S4C
Menu

Navigation

The Competition

Terms and Conditions

1. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i gystadleuaeth rhaglen RALIO+ (S4C) i ennill reid gyda'r gyrrwr rali Elfyn Evans mewn car rali ar ffyrdd Coedwig Clocaenog ar Fedi 22ain

2. Cyn derbyn y wobr mi fydd rhaid i'r enillydd lofnodi Ffurflen Indemniad perchennog y car rali yn cytuno â thelerau ac amodau rhoddwr y wobr sef y cwmni M-Sport.

3. I gystadlu, rhaid ateb y cwestiwn a ofynnir wrth i'r gystadleuaeth gael ei chyhoeddi ar raglen Ralio+ gan ddewis un o'r tri ateb a rhoddir. Rhaid cyflwyno eich ateb drwy dudalen cymdeithasol Twitter neu Facebook Ralio cyn Medi 18 2016.

4. Er mwyn cofrestru eich ateb cysylltwch â thudalennau Twitter a Facebook Ralio+5. Y dyddiad a'r amser cau yw dydd Sul, 18fed o Fedi am hanner nos.

6. Dewisir yr enillydd ar hap o blith yr holl geisiadau cywir a gyflwynir erbyn y dyddiad a'r amser cau. Bydd penderfyniad Tinopolis ynghylch yr enillydd yn derfynol ac ni atebir unrhyw ohebiaeth.

7. Wrth gysylltu â Ralio+ rydych yn rhoi'r hawl i Tinopolis gymryd cofnod o'ch cyfeiriad Twitter neu Facebook yn awtomatig at bwrpasau gweinyddu'r gystadleuaeth.

8. Er mwyn cofrestru yr ateb, mi fydd rhaid i'r cystadleuydd fod yn aelod o Twitter neu Facebook er mwyn cysylltu â @RalioS4C (Twitter) neu @RalioS4C (Facebook)

9. Mi fydd Ralio+ yn cyhoeddi'r enillydd ar dudalennau cymdeithasol Facebook a Twitter y gyfres. Bydd enillydd y wobr yn cael eu hysbysu gan ddefnyddio Twitter a/neu Facebook ar ddydd Llun y 19eg o Fedi.

10. Disgwylir i'r enillydd deithio i Goedwig Clocaenog i gasglu'r wobr. Yr enillydd yn unig sy'n gyfrifol am yr holl drethi, trefniadau teithio, arian gwario ac unrhyw gostau a threuliau eraill (gan gynnwys bwyd a threuliau personol), oni nodir o fewn y rheolau hyn.

11. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei threfnu a'i hyrwyddo gan Tinopolis, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE a dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu gwynion am y gystadlaethau at Tinopolis ar 01554 880880 (ni fydd galwadau'n costio mwy na chost galwad ar y gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02).

12. Mae Tinopolis yn cadw'r hawl i newid neu ddiwygio'r gystadleuaeth neu'r telerau (gan gynnwys gofynion cymhwysedd) yn ôl ei disgresiwn ei hun gyda neu heb rybudd ymlaen llaw (i) yn achos unrhyw ddigwyddiad sydd y tu hwnt i reolaeth resymol Tinopolis (ii) i sicrhau bod y gystadleuaeth cael eu cynnal yn deg a (iii) i sicrhau cydymffurfiaeth â'r deddfau, y rheoliadau a'r canllawiau perthnasol.

13. Yn achos unrhyw anghydfod ynghylch y telerau, y wobr, y canlyniad neu unrhyw fater arall yn ymwneud â'r gystadleuaeth, bydd penderfyniad Tinopolis yn derfynol ac ni fyddwn yn ymgymryd ag unrhyw ohebiaeth.

14. Mae'r gystadleuaeth yn agored i holl drigolion y DU sy'n 18 oed neu'n hŷn, ac eithrio staff Tinopolis ac unrhyw unigolion a chwmnïau eraill sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r Gystadleuaeth a'u teuluoedd agos.

15. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn cytuno, yn cadarnhau ac yn gwarantu: bod yr holl wybodaeth a ddarperir gennych i'r cwmni cynhyrchu Tinopolis sy'n cynnal y gystadleuaeth mewn cysylltiad â Ralio+, un o raglenni S4C, yn gywir, wedi'i diweddaru ac yn gyflawn, a'ch bod yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd ar gyfer y Gystadleuaeth; os enillwch y Gystadleuaeth, bod Tinopolis yn gallu defnyddio eich enw, a'ch llun at ddibenion cyhoeddusrwydd; eich bod yn derbyn ac yn cytuno i reolau'r gystadleuaeth;

16. Mae Tinopolis yn cadw'r hawl i wirio cymhwysedd pob ymgeisydd i gymryd rhan mewn gystadleuaeth, gan gynnwys yr hawl i ofyn am brawf ysgrifenedig o oedran yr enillydd. Gall Tinopolis wahardd ymgeisydd sy'n gwrthod neu nad ydyw'n darparu gwybodaeth o'r fath pan ofynnir amdani a gall wahardd unrhyw ymgeisydd os oes ganddi sail resymol dros gredu bod yr ymgeisydd wedi torri unrhyw rai o'r telerau.

