Pwy ’di pwy? Wyn Thomas

Wyn Thomas
Nicky John

Nicky John

Dydd Iau, 15 Ion 2015, 16:00

Mae Nicky John wedi bod yn sgwrsio â rhai o wynebau cyfarwydd Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports. Yr wythnos hon, mae hi wedi bod yn siarad â’r dyn sydd â’r record am y nifer fwyaf o ymddangosiadau yn Uwch Gynghrair Cymru,

Llongyfarchiadau i ti am dorri’r record yn ddiweddar am y nifer fwyaf o ymddangosiadau yn Uwch Gynghrair Cymru! Mae cyrraedd 529 o ymddangosiadau yn dipyn o gamp! Nes ti’n ddychmygu y bydde ti’n cyrraedd gymaint o garreg filltir pan oeddat ti’n cychwyn allan?!
Na, dim o bell ffordd! Y bwriad oedd imi chwarae pêl-droed ar y lefel uchaf bosib.

Pryd hynny, roeddwn i’n grwt ifanc yn chwarae ymysg dynion i fod yn onest. Roedd angen imi addasu’n sydyn o fod yn un oedd yn chwarae pêl-droed lleol yn wythnosol, i fod yn un oedd yn gorfod cystadlu am ei le yn y tîm. Roeddwn i’n ffodus iawn o gael fy nghyfle, ar er nad oeddwn i’n chwarae drwy’r adeg roeddwn i’n parhau i ddysgu ar ochr y cae am sut i gynnal fy hun ar, ac oddi ar y cae.

Mae’r 529 o ymddangosiadau wedi dod dros 18 o dymhorau a ‘dw i wedi mwynhau pob tymor, y da a’r drwg. Teg dweud mod i ’di bod yn lwcus gydag anafiadau ar y cyfan hefyd, fy nhrwyn yw’r unig beth i ddioddef!

‘Dw i wedi cael y fraint o chwarae gyda chlybiau, chwaraewyr a ffrindiau arbennig gan geisio rhoi’r cyfan sydd gen i i fewn bob amser. Rwy’n edrych o gwmpas yr ystafell newid ar ddiwrnod y gêm ac yn ysu i ennill nid yn unig dros fy hun, ond dros fy nghyd-chwaraewyr hefyd.

Sut oeddat ti’n teimlo pan nes ti dorri record Colin Reynolds o’r diwedd ar ddydd Calan, yn chwarae yn erbyn un o dy gyn-glybiau, Caerfyrddin, ar Goedlan y Parc?
Mae’r record yn rhywbeth sydd wedi bod yng nghefn fy meddwl am gwpl o flynyddoedd bellach, a tydi fy mam heb adael imi anghofio amdano chwaith, chwarae teg iddi!

Mae’n record sydd yn mynd i fod yn anodd i guro eto gyda’r ffordd mae’r gynghrair wedi’i strwythuro nawr, ond rwy’n falch dros ben fy mod i wedi llwyddo i gyrraedd y nod gan fyddai’n cael fy nghofio fel y dyn sydd wedi gwneud y nifer fwyaf o ymddangosiadau yn y gynghrair!

Beth yw rhai o dy uchafbwyntiau dros y blynyddoedd?
Mae ’na ormod i’w rhestru i fod yn onest!

Yn bennaf, ennill y 3 prif dlws ym mhêl-droed Cymru; ac roedd ennill fy nghap lled-broffesiynol hefyd yn anrhydedd fydd yn aros yn y cof am byth!

Chwaraeais gyda 4 clwb arbennig yn Uwch Gynghrair Cymru dan arweiniad rheolwyr gwych ac yng nghwmni rhai o chwaraewyr gorau’r gynghrair.

‘Dw i hefyd yn falch iawn o’r ffaith fy mod i wedi ennill ‘Chwaraewr y Mis’ tra’n chwarae gyda Hwlffordd – dyma’r unig adeg imi ennill y wobr yn ystod fy 18 tymor – rhywbeth sydd wedi fy siomi rhyw fymryn!

Yn ystod sawl un o’r tymhorau, ‘dw i wedi cael fy enwi yn ‘Nhîm y Flwyddyn’, ac wrth gwrs mae hi wastad yn braf bod rheolwyr eraill yn cydnabod eich cyfraniad, er, dw i ddim yn meddwl bod ambell un ohonynt yn hoff iawn ohona i!

Pa gêm sydd yn aros yn eich cof fwyaf?
Unwaith eto, mae ’na ormod i’w rhestru, ond mi dria’i fy ngorau!

Llanelli yn ennill yn Ewrop yn erbyn Gefle IF tra’n chwarae yn stadiwn rhyngwladol Sweden yn ôl yn 2006; hefyd chwarae i garfan lled-broffesiynol Cymru.

Yna, y 3 Rownd Derfynol Cwpan Cymru roeddwn i’n rhan ohonynt, yn ogystal â’r ffaith fy mod i wedi llwyddo i rwydo cwpl o hatrics ar hyd y blynyddoedd!

