00+01 Adam Price a Streic y Glowyr Yn yr ail raglen mewn cyfres o dair, fe fydd y cyn Aelod Seneddol Adam Price, yn teithio yn ôl mewn hanes i ddarganfod mwy am ddigwyddiadau dramatig Streic y Glowyr 1984-85. Heddiw, bydd Adam yn darganfod sut y daeth cymunedau hoyw Llundain i gefnogi achos y glowyr ac yn holi cyn brif Gwnstabl Heddlu De Cymru, David East, am rôl yr Heddlu yn ystod y Streic. Bydd Adam hefyd yn cael sgwrs anodd gyda thorrwr Streic a'i wraig. Yn ystod ei daith 'nôl i 1984-85, bydd Adam yn ail-asesu ei ddealltwriaeth o'r streic - anghydfod diwydiannol sy'n allweddol i hanes Cymru heddiw. - In this remarkable programme, former MP and miner's son Adam Price goes on a journey of discovery to find out more about the dramatic history of the Miners' Strike of 1984-85. The strike, he says, that made him the man he is today. In this second episode of three Adam discovers how the lesbian and gay communities from London supported the miners' cause and meets the former Chief Constable of South Wales Police David East. He also has a confrontation with a strikebreaker and his wife. During his journey Adam will reassess his views about one of the most important industrial disputes in British history and discover whether his own views of the Strike have changed along the way. 2017-06-25 21:00:00+01 Mynyddoedd y Byd Sut beth yw byw ymhlith mynyddoedd uchaf y blaned? Yr actores amryddawn Ffion Dafis sy'n teithio ar hyd lôn newydd sy'n treiddio i galon yr Himalaia. Mae cewri o fynyddoedd ar bob llaw - ond eto ydyn nhw'n ddigon mawr i wrthsefyll holl bwysau'r byd modern? - What's it like to live amongst the world's highest mountains? Actor Ffion Dafis travels the length of a new road which has penetrated right to the heart of the Himalayas. These mountains are giants - but are they big enough to withstand the encroaching pressures of the modern world? 2017-06-25 20:00:00+01 Dechrau Canu Dechrau Canmol Cyfle i ail fwynhau rhai o'r cyfweliadau gafaelgar sydd wedi ymddangos yn y gyfres bresennol. Fe fydd Alwyn Humphreys yn dychwelyd i'r Ysgol Sul, fe gawn ni gyfarfod cymeriad byrlymus o Ruthun, a chricedwr sy'n flaenor yng nghapel y Cysegr, Bethel. Daw'r emynau o Aberteifi, Trawsfynydd, Caerdydd, Llanymddyfri a Rhuthun. - A look back at some of the interviews featured in the present series. Alwyn Humphreys returns to Sunday School, we meet a bubbly character from Ruthin and a cricketer who is an Elder at Cysegr Chapel in Bethel. The hymns come from Cardigan, Trawsfynydd, Cardiff, Llandovery and Ruthin. 2017-06-25 19:30:00+01 Newyddion Newyddion a'r tywydd. - News and weather. 2017-06-25 19:20:00+01 Ffermio Y tro hwn, cawn glywed oblygiadau canlyniadau'r Etholiad Cyffredinol ar y diwydiant amaeth. Bydd Alun yn clywed mwy am gynllun cymharu hyrddod yn Llansawel, Sir Gâr a gwelwn sut mae un archfarchnad yn ceisio cysylltu â chynhyrchwyr lleol. - Today's programme looks at the effect the General Election result will have on agriculture. Also, Alun hears about a ram compare project in Llansawel, Carmarthenshire and we find out how one supermarket is trying to connect with local producers. 2017-06-25 17:00:00+01 Chwys Mae'r gyfres hon o 2016 yn rhoi gwedd gyfoes ar gampau gwledig traddodiadol - hafaidd, chwyslyd a bythol boblogaidd. Torri Coed, Tynnu Rhaff a Chneifio fydd dan sylw gyda phob rhaglen wedi ei ffilmio mewn digwyddiadau cenedlaethol ledled Cymru. Sarra Elgan Easterby fydd yn cyflwyno'r rhaglen gyntaf fydd yn cynnwys yr ornest eithaf i lumberjacks gorau Ewrop - Pencampwriaeth y 5 Prawf yng Ngwyl Coed Cymru, Caerwys, Sir y Fflint. Tybed a all seren Bwyellwyr Clwyd, Elgan Pugh, wneud digon ar draws y pum disgyblaeth wahanol i amddiffyn ei deitl? Sylwebaeth gan Ifan Jones Evans a Dafydd Cadwaladr. - This 2016 series takes a contemporary look at traditional rural sports - the mighty, muscular, outdoor contests of the summer, which are as popular as they've ever been. Woodcutting, Tug of War and Shearing come under the spotlight this year - each filmed at national events all over Wales. Sarra Elgan Easterby presents the first programme which includes the ultimate test for Europe's leading lumberjacks, the Championship 5 event at Woodfest Wales in Caerwys, Flintshire. Will Clwyd Axemen's local hero, Elgan Pugh, master the five very different disciplines sufficiently to defend his prestigious title? Commentary from Ifan Jones Evans and Dafydd Cadwaladr. 