S4C Clic Straeon y Ffin Yn y drydedd raglen mewn cyfres newydd, ardal y Trallwng sy'n mynd â bryd Gareth Potter wrth iddo ein cyflwyno i rai o'r llefydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Bydd e'n cychwyn ei daith ynghanol y da a'r ffermwyr draw yn y mart cyn cael sgwrs efo criw o ferched yn yr hen dalwrn ymladd ceiliogod. Yna, aiff draw i Fryngaer o'r Oes Efydd uwchben y dref yng nghwmni Rhys Mwyn. - In the third episode of a brand new series, Gareth Potter continues his journey along the Wales-England border and arrives in Welshpool. He meets farmers with their livestock in the famous market and talks to a group of feisty ladies in the old Cockpit. He also heads to a Bronze Age Hill Fort above the town with archaeologist and fellow musician Rhys Mwyn. 2017-03-30 23:00:00+01 Anita Mae Kev Dymp yn dod i arfer â byw ym Moelfre unwaith eto ac mae Dei Dymp yn dod i arfer hefo cael ei frawd mawr yn ei ôl. Mae 'na lot o ddal fyny i'w wneud. - Kev Dymp is getting used to being back again in Moelfre and Dei Dymp is getting used to having his hero big brother back home. There's a lot of catching up to do. 2017-03-30 22:30:00+01 Castell Howell Cyfres yn edrych ar waith y cwmni dosbarthu bwyd Castell Howell. - The work of Welsh food wholesalers Castell Howell. 2017-03-30 22:00:00+01 Pobol y Rhondda Siôn Tomos Owen o Dreorci sy'n teithio ac yn peintio ei ffordd trwy'r Rhondda. Heddiw bydd yn mynd i Ysbyty Cwm Rhondda, Llwynypia i beintio murlun ar y thema 'Cymuned'. Wedyn taith i lenwi ei fol yn rhai o'i hoff gaffis a siopau chips cyn mynd draw i'r gampfa i gael gwared â'r calorïau gyda'r trydanwr a'r codwr pwysau Kris Jones. Crefftwr go iawn fydd ei westai nesaf wrth i Siôn gael sgwrs gyda'r gwneuthurwr clocsiau Geraint Parfitt yn ei weithdy yn Sain Ffagan ac yn ei gartref ym Mhentre. I orffen, cawn sesiwn fywiog gyda chriw cwrs perfformio Coleg y Cymoedd. - Siôn Tomos Owen continues his travels through the Rhondda Valley with his paint brush calling in Cwm Rhondda Hospital, Llwynypia, to paint a mural using 'Community' as his theme. He then moves on to some of his favourite cafés and chip shops before hitting the gym to work off the calories with electrician and weight-lifter Kris Jones. He also chats to a real craftsman, clog-maker Geraint Parfitt, at his workshop in St Fagans and at his home in Pentre. Finally, Siôn joins the performing arts students at Coleg y Cymoedd for a lively session. 2017-03-30 21:30:00+01 Newyddion 9 Newyddion 9 a'r tywydd. - S4C 9 o'clock news and weather. 2017-03-30 21:00:00+01 Celwydd Noeth Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu am gipio'r jacpot o £10,000. Yn mynd am yr arian yr wythnos yma mae'r ffrindiau Hilma Edwards a Rhiannon Parry a Huw Jones a Sara Pennant. - Nia Roberts leads the contestants through the rounds as they try to win the £10,000 jackpot. Competing this week are friends Hilma Edwards and Rhiannon Parry and Huw Jones and Sara Pennant. 2017-03-30 20:25:00+01 Pobol y Cwm Oes mwy na chyfeillgarwch yn datblygu rhwng Dai a Kath? Caiff Sheryl lond bol ar bobl yn siarad y tu ôl i'w chefn hi. - Is there more than friendship brewing between Dai and Kath? Sheryl gets fed up of people talking behind her back. 2017-03-30 20:00:00+01 Rownd a Rownd Mae'n ddiwrnod lletchwith i Mr Lloyd eto wrth iddo sylwi nad yw injan ei fotor bach ffyddlon yn tanio. Rhwystredig a blin yw tymer Dani hefyd, wrth i'r boen a'r diffyg gallu i symud effeithio ar ei bywyd hi ac ar bawb o'i chwmpas. Tra bo Barry a Carys yn llawn cyffro'n gwneud trefniadau i symud i'w ty newydd, mae Cathryn a Vince yn llawn eu trafferth yn chwilio am dy i'w rentu dros dro. Ond nid dyna'r unig beth ar feddwl Vince. Bob tro mae'n gweld Ken neu Barry, mae'r ddau yn chwys oer yn poeni am eu tynged. - Mr Lloyd isn't having an easy time lately, and to top it all, he discovers his car won't start. Dani is feeling angry and frustrated as the pain and lack of mobility impact on her life and on everyone around her. While Barry and Carys are excited about their new home, Cathryn and Vince are struggling to find a house to rent temporarily. But that's not the only thing on Vince's mind. Every time he catches a glimpse of Ken or Barry, they both seem very worried about something. 