Roeddwn i bob amser yn mwynhau chwarae yn y gemau oedd yn cael eu darlledu ar y teledu yn erbyn y clybiau ar y brig fel Y Rhyl a’r Seintiau oherwydd roedd rhain yn gemau roedd y chwaraewyr yn awyddus i’w hennill, ac i mi, roedd yn gyfle i ddangos i bawb fy mod i’n chwaraewr o safon!

Achlysur arall sy’n dod i’r cof yw’r adeg pan wnaethom ni (Llanelli) chwarae oddi-cartref yng Nghei Connah ar ddiwedd tymor 2007-2008, gan ennill y gynghrair heb gicio pêl y penwythnos honno am i’r Seintiau golli oddi-cartref yn Airbus ar y nos Wener!

Hefyd, mae eisiau imi ychwanegu rhai o fy nghiciau rhydd arbennig at y rhestr! Dw i wrth fy modd yn eu gwylio nhw yn ôl ar Sgorio! Fel cefnwr, dw i’n credu mod i wedi rhwydo ambell i gôl gampus – a ‘dw i’n dweud hynny gyda gwên enfawr ar fy wyneb, wrth gwrs!

Pa gemau fydde’n well gen ti anghofio amdanynt?!
Unrhyw gêm lle nes i gamgymeriadau wnaeth gostio’n ddrud i’r tîm fel canlyniad. O edrych yn ôl, rwy’n sylweddoli bod hynny wedi digwydd yn rhy aml, ac mae’n rhywbeth hoffwn i ymddiheuro amdano. Rwy’n derbyn fy mod i wedi cael fy hel o’r maes ar ormod o achlysuron, a hynny weithiau ar draul buddugoliaeth haeddianol i weddill y tîm.

Rwy’n dyfaru methu cic o’r smotyn yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru yn erbyn Inter Caerdydd, ac hefyd cael fy hel o’r maes ar Barc Latham yn Rownd Derfynol Cwpan Cymru yn erbyn Bangor. Dysgais fy ngwers yn y naill gêm â’r llall, a rwy’n gobeithio fy mod i’n well chwaraewr a pherson o’r herwydd.

O’r holl chwaraewyr wyt ti wedi chwarae yn eu herbyn dros y blynyddoedd, pwy yw’r 11 gorau?!
Golwr: Lee Kendall
Cefn: Gary Lloyd, George Horan, Steve Evans, Andrew Yorke
Canol Cae: Richard Jones, Mark Connolly, John Leah
Ymosod: Rhys Griffiths, Marc Lloyd Williams, Ken McKenna

Beth am yr 11 gorau ti ’di cyd-chwarae â nhw?!
Golwr: Lee Kendall
Cefn: Stuart Jones, David Barnhouse, Gary Lloyd, Lee Rayo Phillips
Canol Cae: Darren Ryan, Dean Rossiter, Jason Bowen
Ymosod: Rhys Griffiths, Chris Summers, Jacob Mingorance

Erbyn hyn, rwyt ti yn ôl gyda’r clwb lle gychwynodd y cyfan! Beth yw dy farn am dymor Aberystwyth hyd yma?
Mae Aber yn glwb arbennig gydag hanes arbennig yn Uwch Gynghrair Cymru, a dan arweiniad Ian Hughes rydym yn awchu i chwarae pêl-droed yn y 6 uchaf, ac yn awyddus i osod targedau newydd i bawb sy’n ymwneud â’r clwb.

Tu ôl i’r lleni, mae’r Bwrdd yn gwneud gwaith rhagorol i sicrhau bod gennym ni garfan gyntaf sy’n gallu cystadlu â’r gorau yn y gynghrair. Rwy’n edrych ymlaen at ein gêm olaf cyn yr hollt. Mae’n gyfnod cyffroes i bawb sy’n ymwneud ag Aberystwyth.

Sut brofiad ydi gweithio gydag Ian Hughes?
Mae Ian yn rheolwr gwych gyda dealltwriaeth eang am bêl-droed a’r awch a’r brwdfrydedd i lwyddo. Mae o’n rheolwr ifanc gyda dyfodol disglair, a rwy’n credu gyda’r wybodaeth a’r profiad sydd ganddo hyd yma mae o’n saff o gyflawni’r targedau mae o wedi’u gosod iddo’i hun. Mae ganddo’r gallu i helpu unigolion i fod yn well chwaraewyr, gan gryfhau’r tîm o ganlyniad.

Ers ei benodiad, mae gan y tîm ffordd o chwarae, ac mae’r hyn ’dach chi’n ei weld ar y cae ar bnawn Sadwrn yr un peth â’r hyn fydde chi’n ei weld ar y cae ymarfer ar nos Fawrth. Mae’n helpu bod y chwaraewyr yn glir ar beth i wneud mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Mae ganddo berthynas cystal gyda’r bwrdd â sydd ganddo gyda’r chwaraewyr, a rwy’n credu bod hynny’n bwysig. Mae pawb yn tynnu i’r un cyfeiriad.

Mae Ian yn fentor imi – rwy’n ceisio sicrhau fy nhrwydded hyfforddi ar hyn o bryd. Yn bwysicach na hynny efallai, rwy’n ei ystyried yn gyfaill imi.

