S4C

Close
Flash is required to view this video

Dos i Gwcio

Dos i Gwcio

Dal i fyny â helyntion criw Cegin Cofi

Blwyddyn yn ôl, cafodd gwylwyr S4C flas ar fenter gymunedol Cegin Cofi - prosiect oedd â'r bwriad o hyfforddi a datblygu sgiliau coginio pobl ifanc a chynnig bwyd iach a rhad i drigolion ardal Caernarfon.

Yn y gyfres ddwy ran, Dos i Gwcio, byddwn yn ail-ymuno â'r cymeriadau lliwgar i weld sut siâp sydd ar y gegin erbyn hyn. Bydd y gyfres fer, sy'n dechrau nos Iau 24 Mai, yn dilyn Kenny Khan a chriw stad Ysgubor Goch wrth symud ymlaen i gam nesaf y broses, rhoi'r gegin ar y lôn i werthu bwyd.

Mae'r gymuned gyfan wedi dod at ei gilydd i gynnig cymorth i ymgyrch Cegin Cofi. Ar hyd y daith, mae elusen Sylfaen Cymunedol a chwmnïau lleol wedi cynnig eu hamser, eu hadnoddau a'u nwyddau i sicrhau llwyddiant y prosiect. Ond drwy sicrhau grantiau a chymorth ariannol, mae Kenny a'r hogiau yn gobeithio gallu troi'r fenter yn fusnes arlwyo penigamp.

Meddai Kenny, "Mae'r hedyn wedi tyfu i fod yn realiti nawr. Sdim freebies mwyach. Rydyn ni'n rhedeg busnes ac mae hwn yn real. Mae arian y grant yn gallu helpu'r hogiau i dderbyn hyfforddiant, sortio tystysgrifau Food and Hygiene a chynnig dillad gwaith smart iddyn nhw."

Yr her nesaf i Kenny ac Anthony 'Sgaw' Williams - un o weithwyr selocaf y gegin ers dechrau'r ymgyrch - fydd sicrhau'r grantiau er mwyn gallu cynnal Cegin Cofi fel busnes, i barhau i gynnal cyrsiau coginio gyda'r cogydd Maggie Ogunbanwo ac i recriwtio mwy o bobl ifanc i fod yn rhan o'r fenter.

Ychwanega Kenny, "Y peth pwysica' i fi yw bod yr hogiau yn mwynhau'r prosiect a'r profiad - y profiad o gwcio a'r profiad o fyd busnes. Mae gweithio yn y gegin wedi magu hyder yn y bobl ifanc ac yn rhoi siawns dda iddyn nhw ddod o hyd i waith ac ennill cymwysterau. Mae wedi bod yn daith hir - dim flash in the pan."

Mae'n dipyn o newid byd i'r hogiau - gyda nifer ohonynt bellach wedi troi eu cefnau ar fywyd tu hwnt i'r gyfraith a diweithdra. Cawn gipolwg ar briodas Sgaw a'i gariad Catherine yn ystod y bennod gyntaf a chawn glywed hanes Jamie, Alan a Dave a sut mae eu bywydau nhw hefyd wedi newid am y gorau.