Cynllun Corfforaethol

31-Ion-2011

Annwyl Gydweithwyr

Mae’n bleser gan Awdurdod S4C gyhoeddi Cynllun Corfforaethol y sianel ar gyfer 2011.

Mae’r ddogfen yn egluro amcanion a gweithgareddau’r sianel ar gyfer y flwyddyn.

Cafodd y Cynllun ei lunio i wireddu un brif nod - darparu gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr o safon uchel sy’n adlewyrchu a chyfoethogi bywyd Cymru.

Dyma nod y mae staff S4C a’r sector gynhyrchu eisoes yn gweithio mor galed i’w wireddu a hynny mewn cyfnod sy’n gosod her fawr i ni. Rydym yn hyderus bod y Cynllun yn cynnig y fframwaith a’r cyfeiriad iawn i ni gyd gyflawni’r brif nod yma dros y flwyddyn.

Hoffwn nodi y bydd y Cynllun Corfforaethol yn destun adolygiad ffurfiol ym mis Mehefin 2011 ac y gall gael ei newid neu ei addasu i ymateb i sialensiau newydd yn ail hanner y flwyddyn.

Diolch yn fawr.

Rheon Tomos,
Is Gadeirydd, Awdurdod S4C