Yn ystod yr holiadur yma, dw i’n dueddol o ofyn i unigolion pa chwaraewr o fewn y gynghrair sydd wedi creu argraff arnynt. Mae 95% ohonynt yn enwi Chris Venables. Rwyt ti wedi ei nabod o ers blynyddoedd bellach. Beth yw dy farn di amdano?!
Mae hynny’n hawdd. Mae o’n chwaraewr anhygoel. Neu efallai y dyliwn i ddweud nad yw ei lwyddiant yn fy synnu i. Petai chi’n nabod o, fydde chi’n deall pam fod o wedi cyflawni gymaint. Mae o wastad mor awyddus i gystadlu ac i ennill.

Mae lefelau ei ffitrwydd i fyny gyda’r goreuon a thu ôl i’r lleni mae o’n gweithio i’r eithaf, felly mae o’n haeddu’i lwyddiant.

Er, mae’n siwr y dyliwn i ychwanegu ei fod o ymysg y gwaethaf ar y cae ymarfer ar nos Fawrth! Mae’n gystadleuaeth rhyngddo fo a Stuart Jones, ac fel arfer mae’n mynd yn jôc ynglŷn â pham eu bod nhw wedi trafferth dod i ymarfer yn y lle cyntaf! Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi bod yn mynd ymlaen ers blynyddoedd!

Beth am eich gwrthwynebwyr? Oes unrhywun wedi dal dy lygad yn ddiweddar?
Nid unigolyn, ond fel tîm mae’r Bala wedi dechrau cyflawni eu potensial. Mae ’na chwaraewyr da iawn yn eu carfan, ond yn y gorffennol, ‘doeddan nhw heb glicio. Eleni, mae rhywbeth yn wahanol, maent yn dîm o safon, ac yn sicr yn glwb i gadw llygad arnynt.

Wrth reswm, mae hyn yn beth iach i’r gynghrair. Mae’n codi’r safon fel bod angen i dimau eraill geisio cyrraedd y nod hefyd. Does neb eisiau disgyn allan o Uwch Gynghrair Cymru. Mae’n grêt i fod yn rhan ohono.

Beth yw dy hoff daith oddi-cartref?
Roeddwn i wastad wrth fy modd yn chwarae yn erbyn Bangor ar Ffordd Farrar lle roedd y cefnogwyr ar eich pen chi, bron iawn. Roedd ’na gefnogaeth anhygoel yno, gyda’r cefnogwyr yn eich beirniadu ar y cae, ond eto’n barod i gydnabod eich cyfraniad ar ôl y gêm.

Roedd chwarae’n fanno yn her bob amser gyda’r Truck yn yr ymosod. Gornest, i fod yn deg. Roeddwn i’n ymwybodol iawn bod angen imi fynd yno a pherfformio’n dda. Tîm da oedd Bangor.

Yn aml iawn dw i’n gweld dy fam o gwmpas y meusydd yn dy wylio! Ydi hi wedi methu gêm erioed?!
Naddo, erioed, ers oeddwn i’n blentyn 6 mlwydd oed, a dyna’r gwir amdani! Mae hi’n ysbrydoliaeth imi ac mae gen i feddwl y byd ohoni. I fy mam a fy nhad mae’r diolch fy mod i wedi llwyddo i gyflawni gymaint. Maent wedi bod yn rhieni arbennig, yn fy hyfforddi pan oeddwn i’n ifanc tra’n rhedeg timau bechgyn Llandysul ar yr un pryd. Roeddynt yn barod bob amser i fod yn dacsi imi, dim ots i le roedd y bêl yn mynd â fi. Bydda’i wastad yn ddiolchgar i’r ddau ohonynt. Mae nhw werth y byd. Diolch Mam a Dad.

Wyt ti’n gallu dychmygu penwythnosau heb bêl-droed?!!
Nac ydw! ‘Dw i wastad mor siomedig pan mae ’na gêm yn cael ei gohurio, a phan ddaw’r haf dw i’n hiraethu am y cyfan – y bechgyn, y teithio, a’r gwrthwynebwyr. Mae ’na ormod o bethau dw i’n eu methu, ond mae bod yn dad i 3 o fechgyn ifanc ac yn lys-dad i ddyn 17 mlwydd oed yn helpu.

Beth yw dy obeithion am weddill y tymor, a dy uchelgeision wedi hynny?
O ran y tymor yma, hoffwn i orffen lle ’dan ni’n haeddu yn y gynghrair, a gan fod y tabl yn siarad cyfrolau, dw i’n credu y byddwn ni’n trin ein gemau nesaf fel 11 gêm gwpan.

Fel arall wedyn, mae’n uchelgais gen i i fod yn well hyfforddwr – elfen sydd angen dipyn o waith ar hyn o bryd – ond rwy’n credu dan arweiniad Ian, a gyda’r brwdfrydedd sydd gen i, mae’n rhywbeth fedra’i gyflawni. Rwy’n awyddus i helpu chwaraewyr eraill i wella’i hunain, nid yn unig ar y cae ond oddi arno hefyd. Rwy’n credu’n gryf os ydych chi’n hapus oddi ar y cae, fyddwch chi’n hapus arno hefyd.