S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

'Run Sbit- Adolygiad o Bennod 1

Argraff gyffredinol am y rhaglen

Ar gyfer rhywun fel y fi sy'n gwylio'r rhaglen am y tro cyntaf mae'r dechreuad yn hynod o gymhleth, yn enwedig os nad ydych yn gwybod unrhyw beth am y cefndir o'r math o raglen ydyw ac yn y blaen. Mae'r rhaglen yn dechrau gyda cherddoriaeth hwyliog a sbort a dyma pryd mae'r prif gymeriadau yn cael eu cyflwyno am y tro cyntaf, sef Linda Brown a'i merch Karen Brown. Cawn saethiad agos o Linda o'i ysgwyddau i fyny ac wrth iddi roi winc i'r camera gwelwn fod Linda yn siŵr o fod yn gymeriad sy'n llawn sbri ac yn wallgo' i ryw raddau, mae hyn fel petai yn adlewyrchu ar y ffaith mae hi fydd y prif gymeriad yn y rhaglen ac yn rhoi ffocws arni.

Stori

Mae'r stori'n un sy'n llawn syrpreisys ac yn gymhleth i raddau yn fy marn i. Pan wyliais i'r rhaglen am y tro cyntaf roeddwn i ar goll ac fe fu'n rhaid i mi fynd yn ôl i'w wylio droeon cyn deall yn iawn beth oedd yn digwydd. Cawn yr argraff fod gan Linda a Karen berthynas disgwyliedig fel Mam a merch wrth iddynt gydweithio y rhan fwyaf o'r amser er ein bod yn gallu gweld fod Linda'n mynd ar nerfau ei merch sawl gwaith, ond gan ei bod yn gweithio gyda'i gilydd gallwn weld ei agosatrwydd. Mae'r ddwy prif gymeriad yn gwneud popeth ar hap heb ystyried y canlyniadau cyn gwneud unrhyw benderfyniad pwysig, ac fel y gwelwn yn y stori mae pethau'n mynd yn flêr oherwydd hynny.

Yr Actorion

Caiff Linda ei adnabod fel un o'r prif gymeriadau gan mai hi yw perchennog cwmni "'Run Sbit" ac felly hi sy'n gyfrifol am bethau. Gwelwn fod Linda ddim yn gymeriad trefnus nac yn meddwl am beth mae'n ei wneud na dweud cyn gwneud hynny, ac fe all hyn arwain at Linda yn rhoi ei hun mewn perygl sawl gwaith. Mae Karen hefyd yn brif gymeriad ond nid cymaint â'i Mam. Hi sydd yn y swyddfa yn ceisio cadw trefn ar ddigwyddiadau yn bennaf gan nad yw'n gallu dibynnu ar ei Mam i wneud. Gwelwn sawl is-gymeriad, megis y rhai sy'n gorfod gwisgo i fyny fel lookalikes ond nid ydynt mor bwysig i'r stori a Linda a Karen, ond maent yn bendant yn ychwanegu at y stori ac yn arwain golygfeydd o un i'r llall.

Themâu

Gwelwn sawl gwahanol thema yn y rhaglen yma. Gwelwn dristwch yn agos at y dechrau pan maent yn y capel mewn angladd a thu allan ar y fynwent, ond mae'r tristwch yma'n un wahanol iawn gan nad yw emosiwn y bobl yn debyg i'r un fyddech yn disgwyl ei gweld mewn angladd go iawn. Mae fel petai popeth yn y rhaglen yma'n cynnwys rhyw fath o dwist. Mae hapusrwydd yn perthyn i'r rhan fwyaf o'r rhaglen gan mae hapusrwydd yw'r peth sydd fel petai yn arwain un peth at y llall, ac yn cadw'r holl beth yn fyw. Linda ydy'r cymeriad sy'n dod a'r hapusrwydd i mewn i'r rhaglen gan ei bod mor fywiog ac yn gweld popeth mewn ffordd hapus, neu efallai mai diffyg deall sut i ddelio gyda sefyllfaoedd mwy siriys.

Barn/Eich ymateb i'r rhaglen

Nid wyf yn hoff o'r math yma o raglen gan nad oeddwn yn hoff o'r hiwmor ac roedd yn eithaf cymhleth i'w ddeall. Credaf y byddai oedolion yn debycach o wylio'r math yma o raglen ond gallan nhw hefyd ddrysu wrth wylio'r rhaglen gan nad yw'n glir iawn o beth yw cefndir y stori.Rwy'n siŵr fyddai pobl sydd â diddordeb yn y math yma o raglen ac sy'n hoff o'r math yma o hiwmor yn hoff iawn o'r rhaglen, ond yn amlwg mae gan bawb wahanol farn ar wahanol raglenni. Wedi gwylio'r rhaglen am y tro cyntaf doedd braidd gen i syniad o beth oedd yn mynd ymlaen a bu'n rhaid i mi wylio'r rhaglen droeon, ond wedi gwneud hynny doedden i dal ddim cant a chant yn deall. Nid wyf yn credu byddai'r rhaglen yma'n apelio at bobl ifanc.

Can’t find what you’re looking for?