2017-03-30 19:30:00+01 Heno Y gantores Elin Manahan Thomas fydd yn cadw cwmni i Rhodri Owen yn y stiwdio; bydd Rhodri Davies yn dysgu mwy am felinau gwlân Cymru a bydd Mari Grug yn trafod craze diweddara'r selebs - yfed llaeth gafr! - Soprano Elin Manahan Thomas is in the studio; Rhodri Davies learns more about Wales' woollen mills and Mari Grug discusses the latest celebrity craze, goat's milk. 2017-03-30 19:00:00+01 Ysgol Ddawns Anti Karen Mae Karen Pritchard yn gymeriad a dweud y lleiaf - mae'n ddynes anhygoel gyda hiwmor a steil unigryw. Dros y 15 mlynedd diwethaf mae hi wedi bod yn 'Anti Karen' i gannoedd o ferched ifanc sydd wedi ymuno â'i hysgol ddawns. Mae'r gyfres hon yn dilyn Anti Karen a'r dawnswyr am flwyddyn gron wrth iddynt deithio ar hyd a lled Prydain yn cystadlu. Mae 'na ddagrau, chwerthin ac yn bwysicach na dim, mae 'na ddawnsio! Heddiw, cawn gip ar fywyd Anti Karen wrth iddi baratoi at y tymor newydd. Mae hi'n teimlo'r pwysau wrth orfod dewis 'Yr A-Team' o blith y dawnswyr dan 12. Mae'r gystadleuaeth yn chwyrn a'r penderfyniadau yn anodd. A fydd hi'n dewis yn ddoeth? - Anti Karen is a colourful character to say the least - an amazing lady with a sharp tongue and quick wit. Over the past 15 years she's been known as 'Anti Karen' by hundreds of younsters at her dance school in North Wales. This new series follows a year in the life of Karen and the dancers as they travel around the UK competing. There are tears of joy and frustration, highs and lows but more importantly there is dancing! This week we get an insight into Karen's life and the impact on family life as she prepares for yet another registration. She has hopes for the future and is under pressure from dancers and parents as she sets about choosing the under 12 'A-Team'. Will she make the right choices? 2017-03-30 18:30:00+01 Newyddion S4C Newyddion a'r tywydd. - News and weather. 2017-03-30 18:25:00+01 Pobol y Cwm Ydy hi'n bryd i Mark gyfadde'r cyfan wrth Kath? Caiff Sara ei rhuthro i'r ysbyty. A fydd y babi'n iawn? - Is it time for Mark to tell Kath everything? Sara gets rushed to hospital. Will the baby be ok? 2017-03-30 18:00:00+01 Ffeil Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. - Daily news and sport for young people. 2017-03-30 17:55:00+01 Rygbi Pawb Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf a'r datblygiadau o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. - Weekly rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in world of Welsh youth rugby. 2017-03-30 17:40:00+01 Pat a Stan Hwyl i blant meithrin gyda Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! - Fun for pre school children with Pat and Stan - two fun-loving mates who manage to turn every event into the craziest of adventures! 2017-03-30 17:35:00+01 Crwbanod Ninja Wrth i'r Crwbanod ymosod ar bencadlys y TCRI , maent yn cychwyn ar eu brwydr galetaf hyd yn hyn. Yr ail raglen o ddwy. - As the Turtles attack the TCRI headquarters, they embark on their hardest battle yet. The second of two episodes. 2017-03-30 17:15:00+01 Stwnsh Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc. - Tune in to see old favourites and exciting new series for youngsters all over Wales. 2017-03-30 17:00:00+01 Chwarter Call Ymunwch â Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs a chân arbennig gan Robi Rimôt. - Join Mari, Tudur, Hanna and Jack in the comedy series Chwarter Call. Plenty of fun and laughter with Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs and a special song with Robi Rimôt. 2017-03-30 17:00:00+01 Gwdihw Bydd Ffred yn dangos ei gwningen a bydd Owain Siôn yn dangos hebogiaid i ni. - Today, Ffred will show us his rabbit and Owain Siôn will meet some hawks. 2017-03-30 16:45:00+01 Guto Gwningen Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig yn y nos i chwilio am bryfed tân i oleuo'i stafell hi. Ond buan maen nhw'n darganfod nad Nel ydy'r unig un sydd ofn y tywyllwch. - When Guto and his friends go into the woods at night to catch a jar full of glow-worms for Nel Gynffon-wen's night light, they discover she isn't the only rabbit afraid of the dark. 2017-03-30 16:35:00+01 Octonots Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban môr, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub. - When a tiger shark eats Ceri the sea turtle's camera, and then threatens Ceri herself, Ira and the Octonauts must come to the rescue. 2017-03-30 16:20:00+01 Awr Fawr Detholiad o raglenni i blant: Peppa, Y Teulu Mawr, Octonots, Guto Gwningen, Gwdihw. - A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Peppa, Y Teulu Mawr, Octonots, Guto Gwningen, Gwdihw. 