2017-06-25 16:30:00+01 Lle Aeth Pawb? Criw o hogiau deuddeg oed, i ffwrdd o'u cartrefi am y tro cyntaf, yn edrych lawr ar draeth Llangrannog. Faint ohonynt ddaw yn ôl, ugain mlynedd yn ddiweddarach, i gael tynnu eu llun eto? Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2009. - A group of young lads, away from home for the first time, looking down on Llangrannog beach. How many will return after twenty years to have their photo taken again? First shown in 2009. 2017-06-25 16:00:00+01 Eisteddfod yr Urdd 2017 Nia Roberts sydd yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017. - Nia Roberts looks back at some of the highlights of the Urdd National Eisteddfod Bridgend, Taf and Ely 2017. 2017-06-25 15:00:00+01 Llewod '71 Ym mis Mawrth 1971, fe gafodd ddeg ar hugain o chwaraewyr eu dewis i gynrychioli'r Llewod ar gyfer y daith haf i Seland Newydd. Tri ar ddeg o Gymry, chwech yr un o Iwerddon a Lloegr, a phump o'r Alban yn gobeithio bod y parti teithiol cyntaf o Ynysoedd Prydain i ennill cyfres brawf yn erbyn y Crysau Duon. Mae digwyddiadau dramatig a dadleuol yr haf yna'n drobwynt yn hanes y gêm, yn enwedig yng Nghymru a Seland Newydd. Fu rygbi byth yr un peth ar ôl taith '71. - The last time the British and Irish Lions won a test series in New Zealand was in 1971. In a side full of Welsh players and a Welsh coach, this was a tour that changed the face of rugby forever, as for a short time Wales replaced New Zealand as the world power in rugby. Through never before seen archive and fascinating interviews with Gareth Edwards, JPR Williams, Delme Thomas and Derek Quinnell, this documentary tells the story of that amazing tour. 2017-06-25 14:00:00+01 Taith y Llewod 2017 Daw'r Gêm Brawf gyntaf rhwng y Crysau Duon a'r Llewod o Barc Eden yn Auckland. Mae'r dasg sy'n wynebu'r ymwelwyr yn anferth - does 'na'r un tîm wedi curo Seland Newydd ar y maes yma ers 1994! Gwyliwch yr uchafbwyntiau yng nghwmni Catrin Heledd a'i gwesteion gyda sylwebaeth gan Wyn Gruffydd a Dafydd Jones. - The vital First Test between the All Blacks and the Lions comes from Eden Park, Auckland. The task facing the visitors is daunting to say the least - New Zealand haven't lost a test match here since 1994! Join Catrin Heledd and the team for highlights and analysis with commentary from Wyn Gruffydd and Dafydd Jones. 2017-06-25 13:00:00+01 Gerddi Cymru Dwy ardd gyferbyniol sy'n gael sylw Aled Samuel yn y rhaglen hon - Gardd Goedwig Colby ar arfordir Sir Benfro a gardd Castell Penrhyn ar gyrion Bangor. - Two contrasting gardens feature in this programme. Aled Samuel visits Colby Woodland Garden in Amroth, Pembrokeshire and Penrhyn Castle Garden on the outskirts of Bangor. 2017-06-25 12:30:00+01 Dechrau Canu Dechrau Canmol Y tro hwn, byddwn yn ymuno â chymanfa ganu yng Nghapel Seion Llanrhaeadr ym Mochnant. Iona Jones fydd yn arwain gydag Eirlys Richards wrth yr organ. Bydd perfformiad gan gôr unedig Ysgolion Cynradd Llanrhaeadr ym Mochnant, a Phenybont Fawr. - Today's programme joins a hymn-singing event in Seion Chapel, Llanrhaeadr ym Mochnant. Iona Jones conducts the singing with Eirlys Richards on the organ. There will also be a performance by a joint choir featuring children from two local schools. 