17. Nid yw enillydd sydd o dan effaith cyffuriau/alcohol yn cael cymryd rhan yn y gweithgaredd.

18. Os bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael ei wahardd o'r gystadleuaeth am unrhyw reswm, gall Tinopolis, yn ôl ei disgresiwn ei hun, ddyfarnu'r wobr i un a ddaeth yn agos at y brig, wedi'i ddethol yn unol â meini prawf y gystadleuaeth.

19. Dim ond unwaith y gallwch ymgeisio yn y gystadleuaeth. Pan fydd yn amlwg fod unigolyn wedi ymgeisio nifer o weithiau yn y gystadleuaeth ac mai dim ond un cais a ganiateir dan y telerau, dim ond un o geisiadau'r ymgeisydd a gaiff ei gyfrif yn y gystadleuaeth.

20. Rhaid derbyn yr holl geisiadau trwy gyfrwng y dull ymgeisio a nodir yn negeseuon hyrwyddo'r gystadleuaeth. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir drwy unrhyw ddull arall yn cael eu derbyn.

21. Ni ellir derbyn prawf o bostio, galwad ffôn, postio ar y we nac e-bost fel prawf o ddanfon. Nid yw Tinopolis yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wall, hepgoriad, toriad, dilead, nam nac oedi yn unrhyw ddull cyfathrebu a ddefnyddiwyd gan ymgeiswyr, ceisiadau nad ydynt wedi'u derbyn cyn y dyddiad cau nac am ladrad, dinistriad, newid neu fynediad anawdurdodedig i geisiadau, neu geisiadau a gollwyd, a niweidiwyd neu a oedwyd yn sgil gweithrediadau gweinydd, materion technegol, feirws, nam cyfrifiadurol neu achosion eraill y tu hwnt i reolaeth Tinopolis.

22. Os na ellir cysylltu â'r enillydd neu gwneud trefniadau i ddarparu'r wobr wedi ymdrechion rhesymol gan Tinopolis i wneud hynny, mae gan S4C yr hawl i roi'r wobr i un ddaeth yn agos at y brig neu i ddefnyddio'r wobr mewn unrhyw hyrwyddiad yn y dyfodol yn ôl ei disgresiwn absoliwt ei hun.

23. Mae Tinopolis yn cadw'r hawl i gyhoeddi enw'r enillydd ar wefan Ralio+ am 21 diwrnod. Bydd yr wybodaeth hon hefyd ar gael yn dilyn y dyddiad cau drwy ffonio Gwifren Gwylwyr S4C ar 0370 600 4141 (ni fydd galwadau'n costio mwy na chost galwad ar y gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02) neu drwy ysgrifennu at S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

24. Ni ellir cyfnewid na throsglwyddo'r wobr ac nid oes modd dewis arian yn eu lle. Mae Tinopolis yn cadw'r hawl i gyfnewid y wobr neu unrhyw ran ohoni am wobr o werth ariannol cyfatebol neu fwy ac mae penderfyniad Tinopolis yn hyn o beth yn derfynol.

25. Mae Tinopolis yn eithrio unrhyw atebolrwydd i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith am unrhyw golled, difrod, anaf neu siom a ddioddefir gan unrhyw ymgeisydd yn sgil ei gais/chais ar gyfer y gystadleuaeth, neu a ddaw i ran yr enillydd yn sgil y ffaith ei fod/ei bod wedi derbyn y wobr.

26. Nid yw Tinopolis yn gyfrifol am unrhyw faterion technegol yn ymwneud ag unrhyw rwydwaith telegyfathrebu neu ryngrwyd (gan gynnwys mewn perthynas â chyflymder neu led band), gan gynnwys unrhyw anaf neu ddifrod i ddyfais ymgeisydd neu ddyfais unrhyw berson arall yn ymwneud â neu yn sgil cymryd rhan neu lawrlwytho unrhyw ddeunydd mewn cystadleuaeth.

27. Oni chytunwyd fel arall, dim ond at ddiben gweinyddu'r Gystadleuaeth y bydd Tinopolis yn defnyddio'r data personol a ddarparwyd wrth wneud cais i'r Gystadleuaeth. Bydd unrhyw ddata personol yn ymwneud ag ymgeiswyr yn cael ei ddefnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data presennol y DU yn unig. Gweler Polisi Preifatrwydd Tinopolis a Pholisi Diogelu Data Tinopolis. Cysylltwch a'r cwmni am y polisiau ac am ragor o fanylion.

28. Gall Tinopolis gadw data yn ymwneud ag ymgeiswyr am gyfnod rhesymol wedi i'r Gystadleuaeth gau er mwyn cynorthwyo Tinopolis i ymdrin ag unrhyw ymholiadau.

29. Mae'r gystadleuaeth a'r telerau yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru a Lloegr a bydd unrhyw anghydfod yn ddarostyngedig i awdurdodaeth neilltuol llysoedd Cymru a Lloegr.

Can’t find what you’re looking for?