2017-03-30 16:00:00+01 Natur Gudd Cymru Yr wythnos hon mae Iolo Williams yn chwilio am y Bele a'r Ffwlbart yng Nghwm Rheidol, Beddgelert, Y Bala, Rhandirmwyn, Llangurig ac ar Dwyni Harlech. Rhaglen ola'r gyfres. - Iolo Williams looks for the Pine Marten and Polecat in Cwm Rheidol, Beddgelert, Bala, Rhandirmwyn, Llangurig and on Harlech dunes. Last in series. 2017-03-30 15:30:00+01 Corff Cymru Heddiw, bydd y criw yn trafod y synnwyr blasu. Beth yw wmami? Bydd Dr Anwen Rees yn profi ei thafod gan ddarganfod mwy am yr hanfod o flasu tra bod Dr Katie Hemer, yn teithio i Lundain i gymryd rhan yn arbrawf amlsynhwyraidd mwyaf y byd. - Today's programme focuses on our sense of taste. What is umami? Dr Anwen Rees puts her tongue to the test as she learns about the basic tastes and Dr Katie Hemer travels to London to take part in the world's largest multi-sensory experiment. 2017-03-30 15:00:00+01 Newyddion S4C Newyddion a'r tywydd. - News and weather. 2017-03-30 14:55:00+01 Prynhawn Da Bydd Huw Fash yma gyda ffasiwn ddiweddara'r stryd fawr, bydd Dr Ann yn trafod y cyflwr IBS a bydd Gweirydd ap Gwyndaf yma gyda chyngor ariannol - High street fashion; advice for IBS sufferers and discussing money matters. 2017-03-30 14:00:00+01 Cefn Gwlad Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â John ac Eirwen Foulkes a'r teulu, ar Fferm Marchynys, Penmynydd, ar Ynys Môn lle mae tipyn o dynnu coes ynghanol prysurdeb yr wyna a'r porthi. - Dai Jones, Llanilar visits John and Eirwen Foulkes and the family, at Marchynys Farm, Penmynydd, on Anglesey, where there's plenty of leg pulling, amidst the chores of lambing and feeding. 2017-03-30 13:30:00+01 Heno Bydd y criw yn darlledu'n fyw o Womanby Street, Caerdydd ac yn edrych 'nôl ar gyfraniad y stryd i gerddoriaeth Cymru. Byddwn ni hefyd yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug wrth i'r disgyblion baratoi ffilm ar gyfer premiere arbennig iawn. - The crew are in Womanby Street, Cardiff to celebrate the street's contribution to Welsh music and we meet youngsters at Ysgol Maes Garmon as they put together a film for a special premiere. 2017-03-30 13:05:00+01 Newyddion S4C Newyddion a'r tywydd. - News and weather. 2017-03-30 13:00:00+01 Peppa Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed? - Mami Mochyn gives her old PC to Nain and Taid Mochyn. Will they be able to use it? 2017-03-30 12:35:00+01 Syrcas Deithiol Dewi Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling. - Bobo wants to play with Li and Ling's diabolo. 2017-03-30 12:15:00+01 DipDap Mae Dipdap yn trio stopio pethau rhag diferu dwr ond mae'r Llinell yn gwneud ei fywyd yn anodd. - Dipdap tries to plug leaks drawn by the line but the Line makes it difficult for him. 2017-03-30 12:10:00+01 Y Dywysoges Fach Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ffa pob. - The Little Princess discovers she likes baked beans. 2017-03-30 12:00:00+01 Twt Mae Twt yn cynnig cyfeirio traffig yr harbwr i'r Harbwr Feistr, ond cyn hir mae'n draed moch a phawb yn symud i'r cyfeiriad anghywir. Tybed all Tanwen ei helpu i gael trefn ar bethau? - Twt offers to help the Harbourmaster direct the harbour traffic, but before long it's a shambles - everyone's moving the wrong way. Can Tanwen help him get things organised? 2017-03-30 11:45:00+01 Gwdihw Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd â Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. - The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Diheywd farm. 2017-03-30 11:30:00+01 Digbi Draig Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'. - Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size! 2017-03-30 11:20:00+01 Can yr Octonots Cân fer gan griw'r Octonots. - A short song from the Octonots. 2017-03-30 11:15:00+01 Octonots Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch. - When a huge Sunfish gets stuck in one of the Gups, Pegwn and Harri must somehow get the large fish out of the Gup. 2017-03-30 11:05:00+01 Cyw Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf. - Fun-filled programmes for younger viewers. 2017-03-30 11:00:00+01 Cei Bach Mae gan bawb ei freuddwyd, a breuddwyd arbennig Huwi Stomp ydy cael beic. Ond ar ôl llwyddo i gael hen feic Capten Cled, nid yw byth yn mynd am dro ar ei gefn. Pam, tybed? Prys Plismon sy'n darganfod yr ateb. - Huwi Stomp has always dreamed of owning his own bike, and thanks to Capten Cled, he manages to get one. But why doesn't Huwi ever take the bike for a ride? Prys Plismon is the one who finds the answer. 2017-03-30 10:40:00+01