2017-06-25 12:00:00+01 Calon Ffilm fer yn cynnwys chwedlau cloddio dau ffrind. - Short film following the digging tales of two friends 2017-06-25 11:55:00+01 Rownd a Rownd Caiff Rhys ei berswadio gan David a Barry i wynebu'r gymdeithas. Tybed beth fydd ymateb Dani a'i theulu o weld David a Rhys gyda'i gilydd yn gyhoeddus? Nawr bod Megan wedi llwyddo i ddwyn perswâd ar Mr Lloyd i'w phriodi, mae hi'n falch bod Mr Lloyd yn barod i symud ymlaen yn gyflym gyda'r trefniadau. Mae Kelvin yn sylweddoli bod Lowri eisiau gwyliau felly mae'n mynd ati i drefnu rhywbeth. Ond tybed a fydd Lowri'n hapus hefo'r syrpreis? - David and Barry manage to persuade Rhys to go out and face people following the disclosure of the affair. How will Dani and her family react when they see David and Rhys out in public? Now that Megan has managed to persuade Mr Lloyd to propose to her, she is pleased he is eager to move forward with their wedding arrangements. Kelvin realises Lowri really wants to go on holiday and decides to make some arrangements. Will Lowri be happy with the surprise? 2017-06-25 11:30:00+01 Rownd a Rownd Aiff pethau o ddrwg i waeth i Mr Lloyd druan wrth iddo lithro'n ddyfnach i grafangau Megan. Mae hi'n benderfynol o weithredu cam nesaf ei chynllun ond mae'n cymryd dipyn o waith i berswadio Mr Lloyd. Mae Rhys yn teimlo cywilydd ar ôl i'r newyddion am ei affêr ddod i'r amlwg ac mae'n trio osgoi pawb. Mae carwriaeth David a Rhys yn effeithio ar berthynas Meical a Kay hefyd wrth i Kay chwarae hefo tân gan barhau i fynd â busnes K Kabs at Rhys. - Things seem to be going from bad to worse for Mr Lloyd as he slips deeper into Megan's clutches. She is determined to implement the next step in her plan, but finds Mr Lloyd needs a lot of persuading. Rhys is embarrassed following the disclosure of his affair with David and tries to avoid everyone. The affair is also affecting Meical and Kay's relationship as Kay continues use Rhys as the K Kabs' mechanic. 2017-06-25 11:00:00+01 Dal Ati Uchafbwyntiau'r gyfres 'Sgwad Sêr Cymru' lle bu Osian Roberts a Lowri Morgan yn cyfarfod rhai o sêr ifanc y byd chwaraeon yng Nghymru. Mae cynrychiolwyr o nifer o gampau yma o ganwio i godi pwysau, o feicio mynydd i sglefrio ffigyrau. - Highlights from 'Sgwad Sêr Cymru' with Osian Roberts and Lowri Morgan as they meet some of Wales's up and coming athletes. We'll be looking at different kinds of sports from canoeing to weight lifting and from mountain biking to figure skating. 2017-06-25 10:00:00+01 Bore Da Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. - Items from Heno and Prynhawn Da of interest to Welsh learners. 2017-06-25 09:00:00+01 Pen-blwydd Pwy? Bachgen Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. - Entertaining and educational animated series for nursery school children. 2017-06-25 08:55:00+01 Penblwyddi Cyw Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. - If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw! 2017-06-25 08:50:00+01 Cei Bach Mae'n fore, ac mae Brangwyn wedi codi'n hwyr! Does dim amdani felly ond gyrru'n wyllt drwy'r pentre er mwyn cyrraedd y cyfarfod pwysig mewn pryd. Ond mae Prys Plismon a'r Swyddog Elin Huws yn barod i ddysgu gwers i Prys. - Oh dear, Brangwyn has slept late, so there's nothing for it but to drive through the village like a mad man in order to arrive at his important meeting in time. But Prys Plismon and WPC Elin Huws have a surprise in store for Brangwyn. 2017-06-25 08:35:00+01 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain, ond yn hytrach na galw Meic, maen nhw'n galw'r Llychlynwyr! I achub Sbarcyn, rhaid i Meic ddysgu arwydd newydd - a dysgu sut i fod yn well athro! - When Meic won't teach his dragons a signal they're able to do, they make up their own. But instead of calling Meic, they call the Vikings! To rescue Sbarcyn, Meic has to learn the new signal - and learn to be a better teacher! 2017-06-25 08:25:00+01 Antur Natur Cyw Cyfres newydd i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. - New series for pre-school children teaching them about animals and the natural world. 2017-06-25 08:10:00+01 Sara a Cwac Mae Sara yn plannu hadau yn yr ardd gyda Cwac. Wedi aros am yn hir iawn, mae yna nionod bychan yn ymddangos. - Sara plants seeds in the garden with Cwac. After a very long wait, little onions appear. 