S4C
Menu

Navigation

Rheolau

1. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i gyfres o gystadlaethau Cracyr Dolig a gyhoeddwyd yn rhan o raglenni 'Heno' a 'Prynhawn Da' ar y dyddiadau a nodir isod.

2. Mae'r cystadlaethau yn agored i holl breswylwyr y Deyrnas Unedig sy'n 18 oed neu'n hŷn, ac eithrio unigolion sy'n gyflogedig gan Tinopolis, Pawb Cyf, Spoke Interactive neu S4C, eu teulu agosaf a chwmnïau eraill y mae ganddynt gyswllt uniongyrchol gyda'r gystadleuaeth hon.

3. I gystadlu, bydd rhaid ateb cwestiwn aml-ddewis fydd yn cael ei osod yn ystod y rhaglen o fewn y terfyn amser perthnasol a nodir isod. Bydd cwestiwn gwahanol yn cael ei osod yn ystod pob rhaglen.

Y rhif ffôn i gystadlu yw 08443 35 12 44

4. Er mwyn cofrestru eich ateb ffoniwch 08443 35 12 44 gan ddewis un o'r tri ateb - gan wasgu botwm 1, 2 neu 3 ar eich ffôn i gofrestru eich dewis.

5.Bydd y cystadlaethau unigol yn rhedeg bob diwrnod ar rhaglen Prynhawn Da ar 4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24 o Ragfyr 2018 gyda llinellau ar agor am 2:00yp ac yn cau am 2:30yp yn ddyddiol.

6.Bydd y cystadlaethau unigol hefyd yn rhedeg bob diwrnod ar Heno ar 3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,21 o Ragfyr 2018 gyda llinellau yn agor am 7:00yh yn ddyddiol ac yn cau am 1:30yp y diwrnod canlynol.

7.Bydd cystadlaethau unigol ar raglen Heno hefyd yn rhedeg ar:

i)y 7fed o Ragfyr 2018 gyda llinellau'n agor am 7:00yh ac yn cau ar y 10fed o Ragfyr 2018 am 1:30yp; ac

ii) y 14eg o Ragfyr 2018 gyda llinellau'n agor am 7:00yh ac yn cau ar y 17eg o Ragfyr 2018 am 1:30yp.

8. Dewisir un enillydd ar gyfer pob cystadleuaeth unigol. Dewisir yr enillwyr ar hap o blith yr holl geisiadau cywir a gyflwynir erbyn y dyddiad a'r amser cau ar gyfer pob gystadleuaeth unigol. Bydd penderfyniad Tinopolis ynghylch a'r enillydd yn derfynol ac ni atebir unrhyw ohebiaeth.

9. Hysbysir yr enillydd mewn galwad ffôn yn fyw ar yr awyr, wedi amser cau y cystadlaethau unigol. Er mwyn derbyn gwobr, rhaid i'r enillydd ddweud y geiriau "Cracyr Dolig" yn ystod yr alwad ffôn.

10. Ar ôl i'r enillydd ddweud y geiriau "Cracyr Dolig" byddant yn medru dewis rhif cracyr. Bydd pob cracyr yn cyfateb i wobr gwahanol. Cynigir amrywiaeth o wobrau, a'u dangosir yn ystod y rhaglen berthnasol.Ar ôl pob diwrnod o'r gystadleuaeth bydd nifer y gwobrau'n lleihau wrth iddynt yn cael eu hennill.

11.Os na dderbynnir ateb i'r alwad gan yr enillydd, yna ceidw Tinopolis yr hawl i wobrwyo'r wobr i ymgeisydd arall neu i ddefnyddio'r wobr ar gyfer defnydd hyrwyddo yn y dyfodol yn unol â'i ddisgresiwn.

