S4C
Menu

Navigation

Teithiodd Beca Daniel, myfyriwr chweched dosbarth o Ysgol Gyfun Plasmawr, yr holl ffordd i Langrannog dros y penwythnos i weld beth oedd mor dda am Wyl Nol a Mla'n.

Dros y penwythnos bues i yn Llangrannog ar gyfer Gŵyl Nol a Mla'n - gŵyl gerddoriaeth Gymraeg. Mae'r Wyl wedi cael yr enw gan fod dau lwyfan - felly mae pawb yn mynd nôl a mla'n o un i'r llall. Doeddwn i erioed wedi clywed am yr ŵyl ond gês i brofiad gwych, yn enwedig wrth ystyried bod dim angen talu am docyn. Roedd hi'n braf iawn cael dathlu Cymru a cherddoriaeth Gymraeg mewn ardal mor Gymreig ei naws, yn enwedig yn dilyn llwyddiant Cymru yn Ewro 2016.

Ar y nos Wener, Band Pres Llareggub oedd y prif fand ac roedden nhw'n chwarae ar y llwyfan gyda phawb yn dawnsio ar y stryd tu fas ac ar lan y môr yn Llangrannog. Mae'r ardal mor hardd ac roeddwn yn ffodus iawn fod y tywydd yn sych. Roedd hwn yn grêt. Chwaraeon nhw rai caneuon eu hunain, rhai enwog Cymraeg ac hyd yn oed bach o Michael Jackson a'r Beatles! Dyma oedd y tro cyntaf i mi eu gweld nhw'n perfformio ond roedd y band yn wych, gwnaethon nhw lwyddo i fy mherswadio i aros noson ychwanegol ym Maes B Eisteddfod Genedlaethol eleni gan eu bod nhw'n perfformio ar y nos Sadwrn!

Doedd dim gormod o bobl yno ar y nos Wener ond roedd pawb yn dathlu a mwynhau tan yr hwyr ac roedd 'na awyrgylch anhygoel.

Ar ddydd Sadwrn roedd cerddoriaeth o dri o'r gloch ymlaen gyda'r prif gerddorion yn dechrau am saith.

Doedd y tywydd ddim cystal, ond ychydig iawn o effaith gafodd y gwynt a'r glaw ar yr awyrgylch. Roedd hi lawer fwy prysur na'r noson gynt a braidd yn amhosib cael diod o'r bar.

Roedd y Welsh Whisperer yn gwneud cymysgedd o ganu a chomedi Cymraeg ond mae'n rhaid cyfaddef nad oeddwn i wedi fy ngwefreiddio. Fe oedd yn cyflwyno perfformwyr y noson a'r band cyntaf welais i oedd Uumar oedd yn chwarae ar y llwyfan tu allan. Roedd y band ei hun yn dda ond erbyn hyn roeddwn i braidd yn llwglyd ac yn oer.

Roedd caffis a stondinau yn gwerthu pob math o fwyd - pitsas, hot dogs, byrgyrs ayyb. Unwaith i fi gael byrgyr roeddwn i'n barod i weld un o fy hoff fandiau Cymraeg - Y Bandana, yn chwarae yn y babell. Roedden nhw'n wych, yn chwarae cymysgedd o hen ganeuon a rhai newydd a'r unig wendid i fi oedd eu bod nhw heb chwarae'n ddigon hir!

Yn anffodus ni welais i Al Lewis yn perfformio yn hwyrach mlaen ond yn ôl y sôn roedd yn dda iawn. Hefyd roedd Brethon Shag yn hynod o boblogaidd!

Mwynheais i'r ŵyl yn fawr iawn ac fe fyddwn i'n ei hargymell i fy ffrindiau. Roedd yna lawer o bobl ifanc yno, yn enwedig tua'r nos, yn ogystal â theuluoedd a phobl o bob oedran.

Nel Williams - 17 oed

A wnes di fwynhau Gŵyl Nol a Mla'n?

Do, rodd en benwythnos llawn cyffro. Mwynheiais i wrando ar y gwahanol fandiau Cymreig, rhai bandiau nad oeddwn yn ymwybodol ohonynt ond oedd â gwir dalent. Wrth gwrs roedd yr enwau adnabyddus, Bandana a Band Llareggub yn wefreiddiol. Bu yn leoliad trawiadol iawn ar arfordir Ceredigion ac ardal Gymreig iawn.

Beth oedd yr uchafbwynt i ti?

Fy uchafbwynt oedd clywed band Llareggub nos Wener- ffab!

Oes yna unrhyw beth fe fyddet ti'n gwella am yr ŵyl?

Atal traffig drwy'r pentref

Wyt ti'n bwriadu dychwelyd i'r Ŵyl?

Yn sicr, rodd e'n brofiad ffantastig

Mabli Tudur - 17 oed

Beth oeddet ti'n meddwl o'r wyl?

Gwyl llawn chwerthin, ffrindiau, yfed a cherddoriaeth Gymraeg - oes angen mwy?

Beth oedd yr uchafbwynt?

Yr uchafbwynt i mi, er roeddwn i'n gweithio yn y nos, oedd gweld yr holl bobl dieithr yn cymdeithasu o ganlyniad i gerddoriaeth a lleoliad ardderchog. Does dim byd fel aer y Gorllewin!

Oedd yna unrhyw beth fe fyddet ti'n gwella am yr ŵyl?

Mwy o fandiau drwy gydol y nos a'r dydd gan nad oeddwn i moyn iddi stopio. Bydde fe'n fwy o brofiad tasai'r noson yn benni yn hwyrach hefyd.

Wyt ti'n bwriadu dychwelyd i'r Ŵyl?

Dwi'n bwriadu dychwelyd bob blwyddyn gan ei bod hi'n gyfleus ar gyfer pob oedran ac yn leoliad, ac yn wyl berffaith o ran creu atgofion melys.

Can’t find what you’re looking for?