S4C

Close
Flash is required to view this video

999: Y Glas

999: Y Glas

Y Glas wrth eu gwaith ar S4C

Rydym ni i gyd yn meddwl ein bod ni'n gwybod beth mae'r heddlu yn ei wneud o ddydd i ddydd, ond ydyn ni yn gwybod mewn gwirionedd?

Mewn cyfres newydd o 999: Y Glas ar S4C mae camerâu cwmni cynhyrchu Boom Pictures Cymru yn cael mynediad esgliwsif i ffilmio'r heddlu wrth eu gwaith yn Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot a'r cylch, ble mae 572 o blismyn yn trio cadw trefn ar 316 milltir sgwâr.

Byddwch yn barod am agoriad llygaid wrth wylio heddweision Uned Reoli Heddlu De Cymru yn y gorllewin wrth eu gwaith ar 999: Y Glas ar S4C nos Lun, 2 Medi.

"Amynedd, amynedd, amynedd," dyma sydd ei angen i fod yn heddwas yn ôl Cwnstabl Richard Davies o Orsaf Gorseinon, a gwelwn pa mor wir ydy hyn yn ystod y gyfres wrth i'r Adran Ymchwilio i Droseddau, y Tîm Mynediad Brys, Adran Draffig, yr Adran Gŵn a'r Tîm Cyffuriau fynd ati i ddelio gyda phob math o achosion, problemau a phobl yn ne orllewin Cymru.

Wrth yrru o amgylch ardal Townhill yn ystod ei shifft prynhawn, mae Cwnstabl Rhys Evans yn gweld bachgen ifanc sydd wedi torri amodau ei fechnïaeth, bachgen mae'r heddlu wedi bod yn chwilio amdano ers tro.

"R'on i 'di weld e ar waelod y stryd gyda'i ffrind ac yna welodd e'r fan a rhedeg i ffwrdd, ond odd e reit gyferbyn a'i dŷ felly es i lawr yna," esbonia Cwnstabl Rhys Evans. Ond wedi iddo gyrraedd y tŷ a dechrau chwilio a fydd Rhys yn llwyddiannus y tro hwn, neu a fydd y bachgen yn llwyddo i ddianc oddi wrth yr heddlu unwaith eto?

Mae chwilio am bobl yn rhan annatod o waith yr heddlu, ac mae dod o hyd iddynt weithiau'n profi'n anodd, ond yn hynod o hawdd dro arall.

"Mae pobl yn cuddio ym mhob math o lefydd," meddai Sarjant Justyn Knight o Orsaf Castell-nedd. "O dan y gwely, yn yr atig, tu ôl i baneli bath." Ond mae'n debyg mai Sarjant Phil Morgan o Orsaf Ganolog Abertawe sydd wedi cael y profiad rhyfeddaf. "R'on i wedi bod yn chwilio am un dyn am hir a ro' ni'n gwybod fod e yn y tŷ, a lle ffeindio ni fe yn y diwedd oedd yn y 'fridge'!"

Hefyd yn y rhaglen gyntaf mae sefyllfa ddifrifol yn wynebu Cwnstabl Steffan Jones wrth iddo ymateb i alwad frys yn Abertawe.

"Gyrhaeddon ni 'na ac 'oedd lot o sŵn yn dod o lan staer, sŵn sgrechian. Aethon ni lan, a welon ni ferch ar lawr yn yr ystafell ymolchi ac roedd gwaed ym mhob man - pyllau o waed ar hyd y llawr."

Roedd y ferch dan sylw wedi dyrnu ffenest ar ôl i'w phartner geisio gorffen eu perthynas, ac ar ôl rhwygo ei braich ar y gwydr roedd hi'n colli llawer iawn o waed.

"Roedd hi'n cwympo mewn a mas o consciousness. Ry' ni wedi cael ein hyfforddi tipyn bach mewn cymorth cyntaf ond y gwir oedd bod yr ambiwlans yn fwy bishi na ni'r adeg hynny a doedd dim un ar gael felly roedd rhaid i ni ateb yr alwad."

Mae ymateb cyflym yn holl bwysig mewn sefyllfa fel hyn, ac yn yr achos hwn roedd bywyd yn y fantol. Cawn weld sut fydd Cwnstabl Steffan Jones yn ymdopi gyda'r sefyllfa ar raglen gyntaf 999: Y Glas.

Ac er bod mwyafrif y sefyllfaoedd a'r problemau sydd yn wynebu'r heddweision yn rai difrifol, bydd digon o hanesion i wneud i chi chwerthin yn ystod y gyfres hefyd. Sut mae heddwas i fod i ddelio gyda cheffyl sy'n carlamu lawr lôn fawr fel petai yn y 'Grand National'?

"So nhw'n dysgu hwn i ni yn y coleg hyfforddi heddlu!" meddai Cwnstabl Richard Davies wrth yrru'n wyllt ar ôl y ceffyl. Amynedd yn wir!