12.Ar y 24ain o Ragfyr 2018, mi fydd y Cracyr Aur yn cael ei dynnu. Mi fydd rhif pob person sydd wedi cystadlu yng nghystadlaethau y Cracyr Dolig ar hyd y dyddiadau uchod yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth ar gyfer ennill £2,500, sydd yn cuddio tu fewn i'r Cracyr Aur. Mi fydd y rhaglen yn cysylltu gydag enillydd y Cracyr Aur rhwng 7yh ac 7.30yh ar y 24ain o Ragfyr, yn fyw ar raglen Heno. Mi fydd yr enillydd yn cael ei ddewis / ei dewis ar hap o blith yr holl ymgeiswyr i'r cystadlaethau unigol.Bydd ddim angen dweud 'Cracyr Dolig' pan yn ateb y ffôn.

13.Cost galwad yw 5c y funud yn ogystal â phris mynediad i'r rhwydwaith eich cwmni ffôn. Cost o ddarparwyr eraill a ffonau symudol yn dibynnu ar y darparwr. Gall cost galwadau a wneir gan ddefnyddio ffonau symudol fod yn sylweddol uwch. Rhoddir rhybudd os ffonnir wedi i'r llinellau ffôn gau ond mae posibilrwydd y codir cost am yr alwad gan y darparwr ffôn.

14. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a'r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth, ond efallai y codir tal amdanynt.

15. Ni fydd angen prynu unrhyw beth i gystadlu.

16. Gallwch gystadlu mor aml ag y dymunwch ond dim ond un wobr sydd i'w hennill yn gysylltiedig â phob cystadleuaeth.

17. Ar y dyddiad cau, bydd yr enillydd yn cael ei ffonio, ac ar ôl y dyddiad cau ceidw S4C/Tinopolis yr hawl i gyhoeddi enw'r enillydd a'r sir y maent yn byw ynddi ar s4c.cymru yn adran "Heno" am 21 diwrnod a/neu bydd modd cael y wybodaeth hon trwy ffonio Gwifren Gwylwyr S4C.

18. Trwy gystadlu yn y gystadleuaeth, mae ymgeiswyr:

i. yn cadarnhau bod yr holl wybodaeth y maent yn ei darparu yn gywir a'u bod yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd ar gyfer y gystadleuaeth;

ii. yn cytuno ymrwymo i'r amodau a thelerau hyn;

iii. yn cytuno, os byddant yn ennill y gystadleuaeth, y gall S4C ddefnyddio'u henw a'u llun at ddibenion hyrwyddo;

iv. yn cytuno y gall Tinopolis ac S4C (ac unrhyw drydydd parti a awdurdodir gan S4C) ddefnyddio'r cais ledled ei Gwasanaethau ac ar unrhyw gyfrwng (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i wefannau trydydd parti, cyfryngau symudol, teledu a/neu radio). I'r diben hwn, rydych drwy hyn yn rhoi i Tinopolis(a thrydydd partïon a awdurdodir gan Tinopolis) drwydded anghyfyngedig, fyd-eang, ddiymdroi, ddi-freindal (am gyfnod llawn unrhyw hawliau yn y cais) yn y cais i ddefnyddio, arddangos, cyhoeddi, trosglwyddo, copïo, gwneud gweithiau deilliadol neu bodlediadau o, golygu, newid, storio, ailfformatio, defnyddio yn rhan o unrhyw ymgyrch hysbysebu neu noddi, gwerthu ac isdrwyddedu y cais.

19. Mae Tinopolis ac S4C yn cadw'r hawl i ofyn am brawf ysgrifenedig o oedran unrhyw enillydd ac i anghymwyso unrhyw ymgeisydd os bydd ganddi sail resymol dros gredu bod yr ymgeisydd wedi torri unrhyw rai o'r rheolau hyn.

20. Rhaid cyflwyno pob cais trwy gyfrwng y dull ymgeisio a nodir mewn deunydd hyrwyddo a negeseuon ynghylch y gystadleuaeth. Ni dderbynnir unrhyw geisiadau a gyflwynir trwy gyfrwng unrhyw ddull arall.

21. Bydd pob ymgeisydd yn gyfrifol am bob treth, yswiriant, trefniadau teithio, arian gwario a chostau a threuliau eraill (gan gynnwys prydau neu dreuliau personol) oni bai y nodir fel arall yn benodol.