2017-06-25 08:00:00+01 Do Re Mi Dona Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gân 'Pan Fydda i'n Fawr,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? - Join Dona Direidi and her sidekick Ned Nodyn, as they challenge youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly to learn a song and perform it in front of an audience. Will they learn 'Pan Fydda i'n Fawr' in time? 2017-06-25 07:35:00+01 Ben Dant Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Pencae, Caerdydd wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. - Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Pencae, Cardiff on their adventure to find the treasure. 2017-06-25 07:20:00+01 Bing Mae ffrindiau Bing yn dod draw i gael parti cacen. - Bing's friends are coming to his house for a cake party. 2017-06-25 07:10:00+01 Halibalw Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. - Join the Halibalw gang for lots of fun, laughter, singing and dancing. 2017-06-25 07:00:00+01 Sbridiri Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu crocodeil. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu crocodeil cardfwrdd mawr. - An arts series for pre-school children. In this programme Twm and Lisa make a crocodile. They also visit the children at Ysgol O.M. Edwards and create a large cardboard crocodile. 2017-06-25 06:40:00+01 Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o chwarae yn y mwd. - The Little Princess loves playing in the mud. 2017-06-25 06:30:00+01 Guto Gwningen Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Mae'n mynd â'i chwaer fach gysglyd yno ond buan iawn mae'n rhaid iddo'i hachub wedi iddi ddeffro a chropian i ffwrdd. - Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen but can't resist an exciting event at the Squirrel camp. He brings his sleeping sister along but has to rescue her when she wakes up and crawls away. 2017-06-25 06:15:00+01 Hafod Haul Mae Sara'r iâr wedi cael pedwar o gywion bach. Mae Jaff y ci yn cynnig edrych ar eu holau, ond mae'r cywion yn dianc a mynd ar antur o gwmpas y fferm. A ddaw Jaff o hyd iddynt?? - It's a sunny day at Hafod Haul farm, and all the animals are very excited. Sara the hen has just had four pretty little chicks. Jaff offers to look after the chicks to give Sara a rest, however the chicks escape on an adventure around the farm. Jaff panics and tries to find them before Sara wakes up. But will he succeed? 2017-06-25 06:00:00+01 Cyw Rhaglenni ar gyfer plant bach: Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Bing, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Antur Natur Cyw, Meic y Marchog, Cei Bach. - Programmes for youngsters: Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Bing, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Antur Natur Cyw, Meic y Marchog, Cei Bach. 2017-06-25 06:00:00+01 Hansh Tiwns, comedi a lleisiau ffresh. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c. - Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c. 2017-06-25 00:00:00+01 Jonathan Ar drothwy Prawf cyntaf Llewod Prydain ac Iwerddon yn Seland Newydd, ymunwch â Jonathan Davies, Nigel Owens a Sarra Elgan ar gyfer cyfres newydd o sgwrsio hwyliog. Bydd Shane Williams yn rhannu straeon difyr o'i amser yn gwisgo crys coch y Llewod; bydd Lisa Angharad yn holi'r cyhoedd gan roi cyfle iddynt ennill cynnwys waled Jiffy a bydd dau gyn 'Lew', Ryan Jones a Donncha O'Callaghan, yn mynd benben â'i gilydd mewn her newydd. Ac wrth gwrs, bydd digon o chwerthin, sialensiau corfforol, her Ar y Pyst a gwesteion difyr. Syr Gareth Edwards a seren y West End Rebecca Trehearn sydd ar y soffa heno. - As the British & Irish Lions prepare for the First Test in New Zealand, join Jonathan Davies, Nigel Owens and Sarra Elgan for a new series of pre-match chat and laughter. Shane Williams will share his memories of wearing the Lions' shirt, and two other former Lions - Ryan Jones and Donncha O'Callaghan - will go head to head in a new challenge. Lisa Angharad will be out on the streets questioning the public and giving them the chance to win the contents of Jiffy's wallet. Ar y Pyst is also back, along with hilarious chat, physical challenges and a whole host of celebrity guests. Sir Gareth Edwards and West End star Rebecca Trehearn are on the sofa tonight. 