S4C
Menu

Navigation

Ambassadors

Adolygiad ‘‘Run Sbit’

Roedd y bennod gyntaf yn ddoniol ac yn cyflwyno ychydig o gymeriadau hoffus. Mae'r syniad tu ôl i'r rhaglen yn glyfar ac yn dangos potensial i greu straeon digrif a chredaf fod ffilmio mewn steil 'mockumentary' yn cyfannu at y comedi.

Roeddwn i wedi gweld y bennod gyntaf yn ddoniol, er i'r bennod ymddangos yn "cheesy" weithiau. Ond dyw hynny ddim o reidrwydd yn wendid. Hefyd roeddwn i'n dwli ar sut cafodd y cyfeiriadau at Grist eu gweu trwy'r bennod. Roedd y cyfeiriadau'n glyfar ac ynghyd ag ymateb argyhoeddedig Linda Brown yn hynod ddigrif. Ar y cyfan, roedd y busnes yma'n ymddangos yn hollol anobeithiol ac rwy'n hoffi'r ffaith fod angen iddyn nhw fynd i'r eithaf er mwyn cadw busnes sydd yn eu glanio nhw mewn sefyllfa annifyr ond difyrrus i'r gwylwyr. Roedd anhrefn y busnes yn adlewyrchu yn y ffaith fod cymaint yn digwydd mewn un bennod. Rwy'n credu bod hyn yn cadw sylw'r gwylwyr wrth neidio mewn a mas o un stori i'r llall.

Mwynheais i'r stori. Eto fel dywedais i roedd y cyfeiriadau at Iesu Grist yn glyfar iawn ac yn ffordd wych i gyflwyno cymeriad Chris Wright. Roedd y sefyllfa parti 'Cylch Hud' yn dda i gadw'r stori i fynd yn ei blaen fel bod rhyw uchafbwynt i'r bennod. Yn fy marn i, roedd golygfeydd yr angladd yn ardderchog. Y ffaith taw "look-a-like" Mr. Urdd oedd wedi marw yn ddigon i wneud i mi biffian chwerthin ond am i Linda dalu teyrnged olaf iddo drwy ganu "Hey Mr. Urdd" yn raddol yn fwy angerddol yn siriol. Hefyd roedd Linda yn ymddangos mor ddideimlad ac yn cyfleu ei hunanoldeb a'i hanymwybod sydd eto'n ychwanegu at y comedi.

Roedd yr actorion i gyd yn dda, doedd yr un actor efo rôl nad oedd yn gweddu iddyn nhw. Mae'r actorion yn rhyngweithio'n dda gyda'i gilydd ac yn cyfannu'r perfformiad. Mae Linda Brown a Caren Brown yn gweithio'n dda fel "double act" gan fod Caren yn ymddwyn fel y "straight-guy" a Linda'n ymddwyn fel yr un gwirion yn y berthynas sydd yn hanfodol i gomedi. Roedd yr actorion yn portreadu cymeriadau lletchwith ac ecsentrig yn effeithiol gan gadw sylw'r gwylwyr.

Y themâu amlycaf i mi oedd marwolaeth a chrefydd. Roedd y ddwy thema wedi eu cyfleu mewn modd digrif gydag angladd "look-a-like" Mr. Urdd a Linda'n meddwl bod Chris Wright yn ymdebygu i Iesu Grist. Mae'r ddwy thema'n plethu'n ddoniol wrth i Linda feddwl bod Chris Wright yn arwydd iddi mai hi bydd y nesaf i farw. Mae'r elfen o baranoia yn chwyddo ecsentrigrwydd Linda ac ychwanegu at y comedi.

Mae thema amlwg arall sef enwogion Cymru. Rwy'n credu bydd y rhaglen hon yn hwyluso'r broses i bobl ddysgu am enwogion Cymru ac mae'r rhaglen yn galluogi i ni weld nifer o enwogion Cymru yn yr un lle sydd i mi yn fendigedig. Mae'r modd y mae'r rhaglen yn chwarae a chymysgu bywydau'r bobl enwog trwy'r "look-a-likes" yn wych ac yn apelgar.

Rwy'n credu y bydd y rhaglen hon yn apelio at nifer o bobl, boed yn hen neu'n ifanc, ac yn addysgol o ran darparu gwybodaeth am enwogion fel y ceir efo Tommy Cooper a Tudur Owen yn y bennod gyntaf. Mae'n llwyddiannus o ran comedi gyda rhyngweithio da rhwng yr actorion a straeon digrif iawn. Hefyd mae'r steil 'mockumentary' yn dod â'r straeon a'r cymeriadau yn fyw ac yn gredadwy. Mae'r gwylwyr yn debygol felly o ymgolli yn y straeon a bywydau prysur y cymeriadau gan ysu am wybod beth sydd i ddod nesaf.
Can’t find what you’re looking for?