22. Ni ellir cyfenwid neu drosglwyddo'r wobr.

23. Ni fydd Tinopolis nac S4C yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriad, diffyg, amhariad, dileu, nam neu oedi mewn unrhyw ddull cyfathrebu a ddefnyddir gan ymgeiswyr, neu ar gyfer ceisiadau nad ydynt yn cyrraedd cyn y dyddiad a'r amser cau. Ni ellir derbyn bod prawf galwad ffôn yn cyfateb a phrawf ei bod wedi cyrraedd.

24. Caiff y gwobrau eu danfon drwy'r post i'r enillwyr trwy gyfrwng y manylion cyswllt a ddarparwyd wedi i'r enillwyr gael eu hysbysu. Bydd prawf postio/ddanfon gan Tinopolis yn cyfateb a phrawf eu bod wedi cyrraedd.

25. Mae Tinopolis a/neu S4C yn cadw'r hawl i ddiwygio'r rheolau hyn neu i ganslo, addasu neu ddiwygio'r gystadleuaeth ar unrhyw adeg o ganlyniad i ddigwyddiadau y tu hwnt i'w rheolaeth.

26. Mae Tinopolis ac S4C yn gwahardd unrhyw atebolrwydd i'r graddau llawn a ganiateir gan y gyfraith am unrhyw golled, difrod, anaf neu siomedigaeth a ddioddefir gan unrhyw ymgeisydd, sy'n codi o'r ffaith ei fod ef, neu ei bod hi, wedi cystadlu yn y gystadleuaeth hon, neu sy'n digwydd i'r enillydd o ganlyniad i'r ffaith eu bod wedi derbyn y wobr.

27. Wrth ffonio'r llinell gyswllt, rydych yn rhoi caniatâd i Tinopolis, Spoke Interactive a Pawb Cyf gymryd cofnod o'ch rhif ffôn a'ch ardal yn awtomatig at bwrpasau gweinyddu'r gystadleuaeth. Bydd Tinopolis, Spoke Interactive a Pawb Cyf yn prosesu eich data personol yn unol â Pholisi Preifatrwydd Tinopolis [http://www.tinopolis.com/privacy-notice/]. Mae Tinopolis yn defnyddio gwasanaethau Spoke Interactive a Pawb Cyf i weinyddu'r gystadleuaeth. Ni fydd Tinopolis, Spoke Interactive na Pawb Cyf yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i unrhyw trydydd parti arall nac yn defnyddio manylion personol ymgeiswyr at unrhyw bwrpas ar wahân i weinyddu'r gystadleuaeth hon. Caiff eich data personol ei brosesu a'i storio yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 2018.

28.Os byddwch yn ennill unrhyw un o'r cystadlaethau, rydych yn cydnabod y bydd gan Tinopolis yr hawl i gadw cofnod o'r data personol a ddarparwyd yn gysylltiedig â'r gystadleuaeth , ac ar gyfer pwrpas cynnwys eich cyfraniad o fewn y rhaglen .....

29.Os byddwch yn ennill unrhyw un o'r cystadlaethau, rydych yn cydnabod y bydd S4C yn rheolwr data mewn perthynas â'r data personol a ddarparwyd yn gysylltiedig â'r gystadleuaeth ar gyfer pwrpasau darlledu ac ymelwa ar y rhaglenni ym mhob dull a modd. Bydd S4C yn prosesu eich data yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd S4C (http://www.s4c.cymru/media/media_assets/2018.11.29... ).

30. Mae'r gystadleuaeth hon yn rhwym i gyfreithiau Cymru a Lloegr ac yn ddarostyngedig i awdurdodaeth ecsgliwsif llysoedd Cymru a Lloegr.

31. Trefnir y gystadleuaeth hon gan, a'r hyrwyddwr yw, Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3YE a dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu gwynion am y gystadleuaeth hon at Wifren Gwylwyr S4C, 0870 600 4141 (ni fydd galwadau'n costio mwy na chost galwad ar y gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02).

Can’t find what you’re looking for?