2017-06-24 23:00:00+01 Y Dyn Gwyllt: Tri Thymor Carwyn Jones o Borthmadog sy'n gosod sialens newydd i'w hun i oroesi yn y gwyllt gyda'i gi ffyddlon Gwen a byw yn hunangynhaliol am bum diwrnod yn ystod tri thymor gwahanol o'r flwyddyn. Yn y rhaglen hon bydd yn ymweld ag ardal ddieithr iddo, sef dyffryn ym Mannau Brycheiniog yn ystod tymor yr hydref lle bydd yn dibynnu ar ei sgiliau gwylltgrefft i oroesi ac yn hela ac yn fforio am ei fwyd. Gan fyw fel anturiaethwr yng Nghymru, bydd yn gweld ac yn profi cynefin gwyllt o'r newydd ac yn gwthio ei hun i'r eithaf - yn gorfforol ac yn emosiynol. - Carwyn Jones from Porthmadog sets himself a new challenge to survive in the wild with his faithful dog Gwen and live self-sufficiently for five days during three different seasons of the year. This time he visits a valley in the Brecon Beacons, during the autumn, relying on his bushcraft skills to survive - and hunting and foraging for his food. By living as an explorer in Wales he will see and experience wild habitats for the first time and push himself to the limit - both physically and mentally. 2017-06-24 22:00:00+01 BBC Canwr y Byd 2017 Heledd Cynwal sy'n edrych 'nôl dros uchafbwyntiau wythnos o gystadlu am dlws BBC Canwr y Byd Caerdydd. Yng nghylchoedd cerddoriaeth glasurol mae'n gystadleuaeth fyd enwog sy'n ffenestr siop i gantorion opera a chyngerdd ar ddechrau eu gyrfa ac mae wedi bod yn sbardun i gantorion byd enwog megis Bryn Terfel. Eleni, daeth 20 o gantorion o bedwar ban byd i'n prifddinas i frwydro am yr anrhydedd o godi tlws BBC Canwr y Byd. - Heledd Cynwal looks back at highlights of a week of competing for the title of BBC Cardiff Singer of the World. The competition is renowned within classical music circles for showcasing singers at the start of their professional career and has been a springboard for a number of world class performers including Bryn Terfel. This year, 20 singers came to our capital city from the four corners of the world to battle for the honour of lifting the BBC Cardiff Singer of the World trophy. 2017-06-24 20:30:00+01 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr Yr wythnos hon bydd Glynllifon yn brwydro yn erbyn Bois Y Seilej. Bydd y ffermwyr yn cael eu profi wrth iddynt brisio gwartheg, adeiladu trelar a bachu hwyaid! Bydd y beirniaid hefyd yn profi eu gwybodaeth amaethyddol ar y tarw rodeo! - In the third programme, Glynllifon will be battling it out against Bois Y Seilej. The farmers will be pricing cows, building a trailer and hooking ducks. The judges will also challenge the teams to test their agricultural knowledge on the rodeo bull! 2017-06-24 16:50:00+01 Jude Cisse: Y WAG o Fon Yn y rhaglen olaf, bydd Jude Cissé yn rhannu ei theimladau am ei thor briodas, ac yn datgelu pa mor anodd oedd bywyd teuluol pan oedd Djibril oddi cartref yn chware dros dimoedd tramor. Mae'n gyfnod anodd iddi ac mae'n dianc i Sir Fôn gyda'r plant Cassius, Prince Kobe a Marley Jackson i chwarae ar draeth Llanddwyn ac i gael ychydig o dawelwch. Ond wrth i'w phen-blwydd yn 40 oed agosáu mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer parti mawr ym Manceinion ac mae'n trafod ei gobeithion am y dyfodol ac am y bennod nesaf yn ei bywyd. - In the final programme, Jude Cissé shares her thoughts about her marriage break-up, and reveals how difficult family life could be when Djibril was away from home playing for foreign clubs. It's a difficult time for her and she escapes to Anglesey for some quiet time while the children, Cassius, Prince Kobe and Marley Jackson, play on Llanddwyn beach. But as her 40th birthday approaches and plans for a lavish party in a Manchester club take shape, she talks about her hopes for the future and the next chapter in her life. 2017-06-24 16:25:00+01